Příbalový Leták

Oestrogel

ÚDAJE UVADENE NA VNEJSIM A VNITRNÍM OBALU

Krabička

Tuba


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oestrogel

Gel

Estradiolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Estradiolum (jako Estradiolum hemihydricum) 60 mg ve 100 g gelu.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: Karbomer 980, trolamin, ethanol 96%, čištěná voda.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Tuba obsahuje 80 g gelu.

5 ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Ke kožnímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do25°C.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Laboratoires Besins International, 3, rue du Bourg l'Abbé F-75003 Paříž, Francie


12. REGISTRAČNÍ cislo/cisla


56/058/97-C


13. ČÍSLO SARZE

Č.šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15    NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Oestrogel (pouze na krabičce)


2/2