Příbalový Leták

Niquitin Mini 4 Mg

Informace pro variantu: Lisovaná Pastilka (1x20,4mg), Lisovaná Pastilka (3x20,4mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NiQuitin Mini 4 mg

lisované pastilky (nicotinum)

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna pastilka obsahuje nicotinum 4 mg ve formě nicotini resinas

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

mannitol (E421), natrium-alginát, hydrogenuhličitan draselný, xanthanová klovatina, vápenatá sůl polykarbofilu, uhličitan sodný, draselná sůl acesulfamu, magnesium-stearát, aroma máty peprné a mentholové aroma v prášku, korigens

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 x 20 lisovaných pastilek 60 (3x20) lisovaných pastilek

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání. Vložte jednu pastilku NiQuitinu Mini do úst a nechte ji zcela rozpustit.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.    POUŽITELNOST

EXP.:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30° C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 87/216/08-C

13.    ČÍSLO ŠARŽE Lot.:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Léčivý přípravek lze vydat bez lékařského předpisu a je zařazen mezi vyhrazená léčiva.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ Prostředek k odvykání kouření

NIQUITIN MINI VÁM MŮŽE POMOCI PŘESTAT KOUŘIT ÚPLNĚ NEBO SNÍŽIT POČET CIGARET, KTERÉ VYKOUŘÍTE NEŽ PŘESTANETE KOUŘIT ÚPLNĚ.

PRO KUŘÁKY, KTEŘÍ KOUŘÍ VÍCE NEŽ 20 CIGARET DENNĚ

JAK UŽÍVAT

Neužívejte více než 15 pastilek denně.

Děti a mladiství (12 - 17 let) by měli užívat přípravek pouze po poradě s lékařem.

NEPOUŽÍVEJTE PASTILKY, jestliže

•    jste přecitlivělý na nikotin nebo kteroukoli pomocnou látku

•    jste nekuřák nebo vám j eště není 12 let

PORAĎTE SE S LÉKAŘEM jestliže

•    máte nebo jste měl(a) nedávno potíže se srdcem.

•    máte vážné onemocnění jater nebo ledvin; hyperfunkci štítné žlázy nebo feochromocytom; žaludeční vředy nebo jiné problémy se žaludkem nebo jícnem

•    jste těhotná nebo kojíte EAN kód:

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

NiQuitin Mini 4mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU (polypropylenová tuba)-štítek

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

NiQuitin Mini 4 mg Nicotinum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Nicotinum 4 mg

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

20 lisovaných pasilek

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Vložte jednu pastilku NiQuitinu Mini do úst a nechte ji zcela rozpustit asi 10 minut.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.    POUŽITELNOST

EXP.:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Pastilky uchovávejte při teplotě do 30° C v původním obalu.

10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA: 87/215/08-C

13.    ČÍSLO ŠARŽE

Lot.:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

Prostředek k odvykání kouření Nejvýše15 pastilek denně.

16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU