Příbalový Leták

Ofloxin 200

OZNAČENÍ NA OBALU


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ofloxin 200 Potahované tablety Ofloxacinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Jedna potahovaná tableta obsahuje ofloxacinum 200 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Potahované tablety.

10 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet


5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek může nepříznivě ovlivnit pozornost.


8. POUŽITELNOST


EXP:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zentiva, k. s., Praha, Česká republika.


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg. č.: 42/846/95-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


ofloxin 200


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ofloxin 200 Potahované tablety Ofloxacinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Logo Zentiva


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


5. JINÉ


3/3