Příbalový Leták

Ofloxacin-Pos 3 Mg/Ml Oční Kapky, Roztok

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Štítek na lahvičce

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Ofloxacin-POS 3 mg/ml oční kapky, roztok

Ofloxacinum

Oční podání.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


oční kapky, roztok 5 ml


6. JINÉ


URSAPHARM spol. s.r.o., 25101 Říčany, Česká republika

Nepoužívejte déle než 4 týdny po prvním otevření.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ofloxacin-POS 3 mg/ml oční kapky, roztok Ofloxacinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml oční kapky obsahuje ofloxacinum 3 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje benzalkonium-chlorid, chlorid sodný, kyselinu chlorovodíkovou 35 % a hydroxid sodný (k úpravě pH), vodu na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


oční kapky, roztok 5 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Oční podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Obsahuje benzalkonium-chlorid. Další údaje naleznete v příbalové informaci.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


URSAPHARM spol. s.r.o., Černokostelecká 1621, 25101 Říčany, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Registrační číslo: 64/686/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Nepoužívejte déle než 4 týdny po prvním otevření.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


ofloxacin-pos


EAN: