Příbalový Leták

Oftagel

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OFTAGEL

2,5 mg/g oční gel

carbomerum 974 P


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden gram očního gelu obsahuje carbomerum 974 P 2,5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


benzalkonium-chlorid, sorbitol, monohydrát lysinu, trihydrát octanu sodného, polyvinylalkohol, voda na injekci


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

oční gel 1x10 g 3x10g


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Oční podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Po prvním otevření spotřebujte do 28 dnů.

Lahvičku uchovávejte dnem vzhůru.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Santen Oy

Tampere

Finsko


Santen-logo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


64/296/02-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Pro úlevu od potíží způsobených suchostí očí.

Vkápněte 1 kapku gelu 1-4x denně do spojivkového vaku.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


oftagel


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

OFTAGEL

2,5 mg/g oční gel

carbomerum 974 P

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Oční podání

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1x10 g 3x10 g

6. JINÉ


Po prvním otevření spotřebujte do 28 dnů.

Lahvičku uchovávejte dnem vzhůru.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

SANTEN OY Tampere, Finsko

3/3