Příbalový Leták

Nimenrix

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Nimenrix prášek pro injekční roztok a rozpouštědlo v předplněné injekční stříkačce Konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Po rekonstituci 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

5 mikrogramů 5 mikrogramů 5 mikrogramů 5 mikrogramů

44 mikrogramů


Neisseria meningitidis A polysacharidum1 Neisseria meningitidis C polysacharidumNeisseria meningitidis W-135 polysacharidumNeisseria meningitidis Y polysacharidum1

1konjugováno na proteinový nosič tetanický toxoid

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro injekční roztok a rozpouštědlo Prášek je bílý.

Rozpouštědlo je čiré, bezbarvé.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Nimenrix je indikován k aktivní imunizaci osob od 12 měsíců věku a starších proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému Neisseria meningitidis skupiny A, C, W-135 a Y.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Nimenrix se má podávat v souladu s dostupnými oficiálními doporučeními.

K imunizaci se používá jedna dávka 0,5 ml rekonstituované vakcíny.

Nimenrix lze podat jako přeočkování jedincům, kteří dříve dostali základní očkování vakcínou Nimenrix nebo jinými konjugovanými či polysacharidovými meningokokovými vakcínami (viz body 4.4 a 5.1).

U určitých osob lze zvážit druhou dávku vakcíny Nimenrix (viz bod 4.4).

Bezpečnost a účinnost vakcíny Nimenrix u dětí mladších 12 měsíců nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Imunizace se provádí pouze intramuskulámí injekcí, nejlépe do deltového svalu.

U dětí ve věku 12 až 23 měsíců lze vakcínu rovněž aplikovat do anterolaterální strany stehna (viz body 4.4 a 4.5).

Instrukce týkající se rekonstituce léčivého přípravku před podáním viz bod 6.6.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Nimenrix se nesmí za žádných okolností podávat intravaskulárně, intradermálně ani subkutánně.

Podle zásad správné klinické praxe předchází očkování zhodnocení anamnézy (zejména s ohledem na předchozí očkování a možný výskyt nežádoucích účinků) a klinické vyšetření.

Pro případ vzácné anafylaktické reakce po podání vakcíny musí být vždy k dispozici příslušná lékařská péče a dohled.

Interkurentní onemocnění

Očkování vakcínou Nimenrix je třeba odložit u osob trpících závažným akutním horečnatým onemocněním. Lehká infekce, jako je např. nachlazení, by neměla být důvodem k odložení očkování.

Synkopa

Během jakéhokoliv očkování, nebo dokonce před ním, může dojít zejména u dospívajících v důsledku psychogenní reakce na injekční jehlu k synkopě (mdlobě). Tato reakce může být doprovázena závažnými neurologickými příznaky, jako je přechodná porucha zraku, parestezie a tonicko-klonické záškuby končetin během zotavení. Je důležité přijmout příslušná opatření, aby při mdlobách nedošlo k poranění.

Trombocytopenie a poruchy krevní srážlivosti

Nimenrix je třeba podávat s opatrností osobám s trombocytopenií nebo s jakoukoli poruchou krevní srážlivosti, protože po intramuskulámí aplikaci může dojít u těchto osob ke krvácení.

Imunodeficience

Lze očekávat, že u pacientů léčených imunosupresivy nebo u pacientů s imunodeficiencí nemusí dojít k vyvolání odpovídající imunitní odpovědi.

Bezpečnost a imunogenicita nebyla hodnocena u pacientů se zvýšenou citlivostí k meningokokové infekci způsobené určitými onemocněními, jako jsou deficience terminálního komplementu a anatomická nebo funkční asplenie. U těchto osob nemusí dojít k vyvolání odpovídající imunitní odpovědi.

Ochrana proti meningokokovému onemocnění

Nimenrix poskytuje ochranu pouze proti Neisseria meningitidis skupiny A, C, W-135 a Y. Tato vakcína nechrání proti žádným jiným skupinám Neisseria meningitidis.

K vyvolání protektivní imunitní odpovědi nemusí dojít u všech očkovaných osob.

Vliv předchozího očkovánípolysacharidovou meningokokovou vakcínou Osoby dříve očkované polysacharidovou meningokokovou vakcínou a poté s odstupem 30 až 42 měsíců vakcínou Nimenrix měly nižší geometrický průměr titrů protilátek (GTM - geometric means titres) měřených pomocí analýzy baktericidních protilátek v séru za použití králičího komplementu (rSBA) ve srovnání s osobami, které nebyly očkovány žádnou meningokokovou vakcínou během předchozích 10 let (viz bod 5.1). Klinický význam těchto pozorování není známý.

Vliv přítomnosti protilátek proti tetanickému toxoidu před očkováním

Bezpečnost a imunogenicita vakcíny Nimenrix byla hodnocena při následném nebo společném podání spolu s vakcínou DTaP-HBV-IPV/Hib v druhém roce života. Podání vakcíny Nimenrix jeden měsíc po vakcíně DTaP-HBV-IPV/Hib vedlo k nižším rSBA GMT proti MenA, MenC a MenW-135 v porovnání se souběžným podáním (viz bod 4.5). Klinický význam těchto pozorování není známý.

Imunitní odpovědi u batolat ve věku 12-14 měsíců

Za jeden měsíc po podání dávky měla batolata ve věku 12-14 měsíců podobné protilátkové odpovědi rSBA na skupiny A, C, W-135 a Y po jedné dávce vakcíny Nimenrix i po dvou dávkách vakcíny Nimenrix podaných s odstupem dvou měsíců.

Jedna dávka byla spojena s nižšími titry sérových baktericidních protilátek proti skupinám W-135 a Y v analýze za použití lidského komplementu (hSBA) v porovnání se dvěma dávkami podanými s odstupem dvou měsíců. Po jedné nebo dvou dávkách byly pozorovány podobné odpovědi na skupiny A a C (viz bod 5.1). Klinický význam těchto zjištění není znám. Pokud se u batolete očekává vyšší riziko invazivního meningokokového onemocnění kvůli expozici skupinám W-135 a Y, lze zvážit podání druhé dávky v intervalu 2 měsíců. Ohledně poklesu protilátek proti MenA nebo MenC po první dávce vakcíny Nimenrix u dětí ve věku 12-23 měsíců si přečtěte informace o perzistenci titrů sérových baktericidních protilátek.

Perzistence titrů sérových baktericidních protilátek

Po podání vakcíny Nimenrix nastává pokles titrů sérových baktericidních protilátek proti MenA, když byl při analýze použitý lidský komplement (hSBA) (viz bod 5.1). Klinický význam poklesu titrů protilátek hSBA-MenA není znám. Pokud se však u určitého pacienta očekává vyšší riziko expozice MenA a pokud mu byla podána dávka vakcíny Nimenrix před více než rokem, lze zvážit podání posilovací dávky.

Pokles titrů protilátek byl v čase pozorován u skupin A, C,W-135 a Y. Klinický význam poklesu titrů protilátek není znám. Posilovací dávka může být zvážena u očkovaných jedinců v batolecím věku, kteří jsou vystaveni vysokému riziku expozice meningokokovým onemocněním způsobeným skupinami A, C,W-135 nebo Y (viz bod 5.1).

Vliv vakcíny Nimenrix na koncentraci protilátek proti tetanu

Ačkoli po očkování vakcínou Nimenrix bylo pozorováno zvýšení koncentrace protilátek proti tetanickému toxoidu (TT), přípravek Nimenrix nenahrazuje očkování proti tetanu.

Podávání vakcíny Nimenrix společně s vakcínou obsahující TT, nebo jeden měsíc před jejím podáním během druhého roku života nemělo vliv na odpověď na TT ani významně neovlivnilo bezpečnost. Pro osoby starší než 2 roky nejsou k dispozici žádné údaje.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nimenrix lze podávat společně s jakoukoli z následujících očkovacích látek: vakcíny proti hepatitidě A (HAV) a hepatitidě B (HIV), vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR), vakcína proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím (MMRV), desetivalentní pneumokoková konjugovaná vakcína nebo neadjuvovaná vakcína proti sezónní chřipce.

Nimenrix lze rovněž podávat společně s kombinovanými vakcínami proti záškrtu, tetanu a černému kašli (acelulární pertuse) během druhého roku života, včetně kombinace vakcín DTaP s vakcínou proti hepatitidě B, dětské obrně (inaktivovaná vakcína) nebo Haemophilus influenzae typu b, jako je vakcína DTaP-HBV-IPV/Hib.

Kdykoli je to možné, mají se vakcína Nimenrix a vakcína obsahující TT, jako je např. vakcína DTaP-HBV-IPV/Hib, podávat společně, nebo je třeba přípravek Nimenrix podat alespoň jeden měsíc před podáním vakcíny obsahující TT. Následné podání vakcíny Nimenrix jeden měsíc po vakcíně DTaP-HBV-IPV/Hib vedlo k nižším GMT u protilátek proti skupinám A, C,W-135 a Y. Klinický význam těchto pozorování není znám, protože nejméně 99,4 % subjektů (N = 178) mělo rSBA titry >8 v každé skupině (A, C, W-135, Y) (viz bod 4.4).

Jeden měsíc po společném podání s desetivalentní pneumokokovou konjugovanou vakcínou byly pozorovány nižší GMC a OPA (opsonophagocyt assay) GMT protilátek u jednoho pneumokokového sérotypu (sérotypu 18C konjugovaného na transportní protein pro tetanický toxoid). Klinický významn tohoto pozorování není znám. Nebyl pozorován žádný vliv společného podávání na dalších devět pneumokokových sérotypů.

Pokud se vakcína Nimenrix podává spolu s jinou injekční vakcínu, je třeba vakcíny aplikovat do různých míst.

U pacientů léčených imunosupresivy lze očekávat, že nemusí dojít k vyvolání dostatečné imunitní odpovědi.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

K dispozici jsou pouze omezené zkušenosti týkající se použití vakcíny Nimenrix u těhotných žen.

Studie se zvířaty nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na těhotenství, embryo/fetální vývoj, porod ani postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Nimenrix by se měl v těhotenství použít pouze, pokud je to nezbytně nutné a pokud možné výhody převáží možná rizika pro plod.

Kojení

Není známo, zda se Nimenrix vylučuje do mateřského mléka.

Nimenrix by se měl při kojení použít pouze pokud možné výhody převáží možná rizika.

Fertilita

Studie se zvířaty nenaznačují na přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na fertilitu.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící vliv vakcíny Nimenrix na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Některé nežádoucí účinky uvedené v bodě 4.8 „Nežádoucí účinky“ však mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnostní profil uvedený níže je založený na souhrnné analýze 9 621 subjektů, které byly v rámci klinických studií očkovány jednou dávkou vakcíny Nimenrix. Tato souhrnná analýza zahrnuje údaje od 3 079 batolat (12 měsíců až 23 měsíců), 909 dětí mezi 2 a 5 lety, 990 dětí mezi 6 a 10 lety,

2 317 dospívajících (11 až 17 let) a 2 326 dospělých (18 až 55 let).

Ve všech věkových skupinách byly nejčastěji hlášenými lokálními nežádoucími účinky po očkování bolest (24,1 % až 41,3 %), zarudnutí (15,5 % až 35,6 %) a otok (11,3 % až 19,9 %).

Ve věkových skupinách 12 - 23 měsíců a 2 - 5 let byly nejčastěji hlášené celkové nežádoucí účinky po očkování podrážděnost (44,0 % a 9,2 %), spavost (34,1 % a 10,8 %), ztráta chuti k jídlu (26,6 % a 8,2 %) a horečka (17,1 % a 8,1 %).

Ve věkové skupině 12-14 měsíců, která dostala 2 dávky vakcíny Nimenrix podané s odstupem 2 měsíců, byla první a druhá dávka spojena s podobnou lokální a systémovou reakcí.

Ve věkových skupinách 6-10, 11 - 17 a > 18 let byly nejčastěji hlášené celkové nežádoucí účinky po očkování bolest hlavy (15,7 %, 22,0 % a 21,5 %), únava (15,6 %, 21,9 % a 20,7 %), gastrointestinální příznaky (9,3 %, 9,4 % a 8,3 %) a horečka (8,0 %, 5,3 % a 4,9 %).

Profil lokálních a celkových nežádoucích účinků při přeočkování vakcínou Nimenrix po základním očkování vakcínou Nimenrix nebo jinými konjugovanými či polysacharidovými meningokokovými vakcínami byl podobný profilu lokálních a celkových nežádoucích účinků pozorovanému po základním očkování vakcínou Nimenrix s výjimkou gastrointestinálních příznaků (zahrnujících průjem, zvracení a nevolnost), které byly velmi časté.

V samostatné studii byla podána jedna dávka vakcíny Nimenrix 274 subjektům ve věku 56 let a starším. Všechny nežádoucí účinky hlášené v této studii byly již pozorovány u mladších věkových skupin.

Souhrn nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky jsou zaznamenány podle následujících kategorií četností:

Velmi časté: Časté:

Méně časté: Vzácné:

Velmi vzácné:


(> 1/10)

(> 1/100 až < 1/10)

(> 1/1 000 až < 1/100)

(> 1/10 000 až < 1/1 000) (< 1/10 000)

Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinky

Klinické studie

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Ztráta chuti k jídlu

Psychiatrické poruchy

Velmi časté

Podrážděnost

Méně časté

Nespavost, pláč

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Spavost, bolest hlavy

Méně časté

Hypestezie, závrať

Gastrointestinální poruchy

Časté

Gastrointestinální příznaky (včetně průjmu,

zvracení a nauzey)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Svědění, vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Myalgie, bolest končetin

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Horečka, otok, bolest a zarudnutí v místě vpichu injekce, únava

Časté

Hematom v místě vpichu injekce

Méně časté

Malátnost, reakce v místě vpichu injekce (včetně indurace, svědění, zteplání a necitlivosti)

Postmarketingové sledování

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Vzácné

Rozsáhlý otok končetiny v místě vpichu injekce, často spojen se zarudnutím, někdy postihující přilehlý kloub nebo otok celé končetiny

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vakcíny, meningokokové vakcíny, ATC kód: J07AH08 Mechanismus účinku

Antikapsulární meningokokové protilátky chrání před meningokokovým onemocněním prostřednictvím komplementem zprostředkované baktericidní aktivity. Nimenrix indukuje tvorbu baktericidních protilátek proti kapsulárním polysacharidům skupiny A, C, W-135 a Y, hodnocenou pomocí analýzy za použití králičího (rSBA) nebo lidského komplementu (hSBA).

Farmakodynamické účinky

Imunogenicita

Imunogenicita jedné dávky vakcíny Nimenrix byla hodnocena u více než 8 000 subjektů ve věku > 12 měsíců.

Účinnost vakcíny byla odvozena od průkazu imunologické non-inferiority (založené převážně na srovnávacích poměrech s titry rSBA, které jsou alespoň 8) vůči registrovaným meningokokovým vakcínám. Imunogenicita byla měřena za použití rSBA nebo hSBA, které jsou biologickými markery protektivní účinnosti proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y.

Perzistence imunitní odpovědi

Perzistence imunitní odpovědi vyvolané podáním vakcíny Nimenrix byla hodnocena až 60 měsíců po očkování u subjektů ve věku 12 měsíců až 55 let.

Protilátky vyvolané podáním přípravku Nimenrix byly podobné nebo vyšší než protilátky vyvolané registrovanými meningokokovými vakcínami (tj. vakcínou MenC-CRM u subjektů ve věku 12 - 23 let a vakcínou ACWY-PS u subjetků ve věku starších 2 let).

Odpověď na přeočkování

V klinických hodnoceních bylo hodnoceno použití vakcíny Nimenrix jako přeočkování po základním očkování přípravkem Nimenrix nebo jinými meningokokovými vakcínami (kvadrivalentní konjugovanou meningokokovou vakcínou A, C, W a Y-DT nebo monovalentními konjugovanými vakcínami skupiny C).

Batolata

Imunogenicita u batolat ve věku 12-23 měsíců

V klinických studiích MenACWY-TT-039 a MenACWY-TT-040 jedna dávka vakcíny Nimenrix vyvolávala odpovědi rBSA proti všem čtyřem meningokokovým skupinám, přičemž odpověď proti skupině C byla srovnatelná s odpovědí vyvolanou registrovanou vakcínou MenC-CRM, pokud jde o % subjektů s titry rSBA > 8 (tabulka 1).

Tabulka 1: Baktericidní protilátková odpověď (rSBA*) u batolat ve věku 12 - 23 měsíců

Skupina

Odpověď na

Studie MenACWY-TT-039(1)

Studie MenACWY-TT-040(2)

N

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

N

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

A

Nimenrix

354

99,7 % (98,4; 100)

2 205

(2 008; 2 422)

183

98,4 % (95,3; 99,7)

3 170

(2 577;3899)

C

Nimenrix

354

99,7 % (98,4; 100)

478

(437; 522)

183

97,3 % (93,7; 99,1)

829

(672; 1 021)

vakcína MenC-CRM

121

97,5 % (92,9; 99,5)

212

(170; 265)

114

98,2 % (93,8; 99,8)

691

(521; 918)

W-135

Nimenrix

354

100 % (99,0; 100)

2 682

(2 453; 2 932)

186

98,4 % (95,4; 99,7)

4 022

(3 269; 4 949)

Y

Nimenrix

354

100 % (99,0; 100)

2 729

(2 473; 3 013)

185

97,3 % (93,8; 99,1)

3 168

(2 522; 3 979)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortác

h pro hodnocení imunogenicity.

(1)    krevní vzorky byly odebrány 42 až 56 dnů po vakcinaci

(2)    krevní vzorky byly odebrány 30 až 42 dnů po vakcinaci * testováno v GSK laboratořích.

Ve studii MenACWY-TT-039 byla jako sekundární cílový parametr hodnocena baktericidní aktivita v séru rovněž s použitím lidského séra jako zdroje komplementu (hSBA) (tabulka 2).

Tabulka 2: Baktericidní protilátková odpověď (hSBA*) u batolat ve věku 12 - 23 měsíců

Skupina

Odpověď na

N

Studie MenACWY-TT-039(1) *

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

A

Nimenrix

338

77,2 % (72,4; 81,6)

19,0

(16,4; 22,1)

C

Nimenrix

341

98,5 % (96,6; 99,5)

196

(175; 219)

vakcína MenC-CRM

116

81,9% (73,7; 88,4)

40,3

(29,5; 55,1)

W-135

Nimenrix

336

87,5 % (83,5; 90,8)

48,9

(41,2; 58,0)

Y

Nimenrix

329

79,3 % (74,5; 83,6)

30,9

(25,8; 37,1)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení imunogenicity. (1) krevní vzorky byly odebrány 42 až 56 dnů po vakcinaci * testováno v GSK laboratořích.

Ve studii Men ACWY-TT-104 byla hodnocena imunitní odpověď po jedné nebo dvou dávkách vakcíny Nimenrix, podaných s odstupem 2 měsíců, jeden měsíc po poslední vakcinaci. Vakcína Nimenrix vyvolávala baktericidní odpovědi proti všem čtyřem skupinám, které byly podobné, pokud jde o % subjektů s titrem rSBA >8 a GMT po jedné nebo dvou dávkách (tabulka 3).

Tabulka 3: Baktericidní protilátková odpověď (rSBA*) u batolat ve věku 12 - 14 měsíců

Skupina

Odpověď

na

Načasování

Studie MenACWY-TT-104(1)

N

>8

(95%CI)

GMT (95% CI)

A

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

181

97,8 % (94,4, 99,4)

1 445,4

(1 126,1, 1 855,2)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

158

96,8 % (92,8, 99,0)

1 275,2

(970,5, 1 675,4)

Po dávce 2

150

98,0 % (94,3, 99,6)

1 176,3 (921,8, 1 501)

C

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

180

95,0 % (90,7, 97,7)

454,4

(347,7, 593,8)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

157

95,5 % (91,0, 98,2)

369,3

(280,9, 485,5)

Po dávce 2

150

98,7 % (95,3, 99,8)

639,1

(521,8, 782,9)

W-135

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

181

95,0 % (90,8, 97,7)

2 136,1

(1 614,9, 2 825,5)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

158

94,9 % (90,3, 97,8)

2 030,1

(1 510,7, 2 728,2)

Po dávce 2

150

100 % (97,6, 100)

3 533

(2 914,5, 4 282,7)

Y

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

181

92,8 % (88,0, 96,1)

955.8

(709,1, 1 288,3)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

157

93,6 % (88,6, 96,9)

933,3

(692,3, 1 258,3)

Po dávce 2

150

99,3 % (96,3, 100)

1 133,6

(944,5, 1 360,5)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP

kohortě pro hodnocení imunogenicity.

(1) krevní vzorky byly odebrány 21 až 48 dnů po vakcinaci * testováno v laboratořích Public Health England.

Ve studii Men ACWY-TT-104 byla jako sekundární cílový parametr hodnocena baktericidní aktivita v séru rovněž s použitím hSBA. Vakcína Nimenrix vyvolávala baktericidní odpověď proti skupinám W-135 a Y, která byla vyšší, pokud jde o % subjektů s titrem hSBA >8 při podání dvou dávek v porovnání s jednou dávkou. Podobné odpovědi, pokud jde o % subjektů s titrem hSBA > 8, byly pozorovány u skupin A a C (tabulka 4).

Tabulka 4: Baktericidní protilát

íová odpověď hSBA* u batolat ve věku 12 - 14 měsíců

Skupina

Odpověď na

Načasování

Studie MenACWY-TT-104(1)

N

>8

(95%CI)

GMT (95% CI)

A

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

75

96,0 % (88,8, 99,2)

119,3

(88,0, 161,7)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

66

97,0 % (89,5, 99,6)

132,9

(98,1, 180,1)

Po dávce 2

66

97,0 % (89,5, 99,6)

170,5

(126,2, 230,2)

C

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

79

98,7 % (93,1, 100)

151,2

(104,7, 218,3)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

70

95,7 % (88,0, 99,1)

161

(110, 236)

Po dávce 2

69

100 % (94,8, 100)

1 753,3

(1 277,7, 2 404,2)

W-135

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

72

62,5 % (50,3, 73,6)

27,5

(16,1, 46,8)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

61

68,9 % (55,7, 80,1)

26,2

(16,0, 43,0)

Po dávce 2

70

97,1 % (90,1, 99,7)

756,8

(550,1, 1 041,3)

Y

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

71

67,6 % (55,5, 78,20)

41,2

(23,7, 71,5)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

56

64,3 % (50,4, 76,6)

31,9

(17,6, 57,9)

Po dávce 2

64

95,3 % (86,9, 99,0)

513,0

(339,4, 775,4)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení imunogenicity. (1) krevní vzorky byly odebrány 21 až 48 dnů po vakcinaci * testováno v GSK laboratořích.

Perzistence imunitní odpovědi u batolat ve věku 12-23 měsíců

U dětí primárně očkovaných v batolecím věku byla perzistence imunitní odpovědi hodnocena pomocí rSBA a hSBA ve studiích MenACWY-TT-048 a MenACWY TT-032 až 4 roky po primárním očkování ve studii MenACWY-TT 039 (tabulka 5) a až 5 let po primárním očkování ve studii MenACWY-TT-027 (tabulka 6).

Tabulka 5: Údaje týkající se čtyřleté perzistence u batolat ve věku 12 - 23 měsíců při očkování _(studie MenACWY-TT-048)_

Skupina

Odpověď

na

Časový

bod

(rok)

rSBA*

hSBA**

N

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

A***

Nimenrix

3

2

59,9 % (53,7; 65,9)

19,3

(15,7; 23,6)

251

35,9 % (29,9; 42,1)

5,8

(4,8; 7,0)

4

2

74,1 % (67,9; 79,7)

107

(77,6; 148)

198

28,8 % (22,6; 35,6)

4,9

(4,0; 6,0)

C

Nimenrix

3

2

35,9 % (30,1; 42,0)

9,8

(8,1; 11,7)

253

78,3 % (72,7; 83,2)

37,8

(29,4; 48,6)

4

2

40,4 % (34,0; 47,2)

12,3

(9,8; 15,3)

209

73,2 % (66,7; 79,1)

32,0

(23,8; 43,0)

Vakcína

MenC-

CRM

3

4

13,0 % (4,9; 26,3)

5,7

(4,2; 7,7)

31

41,9 % (24,5; 60,9)

6,2

(3,7; 10,3)

4

4

35,6 % (21,9; 51,2)

13,5

(7,4; 24,5)

32

46,9 % (29,1; 65,3)

11,3

(4,9; 25,6)

W-135

Nimenrix

3

2

49,8 % (43,6; 56,0)

24,9

(19,2; 32,4)

254

82,3 % (77,0; 86,8)

52,0

(41,4; 65,2)

4

2

49,3 % (42,6; 56,1)

30,5

(22,4; 41,5)

165

80,6 % (73,7; 86,3)

47,1

(35,7; 62,2)

Y

Nimenrix

3

2

53,8 % (47,6; 60,0)

22,3

(17,6; 28,4)

250

72,0 % (66,0; 77,5)

33,2

(25,9; 42,5)

4

2

58,2 % (51,5; 64,7)

36,2

(27,1; 48,4)

130

65,4 % (56,5; 73,5)

29,8

(20,2; 44,1)

Analýza imunogenicity

byla proved

ena v ATP kohortě pro hodnocení perzistence adaptované pro

každý časový bod.

*rSBA testování provedeno v Public Health England (PHE) laboratořích ve Velké Británii. ** Testováno v GSK laboratořích.

***Podobně jako nárůst GMTs v rSBA MenA byl pozorován nárůst geometrických průměrů koncentrací IgG MenA mezi rokem 3 a rokem 4.

Tabulka 6: Údaje týkající se pětileté perzistence u batolat ve věku 12 - 23 měsíců v době

očkování (studie MenACWY-TT-032)

- v    |-

Skupina

Odpověď

na

Časový

bod

(rok)

rSBA*

hSBA1

N

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

N

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

A

Nimenrix

4

45

64,4 % (48,8; 78,1)

35,1

(19,4; 63,4)

44

52,3 % (36,7; 67,5)

8,8

(5,4; 14,2)

5

49

73,5 % (58,9; 85,1)

37,4

(22,1; 63,2)

45

35,6 % (21,9: 51,2)

5,2

(3,4; 7,8)

C

Nimenrix

4

45

97,8 % (88,2; 99,9)

110

(62.7; 192)

45

97,8 % (88,2; 99,9)

370

(214; 640)

5

49

77,6 % (63,4; 88,2)

48,9

(28,5; 84,0)

48

91,7% (80,0; 97,7)

216

(124; 379)

Vakcína

MenC-

CRM

4

10

80,0 % (44,4; 97,5)

137

(22,6; 832)

10

70,0 % (34,8; 93,3)

91,9

(9,8; 859)

5

11

63,6 % (30,8; 89,1)

26,5

(6,5; 107)

11

90,9 % (58,7; 99,8)

109

(21,2; 557)

W-135

Nimenrix

4

45

60,0 % (44,3; 74,3)

50,8

(24,0; 108)

45

84,4 % (70,5; 93,5)

76,9

(44,0; 134)

5

49

34,7 % (21,7; 49,6)

18,2

(9,3; 35,3)

46

82,6 % (68,6; 92,2)

59,7

(35,1; 101)

Y

Nimenrix

4

45

62,2 % (46,5; 76,2)

44,9

(22,6; 89,3)

41

87,8 % (73,8; 95,9)

74,6

(44,5; 125)

5

49

42,9 % (28,8; 57,8)

20,6

(10,9; 39,2)

45

80,0 % (65,4; 90,4)

70,6

(38,7; 129)

Perzistence imunogenicity byla analyzována použitím roku 5 ATP kohorty. Selekční bias hlavně kvůli přeočkování subjektů s MenC rSBA titry <8 a jejich vyloučení z následného časového bodu (následných časových bodů) může vést k nadhodnocení titrů.

*rSBA testování provedeno v PHE laboratořích ve Velké Británii.

Ve studii MenACWY-TT-014 bylo hodnoceno vyvolání imunitní paměti jeden měsíc po podání pětiny dávky vakcíny ACWY-PS (10 ^g každého polysacharidu) dětem ve třetím roce života, které byly primárně očkované ve studii MenACWY-TT-013 vakcínou Nimenrix nebo registrovanou vakcínou MenC-CRM ve věku 12 až 14 měsíců.

Jeden měsíc po podání provokační (challenge) dávky byly GMT vyvolané u subjektů primárně očkovaných vakcínou Nimenrix zvýšeny 6,5 až 8násobně u skupin A, C, W-135 a Y a ukazovaly, že Nimenrix indukuje imunitní paměť vůči skupinám A, W-135 a Y. Post-challenge GMT rSBA-MenC byly podobné v obou studijních skupinách, což ukazuje, že Nimenrix indukuje obdobnou imunitní paměť vůči skupině C jako registrovaná vakcína MenC-CRM (tabulka 7).

Tabulka 7: Imunitní odpověď (rSBA*) 1 měsíc po provokačním (challenge) očkování u subjektů

primárně očkovaných vakcínou Nimenrix nebo vakcínou MenC-CRM ve věku 12 až 14 měsíců

Skupina

Odpověď na

Pre-challenge

Post-challenge

N

GMT (95% CI)

N

GMT (95% CI)

A

Nimenrix

32

544

(325;911)

25

3 322

(2 294; 4 810)

C

Nimenrix

31

174

(105; 289)

32

5 966

(4128; 8621)

vakcína

MenC-CRM

28

34,4

(15,8; 75,3)

30

5 265

(3 437; 8 065)

W-135

Nimenrix

32

644

(394; 1 052)

32

1 1058

(8 587; 14 240)

Y

Nimenrix

32

440

(274; 706)

32

5 737

(4 216; 7 806)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení imunogenicity. * Testováno v GSK laboratořích.

Děti

Imunogenicita u dětí ve věku 2- 10 let

Ve dvou srovnávacích studiích prováděných u subjektů ve věku 2 - 10 let dostala jedna skupina subjektů jednu dávku vakcíny Nimenrix a druhá skupina jako srovnávací přípravek jednu dávku buď registrovanou vakcínu MenC-CRM (studie MenACWY-TT-081) nebo registrované polysacharidové vakcíny proti meningokokům skupin A, C, W-135, Y (ACWY-PS) společnosti GlaxoSmithKline Biologicals (studie MenACWY-TT-038).

Ve studii MenACWY-TT-038 bylo prokázáno, že Nimenrix je non-inferiorní k registrované vakcíně ACWY-PS, pokud jde o odpověď na vakcínu u všech čtyř skupin (A, C, W-135 a Y) (viz tabulka 8).

Odpověď na vakcínu byla definována jako poměr subjektů s:

•    rSBA titry > 32 u původně séronegativních subjektů (tj. rSBA titr před vakcinací < 8)

•    alespoň 4násobné zvýšení rSBA titrů u původně séropozitivních subjektů z hodnot před očkováním na hodnoty po očkování (tj. rSBA titr před vakcinací > 8)

Ve studii MenACWY-TT-081 bylo prokázáno, že vakcína Nimenrix byla non-inferiorní kjiné registrované vakcíně MenC-CRM, pokud jde o odpověď na vakcínu ve skupině MenC [94,8 %

(95% CI: 91,4; 97,1) resp. 95,7 % (95% CI: 89,2; 98,8)]; GMT byly nižší ve skupině s vakcínou Nimenrix [2 795 (95% CI: 2 393; 3 263)] ve srovnání s vakcínou MenC-CRM [5 292 (95% CI: 3 815; 7 340)].

PS u dětí ve věku 2-10 let 1 měsíc po očkování (studie MenACWY-TT-038)

Skupin

a

Nimenrix

vakcína ACWY-PS

N

VR

(95% CI)

GMT (95% CI)

N

VR

(95% CI)

GMT (95% CI)

A

594

89,1 % (86,3; 91,5)

6 343

(5 998; 6 708)

192

64,6 % (57,4; 71,3)

2 283

(2 023; 2 577)

C

691

96,1 % (94,4; 97,4)

4 813

(4 342; 5 335)

234

89,7 % (85,1; 93,3)

1 317

(1 043; 1 663)

W-135

691

97,4 % (95,9; 98,4)

11 543

(10 873; 12 255)

236

82,6 % (77,2; 87,2)

2 158

(1 815; 2 565)

Y

723

92,7 % (90,5; 94,5)

10 825

(10 233; 11 452)

240

68,8 % (62,5; 74,6)

2 613

(2 237; 3 052)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení imunogenicity. VR: odpověď na vakcínu (vaccine response)


* testováno v GSK laboratořích.

Perzistence imunitní odpovědi u dětí ve věku 2- 10 let

Ve studii MenACWY-TT-088 byla perzistence imunitní odpovědi hodnocena pomocí rSBA a hSBA až do 44 měsíců po očkování u dětí ve věku 2 - 10 let primárně očkovaných ve studii MenACWY-TT-081 (tabulka 9).

Tabulka 9: Údaje týkající se 44 měsíční persistence u dětí ve věku 2-10 let při očkování

Skupina

Odpověď

na

Časový

bod

(měsíce)

rSBA*

hSBA**

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

A

Nimenrix

32

193

86,5 % (80,9; 91,0)

196

(144; 267)

90

25,6 % (16,9; 35,8)

4,6

(3,3; 6,3)

44

189

85,7 % (79,9; 90,4)

307

(224; 423)

89

25,8 % (17,1; 36,2)

4,8

(3,4; 6,7)

C

Nimenrix

32

192

64,6 % (57,4; 71,3)

34,8

(26,0; 46,4)

90

95,6 % (89,0; 98,8)

75,9

(53,4; 108)

44

189

37,0 % (30,1; 44,3)

14,5

(10,9; 19,2)

82

76,8 % (66,2; 85,4)

36,4

(23,1; 57,2)

Vakcína

MenC-

CRM

32

69

76,8 % (65,1; 86,1)

86,5

(47,3; 158)

33

90,9 % (75,7; 98,1)

82,2

(34,6; 196)

44

66

45,5 % (33,1; 58,2)

31,0

(16,6; 58,0)

31

64,5 % (45,4; 80,8)

38,8

(13,3; 113)

W-135

Nimenrix

32

193

77,2 % (70,6; 82,9)

214

(149; 307)

86

84,9 % (75,5; 91,7)

69,9

(48,2; 101)

44

189

68,3 % (61,1; 74,8)

103

(72,5; 148)

87

80,5 % (70,6; 88,2)

64,3

(42,7; 96,8)

Y

Nimenrix

32

193

81,3 % (75,1; 86,6)

227

(165; 314)

91

81,3 % (71,8; 88,7)

79,2

(52,5; 119)

44

189

62,4 % (55,1; 69,4)

78,9

(54,6; 114)

76

82,9 % (72,5; 90,6)

127

(78,0; 206)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení perzistence adaptované pro každý časový bod.

*rSBA testování provedeno v PHE laboratořích ve Velké Británii.

** Testováno v GSK laboratořích.

Perzistence imunitní odpovědi u dětí ve věku 6- 10 let

Ve studii MenACWY-TT-028 byla perzistence imunitní odpovědi hodnocena pomocí hSBA jeden rok po očkování u dětí ve věku 6 - 10 let primárně očkovaných ve studii MenACWY-TT-027 (tabulka 10) (viz bod 4.4).

Tabulka 10: Údaje 1 měsíc po očkování a perzistence (hSBA*) 1 rok po očkování u dětí ve věku

6-10 let

Skupina

Odpověď

na

1 měsíc po očkování

Perzistence 1 rok

po očkování

N

> 8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

N

> 8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

A

Nimenrix

105

80,0 % (71,1; 87,2)

53,4

(37,3; 76,2)

104

16,3 % (9,8; 24,9)

3,5

(2,7; 4,4)

ACWY-PS

35

25,7 % (12,5; 43,3)

4,1

(2,6; 6,5)

35

5,7 % (0,7; 19,2)

2,5

(1,9; 3,3)

C

Nimenrix

101

89,1 % (81,3; 94,4)

156

(99,3; 244)

105

95,2 % (89,2; 98,4)

129

(95,4; 176)

ACWY-PS

38

39,5 % (24,0; 56,6)

13,1

(5,4; 32,0)

31

32,3 % (16,7; 51,4)

7,7

(3,5; 17,3)

W-135

Nimenrix

103

95,1 % (89,0; 98,4)

133

(99,9; 178)

103

100 % (96,5; 100)

257

(218;302)

ACWY-PS

35

34,3 % (19,1; 52,2)

5,8

(3,3; 9,9)

31

12,9 % (3,6; 29,8)

3,4

(2,0; 5,8)

Y

Nimenrix

89

83,1 % (73,7; 90,2)

95,1

(62,4; 145)

106

99,1 % (94,9; 100)

265

(213;330)

ACWY-PS

32

43,8 % (26,4; 62,3)

12,5

(5,6; 27,7)

36

33,3 % (18,6; 51,0)

9,3

(4,3; 19,9)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení perzistence. * Testováno v GSK laboratořích.

Dospívající a dospělí

Imunogenicita u dospívajících ve věku 11 - 17 let a dospělých ve věku > 18 let Ve dvou klinických studiích prováděných u dospívajících ve věku 11 - 17 let (studie MenACWY-TT-036) a u dospělých ve věku 18-55 let (studie study MenACWY-TT-035) byla podávána buď jedna dávka vakcíny Nimenrix nebo jedna dávka vakcíny ACWY-PS.

U dospívajících i dospělých bylo prokázáno, že Nimenrix je imunologicky non-inferiorní k vakcíně ACWY-PS, pokud jde o odpověď na vakcínu, jak je definována výše (tabulka 11). Odpověď na všechny čtyři meningokokové skupiny navozená vakcínou Nimenrix byla buď podobná, nebo vyšší, než odpověď vyvolaná vakcínou ACWY-PS.

Tabulka 11: Baktericidní protilátková odpověď (rSBA*) na vakcínu Nimenrix a vakcínu

ACWY-PS u dospívajících ve věku 11 - 17 let a dospělých ve věku > 18 let 1 měsíc po očkování__

Studie

(Věkové

rozmezí)

Skupin

a

Nimenrix

vakcína ACWY-PS

N

VR

(95% CI)

GMT (95% CI)

N

VR

(95% CI)

GMT (95% CI)

Studie MenACWY -TT-036 (11-17 let)

A

553

85,4 % (82,1; 88,2)

5 928

(5 557; 6 324)

191

77,5 % (70,9; 83,2)

2 947

(2 612; 3 326)

C

642

97,4 % (95,8; 98,5)

13 110

(11 939;14 395)

211

96,7 % (93,3; 98,7)

8 222

(6 807; 9 930)

W-135

639

96,4 % (94,6; 97,7)

8 247

(7 639; 8 903)

216

87,5 % (82,3; 91,6)

2 633

(2 299; 3 014)

Y

657

93,8 % (91,6; 95,5)

14 086

(13 168; 15 069)

219

78,5 % (72,5; 83,8)

5 066

(4 463; 5 751)

Studie

A

743

80,1 %

3625

252

69,8 %

2127

MenACWY -TT-035 (18-55 let)

(77,0; 82,9)

(3372; 3897)

(63,8; 75,4)

(1909;2370)

C

849

91,5 % (89,4; 93,3)

8866

(8011; 9812)

288

92,0 % (88,3; 94,9)

7371

(6297;8628)

W-135

860

90,2 % (88,1; 92,1)

5136

(4699;5614)

283

85,5 % (80,9; 89,4)

2461

(2081; 2911)

Y

862

87,0 % (84,6; 89,2)

7711

(7100; 8374)

288

78,8 % (73,6; 83,4)

4314

(3782; 4921)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení imunogenicity. VR: odpověď na vakcínu * testováno v GSK laboratořích.

V samostatné studii (MenACWY-TT-085) byla podána jedna dávka vakcíny Nimenrix 194 libanonským dospělým ve věku 56 let a starším (včetně 133 ve věku 56 - 65 let a 61 ve věku

>    65 let). Procento subjektů s rSBA titry (měřeno v GSK laboratořích) > 128 bylo před očkováním v rozsahu od 45 % (MenC) do 62 % (MenY). Celkově bylo jeden měsíc po očkování % subjektů očkovaných s rSBA titry > 128 v rozsahu od 93 % (MenC) do 97 % (MenY). V podskupině ve věku

>    65 let bylo % očkovaných subjektů s rSBA titry > 128 jeden měsíc po očkování v rozsahu od 90 % (MenA) do 97 % (MenY).

Perzistence imunitní odpovědi u dospívajících ve věku 11 - 17 let

Ve studii MenACWY-TT-043 byla perzistence imunitní odpovědi hodnocena 5 let po očkování u dospívajících primárně očkovaných ve studii MenACWY-TT-036 (tabulka 12). Primární výsledky této studie viz tabulka 11.

Tabulka 12: Údaje týkající se pětileté perzistence (rSBA*) u dospívajících ve věku 11 - 17 let při vakcinaci

Skupi

na

Časový

bod

(roky)

Nimenrix

Vakcína ACWY-PS

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

A

3

449

92,9 % (90,1; 95,1)

448

(381; 527)

150

82,7 % (75,6; 88,4)

206

(147; 288)

5

236

97,5 % (94,5; 99,1)

644

(531; 781)

86

93,0 % (85,4; 97,4)

296

(202; 433)

C

3

449

91,1 % (88,1; 93,6)

371

(309; 446)

150

86,0 % (79,4; 91,1)

390

(262; 580)

5

236

88,6 % (83,8; 92,3)

249

(194; 318)

85

87,1 % (78,0; 93,4)

366

(224; 599)

W-135

3

449

82,0 % (78,1; 85,4)

338

(268; 426)

150

30,0 % (22,8; 38,0)

16,0

(10,9; 23,6)

5

236

86,0 % (80,9; 90,2)

437

(324; 588)

86

34,9 % (24,9; 45,9)

19,7

(11,8; 32,9)

Y

3

449

93,1 % (90,3; 95,3)

740

(620; 884)

150

58,0 % (49,7; 66,0)

69,6

(44,6; 109)

5

236

96,6 % (93,4; 98,5)

1000

(824; 1214)

86

66,3 % (55,3; 76,1)

125

(71,2; 219)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení perzistence adaptovaná pro každý časový bod.

* rSBA testování provedeno v PHE laboratořích ve Velké Británii.

Perzistence imunitní odpovědi u dospívajících a dospělých ve věku 11-25 let Ve studii MenACWY-TT-059 byla perzistence imunitní odpovědi hodnocena pomocí hSBA 1 rok a 5 let po očkování u dospívajících a dospělých ve věku 11-25 let primárně očkovaných ve studii MenACWY-TT-052 (tabulka 13) (viz bod 4.4).

Tabulka 13: Údaje 1 měsíc po očkování a perzistence (hSBA*) 5 let po očkování u dospívajících a dospělých ve věku 11-25 let____

Skupina

Odpověď na

Časový

bod

N

> 8 (95%CI)

GMT (95%CI)

A

Nimenrix

měsíc 1

356

82,0 % (77,6; 85,9)

58,7 (48,6; 70,9)

rok 1

350

29,1 % (24,4; 34,2)

5,4 (4,5; 6,4)

rok 5

141

48,9 % (40,4; 57,5)

8,9 (6,8; 11,8)

C

Nimenrix

měsíc 1

359

96,1 % (93,5; 97,9)

532 (424; 668)

rok 1

336

94,9 % (92,0; 97,0)

172 (142;207)

rok 5

140

92,9 % (87,3; 96,5)

94,6 (65,9; 136)

W-135

Nimenrix

měsíc 1

334

91,0% (87,4; 93,9)

117 (96,8; 141)

rok 1

327

98,5 % (96,5; 99,5)

197 (173;225)

rok 5

138

87,0% (80,2; 92,1)

103 (76,3; 140)

Y

Nimenrix

měsíc 1

364

95,1 % (92,3; 97,0)

246 (208; 291)

rok 1

356

97,8 % (95,6; 99,0)

272 (237; 311)

rok 5

142

94,4 % (89,2; 97,5)

225 (174;290)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení perzistence adaptované pro každý časový bod.

* Testováno v GSK laboratořích.

Odpověď na posilovači dávku u subjektů dříve očkovaných konjugovanou meningokokovou vakcínou proti Neisseria meningitidis

Posilovací očkování vakcínou Nimenrix po základním očkování u kojenců, dětí, dospívajících a dospělých: U subjektů očkovaných vakcínou Nimenrix ve věku 1 rok a starších a přeočkovaných vakcínou Nimenrix za 4 nebo 5 let později více než 99,0 % všech subjektů dosáhlo po přeočkování titrů SBA > 1:8 u všech analýz (studie MenACWY-TT-062, 048, 059, 088). Jeden měsíc po posilovací dávce byly vyvolané hodnoty GMT významně vyšší než hodnoty ve skupině kontrol k léčbě naivních odpovídajícího věku, což naznačuje, že vakcína Nimenrix vyvolává imunitní paměť na skupiny A, C, W-135 aY.

Odpověď pozorovaná po podání posilovací dávky u skupiny C byla u vakcíny Nimenrix podobná jako odpověď pozorovaná u subjektů očkovaných a přeočkovaných monovalentní konjugovanou vakcínou MenC-CRM. Jeden rok po podání posilovací dávky vakcíny Nimenrix přetrvávaly titry SBA > 1:8 nejméně u 95,5 % subjektů (studie MenACWY-TT-048, věk 12 až 23 měsíců při základním očkování).

Pokud byla vakcína Nimenrix použita jako posilovací dávka po základním očkování konjugovanou vakcínou MenACWY-DT nebo monovalentní konjugovanou vakcínou skupiny C (studie MenACWY-TT-059, věk 10 až 25 let při základním očkování, a studie MenACWY-TT-088, věk 2 až 10 let při primárním očkování), titry se u všech skupin zvýšily 48 - 340krát a 100 % subjektů dosáhlo titrů SBA > 1:8.

Odpověď na posilovací dávku u subjektů dříve očkovaných polysacharidovou vakcínou proti Neisseria meningitidis

Ve studii MenACWY-TT-021 prováděné u subjektů ve věku 4,5 - 34 let byla imunogenicita vakcíny Nimenrix podávané mezi 30. a 42. měsícem po očkování vakcínou ACWY-PS porovnávána s imunogenicitou vakcíny Nimenrix podané subjektům odpovídajícího věku, které nebyly v předchozích 10 letech očkovány žádnou meningokokovou vakcínou. Imunitní odpověď (rSBA titr >8) byla pozorována ve všech skupinách (A, C, W-135, Y) u všech subjektů bez ohledu na anamnézu očkování proti meningokokům. GMT rSBA byly významně nižší u subjektů, které dostaly jednu dávku vakcíny ACWY-PS 30 -42 měsíců před podáním vakcíny Nimenrix (tabulka 14) (viz bod 4.4).

podle jejich anamnézy očkování proti meningokokům

Skupin

a

Subjekty očkované před 30 až 42 měsíci vakcínou ACWY-PS

Subjekty, které nedostaly v posledních 10 letech žádnou meningokokovou vakcínu

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

A

146

100 % (97,5; 100)

6 869

(6 045; 7 805)

69

100 % (94,8; 100)

13 015

(10 722; 15 798)

C

169

100 % (97,8; 100)

1 946

(1 583; 2 391)

75

100 % (95,2; 100)

5 495

(4 266; 7 076)

W-135

169

100 % (97,8; 100)

4 636

(3 942; 5 451)

75

100 % (95,2; 100)

9 078

(7 088;11 627)

Y

169

100 % (97,8; 100)

7 800

(6 683; 9 104)

75

100 % (95,2; 100)

13 895

(11 186; 17 261)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení imunogenicity.

* Testováno v GSK laboratořích.

Evropská agentura pro léčivé přípravky nevyžaduje splnění povinnosti předložit výsledky studií s vakcínou Nimenrix u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v indikaci prevence meningokokového onemocnění způsobeného Neisseria meningitidis skupiny A, C, W-135 a Y (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Není aplikovatelné.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií lokální snášenlivosti, akutní toxicity, toxicity po opakovaném podávání, reprodukční a vývojové toxicity a fertility neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Prášek:

Sacharosa

Trometamol

Rozpouštědlo:

Chlorid sodný Voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

Po rekonstituci:

Po rekonstituci musí být vakcína použita bezodkladně. Ačkoliv prodleva se nedoporučuje, stabilita byla nicméně po rekonstituci prokázána po dobu 8 hodin při teplotě 30 °C. Pokud vakcína není použita v průběhu 8 hodin, nesmí se již podávat.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Prášek v injekční lahvičce (sklo typu I) se zátkou (butylová pryž) a rozpouštědlo v předplněné injekční stříkačce se zátkou (butylová pryž).

Velikost balení 1 a 10, s jehlami nebo bez jehel.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Návod pro rekonstituci vakcíny přiloženým rozpouštědlem v předplněné injekční stříkačce

Nimenrix musí být rekonstituován přidáním celého obsahu rozpouštědla z předplněné injekční stríkačky do injekční lahvičky obsahující prášek.

Připojení jehly k injekční stříkačce viz obrázek níže. Injekční stříkačka dodávaná s vakcínou Nimenrix však může být lehce odlišná (bez šroubovacího závitu) od injekční stříkačky popsané na obrázku.

V tomto případě připojte jehlu bez šroubování.


1. Držte tělo stříkačky jednou rukou (nedržte stříkačku za píst), odšroubujte uzávěr stříkačky otáčením proti směru hodinových ručiček.


2.    Abyste připojil(a) jehlu ke stříkačce, našroubuje jehlu na stříkačku

ve směru hodinových ručiček dokud neucítíte, že je pevně připojena (viz obrázek).

3.    Odstraňte krytku jehly, což může jít někdy trochu obtížně.

4. Přidejte rozpouštědlo k prášku. Po přidání rozpouštědla k prášku směs protřepávejte, dokud se všechen prášek úplně nerozpustí v rozpouštědle.

Rekonstituovaná vakcína je čirý bezbarvý roztok.

Rekonstituovanou vakcínu je třeba před podáním zkontrolovat pohledem, zda neobsahuje cizí částice a/nebo odchylky od fyzikálního vzhledu. V případě zaznamenání jakýchkoli změn vakcínu znehodnoťte.

Po rekonstituci je nutné vakcínu bezodkladně použít.

K podání vakcíny je nutné použít novou jehlu.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpadní materiál musí být znehodnocen v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/12/767/001

EU/1/12/767/002

EU/1/12/767/003

EU/1/12/767/004

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. dubna 2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Nimenrix prášek pro injekční roztok a rozpouštědlo v ampulce Konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Po rekonstituci 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

Neisseria meningitidis group A polysacharidum1 Neisseria meningitidis group C polysacharidumNeisseria meningitidis group W-135 polysacharidumNeisseria meningitidis group Y polysacharidum1

1konjugováno na proteinový nosič tetanický toxoid


5 mikrogramů 5 mikrogramů 5 mikrogramů 5 mikrogramů

44 mikrogramů

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro injekční roztok a rozpouštědlo Prášek je bílý.

Rozpouštědlo je čiré, bezbarvé.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Nimenrix je indikován k aktivní imunizaci osob od 12 měsíců věku a starších proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému Neisseria meningitidis skupiny A, C, W-135 a Y.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Nimenrix se má podávat v souladu s dostupnými oficiálními doporučeními.

K imunizaci se používá jedna dávka 0,5 ml rekonstituované vakcíny.

Nimenrix lze podat jako přeočkování jedincům, kteří dříve dostali základní očkování vakcínou Nimenrix nebo jinými konjugovanými či polysacharidovými meningokokovými vakcínami (viz body 4.4 a 5.1).

U určitých osob lze zvážit druhou dávku vakcíny Nimenrix (viz bod 4.4).

Bezpečnost a účinnost vakcíny Nimenrix u dětí mladších 12 měsíců nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Imunizace se provádí pouze intramuskulámí injekcí, nejlépe do deltového svalu.

U dětí ve věku 12 až 23 měsíců lze vakcínu rovněž aplikovat do anterolaterální strany stehna (viz body 4.4 a 4.5).

Instrukce týkající se rekonstituce léčivého přípravku před podáním viz bod 6.6.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Nimenrix se nesmí za žádných okolností podávat intravaskulárně, intradermálně ani subkutánně.

Podle zásad správné klinické praxe předchází očkování zhodnocení anamnézy (zejména s ohledem na předchozí očkování a možný výskyt nežádoucích účinků) a klinické vyšetření.

Pro případ vzácné anafylaktické reakce po podání vakcíny musí být vždy k dispozici příslušná lékařská péče a dohled.

Interkurentní onemocnění

Očkování vakcínou Nimenrix je třeba odložit u osob trpících závažným akutním horečnatým onemocněním. Lehká infekce, jako je např. nachlazení, by neměla být důvodem k odložení očkování.

Synkopa

Během jakéhokoliv očkování, nebo dokonce před ním, může dojít zejména u dospívajících v důsledku psychogenní reakce na injekční jehlu k synkopě (mdlobě). Tato reakce může být doprovázena závažnými neurologickými příznaky, jako je přechodná porucha zraku, parestezie a tonicko-klonické záškuby končetin během zotavení. Je důležité přijmout příslušná opatření, aby při mdlobách nedošlo k poranění.

Trombocytopenie a poruchy krevní srážlivosti

Nimenrix je třeba podávat s opatrností osobám s trombocytopenií nebo s jakoukoli poruchou krevní srážlivosti, protože po intramuskulámí aplikaci může dojít u těchto osob ke krvácení.

Imunodeficience

Lze očekávat, že u pacientů léčených imunosupresivy nebo u pacientů s imunodeficiencí nemusí dojít k vyvolání odpovídající imunitní odpovědi.

Bezpečnost a imunogenicita nebyla hodnocena u pacientů se zvýšenou citlivostí k meningokokové infekci způsobené určitými onemocněními, jako jsou deficience terminálního komplementu a anatomická nebo funkční asplenie. U těchto osob nemusí dojít k vyvolání odpovídající imunitní odpovědi.

Ochrana proti meningokokovému onemocnění

Nimenrix poskytuje ochranu pouze proti Neisseria meningitidis skupiny A, C, W-135 a Y. Tato vakcína nechrání proti žádným jiným skupinám Neisseria meningitidis.

K vyvolání protektivní imunitní odpovědi nemusí dojít u všech očkovaných osob.

Vliv předchozího očkovánípolysacharidovou meningokokovou vakcínou Osoby dříve očkované polysacharidovou meningokokovou vakcínou a poté s odstupem 30 až 42 měsíců vakcínou Nimenrix měly nižší geometrický průměr titrů protilátek (GTM - geometric means titres) měřených pomocí analýzy baktericidních protilátek v séru za použití králičího komplementu (rSBA) ve srovnání s osobami, které nebyly očkovány žádnou meningokokovou vakcínou během předchozích 10 let (viz bod 5.1). Klinický význam těchto pozorování není známý.

Vliv přítomnosti protilátek proti tetanickému toxoidu před očkováním

Bezpečnost a imunogenicita vakcíny Nimenrix byla hodnocena při následném nebo společném podání spolu s vakcínou DTaP-HBV-IPV/Hib v druhém roce života. Podání vakcíny Nimenrix jeden měsíc po vakcíně DTaP-HBV-IPV/Hib vedlo k nižším rSBA GMT proti MenA, MenC a MenW-135 v porovnání se souběžným podáním (viz bod 4.5). Klinický význam těchto pozorování není známý.

Imunitní odpovědi u batolat ve věku 12-14 měsíců

Za jeden měsíc po podání dávky měla batolata ve věku 12-14 měsíců podobné protilátkové odpovědi rSBA na skupiny A, C, W-135 a Y po jedné dávce vakcíny Nimenrix i po dvou dávkách vakcíny Nimenrix podaných s odstupem dvou měsíců.

Jedna dávka byla spojena s nižšími titry sérových baktericidních protilátek proti skupinám W-135 a Y v analýze za použití lidského komplementu (hSBA) v porovnání se dvěma dávkami podanými s odstupem dvou měsíců. Po jedné nebo dvou dávkách byly pozorovány podobné odpovědi na skupiny A a C (viz bod 5.1). Klinický význam těchto zjištění není znám. Pokud e u batolete očekává vyšší riziko invazivního meningokokového onemocnění kvůli expozici skupinám W-135 a Y, lze zvážit podání druhé dávky v intervalu 2 měsíců. Ohledně poklesu protilátek proti MenA nebo MenC po první dávce vakcíny Nimenrix u dětí ve věku 12-23 měsíců si přečtěte informace o perzistenci titrů sérových baktericidních protilátek.

Perzistence titrů sérových baktericidních protilátek

Po podání vakcíny Nimenrix nastává pokles titrů sérových baktericidních protilátek proti MenA, když byl při analýze použitý lidský komplement (hSBA) (viz bod 5.1). Klinický význam poklesu titrů protilátek hSBA-MenA není znám. Pokud se však u určitého pacienta očekává vyšší riziko expozice MenA a pokud mu byla podána dávka vakcíny Nimenrix před více než rokem, lze zvážit podání posilovací dávky.

Pokles titrů protilátek byl v čase pozorován u skupin A, C,W-135 a Y. Klinický význam poklesu titrů protilátek není znám. Posilovací dávka může být zvážena u očkovaných jedinců v batolecím věku, kteří jsou vystaveni vysokému riziku expozice meningokokovým onemocněním způsobeným skupinami A, C,W-135 nebo Y (viz bod 5.1).

Vliv vakcíny Nimenrix na koncentraci protilátek proti tetanu

Ačkoli po očkování vakcínou Nimenrix bylo pozorováno zvýšení koncentrace protilátek proti tetanickému toxoidu (TT), přípravek Nimenrix nenahrazuje očkování proti tetanu.

Podávání vakcíny Nimenrix společně s vakcínou obsahující TT, nebo jeden měsíc před jejím podáním během druhého roku života nemělo vliv na odpověď na TT ani významně neovlivnilo bezpečnost. Pro osoby starší než 2 roky nejsou k dispozici žádné údaje.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nimenrix lze podávat společně s jakoukoli z následujících očkovacích látek: vakcíny proti hepatitidě A (HAV) a hepatitidě B (HIV), vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR), vakcína proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím (MMRV), desetivalentní pneumokoková konjugovaná vakcína nebo neadjuvovaná vakcína proti sezónní chřipce.

Nimenrix lze rovněž podávat společně s kombinovanými vakcínami proti záškrtu, tetanu a černému kašli (acelulární pertuse) během druhého roku života, včetně kombinace vakcín DTaP s vakcínou proti hepatitidě B, dětské obrně (inaktivovaná vakcína) nebo Haemophilus influenzae typu b, jako je vakcína DTaP-HBV-IPV/Hib.

Kdykoli je to možné, mají se vakcíny Nimenrix a vakcína obsahující TT, jako je např. vakcína DTaP-HBV-IPV/Hib, podávat společně, nebo je třeba přípravek Nimenrix podat alespoň jeden měsíc před podáním vakcíny obsahující TT. Následné podání vakcíny Nimenrix jeden měsíc po vakcíně DTaP-HBV-IPV/Hib vedlo k nižším GMT u protilátek proti skupinám A, C, W-135, Y. Klinický význam těchto pozorování není znám, protože nejméně 99,4 % subjektů (N = 178) mělo rSBA titry >8 v každé skupině (A, C, W-135, Y) (viz bod 4.4).

Jeden měsíc po společném podání s desetivalentní pneumokokovou konjugovanou vakcínou byly pozorovány nižší GMC a OPA (opsonophagocyt assay) GMT protilátek u jednoho pneumokokového sérotypu (sérotypu 18C konjugovaného na transportní protein pro tetanický toxoid). Klinický významn tohoto pozorování není znám. Nebyl pozorován žádný vliv společného podávání na dalších devět pneumokokových sérotypů.

Pokud se vakcína Nimenrix podává spolu s jinou injekční vakcínu, je třeba vakcíny aplikovat do různých míst.

U pacientů léčených imunosupresivy lze očekávat, že nemusí dojít k vyvolání dostatečné imunitní odpovědi.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

K dispozici jsou pouze omezené zkušenosti týkající se použití vakcíny Nimenrix u těhotných žen.

Studie se zvířaty nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na těhotenství, embryo/fetální vývoj, porod ani postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Nimenrix by se měl v těhotenství použít pouze, pokud je to nezbytně nutné a pokud možné výhody převáží možná rizika pro plod.

Kojení

Není známo, zda se Nimenrix vylučuje do mateřského mléka.

Nimenrix by se měl při kojení použít pouze pokud možné výhody převáží možná rizika.

Fertilita

Studie se zvířaty nenaznačují na přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na fertilitu.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící vliv vakcíny Nimenrix na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Některé nežádoucí účinky uvedené v bodě 4.8 „Nežádoucí účinky“ však mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnostní profil uvedený níže je založený na souhrnné analýze 9 621 subjektů, které byly v rámci klinických studií očkovány jednou dávkou vakcíny Nimenrix. Tato souhrnná analýza zahrnuje údaje od 3 079 batolat (12 měsíců až 23 měsíců), 909 dětí mezi 2 a 5 lety, 990 dětí mezi 6 a 10 lety,

2 317 dospívajících (11 až 17 let) a 2 326 dospělých (18 až 55 let).

Ve všech věkových skupinách byly nejčastěji hlášenými lokálními nežádoucími účinky po očkování bolest (24,1 % až 41,3 %), zarudnutí (15,5 % až 35,6 %) a otok (11,3 % až 19,9 %).

