Příbalový Leták

Ocarox 6,25 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA_

1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ocarox 6,25 mg, potahované tablety Ocarox 12,5 mg, potahované tablety Ocarox 25 mg, potahované tablety

Carvedilolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje 6,25 mg carvedilolum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 12,5 mg carvedilolum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg carvedilolum.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy, sacharosu aj. Podrobnějí v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


blistry:


5 (7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 1 000) potahovaných tablet


HDPE lahvičky:

30 (50, _ 250, 500, 1 000) potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí!


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Ocarox 6,25 mg, potahované tablety : 77/366/12-C Ocarox 12,5 mg, potahované tablety : 77/367/12-C Ocarox 25 mg, potahované tablety : 77/368/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


ocarox 6,25 mg ocarox 12,5 mg ocarox 25 mg


LAHVIČKA_

1    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ocarox 6,25 mg, potahované tablety Ocarox 12,5 mg, potahované tablety Ocarox 25 mg, potahované tablety

Carvedilolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje 6,25 mg carvedilolum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 12,5 mg carvedilolum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg carvedilolum.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy, sacharosu aj. Podrobnějí v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 (50, 60, 100, 250, 500, 1 000) potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí!


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Ocarox 6,25 mg, potahované tablety : 77/366/12-C Ocarox 12,5 mg, potahované tablety : 77/367/12-C Ocarox 25 mg, potahované tablety : 77/368/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ocarox 6,25 mg, potahované tablety Ocarox 12,5 mg, potahované tablety Ocarox 25 mg, potahované tablety

Carvedilolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Orion Corporation


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


5. JINÉ