Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Olanzapin Bluefish 5 Mg Tablety Dispergovatelné V Ústech

zastaralé informace, vyhledat novější

Sp. zn. sukls152131/2013

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Olanzapin Bluefish 5 mg tablety dispergovatelné v ústech Olanzapin Bluefish 10 mg tablety dispergovatelné v ústech

olanzapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Olanzapin Bluefish a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olanzapin Bluefish užívat

3.    Jak se přípravek Olanzapin Bluefish užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Olanzapin Bluefish uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Olanzapin Bluefish a k čemu se používá

Olanzapin Bluefish patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika a používá se k léčbě následujících stavů (onemocnění):

•    Schizofrenie, nemoci, jejímiž příznaky jsou pocity, že slyšíte, vidíte nebo vnímáte věci, které nejsou skutečné, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost a uzavření se do sebe. Lidé trpící touto nemocí se rovněž mohou cítit depresivní, úzkostní nebo v napětí.

•    Středních až závažných manických epizod, stavů s příznaky jako je vzrušení a euforie.

Olanzapin Bluefish prokázal účinnost v předcházení návratu takových příznaků u pacientů s bipolární poruchou, u nichž manická epizoda odpovídala na léčbu olanzapinem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olanzapin Bluefish užívat Neužívejte přípravek Olanzapin Bluefish

•    Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Alergie (přecitlivělost) se projeví jako vyrážka, svědění, otok obličeje, oteklé rty nebo dusnost. Dojde-li k tomu u Vás, oznamte to svému lékaři.

•    Jestliže trpíte očními problémy, jako je určitý typ glaukomu (zvýšený tlak v oku).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Olanzapin Bluefish se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

•    Užití přípravku Olanzapin Bluefish se u starších pacientů s demencí nedoporučuje, protože může mít vážné nežádoucí účinky.

•    Léky tohoto typu mohou způsobovat neobvyklé pohyby obličeje nebo jazyka. Dojde-li k tomu po podání přípravku Olanzapin Bluefish, oznamte to lékaři.

•    Velmi vzácně mohou léky tohoto typu způsobovat kombinaci horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a ospalosti či spavosti. Dojde-li k tomu, oznamte to ihned lékaři.

•    U pacientů užívajících přípravek Olanzapin Bluefish byl pozorován nárůst tělesné hmotnosti. Vy i Váš lékař byste měli Vaši váhu pravidelně kontrolovat.

•    U pacientů užívajících přípravek Olanzapin Bluefish bylo pozorováno zvýšení hladiny cukru a hladiny tuků (triglyceridy a cholesterol) v krvi. Před zahájením užívání přípravku Olanzapin Bluefish a pravidelně v průběhu léčby by Váš lékař měl provádět krevní testy pro kontrolu hladiny cukru a některých tuků v krvi.

•    Oznamte svému lékaři, pokud se u Vás nebo u členů Vaší rodiny dříve vyskytly krevní sraženiny, protože užívání léčivých přípravků, jako je tento, bylo spojeno s tvorbou krevních sraženin.

Trpíte-li některou z následujících chorob, oznamte to co nejdříve ošetřujícímu lékaři:

•    mozková mrtvice nebo malá mozková příhoda (přechodné příznaky mrtvice).

•    Parkinsonova choroba,

•    potíže s prostatou,

•    střevní neprůchodnost    (paralytický ileus),

•    onemocnění jater nebo    ledvin,

•    onemocnění krve,

•    srdeční onemocnění,

•    cukrovka,

•    křeče.

Pokud jste někdy v minulosti mozkovou mrtvici nebo malou mozkovou příhodu prodělal(a), sdělte to prosím (Vy, Váš příbuzný nebo opatrovník) Vašemu lékaři.

Je-li Vám více než 65 let, může lékař jako běžné opatření kontrolovat Váš krevní tlak.

Děti a dospívající

Přípravek Olanzapin Bluefish není určen pacientům do 18 let.

Další léčivé přípravky a Olanzapin Bluefish

Během léčby přípravkem Olanzapin Bluefish užívejte jiné léky pouze se souhlasem Vašeho lékaře. Současné užívání přípravku Olanzapin Bluefish s léky proti depresím, úzkosti, nebo s takovými, které Vám pomáhají spát (trankvilizéry), může způsobovat ospalost.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Upozorněte svého lékaře, zejména pokud užíváte:

•    léky na Parkinsonovu chorobu.

•    karbamazepin (lék k léčbě epilepsie a stabilizátor nálady), fluvoxamin (antidepresivum) nebo ciprofloxacin (antibiotikum) - může být zapotřebí upravit dávku přípravku Olanzapin Bluefish.

Přípravek Olanzapin Bluefish s jídlem, pitím a alkoholem

Během léčby přípravkem Olanzapin Bluefish byste neměli pít žádný alkohol, kombinace přípravku společně s alkoholem může způsobovat ospalost.

