Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Octreotide Csc Pharmaceuticals 100 Mikrogramů/Ml

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Papírová krabička_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Octreotide CSC Pharmaceuticals 50/100/500 mikrogramů/ml

Injekční roztok

Octreotidum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ampule s 1 ml roztoku obsahuje octreotidum acetatum v množství ekvivalentním 50/100/500 mikrogramům octerotidum.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: voda na injekci, glycin, roztok kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l (k úpravě pH), mannitol.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


5 ampulí po 1 ml injekčního roztoku 5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Subkutánní podání.

Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo ke změně barvy nebo výskytu drobných částeček. Pro jednorázové použití.


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce.

Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

Neotevřená ampule může být uchovávána při teplotě do 25 °C 2 týdny. Podmínky uchovávání naředěného přípravku - viz příbalová informace.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ


NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Zlikvidujte veškerý nepoužitý roztok. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


GP-Pharm, S.A.

Sant Quintí de Mediona (Barcelona) Španělsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 50 mikrogramů: 56/327/12-C 100 mikrogramů: 56/328/12-C 500 mikrogramů: 56/329/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Octreotide CSC Pharmaceuticals 50/100/500 mikrogramů/ml


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Etiketa


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Octreotide CSC Pharmaceuticals 50/100/500 mikrogramů/ml

Injekční roztok

(Octreotidum)

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Subkutánní podání Intravenózní podání

3. POUŽITELNOST

Exp:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 ml

6. JINÉ


3