Příbalový Leták

Nimenrix

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Nimenrix prášek pro injekční roztok a rozpouštědlo v předplněné injekční stříkačce Konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Po rekonstituci 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

5 mikrogramů 5 mikrogramů 5 mikrogramů 5 mikrogramů

44 mikrogramů


Neisseria meningitidis A polysacharidum1 Neisseria meningitidis C polysacharidumNeisseria meningitidis W-135 polysacharidumNeisseria meningitidis Y polysacharidum1

1konjugováno na proteinový nosič tetanický toxoid

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro injekční roztok a rozpouštědlo Prášek je bílý.

Rozpouštědlo je čiré, bezbarvé.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Nimenrix je indikován k aktivní imunizaci osob od 12 měsíců věku a starších proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému Neisseria meningitidis skupiny A, C, W-135 a Y.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Nimenrix se má podávat v souladu s dostupnými oficiálními doporučeními.

K imunizaci se používá jedna dávka 0,5 ml rekonstituované vakcíny.

Nimenrix lze podat jako přeočkování jedincům, kteří dříve dostali základní očkování vakcínou Nimenrix nebo jinými konjugovanými či polysacharidovými meningokokovými vakcínami (viz body 4.4 a 5.1).

U určitých osob lze zvážit druhou dávku vakcíny Nimenrix (viz bod 4.4).

Bezpečnost a účinnost vakcíny Nimenrix u dětí mladších 12 měsíců nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Imunizace se provádí pouze intramuskulámí injekcí, nejlépe do deltového svalu.

U dětí ve věku 12 až 23 měsíců lze vakcínu rovněž aplikovat do anterolaterální strany stehna (viz body 4.4 a 4.5).

Instrukce týkající se rekonstituce léčivého přípravku před podáním viz bod 6.6.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Nimenrix se nesmí za žádných okolností podávat intravaskulárně, intradermálně ani subkutánně.

Podle zásad správné klinické praxe předchází očkování zhodnocení anamnézy (zejména s ohledem na předchozí očkování a možný výskyt nežádoucích účinků) a klinické vyšetření.

Pro případ vzácné anafylaktické reakce po podání vakcíny musí být vždy k dispozici příslušná lékařská péče a dohled.

Interkurentní onemocnění

Očkování vakcínou Nimenrix je třeba odložit u osob trpících závažným akutním horečnatým onemocněním. Lehká infekce, jako je např. nachlazení, by neměla být důvodem k odložení očkování.

Synkopa

Během jakéhokoliv očkování, nebo dokonce před ním, může dojít zejména u dospívajících v důsledku psychogenní reakce na injekční jehlu k synkopě (mdlobě). Tato reakce může být doprovázena závažnými neurologickými příznaky, jako je přechodná porucha zraku, parestezie a tonicko-klonické záškuby končetin během zotavení. Je důležité přijmout příslušná opatření, aby při mdlobách nedošlo k poranění.

Trombocytopenie a poruchy krevní srážlivosti

Nimenrix je třeba podávat s opatrností osobám s trombocytopenií nebo s jakoukoli poruchou krevní srážlivosti, protože po intramuskulámí aplikaci může dojít u těchto osob ke krvácení.

Imunodeficience

Lze očekávat, že u pacientů léčených imunosupresivy nebo u pacientů s imunodeficiencí nemusí dojít k vyvolání odpovídající imunitní odpovědi.

Bezpečnost a imunogenicita nebyla hodnocena u pacientů se zvýšenou citlivostí k meningokokové infekci způsobené určitými onemocněními, jako jsou deficience terminálního komplementu a anatomická nebo funkční asplenie. U těchto osob nemusí dojít k vyvolání odpovídající imunitní odpovědi.

Ochrana proti meningokokovému onemocnění

Nimenrix poskytuje ochranu pouze proti Neisseria meningitidis skupiny A, C, W-135 a Y. Tato vakcína nechrání proti žádným jiným skupinám Neisseria meningitidis.

K vyvolání protektivní imunitní odpovědi nemusí dojít u všech očkovaných osob.

Vliv předchozího očkovánípolysacharidovou meningokokovou vakcínou Osoby dříve očkované polysacharidovou meningokokovou vakcínou a poté s odstupem 30 až 42 měsíců vakcínou Nimenrix měly nižší geometrický průměr titrů protilátek (GTM - geometric means titres) měřených pomocí analýzy baktericidních protilátek v séru za použití králičího komplementu (rSBA) ve srovnání s osobami, které nebyly očkovány žádnou meningokokovou vakcínou během předchozích 10 let (viz bod 5.1). Klinický význam těchto pozorování není známý.

Vliv přítomnosti protilátek proti tetanickému toxoidu před očkováním

Bezpečnost a imunogenicita vakcíny Nimenrix byla hodnocena při následném nebo společném podání spolu s vakcínou DTaP-HBV-IPV/Hib v druhém roce života. Podání vakcíny Nimenrix jeden měsíc po vakcíně DTaP-HBV-IPV/Hib vedlo k nižším rSBA GMT proti MenA, MenC a MenW-135 v porovnání se souběžným podáním (viz bod 4.5). Klinický význam těchto pozorování není známý.

Imunitní odpovědi u batolat ve věku 12-14 měsíců

Za jeden měsíc po podání dávky měla batolata ve věku 12-14 měsíců podobné protilátkové odpovědi rSBA na skupiny A, C, W-135 a Y po jedné dávce vakcíny Nimenrix i po dvou dávkách vakcíny Nimenrix podaných s odstupem dvou měsíců.

Jedna dávka byla spojena s nižšími titry sérových baktericidních protilátek proti skupinám W-135 a Y v analýze za použití lidského komplementu (hSBA) v porovnání se dvěma dávkami podanými s odstupem dvou měsíců. Po jedné nebo dvou dávkách byly pozorovány podobné odpovědi na skupiny A a C (viz bod 5.1). Klinický význam těchto zjištění není znám. Pokud se u batolete očekává vyšší riziko invazivního meningokokového onemocnění kvůli expozici skupinám W-135 a Y, lze zvážit podání druhé dávky v intervalu 2 měsíců. Ohledně poklesu protilátek proti MenA nebo MenC po první dávce vakcíny Nimenrix u dětí ve věku 12-23 měsíců si přečtěte informace o perzistenci titrů sérových baktericidních protilátek.

Perzistence titrů sérových baktericidních protilátek

Po podání vakcíny Nimenrix nastává pokles titrů sérových baktericidních protilátek proti MenA, když byl při analýze použitý lidský komplement (hSBA) (viz bod 5.1). Klinický význam poklesu titrů protilátek hSBA-MenA není znám. Pokud se však u určitého pacienta očekává vyšší riziko expozice MenA a pokud mu byla podána dávka vakcíny Nimenrix před více než rokem, lze zvážit podání posilovací dávky.

Pokles titrů protilátek byl v čase pozorován u skupin A, C,W-135 a Y. Klinický význam poklesu titrů protilátek není znám. Posilovací dávka může být zvážena u očkovaných jedinců v batolecím věku, kteří jsou vystaveni vysokému riziku expozice meningokokovým onemocněním způsobeným skupinami A, C,W-135 nebo Y (viz bod 5.1).

Vliv vakcíny Nimenrix na koncentraci protilátek proti tetanu

Ačkoli po očkování vakcínou Nimenrix bylo pozorováno zvýšení koncentrace protilátek proti tetanickému toxoidu (TT), přípravek Nimenrix nenahrazuje očkování proti tetanu.

Podávání vakcíny Nimenrix společně s vakcínou obsahující TT, nebo jeden měsíc před jejím podáním během druhého roku života nemělo vliv na odpověď na TT ani významně neovlivnilo bezpečnost. Pro osoby starší než 2 roky nejsou k dispozici žádné údaje.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nimenrix lze podávat společně s jakoukoli z následujících očkovacích látek: vakcíny proti hepatitidě A (HAV) a hepatitidě B (HIV), vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR), vakcína proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím (MMRV), desetivalentní pneumokoková konjugovaná vakcína nebo neadjuvovaná vakcína proti sezónní chřipce.

Nimenrix lze rovněž podávat společně s kombinovanými vakcínami proti záškrtu, tetanu a černému kašli (acelulární pertuse) během druhého roku života, včetně kombinace vakcín DTaP s vakcínou proti hepatitidě B, dětské obrně (inaktivovaná vakcína) nebo Haemophilus influenzae typu b, jako je vakcína DTaP-HBV-IPV/Hib.

Kdykoli je to možné, mají se vakcína Nimenrix a vakcína obsahující TT, jako je např. vakcína DTaP-HBV-IPV/Hib, podávat společně, nebo je třeba přípravek Nimenrix podat alespoň jeden měsíc před podáním vakcíny obsahující TT. Následné podání vakcíny Nimenrix jeden měsíc po vakcíně DTaP-HBV-IPV/Hib vedlo k nižším GMT u protilátek proti skupinám A, C,W-135 a Y. Klinický význam těchto pozorování není znám, protože nejméně 99,4 % subjektů (N = 178) mělo rSBA titry >8 v každé skupině (A, C, W-135, Y) (viz bod 4.4).

Jeden měsíc po společném podání s desetivalentní pneumokokovou konjugovanou vakcínou byly pozorovány nižší GMC a OPA (opsonophagocyt assay) GMT protilátek u jednoho pneumokokového sérotypu (sérotypu 18C konjugovaného na transportní protein pro tetanický toxoid). Klinický významn tohoto pozorování není znám. Nebyl pozorován žádný vliv společného podávání na dalších devět pneumokokových sérotypů.

Pokud se vakcína Nimenrix podává spolu s jinou injekční vakcínu, je třeba vakcíny aplikovat do různých míst.

U pacientů léčených imunosupresivy lze očekávat, že nemusí dojít k vyvolání dostatečné imunitní odpovědi.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

K dispozici jsou pouze omezené zkušenosti týkající se použití vakcíny Nimenrix u těhotných žen.

Studie se zvířaty nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na těhotenství, embryo/fetální vývoj, porod ani postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Nimenrix by se měl v těhotenství použít pouze, pokud je to nezbytně nutné a pokud možné výhody převáží možná rizika pro plod.

Kojení

Není známo, zda se Nimenrix vylučuje do mateřského mléka.

Nimenrix by se měl při kojení použít pouze pokud možné výhody převáží možná rizika.

Fertilita

Studie se zvířaty nenaznačují na přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na fertilitu.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící vliv vakcíny Nimenrix na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Některé nežádoucí účinky uvedené v bodě 4.8 „Nežádoucí účinky“ však mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnostní profil uvedený níže je založený na souhrnné analýze 9 621 subjektů, které byly v rámci klinických studií očkovány jednou dávkou vakcíny Nimenrix. Tato souhrnná analýza zahrnuje údaje od 3 079 batolat (12 měsíců až 23 měsíců), 909 dětí mezi 2 a 5 lety, 990 dětí mezi 6 a 10 lety,

2 317 dospívajících (11 až 17 let) a 2 326 dospělých (18 až 55 let).

Ve všech věkových skupinách byly nejčastěji hlášenými lokálními nežádoucími účinky po očkování bolest (24,1 % až 41,3 %), zarudnutí (15,5 % až 35,6 %) a otok (11,3 % až 19,9 %).

Ve věkových skupinách 12 - 23 měsíců a 2 - 5 let byly nejčastěji hlášené celkové nežádoucí účinky po očkování podrážděnost (44,0 % a 9,2 %), spavost (34,1 % a 10,8 %), ztráta chuti k jídlu (26,6 % a 8,2 %) a horečka (17,1 % a 8,1 %).

Ve věkové skupině 12-14 měsíců, která dostala 2 dávky vakcíny Nimenrix podané s odstupem 2 měsíců, byla první a druhá dávka spojena s podobnou lokální a systémovou reakcí.

Ve věkových skupinách 6-10, 11 - 17 a > 18 let byly nejčastěji hlášené celkové nežádoucí účinky po očkování bolest hlavy (15,7 %, 22,0 % a 21,5 %), únava (15,6 %, 21,9 % a 20,7 %), gastrointestinální příznaky (9,3 %, 9,4 % a 8,3 %) a horečka (8,0 %, 5,3 % a 4,9 %).

Profil lokálních a celkových nežádoucích účinků při přeočkování vakcínou Nimenrix po základním očkování vakcínou Nimenrix nebo jinými konjugovanými či polysacharidovými meningokokovými vakcínami byl podobný profilu lokálních a celkových nežádoucích účinků pozorovanému po základním očkování vakcínou Nimenrix s výjimkou gastrointestinálních příznaků (zahrnujících průjem, zvracení a nevolnost), které byly velmi časté.

V samostatné studii byla podána jedna dávka vakcíny Nimenrix 274 subjektům ve věku 56 let a starším. Všechny nežádoucí účinky hlášené v této studii byly již pozorovány u mladších věkových skupin.

Souhrn nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky jsou zaznamenány podle následujících kategorií četností:

Velmi časté: Časté:

Méně časté: Vzácné:

Velmi vzácné:


(> 1/10)

(> 1/100 až < 1/10)

(> 1/1 000 až < 1/100)

(> 1/10 000 až < 1/1 000) (< 1/10 000)

Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinky

Klinické studie

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Ztráta chuti k jídlu

Psychiatrické poruchy

Velmi časté

Podrážděnost

Méně časté

Nespavost, pláč

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Spavost, bolest hlavy

Méně časté

Hypestezie, závrať

Gastrointestinální poruchy

Časté

Gastrointestinální příznaky (včetně průjmu,

zvracení a nauzey)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Svědění, vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Myalgie, bolest končetin

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Horečka, otok, bolest a zarudnutí v místě vpichu injekce, únava

Časté

Hematom v místě vpichu injekce

Méně časté

Malátnost, reakce v místě vpichu injekce (včetně indurace, svědění, zteplání a necitlivosti)

Postmarketingové sledování

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Vzácné

Rozsáhlý otok končetiny v místě vpichu injekce, často spojen se zarudnutím, někdy postihující přilehlý kloub nebo otok celé končetiny

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vakcíny, meningokokové vakcíny, ATC kód: J07AH08 Mechanismus účinku

Antikapsulární meningokokové protilátky chrání před meningokokovým onemocněním prostřednictvím komplementem zprostředkované baktericidní aktivity. Nimenrix indukuje tvorbu baktericidních protilátek proti kapsulárním polysacharidům skupiny A, C, W-135 a Y, hodnocenou pomocí analýzy za použití králičího (rSBA) nebo lidského komplementu (hSBA).

Farmakodynamické účinky

Imunogenicita

Imunogenicita jedné dávky vakcíny Nimenrix byla hodnocena u více než 8 000 subjektů ve věku > 12 měsíců.

Účinnost vakcíny byla odvozena od průkazu imunologické non-inferiority (založené převážně na srovnávacích poměrech s titry rSBA, které jsou alespoň 8) vůči registrovaným meningokokovým vakcínám. Imunogenicita byla měřena za použití rSBA nebo hSBA, které jsou biologickými markery protektivní účinnosti proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y.

Perzistence imunitní odpovědi

Perzistence imunitní odpovědi vyvolané podáním vakcíny Nimenrix byla hodnocena až 60 měsíců po očkování u subjektů ve věku 12 měsíců až 55 let.

Protilátky vyvolané podáním přípravku Nimenrix byly podobné nebo vyšší než protilátky vyvolané registrovanými meningokokovými vakcínami (tj. vakcínou MenC-CRM u subjektů ve věku 12 - 23 let a vakcínou ACWY-PS u subjetků ve věku starších 2 let).

Odpověď na přeočkování

V klinických hodnoceních bylo hodnoceno použití vakcíny Nimenrix jako přeočkování po základním očkování přípravkem Nimenrix nebo jinými meningokokovými vakcínami (kvadrivalentní konjugovanou meningokokovou vakcínou A, C, W a Y-DT nebo monovalentními konjugovanými vakcínami skupiny C).

