Příbalový Leták

Olmesartan Apotex 10 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Olmesartan Apotex 10 mg potahované tablety olmesartanum medoxomilum Olmesartan Apotex 20 mg potahované tablety olmesartanum medoxomilum Olmesartan Apotex 40 mg potahované tablety olmesartanum medoxomilum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje olmesartanum medoxomilum 10 mg Jedna tableta obsahuje olmesartanum medoxomilum 20 mg Jedna tableta obsahuje olmesartanum medoxomilum 40 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek obsahuje laktosu. Více údajů v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 500 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V.

Leiden

Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 58/030/15-C Reg.č.: 58/031/15-C Reg.č.: 58/032/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Olmesartan Apotex 10 mg Olmesartan Apotex 20 mg Olmesartan Apotex 40 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Olmesartan Apotex 10 mg potahované tablety olmesartanum medoxomilum Olmesartan Apotex 20 mg potahované tablety olmesartanum medoxomilum Olmesartan Apotex 40 mg potahované tablety olmesartanum medoxomilum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


5. JINÉ


3