Příbalový Leták

Olanzapin Mylan 5 Mg Tablety Dispergovatelné V Ústech

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička pro blistry


1    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Olanzapin Mylan 5 mg tablety dispergovatelné v ústech Olanzapin Mylan 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Olanzapin Mylan 15 mg tablety dispergovatelné v ústech

olanzapinum


2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 5 mg. Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 10 mg. Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 15 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje aspartam (E951). Více informací naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


tableta dispergovatelná v ústech

7, 10, 14, 28, 30, 35, 56, 60, 70, 98, 100 tablet

(7, 10, 14, 28, 30, 35, 56, 60, 70, 98, 100) x 1 tableta


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


N/A


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Olanzapin Mylan 5 mg tablety dispergovatelné v ústech:

68/568/12-C

Olanzapin Mylan 10 mg tablety dispergovatelné v ústech:

68/569/12-C

Olanzapin Mylan 15 mg tablety dispergovatelné v ústech:

68/570/12-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


2.    Opatrně odloupněte zadní krycí fólii

3.    Jemně tabletu vytlačte z blistru

4.    Tabletu si vložte do úst

Návod pro ne-perforované blistry:

1.    Opatrně odloupněte zadní krycí fóli.

Postupujte opatrně, abyste neodloupli fólii i z okolních tablet.

2.    Jemně tabletu vytlačte z blistru

3.    Tabletu si vložte do úst

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Olanzapin Mylan 5 mg tablety dispergovatelné v ústech Olanzapin Mylan 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Olanzapin Mylan 15 mg tablety dispergovatelné v ústech

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH OPA/Al/PVC blistry_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Olanzapin Mylan 5 mg tablety dispergovatelné v ústech Olanzapin Mylan 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Olanzapin Mylan 15 mg tablety dispergovatelné v ústech

olanzapinum


2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.


3. POUŽITELNOST


EXP:

4 ČÍSLO ŠARŽE


LOT:


5. JINÉ


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU KRABIČKA A ETIKETA PRO HDPE LAHVIČKU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Olanzapin Mylan 5 mg tablety dispergovatelné v ústech Olanzapin Mylan 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Olanzapin Mylan 15 mg tablety dispergovatelné v ústech

olanzapinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 5 mg. Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 10 mg. Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 15 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje aspartam (E951). Více informací naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


tableta dispergovatelná v ústech


7, 10, 14, 28, 30, 56, 98, 100, 250, 500 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

N/A

8. POUŽITELNOST


EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Olanzapin Mylan 5 mg tablety dispergovatelné v ústech:

68/568/12-C

Olanzapin Mylan 10 mg tablety dispergovatelné v ústech:

68/569/12-C

Olanzapin Mylan 15 mg tablety dispergovatelné v ústech:

68/570/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.šarže / LOT: (Etiketa)


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


N/A


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Olanzapin Mylan 5 mg tablety dispergovatelné v ústech Olanzapin Mylan 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Olanzapin Mylan 15 mg tablety dispergovatelné v ústech

N/A (Etiketa)


5