Batolata

Imunogenicita u batolat ve věku 12-23 měsíců

V klinických studiích MenACWY-TT-039 a MenACWY-TT-040 jedna dávka vakcíny Nimenrix vyvolávala odpovědi rBSA proti všem čtyřem meningokokovým skupinám, přičemž odpověď proti skupině C byla srovnatelná s odpovědí vyvolanou registrovanou vakcínou MenC-CRM, pokud jde o % subjektů s titry rSBA > 8 (tabulka 1).

Tabulka 1: Baktericidní protilátková odpověď (rSBA*) u batolat ve věku 12 - 23 měsíců

Skupina

Odpověď na

Studie MenACWY-TT-039(1)

Studie MenACWY-TT-040(2)

N

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

N

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

A

Nimenrix

354

99,7 % (98,4; 100)

2 205

(2 008; 2 422)

183

98,4 % (95,3; 99,7)

3 170

(2 577;3899)

C

Nimenrix

354

99,7 % (98,4; 100)

478

(437; 522)

183

97,3 % (93,7; 99,1)

829

(672; 1 021)

vakcína MenC-CRM

121

97,5 % (92,9; 99,5)

212

(170; 265)

114

98,2 % (93,8; 99,8)

691

(521; 918)

W-135

Nimenrix

354

100 % (99,0; 100)

2 682

(2 453; 2 932)

186

98,4 % (95,4; 99,7)

4 022

(3 269; 4 949)

Y

Nimenrix

354

100 % (99,0; 100)

2 729

(2 473; 3 013)

185

97,3 % (93,8; 99,1)

3 168

(2 522; 3 979)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortác

h pro hodnocení imunogenicity.

(1)    krevní vzorky byly odebrány 42 až 56 dnů po vakcinaci

(2)    krevní vzorky byly odebrány 30 až 42 dnů po vakcinaci * testováno v GSK laboratořích.

Ve studii MenACWY-TT-039 byla jako sekundární cílový parametr hodnocena baktericidní aktivita v séru rovněž s použitím lidského séra jako zdroje komplementu (hSBA) (tabulka 2).

Tabulka 2: Baktericidní protilátková odpověď (hSBA*) u batolat ve věku 12 - 23 měsíců

Skupina

Odpověď na

N

Studie MenACWY-TT-039(1) *

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

A

Nimenrix

338

77,2 % (72,4; 81,6)

19,0

(16,4; 22,1)

C

Nimenrix

341

98,5 % (96,6; 99,5)

196

(175; 219)

vakcína MenC-CRM

116

81,9% (73,7; 88,4)

40,3

(29,5; 55,1)

W-135

Nimenrix

336

87,5 % (83,5; 90,8)

48,9

(41,2; 58,0)

Y

Nimenrix

329

79,3 % (74,5; 83,6)

30,9

(25,8; 37,1)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení imunogenicity. (1) krevní vzorky byly odebrány 42 až 56 dnů po vakcinaci * testováno v GSK laboratořích.

Ve studii Men ACWY-TT-104 byla hodnocena imunitní odpověď po jedné nebo dvou dávkách vakcíny Nimenrix, podaných s odstupem 2 měsíců, jeden měsíc po poslední vakcinaci. Vakcína Nimenrix vyvolávala baktericidní odpovědi proti všem čtyřem skupinám, které byly podobné, pokud jde o % subjektů s titrem rSBA >8 a GMT po jedné nebo dvou dávkách (tabulka 3).

Tabulka 3: Baktericidní protilátková odpověď (rSBA*) u batolat ve věku 12 - 14 měsíců

Skupina

Odpověď

na

Načasování

Studie MenACWY-TT-104(1)

N

>8

(95%CI)

GMT (95% CI)

A

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

181

97,8 % (94,4, 99,4)

1 445,4

(1 126,1, 1 855,2)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

158

96,8 % (92,8, 99,0)

1 275,2

(970,5, 1 675,4)

Po dávce 2

150

98,0 % (94,3, 99,6)

1 176,3 (921,8, 1 501)

C

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

180

95,0 % (90,7, 97,7)

454,4

(347,7, 593,8)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

157

95,5 % (91,0, 98,2)

369,3

(280,9, 485,5)

Po dávce 2

150

98,7 % (95,3, 99,8)

639,1

(521,8, 782,9)

W-135

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

181

95,0 % (90,8, 97,7)

2 136,1

(1 614,9, 2 825,5)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

158

94,9 % (90,3, 97,8)

2 030,1

(1 510,7, 2 728,2)

Po dávce 2

150

100 % (97,6, 100)

3 533

(2 914,5, 4 282,7)

Y

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

181

92,8 % (88,0, 96,1)

955.8

(709,1, 1 288,3)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

157

93,6 % (88,6, 96,9)

933,3

(692,3, 1 258,3)

Po dávce 2

150

99,3 % (96,3, 100)

1 133,6

(944,5, 1 360,5)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP

kohortě pro hodnocení imunogenicity.

(1) krevní vzorky byly odebrány 21 až 48 dnů po vakcinaci * testováno v laboratořích Public Health England.

Ve studii Men ACWY-TT-104 byla jako sekundární cílový parametr hodnocena baktericidní aktivita v séru rovněž s použitím hSBA. Vakcína Nimenrix vyvolávala baktericidní odpověď proti skupinám W-135 a Y, která byla vyšší, pokud jde o % subjektů s titrem hSBA >8 při podání dvou dávek v porovnání s jednou dávkou. Podobné odpovědi, pokud jde o % subjektů s titrem hSBA > 8, byly pozorovány u skupin A a C (tabulka 4).

Tabulka 4: Baktericidní protilát

íová odpověď hSBA* u batolat ve věku 12 - 14 měsíců

Skupina

Odpověď na

Načasování

Studie MenACWY-TT-104(1)

N

>8

(95%CI)

GMT (95% CI)

A

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

75

96,0 % (88,8, 99,2)

119,3

(88,0, 161,7)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

66

97,0 % (89,5, 99,6)

132,9

(98,1, 180,1)

Po dávce 2

66

97,0 % (89,5, 99,6)

170,5

(126,2, 230,2)

C

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

79

98,7 % (93,1, 100)

151,2

(104,7, 218,3)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

70

95,7 % (88,0, 99,1)

161

(110, 236)

Po dávce 2

69

100 % (94,8, 100)

1 753,3

(1 277,7, 2 404,2)

W-135

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

72

62,5 % (50,3, 73,6)

27,5

(16,1, 46,8)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

61

68,9 % (55,7, 80,1)

26,2

(16,0, 43,0)

Po dávce 2

70

97,1 % (90,1, 99,7)

756,8

(550,1, 1 041,3)

Y

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

71

67,6 % (55,5, 78,20)

41,2

(23,7, 71,5)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

56

64,3 % (50,4, 76,6)

31,9

(17,6, 57,9)

Po dávce 2

64

95,3 % (86,9, 99,0)

513,0

(339,4, 775,4)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení imunogenicity. (1) krevní vzorky byly odebrány 21 až 48 dnů po vakcinaci * testováno v GSK laboratořích.

Perzistence imunitní odpovědi u batolat ve věku 12-23 měsíců

U dětí primárně očkovaných v batolecím věku byla perzistence imunitní odpovědi hodnocena pomocí rSBA a hSBA ve studiích MenACWY-TT-048 a MenACWY TT-032 až 4 roky po primárním očkování ve studii MenACWY-TT 039 (tabulka 5) a až 5 let po primárním očkování ve studii MenACWY-TT-027 (tabulka 6).

Tabulka 5: Údaje týkající se čtyřleté perzistence u batolat ve věku 12 - 23 měsíců při očkování _(studie MenACWY-TT-048)_

Skupina

Odpověď

na

Časový

bod

(rok)

rSBA*

hSBA**

N

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

A***

Nimenrix

3

2

59,9 % (53,7; 65,9)

19,3

(15,7; 23,6)

251

35,9 % (29,9; 42,1)

5,8

(4,8; 7,0)

4

2

74,1 % (67,9; 79,7)

107

(77,6; 148)

198

28,8 % (22,6; 35,6)

4,9

(4,0; 6,0)

C

Nimenrix

3

2

35,9 % (30,1; 42,0)

9,8

(8,1; 11,7)

253

78,3 % (72,7; 83,2)

37,8

(29,4; 48,6)

4

2

40,4 % (34,0; 47,2)

12,3

(9,8; 15,3)

209

73,2 % (66,7; 79,1)

32,0

(23,8; 43,0)

Vakcína

MenC-

CRM

3

4

13,0 % (4,9; 26,3)

5,7

(4,2; 7,7)

31

41,9 % (24,5; 60,9)

6,2

(3,7; 10,3)

4

4

35,6 % (21,9; 51,2)

13,5

(7,4; 24,5)

32

46,9 % (29,1; 65,3)

11,3

(4,9; 25,6)

W-135

Nimenrix

3

2

49,8 % (43,6; 56,0)

24,9

(19,2; 32,4)

254

82,3 % (77,0; 86,8)

52,0

(41,4; 65,2)

4

2

49,3 % (42,6; 56,1)

30,5

(22,4; 41,5)

165

80,6 % (73,7; 86,3)

47,1

(35,7; 62,2)

Y

Nimenrix

3

2

53,8 % (47,6; 60,0)

22,3

(17,6; 28,4)

250

72,0 % (66,0; 77,5)

33,2

(25,9; 42,5)

4

2

58,2 % (51,5; 64,7)

36,2

(27,1; 48,4)

130

65,4 % (56,5; 73,5)

29,8

(20,2; 44,1)

Analýza imunogenicity

byla proved

ena v ATP kohortě pro hodnocení perzistence adaptované pro

každý časový bod.

*rSBA testování provedeno v Public Health England (PHE) laboratořích ve Velké Británii. ** Testováno v GSK laboratořích.

***Podobně jako nárůst GMTs v rSBA MenA byl pozorován nárůst geometrických průměrů koncentrací IgG MenA mezi rokem 3 a rokem 4.

Tabulka 6: Údaje týkající se pětileté perzistence u batolat ve věku 12 - 23 měsíců v době

očkování (studie MenACWY-TT-032)

- v    |-

Skupina

Odpověď

na

Časový

bod

(rok)

rSBA*

hSBA1

N

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

N

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

A

Nimenrix

4

45

64,4 % (48,8; 78,1)

35,1

(19,4; 63,4)

44

52,3 % (36,7; 67,5)

8,8

(5,4; 14,2)

5

49

73,5 % (58,9; 85,1)

37,4

(22,1; 63,2)

45

35,6 % (21,9: 51,2)

5,2

(3,4; 7,8)

C

Nimenrix

4

45

97,8 % (88,2; 99,9)

110

(62.7; 192)

45

97,8 % (88,2; 99,9)

370

(214; 640)

5

49

77,6 % (63,4; 88,2)

48,9

(28,5; 84,0)

48

91,7% (80,0; 97,7)

216

(124; 379)

Vakcína

MenC-

CRM

4

10

80,0 % (44,4; 97,5)

137

(22,6; 832)

10

70,0 % (34,8; 93,3)

91,9

(9,8; 859)

5

11

63,6 % (30,8; 89,1)

26,5

(6,5; 107)

11

90,9 % (58,7; 99,8)

109

(21,2; 557)

W-135

Nimenrix

4

45

60,0 % (44,3; 74,3)

50,8

(24,0; 108)

45

84,4 % (70,5; 93,5)

76,9

(44,0; 134)

5

49

34,7 % (21,7; 49,6)

18,2

(9,3; 35,3)

46

82,6 % (68,6; 92,2)

59,7

(35,1; 101)

Y

Nimenrix

4

45

62,2 % (46,5; 76,2)

44,9

(22,6; 89,3)

41

87,8 % (73,8; 95,9)

74,6

(44,5; 125)

5

49

42,9 % (28,8; 57,8)

20,6

(10,9; 39,2)

45

80,0 % (65,4; 90,4)

70,6

(38,7; 129)

Perzistence imunogenicity byla analyzována použitím roku 5 ATP kohorty. Selekční bias hlavně kvůli přeočkování subjektů s MenC rSBA titry <8 a jejich vyloučení z následného časového bodu (následných časových bodů) může vést k nadhodnocení titrů.

*rSBA testování provedeno v PHE laboratořích ve Velké Británii.

Ve studii MenACWY-TT-014 bylo hodnoceno vyvolání imunitní paměti jeden měsíc po podání pětiny dávky vakcíny ACWY-PS (10 ^g každého polysacharidu) dětem ve třetím roce života, které byly primárně očkované ve studii MenACWY-TT-013 vakcínou Nimenrix nebo registrovanou vakcínou MenC-CRM ve věku 12 až 14 měsíců.

Jeden měsíc po podání provokační (challenge) dávky byly GMT vyvolané u subjektů primárně očkovaných vakcínou Nimenrix zvýšeny 6,5 až 8násobně u skupin A, C, W-135 a Y a ukazovaly, že Nimenrix indukuje imunitní paměť vůči skupinám A, W-135 a Y. Post-challenge GMT rSBA-MenC byly podobné v obou studijních skupinách, což ukazuje, že Nimenrix indukuje obdobnou imunitní paměť vůči skupině C jako registrovaná vakcína MenC-CRM (tabulka 7).

Tabulka 7: Imunitní odpověď (rSBA*) 1 měsíc po provokačním (challenge) očkování u subjektů

primárně očkovaných vakcínou Nimenrix nebo vakcínou MenC-CRM ve věku 12 až 14 měsíců

Skupina

Odpověď na

Pre-challenge

Post-challenge

N

GMT (95% CI)

N

GMT (95% CI)

A

Nimenrix

32

544

(325;911)

25

3 322

(2 294; 4 810)

C

Nimenrix

31

174

(105; 289)

32

5 966

(4128; 8621)

vakcína

MenC-CRM

28

34,4

(15,8; 75,3)

30

5 265

(3 437; 8 065)

W-135

Nimenrix

32

644

(394; 1 052)

32

1 1058

(8 587; 14 240)

Y

Nimenrix

32

440

(274; 706)

32

5 737

(4 216; 7 806)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení imunogenicity. * Testováno v GSK laboratořích.

Děti

Imunogenicita u dětí ve věku 2- 10 let

Ve dvou srovnávacích studiích prováděných u subjektů ve věku 2 - 10 let dostala jedna skupina subjektů jednu dávku vakcíny Nimenrix a druhá skupina jako srovnávací přípravek jednu dávku buď registrovanou vakcínu MenC-CRM (studie MenACWY-TT-081) nebo registrované polysacharidové vakcíny proti meningokokům skupin A, C, W-135, Y (ACWY-PS) společnosti GlaxoSmithKline Biologicals (studie MenACWY-TT-038).

Ve studii MenACWY-TT-038 bylo prokázáno, že Nimenrix je non-inferiorní k registrované vakcíně ACWY-PS, pokud jde o odpověď na vakcínu u všech čtyř skupin (A, C, W-135 a Y) (viz tabulka 8).

Odpověď na vakcínu byla definována jako poměr subjektů s:

•    rSBA titry > 32 u původně séronegativních subjektů (tj. rSBA titr před vakcinací < 8)

•    alespoň 4násobné zvýšení rSBA titrů u původně séropozitivních subjektů z hodnot před očkováním na hodnoty po očkování (tj. rSBA titr před vakcinací > 8)

Ve studii MenACWY-TT-081 bylo prokázáno, že vakcína Nimenrix byla non-inferiorní kjiné registrované vakcíně MenC-CRM, pokud jde o odpověď na vakcínu ve skupině MenC [94,8 %

(95% CI: 91,4; 97,1) resp. 95,7 % (95% CI: 89,2; 98,8)]; GMT byly nižší ve skupině s vakcínou Nimenrix [2 795 (95% CI: 2 393; 3 263)] ve srovnání s vakcínou MenC-CRM [5 292 (95% CI: 3 815; 7 340)].

