Příbalový Leták

Olfen 140 Mg Léčivé Náplasti

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Olfen 140 mg léčivé náplasti

léčivé náplasti (diclofenacum natricum)

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna léčivá náplast obsahuje diclofenacum natricum 140 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: glycerol, propylenglykol (E1520), diisopropyl-adipát, krystalizující sorbitol 70% (E420), sodná sůl karmelosy, natrium-polyakrylát, základní butylovaný methakrylátový kopolymer, dihydrát dinatrium-edetátu, siřičitan sodný (E221), butylhydroxytoluen (E321), síran draselno-hlinitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, přirozený lehký kaolin, lauromakrogol, levomenthol, kyselina vinná, čištěná voda, netkaná polyesterová vrstva, polypropylénová fólie.

Obsahuje propylenglykol a butylhydroxytoulen. Více údajů viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


léčivá náplast

2 náplasti, 5, 10, 14 náplastí


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Kožní podání.

1. Ustřihněte sáček, obsahující náplast, podél vyznačené čáry.2. Vyjměte náplast a pečlivě uzavřete sáček tlakem na uzávěr.3. Sejměte ochranný film z přilnavé strany náplasti.

4. Nalepte náplast na bolestivé místo.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

Přípravek je použitelný 4 měsíce od prvního otevření sáčku.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vysušením a světlem.

Uchovávejte sáček pevně uzavřený, aby byl přípravek chráněn před vysušením.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Použité náplasti se musí přeložit na polovinu, přilnavou stranou dovnitř. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Německo.


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA


29/509/08-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


c. s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Přípravek se používá k místní krátkodobé léčbě bolesti při akutním natažení, podvrtnutí nebo zhmoždění končetin v důsledku úrazu (např. sportovního).


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Olfen 140 mg léčivé náplasti


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


<Neuplatňuje se.>


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


<Neuplatňuje se.>Olfen 140 mg léčivé náplasti

léčivé náplasti (diclofenacum natricum)

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna léčivá náplast obsahuje diclofenacum natricum 140 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: glycerol, propylenglykol (E1520), diisopropyl-adipát, krystalizující sorbitol 70% (E420), sodná sůl karmelosy, natrium-polyakrylát, základní butylovaný methakrylátový kopolymer, dihydrát dinatrium-edetátu, siřičitan sodný (E221), butylhydroxytoluen (E321), síran draselno-hlinitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, přirozený lehký kaolin, lauromakrogol, levomenthol, kyselina vinná, čištěná voda, netkaná polyesterová vrstva, polypropylénová fólie.

Obsahuje propylenglykol a butylhydroxytoulen. Více údajů viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


léčivá náplast

2 náplasti, 5, 10, 14 náplastí

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Kožní podání.

1. Ustřihněte sáček, obsahující náplast, podél vyznačené čáry.

2. Vyjměte náplast a pečlivě uzavřete sáček tlakem na uzávěr.


3. Sejměte ochranný film z přilnavé strany náplasti.

4. Nalepte náplast na bolestivé místo.

Důležité: po použití sáček pečlivě uzavřete!

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

Přípravek je použitelný 4 měsíce od prvního otevření sáčku. Datum prvního otevření sáčku:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vysušením a světlem.

Uchovávejte sáček pevně uzavřený, aby byl přípravek chráněn před vysušením.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Použité náplasti se musí přeložit na polovinu, přilnavou stranou dovnitř.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Německo.


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA


29/509/08-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


c. s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Přípravek se používá k místní krátkodobé léčbě bolesti při akutním natažení, podvrtnutí nebo zhmoždění rukou nebo nohou v důsledku úrazu (např. sportovního).

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


6