Příbalový Leták

Olanzapin Sandoz 10 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU papírová krabička a štítek HDPE nádobky

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Olanzapin Sandoz 10 mg potahované tablety

olanzapinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje olanzapinum 10 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


potahované tablety

blistry:

7 potahovaných tablet 10 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 35 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 70 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 500 potahovaných tablet

HDPE nádobky:

50 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 250 potahovaných tablet 500 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: pro HDPE nádobky:

Nepoužívejte déle než 6 měsíců po otevření.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


HDPE lahvička po prvním otevření: uchovávejte při teplotě do 25°C.


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Olanzapin Sandoz 10 mg: 68/194/08-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15    NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Olanzapin Sandoz 10 mg


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR -

- DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo} SN: {číslo} NN: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Al/Al blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Olanzapin Sandoz 10 mg potahované tablety

olanzapinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


5. JINÉ