PS u dětí ve věku 2-10 let 1 měsíc po očkování (studie MenACWY-TT-038)

Skupin

a

Nimenrix

vakcína ACWY-PS

N

VR

(95% CI)

GMT (95% CI)

N

VR

(95% CI)

GMT (95% CI)

A

594

89,1 % (86,3; 91,5)

6 343

(5 998; 6 708)

192

64,6 % (57,4; 71,3)

2 283

(2 023; 2 577)

C

691

96,1 % (94,4; 97,4)

4 813

(4 342; 5 335)

234

89,7 % (85,1; 93,3)

1 317

(1 043; 1 663)

W-135

691

97,4 % (95,9; 98,4)

11 543

(10 873; 12 255)

236

82,6 % (77,2; 87,2)

2 158

(1 815; 2 565)

Y

723

92,7 % (90,5; 94,5)

10 825

(10 233; 11 452)

240

68,8 % (62,5; 74,6)

2 613

(2 237; 3 052)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení imunogenicity. VR: odpověď na vakcínu (vaccine response)


* testováno v GSK laboratořích.

Perzistence imunitní odpovědi u dětí ve věku 2- 10 let

Ve studii MenACWY-TT-088 byla perzistence imunitní odpovědi hodnocena pomocí rSBA a hSBA až do 44 měsíců po očkování u dětí ve věku 2 - 10 let primárně očkovaných ve studii MenACWY-TT-081 (tabulka 9).

Tabulka 9: Údaje týkající se 44 měsíční persistence u dětí ve věku 2-10 let při očkování

Skupina

Odpověď

na

Časový

bod

(měsíce)

rSBA*

hSBA**

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

A

Nimenrix

32

193

86,5 % (80,9; 91,0)

196

(144; 267)

90

25,6 % (16,9; 35,8)

4,6

(3,3; 6,3)

44

189

85,7 % (79,9; 90,4)

307

(224; 423)

89

25,8 % (17,1; 36,2)

4,8

(3,4; 6,7)

C

Nimenrix

32

192

64,6 % (57,4; 71,3)

34,8

(26,0; 46,4)

90

95,6 % (89,0; 98,8)

75,9

(53,4; 108)

44

189

37,0 % (30,1; 44,3)

14,5

(10,9; 19,2)

82

76,8 % (66,2; 85,4)

36,4

(23,1; 57,2)

Vakcína

MenC-

CRM

32

69

76,8 % (65,1; 86,1)

86,5

(47,3; 158)

33

90,9 % (75,7; 98,1)

82,2

(34,6; 196)

44

66

45,5 % (33,1; 58,2)

31,0

(16,6; 58,0)

31

64,5 % (45,4; 80,8)

38,8

(13,3; 113)

W-135

Nimenrix

32

193

77,2 % (70,6; 82,9)

214

(149; 307)

86

84,9 % (75,5; 91,7)

69,9

(48,2; 101)

44

189

68,3 % (61,1; 74,8)

103

(72,5; 148)

87

80,5 % (70,6; 88,2)

64,3

(42,7; 96,8)

Y

Nimenrix

32

193

81,3 % (75,1; 86,6)

227

(165; 314)

91

81,3 % (71,8; 88,7)

79,2

(52,5; 119)

44

189

62,4 % (55,1; 69,4)

78,9

(54,6; 114)

76

82,9 % (72,5; 90,6)

127

(78,0; 206)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení perzistence adaptované pro každý časový bod.

*rSBA testování provedeno v PHE laboratořích ve Velké Británii.

** Testováno v GSK laboratořích.

Perzistence imunitní odpovědi u dětí ve věku 6- 10 let

Ve studii MenACWY-TT-028 byla perzistence imunitní odpovědi hodnocena pomocí hSBA jeden rok po očkování u dětí ve věku 6 - 10 let primárně očkovaných ve studii MenACWY-TT-027 (tabulka 10) (viz bod 4.4).

Tabulka 10: Údaje 1 měsíc po očkování a perzistence (hSBA*) 1 rok po očkování u dětí ve věku

6-10 let

Skupina

Odpověď

na

1 měsíc po očkování

Perzistence 1 rok

po očkování

N

> 8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

N

> 8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

A

Nimenrix

105

80,0 % (71,1; 87,2)

53,4

(37,3; 76,2)

104

16,3 % (9,8; 24,9)

3,5

(2,7; 4,4)

ACWY-PS

35

25,7 % (12,5; 43,3)

4,1

(2,6; 6,5)

35

5,7 % (0,7; 19,2)

2,5

(1,9; 3,3)

C

Nimenrix

101

89,1 % (81,3; 94,4)

156

(99,3; 244)

105

95,2 % (89,2; 98,4)

129

(95,4; 176)

ACWY-PS

38

39,5 % (24,0; 56,6)

13,1

(5,4; 32,0)

31

32,3 % (16,7; 51,4)

7,7

(3,5; 17,3)

W-135

Nimenrix

103

95,1 % (89,0; 98,4)

133

(99,9; 178)

103

100 % (96,5; 100)

257

(218;302)

ACWY-PS

35

34,3 % (19,1; 52,2)

5,8

(3,3; 9,9)

31

12,9 % (3,6; 29,8)

3,4

(2,0; 5,8)

Y

Nimenrix

89

83,1 % (73,7; 90,2)

95,1

(62,4; 145)

106

99,1 % (94,9; 100)

265

(213;330)

ACWY-PS

32

43,8 % (26,4; 62,3)

12,5

(5,6; 27,7)

36

33,3 % (18,6; 51,0)

9,3

(4,3; 19,9)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení perzistence. * Testováno v GSK laboratořích.

Dospívající a dospělí

Imunogenicita u dospívajících ve věku 11 - 17 let a dospělých ve věku > 18 let Ve dvou klinických studiích prováděných u dospívajících ve věku 11 - 17 let (studie MenACWY-TT-036) a u dospělých ve věku 18-55 let (studie study MenACWY-TT-035) byla podávána buď jedna dávka vakcíny Nimenrix nebo jedna dávka vakcíny ACWY-PS.

U dospívajících i dospělých bylo prokázáno, že Nimenrix je imunologicky non-inferiorní k vakcíně ACWY-PS, pokud jde o odpověď na vakcínu, jak je definována výše (tabulka 11). Odpověď na všechny čtyři meningokokové skupiny navozená vakcínou Nimenrix byla buď podobná, nebo vyšší, než odpověď vyvolaná vakcínou ACWY-PS.

Tabulka 11: Baktericidní protilátková odpověď (rSBA*) na vakcínu Nimenrix a vakcínu

ACWY-PS u dospívajících ve věku 11 - 17 let a dospělých ve věku > 18 let 1 měsíc po očkování__

Studie

(Věkové

rozmezí)

Skupin

a

Nimenrix

vakcína ACWY-PS

N

VR

(95% CI)

GMT (95% CI)

N

VR

(95% CI)

GMT (95% CI)

Studie MenACWY -TT-036 (11-17 let)

A

553

85,4 % (82,1; 88,2)

5 928

(5 557; 6 324)

191

77,5 % (70,9; 83,2)

2 947

(2 612; 3 326)

C

642

97,4 % (95,8; 98,5)

13 110

(11 939;14 395)

211

96,7 % (93,3; 98,7)

8 222

(6 807; 9 930)

W-135

639

96,4 % (94,6; 97,7)

8 247

(7 639; 8 903)

216

87,5 % (82,3; 91,6)

2 633

(2 299; 3 014)

Y

657

93,8 % (91,6; 95,5)

14 086

(13 168; 15 069)

219

78,5 % (72,5; 83,8)

5 066

(4 463; 5 751)

Studie

A

743

80,1 %

3625

252

69,8 %

2127

MenACWY -TT-035 (18-55 let)

(77,0; 82,9)

(3372; 3897)

(63,8; 75,4)

(1909;2370)

C

849

91,5 % (89,4; 93,3)

8866

(8011; 9812)

288

92,0 % (88,3; 94,9)

7371

(6297;8628)

W-135

860

90,2 % (88,1; 92,1)

5136

(4699;5614)

283

85,5 % (80,9; 89,4)

2461

(2081; 2911)

Y

862

87,0 % (84,6; 89,2)

7711

(7100; 8374)

288

78,8 % (73,6; 83,4)

4314

(3782; 4921)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení imunogenicity. VR: odpověď na vakcínu * testováno v GSK laboratořích.