Těhotenství kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Tento lék by Vám neměl být podán, když kojíte, jelikož se malé množství přípravku Olanzapin Bluefish může dostat do mateřského mléka.

U novorozenců, jejichž matky užívaly Olanzapin Bluefish v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Léčba přípravkem Olanzapin Bluefish může způsobovat pocit ospalosti. V tomto případě neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje. Uvědomte svého lékaře.

Přípravek Olanzapin Bluefish obsahuje laktózu a aspartam

Přípravek Olanzapin Bluefish obsahuje laktózu. Jestliže vás lékař dříve informoval, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před zahájením užívání tohoto léčivého přípravku lékaře kontaktujte.

Přípravek Olanzapin Bluefish obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

3. Jak se přípravek Olanzapin Bluefish užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, kolik tablet přípravku Olanzapin Bluefish brát a jak dlouho je užívat. Denní dávka přípravku Olanzapin Bluefish se pohybuje mezi 5 a 20 mg. Objeví-li se znovu příznaky nemoci, oznamte to lékaři, ale nepřestaňte s užíváním přípravku Olanzapin Bluefish, pokud tak lékař nerozhodne.

Tablety přípravku Olanzapin Bluefish byste měli užívat jednou denně dle rady svého lékaře. Pokuste se tablety užívat vždy ve stejnou denní dobu, není důležité, zda během jídla či nalačno. Tablety přípravku Olanzapin Bluefish jsou určeny k podání ústy.

V ústech dispergovatelné tablety se snadno poškodí, proto s nimi zacházejte opatrně. Nesahejte na tablety vlhkýma rukama, mohou se rozlomit.

1.    Držte blistr po stranách a oddělte jeden dílek blistru od zbytku jemným odtrhnutím podél perforace (proděravění).

2.    Opatrně sloupněte krycí fólii.

3.    Jemně vytlačte tabletu ven.

4.    Tabletu vložte do úst; ve Vašich ústech se rozpustí a pak ji můžete snadněji polknout.

Tabletu také můžete ponořit do plné sklenice nebo šálku vody, pomerančového džusu, jablečného džusu, mléka nebo kávy a zamíchat. S některými nápoji může tableta změnit jejich barvu popřípadě způsobit zákal. Tekutinu ihned vypijte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Olanzapin Bluefish, než jste měl(a)

U pacientů, kteří užili větší množství přípravku Olanzapin Bluefish než měli, se projevily následující příznaky: zrychlení srdečního tepu, neklid / agresivita, problémy s řečí, nezvyklé, mimovolní pohyby (zvláště tváře nebo jazyka) a snížená úroveň vnímání. Další známky mohou být: náhlá zmatenost, křeče (epileptické), bezvědomí, kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, ztuhlosti svalů a ospalosti či spavosti, zpomalení dýchání, aspirace (vdechnutí např. potravy nebo tekutiny), vysoký nebo nízký krevní tlak, abnormální srdeční rytmus. Uvědomte ihned svého lékaře nebo nemocnici, jestliže zaznamenáte některý z výše uvedených příznaků. Ukažte lékaři své balení přípravku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Olanzapin Bluefish

Vezměte si lék ihned, jak si to uvědomíte. Neberte si dvě dávky během jednoho dne.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Olanzapin Bluefish

Nepřestávejte užívat přípravek pouze proto, že se cítíte lépe. Je důležité, abyste přípravek Olanzapin Bluefish užíval(a) tak dlouho, jak určil Váš lékař.

Pokud ukončíte užívání přípravku Olanzapin Bluefish náhle, mohou se u vás objevit příznaky jako je pocení, neschopnost spát, třes, úzkost nebo nevolnost a zvracení. Váš lékař Vám může navrhnout před ukončením léčby snižovat dávku postupně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

•    neobvyklé pohyby (častý nežádoucí účinek, který se projevuje až u 1 osoby z 10) obzvlášť obličeje a jazyka.

•    krevní sraženiny v žílách (méně častý nežádoucí účinek, který se projevuje až u 1 osoby ze 100) zejména v nohou (příznaky zahrnují otok, bolest a zčervenání nohou), které mohou putovat cévním řečištěm do plic a způsobovat bolest na hrudi a ztížené dýchání. Pokud zaznamenáte jakýkoli z těchto příznaků, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

•    kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a ospalosti nebo spavosti (četnost výskytu tohoto nežádoucího účinku nelze z dostupných údajů určit).

Velmi časté nežádoucí účinky: (projevují se u více než 1 osoby z 10) zahrnují

•    Přibývání na váze.

•    Ospalost.

•    Zvýšení hodnot hormonu prolaktinu v krvi.

•    Někteří nemocní mohou na počátku léčby pociťovat závratě nebo mít pocit na omdlení (s pomalou srdeční činností), obzvlášť při vstávání z lehu nebo sedu. Tyto pocity obvykle samy odezní, v opačném případě to oznamte svému lékaři.