Ve věkových skupinách 12 - 23 měsíců a 2 - 5 let byly nejčastěji hlášené celkové nežádoucí účinky po očkování podrážděnost (44,0 % a 9,2 %), spavost (34,1 % a 10,8 %), ztráta chuti k jídlu (26,6 % a 8,2 %) a horečka (17,1 % a 8,1 %).

Ve věkové skupině 12-14 měsíců, která dostala 2 dávky vakcíny Nimenrix podané s odstupem 2 měsíců, byla první a druhá dávka spojena s podobnou lokální a systémovou reakcí.

Ve věkových skupinách 6-10, 11-17 a > 18 let byly nejčastěji hlášené celkové nežádoucí účinky po očkování bolest hlavy (15,7 %, 22,0 % a 21,5 %), únava (15,6 %, 21,9 % a 20,7 %), gastrointestinální příznaky (9,3 %, 9,4 % a 8,3 %) a horečka (8,0 %, 5,3 % a 4,9 %).

Profil lokálních a celkových nežádoucích účinků při přeočkování vakcínou Nimenrix po základním očkování vakcínou Nimenrix nebo jinými konjugovanými či polysacharidovými meningokokovými vakcínami byl podobný profilu lokálních a celkových nežádoucích účinků pozorovanému po základním očkování vakcínou Nimenrix s výjimkou gastrointestinálních příznaků (zahrnujících průjem, zvracení a nevolnost), které byly velmi časté.

V samostatné studii byla podána jedna dávka vakcíny Nimenrix 274 subjektům ve věku 56 let a starším. Všechny nežádoucí účinky hlášené v této studii byly již pozorovány u mladších věkových skupin.

Souhrn nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky jsou zaznamenány podle následujících kategorií četností:

Velmi časté: Časté:

Méně časté: Vzácné:

Velmi vzácné:


(> 1/10)

(> 1/100 až < 1/10)

(> 1/1 000 až < 1/100)

(> 1/10 000 až < 1/1 000) (< 1/10 000)

Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinky

Klinické studie

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Ztráta chuti k jídlu

Psychiatrické poruchy

Velmi časté

Podrážděnost

Méně časté

Nespavost, pláč

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Spavost, bolest hlavy

Méně časté

Hypestezie, závrať

Gastrointestinální poruchy

Časté

Gastrointestinální příznaky (včetně průjmu,

zvracení a nauzey)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Svědění, vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Myalgie, bolest končetin

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Horečka, otok, bolest a zarudnutí v místě vpichu injekce, únava

Časté

Hematom v místě vpichu injekce

Méně časté

Malátnost, reakce v místě vpichu injekce (včetně indurace, svědění, zteplání a necitlivosti)

Postmarketingové sledování

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Vzácné

Rozsáhlý otok končetiny v místě vpichu injekce, často spojen se zarudnutím, někdy postihující přilehlý kloub nebo otok celé končetiny

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vakcíny, meningokokové vakcíny, ATC kód: J07AH08 Mechanismus účinku

Antikapsulární meningokokové protilátky chrání před meningokokovým onemocněním prostřednictvím komplementem zprostředkované baktericidní aktivity. Nimenrix indukuje tvorbu baktericidních protilátek proti kapsulárním polysacharidům skupiny A, C, W-135 a Y, hodnocenou pomocí analýzy za použití králičího (rSBA) nebo lidského komplementu (hSBA).

Farmakodynamické účinky

Imunogenicita

Imunogenicita jedné dávky vakcíny Nimenrix byla hodnocena u více než 8 000 subjektů ve věku > 12 měsíců.

Účinnost vakcíny byla odvozena od průkazu imunologické non-inferiority (založené převážně na srovnávacích poměrech s titry rSBA, které jsou alespoň 8) vůči registrovaným meningokokovým vakcínám. Imunogenicita byla měřena za použití rSBA nebo hSBA, které jsou biologickými markery protektivní účinnosti proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y.

Perzistence imunitní odpovědi

Perzistence imunitní odpovědi vyvolané podáním vakcíny Nimenrix byla hodnocena až 60 měsíců po očkování u subjektů ve věku 12 měsíců až 55 let.

Protilátky vyvolané podáním přípravku Nimenrix byly podobné nebo vyšší než protilátky vyvolané registrovanými meningokokovými vakcínami (tj. vakcínou MenC-CRM u subjektů ve věku 12 - 23 let a vakcínou ACWY-PS u subjetků ve věku starších 2 let).

Odpověď na přeočkování

V    klinických hodnoceních bylo hodnoceno použití vakcíny Nimenrix jako přeočkování po základním očkování přípravkem Nimenrix nebo jinými meningokokovými vakcínami (kvadrivalentní konjugovanou meningokokovou vakcínou A, C, W a Y-DT nebo monovalentními konjugovanými vakcínami skupiny C).

Batolata

Imunogenicita u batolat ve věku 12-23 měsíců

V    klinických studiích MenACWY-TT-039 a MenACWY-TT-040 jedna dávka vakcíny Nimenrix vyvolávala odpovědi rSBA proti všem čtyřem meningokokovým skupinám, přičemž odpověď proti skupině C byla srovnatelná s odpovědí vyvolanou registrovanou vakcínou MenC-CRM, pokud jde o % subjektů s titry rSBA > 8 (tabulka 1).

Tabulka 1: Baktericidní protilátková odpověď (rSBA*) u batolat ve věku 12 - 23 měsíců

Skupina

Odpověď na

Studie MenACWY-TT-039(1)

Studie MenACWY-TT-040(2)

N

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

N

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

A

Nimenrix

354

99,7 % (98,4; 100)

2 205

(2 008;2 422)

183

98,4 % (95,3;99,7)

3 170

(2 577; 3 899)

C

Nimenrix

354

99,7 % (98,4; 100)

478

(437; 522)

183

97,3 % (93,7; 99,1)

829

(672; 1 021)

vakcína MenC-CRM

121

97,5 % (92,9; 99,5)

212

(170; 265)

114

98,2 % (93,8; 99,8)

691

(521; 918)

W-135

Nimenrix

354

100 % (99,0; 100)

2 682

(2 453; 2 932)

186

98,4 % (95,4; 99,7)

4 022

(3 269; 4 949)

Y

Nimenrix

354

100 % (99,0; 100)

2 729

(2 473; 3 013)

185

97,3 % (93,8; 99,1)

3 168

(2 522; 3 979)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortách pro hodnocení imunogenicity.

(1)    krevní vzorky byly odebrány 42 až 56 dnů po vakcinaci

(2)    krevní vzorky byly odebrány 30 až 42 dnů po vakcinaci * testováno v GSK laboratořích.

Ve studii MenACWY-TT-039 byla jako sekundární cílový parametr hodnocena baktericidní aktivita v séru rovněž s použitím lidského séra jako zdroje komplementu (hSBA) (tabulka 2).

Tabulka 2: Baktericidní protilátková odpověď (hSBA*) u batolat ve věku 12 -23 měsíců

Skupina

Odpověď na

N

Studie MenACWY-TT-039(1) *

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

A

Nimenrix

338

77,2 % (72,4; 81,6)

19,0

(16,4; 22,1)

C

Nimenrix

341

98,5 % (96,6; 99,5)

196

(175; 219)

vakcína MenC-CRM

116

81,9% (73,7; 88,4)

40,3

(29,5; 55,1)

W-135

Nimenrix

336

87,5 % (83,5; 90,8)

48,9

(41,2; 58,0)

Y

Nimenrix

329

79,3 % (74,5; 83,6)

30,9

(25,8; 37,1)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení imunogenicity. (1) krevní vzorky byly odebrány 42 až 56 dnů po vakcinaci * testováno v GSK laboratořích.

Ve studii Men ACWY-TT-104 byla hodnocena imunitní odpověď po jedné nebo dvou dávkách vakcíny Nimenrix, podaných s odstupem 2 měsíců, jeden měsíc po poslední vakcinaci. Vakcína Nimenrix vyvolávala baktericidní odpovědi proti všem čtyřem skupinám, které byly podobné, pokud jde o % subjektů s titrem rSBA >8 a GMT po jedné nebo dvou dávkách (tabulka 3).

Tabulka 3: Baktericidní protilátková odpověď (rSBA*) u batolat ve věku 12 - 14 měsíců

Skupina

Odpověď

na

Načasování

Studie MenACWY-TT-104

(1)

N

>8

(95%CI)

GMT (95% CI)

A

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

181

97,8 % (94,4, 99,4)

1 445,4

(1 126,1, 1 855,2)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

158

96,8 % (92,8, 99,0)

1 275,2

(970,5, 1 675,4)

Po dávce 2

150

98,0 % (94,3, 99,6)

1 176,3 (921,8, 1 501)

C

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

180

95,0 % (90,7, 97,7)

454,4

(347,7, 593,8)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

157

95,5 % (91,0, 98,2)

369,3

(280,9, 485,5)

Po dávce 2

150