V samostatné studii (MenACWY-TT-085) byla podána jedna dávka vakcíny Nimenrix 194 libanonským dospělým ve věku 56 let a starším (včetně 133 ve věku 56 - 65 let a 61 ve věku

>    65 let). Procento subjektů s rSBA titry (měřeno v GSK laboratořích) > 128 bylo před očkováním v rozsahu od 45 % (MenC) do 62 % (MenY). Celkově bylo jeden měsíc po očkování % subjektů očkovaných s rSBA titry > 128 v rozsahu od 93 % (MenC) do 97 % (MenY). V podskupině ve věku

>    65 let bylo % očkovaných subjektů s rSBA titry > 128 jeden měsíc po očkování v rozsahu od 90 % (MenA) do 97 % (MenY).

Perzistence imunitní odpovědi u dospívajících ve věku 11 - 17 let

Ve studii MenACWY-TT-043 byla perzistence imunitní odpovědi hodnocena 5 let po očkování u dospívajících primárně očkovaných ve studii MenACWY-TT-036 (tabulka 12). Primární výsledky této studie viz tabulka 11.

Tabulka 12: Údaje týkající se pětileté perzistence (rSBA*) u dospívajících ve věku 11 - 17 let při vakcinaci

Skupi

na

Časový

bod

(roky)

Nimenrix

Vakcína ACWY-PS

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

A

3

449

92,9 % (90,1; 95,1)

448

(381; 527)

150

82,7 % (75,6; 88,4)

206

(147; 288)

5

236

97,5 % (94,5; 99,1)

644

(531; 781)

86

93,0 % (85,4; 97,4)

296

(202; 433)

C

3

449

91,1 % (88,1; 93,6)

371

(309; 446)

150

86,0 % (79,4; 91,1)

390

(262; 580)

5

236

88,6 % (83,8; 92,3)

249

(194; 318)

85

87,1 % (78,0; 93,4)

366

(224; 599)

W-135

3

449

82,0 % (78,1; 85,4)

338

(268; 426)

150

30,0 % (22,8; 38,0)

16,0

(10,9; 23,6)

5

236

86,0 % (80,9; 90,2)

437

(324; 588)

86

34,9 % (24,9; 45,9)

19,7

(11,8; 32,9)

Y

3

449

93,1 % (90,3; 95,3)

740

(620; 884)

150

58,0 % (49,7; 66,0)

69,6

(44,6; 109)

5

236

96,6 % (93,4; 98,5)

1000

(824; 1214)

86

66,3 % (55,3; 76,1)

125

(71,2; 219)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení perzistence adaptovaná pro každý časový bod.

* rSBA testování provedeno v PHE laboratořích ve Velké Británii.

Perzistence imunitní odpovědi u dospívajících a dospělých ve věku 11-25 let Ve studii MenACWY-TT-059 byla perzistence imunitní odpovědi hodnocena pomocí hSBA 1 rok a 5 let po očkování u dospívajících a dospělých ve věku 11-25 let primárně očkovaných ve studii MenACWY-TT-052 (tabulka 13) (viz bod 4.4).

Tabulka 13: Údaje 1 měsíc po očkování a perzistence (hSBA*) 5 let po očkování u dospívajících a dospělých ve věku 11-25 let____

Skupina

Odpověď na

Časový

bod

N

> 8 (95%CI)

GMT (95%CI)

A

Nimenrix

měsíc 1

356

82,0 % (77,6; 85,9)

58,7 (48,6; 70,9)

rok 1

350

29,1 % (24,4; 34,2)

5,4 (4,5; 6,4)

rok 5

141

48,9 % (40,4; 57,5)

8,9 (6,8; 11,8)

C

Nimenrix

měsíc 1

359

96,1 % (93,5; 97,9)

532 (424; 668)

rok 1

336

94,9 % (92,0; 97,0)

172 (142;207)

rok 5

140

92,9 % (87,3; 96,5)

94,6 (65,9; 136)

W-135

Nimenrix

měsíc 1

334

91,0% (87,4; 93,9)

117 (96,8; 141)

rok 1

327

98,5 % (96,5; 99,5)

197 (173;225)

rok 5

138

87,0% (80,2; 92,1)

103 (76,3; 140)

Y

Nimenrix

měsíc 1

364

95,1 % (92,3; 97,0)

246 (208; 291)

rok 1

356

97,8 % (95,6; 99,0)

272 (237; 311)

rok 5

142

94,4 % (89,2; 97,5)

225 (174;290)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení perzistence adaptované pro každý časový bod.

* Testováno v GSK laboratořích.

Odpověď na posilovači dávku u subjektů dříve očkovaných konjugovanou meningokokovou vakcínou proti Neisseria meningitidis

Posilovací očkování vakcínou Nimenrix po základním očkování u kojenců, dětí, dospívajících a dospělých: U subjektů očkovaných vakcínou Nimenrix ve věku 1 rok a starších a přeočkovaných vakcínou Nimenrix za 4 nebo 5 let později více než 99,0 % všech subjektů dosáhlo po přeočkování titrů SBA > 1:8 u všech analýz (studie MenACWY-TT-062, 048, 059, 088). Jeden měsíc po posilovací dávce byly vyvolané hodnoty GMT významně vyšší než hodnoty ve skupině kontrol k léčbě naivních odpovídajícího věku, což naznačuje, že vakcína Nimenrix vyvolává imunitní paměť na skupiny A, C, W-135 aY.

Odpověď pozorovaná po podání posilovací dávky u skupiny C byla u vakcíny Nimenrix podobná jako odpověď pozorovaná u subjektů očkovaných a přeočkovaných monovalentní konjugovanou vakcínou MenC-CRM. Jeden rok po podání posilovací dávky vakcíny Nimenrix přetrvávaly titry SBA > 1:8 nejméně u 95,5 % subjektů (studie MenACWY-TT-048, věk 12 až 23 měsíců při základním očkování).

Pokud byla vakcína Nimenrix použita jako posilovací dávka po základním očkování konjugovanou vakcínou MenACWY-DT nebo monovalentní konjugovanou vakcínou skupiny C (studie MenACWY-TT-059, věk 10 až 25 let při základním očkování, a studie MenACWY-TT-088, věk 2 až 10 let při primárním očkování), titry se u všech skupin zvýšily 48 - 340krát a 100 % subjektů dosáhlo titrů SBA > 1:8.

Odpověď na posilovací dávku u subjektů dříve očkovaných polysacharidovou vakcínou proti Neisseria meningitidis

Ve studii MenACWY-TT-021 prováděné u subjektů ve věku 4,5 - 34 let byla imunogenicita vakcíny Nimenrix podávané mezi 30. a 42. měsícem po očkování vakcínou ACWY-PS porovnávána s imunogenicitou vakcíny Nimenrix podané subjektům odpovídajícího věku, které nebyly v předchozích 10 letech očkovány žádnou meningokokovou vakcínou. Imunitní odpověď (rSBA titr >8) byla pozorována ve všech skupinách (A, C, W-135, Y) u všech subjektů bez ohledu na anamnézu očkování proti meningokokům. GMT rSBA byly významně nižší u subjektů, které dostaly jednu dávku vakcíny ACWY-PS 30 -42 měsíců před podáním vakcíny Nimenrix (tabulka 14) (viz bod 4.4).

podle jejich anamnézy očkování proti meningokokům

Skupin

a

Subjekty očkované před 30 až 42 měsíci vakcínou ACWY-PS

Subjekty, které nedostaly v posledních 10 letech žádnou meningokokovou vakcínu

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

A

146

100 % (97,5; 100)

6 869

(6 045; 7 805)

69

100 % (94,8; 100)

13 015

(10 722; 15 798)

C

169

100 % (97,8; 100)

1 946

(1 583; 2 391)

75

100 % (95,2; 100)

5 495

(4 266; 7 076)

W-135

169

100 % (97,8; 100)

4 636

(3 942; 5 451)

75

100 % (95,2; 100)

9 078

(7 088;11 627)

Y

169

100 % (97,8; 100)

7 800

(6 683; 9 104)

75

100 % (95,2; 100)

13 895

(11 186; 17 261)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení imunogenicity.