Časté nežádoucí účinky: (postihují až 1 z 10 osob) zahrnují

•    Změny hladin některých krvinek, a tuků v krvi a na počátku léčby dočasné zvýšení jaterních enzymů.

•    Zvýšení hladiny cukrů v krvi a moči.

•    Zvýšení hladin kyseliny močové a kreatinfosfokinázy v krvi.

•    Pocit zvýšeného hladu.

•    Závratě.

•    Neklid.

•    Třes.

•    Neobvyklé pohyby (dyskineze).

•    Zácpu.

•    Sucho v ústech.

•    Vyrážku.

•    Slabost.

•    Silnou únavu.

•    Hromadění vody vedoucí k otokům rukou, kotníků nebo nohou.

•    Horečku, bolesti kloubů a sexuální poruchy, jako snížení libida u mužů a žen, nebo porucha erekce u mužů.

Méně časté nežádoucí účinky: (postihují až 1 z 100 osob) zahrnují

•    Přecitlivělost (např. otok v ústech a krku, svědění, vyrážka).

•    Cukrovku nebo zhoršení cukrovky občas spojené s ketoacidózou (ketony v krvi nebo moči) nebo bezvědomím.

•    Křeče, obvykle spojené s jejich předchozím výskytem (epilepsie).

•    Ztuhlost nebo křeče svalů (včetně očních pohybů),

•    Problémy s řečí.

• Pomalou srdeční činnost.

• Přecitlivělost na sluneční světlo.

•    Krvácení z nosu.

•    Nafouklé břicho.

•    Ztrátu paměti nebo zapomnětlivost.

•    Problémy s udržením moči.

•    Neschopnost se vymočit.

•    Padání vlasů.

•    Nepřítomnost menstruace nebo prodloužení menstruačního cyklu.

•    Změny na prsou u žen i u mužů, jako je abnormální produkce mléka nebo abnormální růst. Vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 z 1000 osob) zahrnují

•    Snížení normální tělesné teploty.

•    Abnormální srdeční rytmus.

•    Náhlé nevysvětlené úmrtí.

•    Zánět slinivky způsobující silné bolesti břicha, zvýšenou teplotu a nevolnost.

•    Jatemí onemocnění projevující se zežloutnutím pokožky a bělma očí.

•    Svalové onemocnění projevující se bolestmi nejasného původu.

•    Prodlouženou a/nebo bolestivou erekci.

Během užívání olanzapinu se může u starších pacientů s demencí vyskytnout mozková mrtvice, zápal plic, problémy s udržením moči, pády, extrémní únava, zrakové halucinace, zvýšená tělesná teplota, zarudnutí kůže a problémy s chůzí. U této skupiny pacientů bylo v několika případech hlášeno úmrtí.

U pacientů s Parkinsonovou chorobou může Olanzapin Bluefish zhoršovat její příznaky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Olanzapin Bluefish uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu a blistru za „Použitelné do:“ nebo za zkratkou „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Olanzapin Bluefish obsahuje

Léčivou látkou je olanzapinum (olanzapin).

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 5 mg, nebo 10 mg.

Pomocnými látkami j sou uhličitan vápenatý, předbobtnalý kukuřičný škrob, kukuřičný škrob, monohydrát laktózy, krospovidon, aspartam (E951) a magnesium-stearát.

Jak přípravek Olanzapin Bluefish vypadá a co obsahuje toto balení

Olanzapin Bluefish 5 mg:

Žluté až světle žluté, kulaté, bikonvexní, tablety o průměru 6,4 mm s vyraženým „5“ na jedné straně.

Olanzapin Bluefish 10 mg:

Žluté až světle žluté, kulaté, bikonvexní, tablety o průměru 9,1 mm s vyraženým „10“ na jedné straně. Přípravek Olanzapin Bluefish tablety dispergovatelné v ústech je dostupný v Al/Al blistrech.

Velikost balení:

5 m:    14 a 28 tablet dispergovatelných v ústech

10 mg: 14, 28 a 56 tablet dispergovatelných v ústech Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Švédsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Země EHP

Název přípravku

Dánsko

Olanzapin Bluefish

Finsko

Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg tabletti, suussa hajoava Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg munsónderfallande tabletter

Francie

OLANZAPIN BLUEFISH 5mg/10mg comprimé orodispersible

Itálie

Olanzapin Bluefish 5mg/10mg compresse orodispersibili

Maďarsko

Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg szájban diszpergálódó tabletta

Nizozemsko

Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg orodispergeerbare tabletten

Polsko

Olanzapin Bluefish

Portugalsko

Olanzapin Bluefish

Rakousko

Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg Schmelztabletten

Rumunsko

Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg orodispersibile pastile

Slovenská

republika

Olanzapin Bluefish 5mg/10mg orodispergovatefné tablety

Španělsko

Olanzapin Bluefish 5mg/10mg comprimidos bucodispersables EFG

Švédsko (RMS)

Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg munsónderfallande tabletter

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.10.2013

6/6