* Testováno v GSK laboratořích.

Evropská agentura pro léčivé přípravky nevyžaduje splnění povinnosti předložit výsledky studií s vakcínou Nimenrix u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v indikaci prevence meningokokového onemocnění způsobeného Neisseria meningitidis skupiny A, C, W-135 a Y (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Není aplikovatelné.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií lokální snášenlivosti, akutní toxicity, toxicity po opakovaném podávání, reprodukční a vývojové toxicity a fertility neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Prášek:

Sacharosa

Trometamol

Rozpouštědlo:

Chlorid sodný Voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

Po rekonstituci:

Po rekonstituci musí být vakcína použita bezodkladně. Ačkoliv prodleva se nedoporučuje, stabilita byla nicméně po rekonstituci prokázána po dobu 8 hodin při teplotě 30 °C. Pokud vakcína není použita v průběhu 8 hodin, nesmí se již podávat.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Prášek v injekční lahvičce (sklo typu I) se zátkou (butylová pryž) a rozpouštědlo v předplněné injekční stříkačce se zátkou (butylová pryž).

Velikost balení 1 a 10, s jehlami nebo bez jehel.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Návod pro rekonstituci vakcíny přiloženým rozpouštědlem v předplněné injekční stříkačce

Nimenrix musí být rekonstituován přidáním celého obsahu rozpouštědla z předplněné injekční stríkačky do injekční lahvičky obsahující prášek.

Připojení jehly k injekční stříkačce viz obrázek níže. Injekční stříkačka dodávaná s vakcínou Nimenrix však může být lehce odlišná (bez šroubovacího závitu) od injekční stříkačky popsané na obrázku.

V tomto případě připojte jehlu bez šroubování.


1. Držte tělo stříkačky jednou rukou (nedržte stříkačku za píst), odšroubujte uzávěr stříkačky otáčením proti směru hodinových ručiček.


2.    Abyste připojil(a) jehlu ke stříkačce, našroubuje jehlu na stříkačku

ve směru hodinových ručiček dokud neucítíte, že je pevně připojena (viz obrázek).

3.    Odstraňte krytku jehly, což může jít někdy trochu obtížně.

4. Přidejte rozpouštědlo k prášku. Po přidání rozpouštědla k prášku směs protřepávejte, dokud se všechen prášek úplně nerozpustí v rozpouštědle.

Rekonstituovaná vakcína je čirý bezbarvý roztok.

Rekonstituovanou vakcínu je třeba před podáním zkontrolovat pohledem, zda neobsahuje cizí částice a/nebo odchylky od fyzikálního vzhledu. V případě zaznamenání jakýchkoli změn vakcínu znehodnoťte.

Po rekonstituci je nutné vakcínu bezodkladně použít.

K podání vakcíny je nutné použít novou jehlu.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpadní materiál musí být znehodnocen v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/12/767/001

EU/1/12/767/002

EU/1/12/767/003

EU/1/12/767/004

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. dubna 2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Nimenrix prášek pro injekční roztok a rozpouštědlo v ampulce Konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Po rekonstituci 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

Neisseria meningitidis group A polysacharidum1 Neisseria meningitidis group C polysacharidumNeisseria meningitidis group W-135 polysacharidumNeisseria meningitidis group Y polysacharidum1

1konjugováno na proteinový nosič tetanický toxoid


5 mikrogramů 5 mikrogramů 5 mikrogramů 5 mikrogramů

44 mikrogramů

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro injekční roztok a rozpouštědlo Prášek je bílý.

Rozpouštědlo je čiré, bezbarvé.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Nimenrix je indikován k aktivní imunizaci osob od 12 měsíců věku a starších proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému Neisseria meningitidis skupiny A, C, W-135 a Y.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Nimenrix se má podávat v souladu s dostupnými oficiálními doporučeními.

K imunizaci se používá jedna dávka 0,5 ml rekonstituované vakcíny.

Nimenrix lze podat jako přeočkování jedincům, kteří dříve dostali základní očkování vakcínou Nimenrix nebo jinými konjugovanými či polysacharidovými meningokokovými vakcínami (viz body 4.4 a 5.1).

U určitých osob lze zvážit druhou dávku vakcíny Nimenrix (viz bod 4.4).

Bezpečnost a účinnost vakcíny Nimenrix u dětí mladších 12 měsíců nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Imunizace se provádí pouze intramuskulámí injekcí, nejlépe do deltového svalu.

U dětí ve věku 12 až 23 měsíců lze vakcínu rovněž aplikovat do anterolaterální strany stehna (viz body 4.4 a 4.5).

Instrukce týkající se rekonstituce léčivého přípravku před podáním viz bod 6.6.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Nimenrix se nesmí za žádných okolností podávat intravaskulárně, intradermálně ani subkutánně.

Podle zásad správné klinické praxe předchází očkování zhodnocení anamnézy (zejména s ohledem na předchozí očkování a možný výskyt nežádoucích účinků) a klinické vyšetření.

Pro případ vzácné anafylaktické reakce po podání vakcíny musí být vždy k dispozici příslušná lékařská péče a dohled.

Interkurentní onemocnění

Očkování vakcínou Nimenrix je třeba odložit u osob trpících závažným akutním horečnatým onemocněním. Lehká infekce, jako je např. nachlazení, by neměla být důvodem k odložení očkování.

Synkopa

Během jakéhokoliv očkování, nebo dokonce před ním, může dojít zejména u dospívajících v důsledku psychogenní reakce na injekční jehlu k synkopě (mdlobě). Tato reakce může být doprovázena závažnými neurologickými příznaky, jako je přechodná porucha zraku, parestezie a tonicko-klonické záškuby končetin během zotavení. Je důležité přijmout příslušná opatření, aby při mdlobách nedošlo k poranění.

Trombocytopenie a poruchy krevní srážlivosti

Nimenrix je třeba podávat s opatrností osobám s trombocytopenií nebo s jakoukoli poruchou krevní srážlivosti, protože po intramuskulámí aplikaci může dojít u těchto osob ke krvácení.

Imunodeficience

Lze očekávat, že u pacientů léčených imunosupresivy nebo u pacientů s imunodeficiencí nemusí dojít k vyvolání odpovídající imunitní odpovědi.

Bezpečnost a imunogenicita nebyla hodnocena u pacientů se zvýšenou citlivostí k meningokokové infekci způsobené určitými onemocněními, jako jsou deficience terminálního komplementu a anatomická nebo funkční asplenie. U těchto osob nemusí dojít k vyvolání odpovídající imunitní odpovědi.

Ochrana proti meningokokovému onemocnění

Nimenrix poskytuje ochranu pouze proti Neisseria meningitidis skupiny A, C, W-135 a Y. Tato vakcína nechrání proti žádným jiným skupinám Neisseria meningitidis.

K vyvolání protektivní imunitní odpovědi nemusí dojít u všech očkovaných osob.

Vliv předchozího očkovánípolysacharidovou meningokokovou vakcínou Osoby dříve očkované polysacharidovou meningokokovou vakcínou a poté s odstupem 30 až 42 měsíců vakcínou Nimenrix měly nižší geometrický průměr titrů protilátek (GTM - geometric means titres) měřených pomocí analýzy baktericidních protilátek v séru za použití králičího komplementu (rSBA) ve srovnání s osobami, které nebyly očkovány žádnou meningokokovou vakcínou během předchozích 10 let (viz bod 5.1). Klinický význam těchto pozorování není známý.

Vliv přítomnosti protilátek proti tetanickému toxoidu před očkováním

Bezpečnost a imunogenicita vakcíny Nimenrix byla hodnocena při následném nebo společném podání spolu s vakcínou DTaP-HBV-IPV/Hib v druhém roce života. Podání vakcíny Nimenrix jeden měsíc po vakcíně DTaP-HBV-IPV/Hib vedlo k nižším rSBA GMT proti MenA, MenC a MenW-135 v porovnání se souběžným podáním (viz bod 4.5). Klinický význam těchto pozorování není známý.

Imunitní odpovědi u batolat ve věku 12-14 měsíců

Za jeden měsíc po podání dávky měla batolata ve věku 12-14 měsíců podobné protilátkové odpovědi rSBA na skupiny A, C, W-135 a Y po jedné dávce vakcíny Nimenrix i po dvou dávkách vakcíny Nimenrix podaných s odstupem dvou měsíců.

Jedna dávka byla spojena s nižšími titry sérových baktericidních protilátek proti skupinám W-135 a Y v analýze za použití lidského komplementu (hSBA) v porovnání se dvěma dávkami podanými s odstupem dvou měsíců. Po jedné nebo dvou dávkách byly pozorovány podobné odpovědi na skupiny A a C (viz bod 5.1). Klinický význam těchto zjištění není znám. Pokud e u batolete očekává vyšší riziko invazivního meningokokového onemocnění kvůli expozici skupinám W-135 a Y, lze zvážit podání druhé dávky v intervalu 2 měsíců. Ohledně poklesu protilátek proti MenA nebo MenC po první dávce vakcíny Nimenrix u dětí ve věku 12-23 měsíců si přečtěte informace o perzistenci titrů sérových baktericidních protilátek.

Perzistence titrů sérových baktericidních protilátek

Po podání vakcíny Nimenrix nastává pokles titrů sérových baktericidních protilátek proti MenA, když byl při analýze použitý lidský komplement (hSBA) (viz bod 5.1). Klinický význam poklesu titrů protilátek hSBA-MenA není znám. Pokud se však u určitého pacienta očekává vyšší riziko expozice MenA a pokud mu byla podána dávka vakcíny Nimenrix před více než rokem, lze zvážit podání posilovací dávky.

Pokles titrů protilátek byl v čase pozorován u skupin A, C,W-135 a Y. Klinický význam poklesu titrů protilátek není znám. Posilovací dávka může být zvážena u očkovaných jedinců v batolecím věku, kteří jsou vystaveni vysokému riziku expozice meningokokovým onemocněním způsobeným skupinami A, C,W-135 nebo Y (viz bod 5.1).

Vliv vakcíny Nimenrix na koncentraci protilátek proti tetanu

Ačkoli po očkování vakcínou Nimenrix bylo pozorováno zvýšení koncentrace protilátek proti tetanickému toxoidu (TT), přípravek Nimenrix nenahrazuje očkování proti tetanu.

Podávání vakcíny Nimenrix společně s vakcínou obsahující TT, nebo jeden měsíc před jejím podáním během druhého roku života nemělo vliv na odpověď na TT ani významně neovlivnilo bezpečnost. Pro osoby starší než 2 roky nejsou k dispozici žádné údaje.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nimenrix lze podávat společně s jakoukoli z následujících očkovacích látek: vakcíny proti hepatitidě A (HAV) a hepatitidě B (HIV), vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR), vakcína proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím (MMRV), desetivalentní pneumokoková konjugovaná vakcína nebo neadjuvovaná vakcína proti sezónní chřipce.

Nimenrix lze rovněž podávat společně s kombinovanými vakcínami proti záškrtu, tetanu a černému kašli (acelulární pertuse) během druhého roku života, včetně kombinace vakcín DTaP s vakcínou proti hepatitidě B, dětské obrně (inaktivovaná vakcína) nebo Haemophilus influenzae typu b, jako je vakcína DTaP-HBV-IPV/Hib.

Kdykoli je to možné, mají se vakcíny Nimenrix a vakcína obsahující TT, jako je např. vakcína DTaP-HBV-IPV/Hib, podávat společně, nebo je třeba přípravek Nimenrix podat alespoň jeden měsíc před podáním vakcíny obsahující TT. Následné podání vakcíny Nimenrix jeden měsíc po vakcíně DTaP-HBV-IPV/Hib vedlo k nižším GMT u protilátek proti skupinám A, C, W-135, Y. Klinický význam těchto pozorování není znám, protože nejméně 99,4 % subjektů (N = 178) mělo rSBA titry >8 v každé skupině (A, C, W-135, Y) (viz bod 4.4).

Jeden měsíc po společném podání s desetivalentní pneumokokovou konjugovanou vakcínou byly pozorovány nižší GMC a OPA (opsonophagocyt assay) GMT protilátek u jednoho pneumokokového sérotypu (sérotypu 18C konjugovaného na transportní protein pro tetanický toxoid). Klinický významn tohoto pozorování není znám. Nebyl pozorován žádný vliv společného podávání na dalších devět pneumokokových sérotypů.

Pokud se vakcína Nimenrix podává spolu s jinou injekční vakcínu, je třeba vakcíny aplikovat do různých míst.

U pacientů léčených imunosupresivy lze očekávat, že nemusí dojít k vyvolání dostatečné imunitní odpovědi.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

K dispozici jsou pouze omezené zkušenosti týkající se použití vakcíny Nimenrix u těhotných žen.

Studie se zvířaty nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na těhotenství, embryo/fetální vývoj, porod ani postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Nimenrix by se měl v těhotenství použít pouze, pokud je to nezbytně nutné a pokud možné výhody převáží možná rizika pro plod.

Kojení

Není známo, zda se Nimenrix vylučuje do mateřského mléka.

Nimenrix by se měl při kojení použít pouze pokud možné výhody převáží možná rizika.

Fertilita

Studie se zvířaty nenaznačují na přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na fertilitu.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící vliv vakcíny Nimenrix na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Některé nežádoucí účinky uvedené v bodě 4.8 „Nežádoucí účinky“ však mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnostní profil uvedený níže je založený na souhrnné analýze 9 621 subjektů, které byly v rámci klinických studií očkovány jednou dávkou vakcíny Nimenrix. Tato souhrnná analýza zahrnuje údaje od 3 079 batolat (12 měsíců až 23 měsíců), 909 dětí mezi 2 a 5 lety, 990 dětí mezi 6 a 10 lety,

2 317 dospívajících (11 až 17 let) a 2 326 dospělých (18 až 55 let).

Ve všech věkových skupinách byly nejčastěji hlášenými lokálními nežádoucími účinky po očkování bolest (24,1 % až 41,3 %), zarudnutí (15,5 % až 35,6 %) a otok (11,3 % až 19,9 %).

Ve věkových skupinách 12 - 23 měsíců a 2 - 5 let byly nejčastěji hlášené celkové nežádoucí účinky po očkování podrážděnost (44,0 % a 9,2 %), spavost (34,1 % a 10,8 %), ztráta chuti k jídlu (26,6 % a 8,2 %) a horečka (17,1 % a 8,1 %).

Ve věkové skupině 12-14 měsíců, která dostala 2 dávky vakcíny Nimenrix podané s odstupem 2 měsíců, byla první a druhá dávka spojena s podobnou lokální a systémovou reakcí.

Ve věkových skupinách 6-10, 11-17 a > 18 let byly nejčastěji hlášené celkové nežádoucí účinky po očkování bolest hlavy (15,7 %, 22,0 % a 21,5 %), únava (15,6 %, 21,9 % a 20,7 %), gastrointestinální příznaky (9,3 %, 9,4 % a 8,3 %) a horečka (8,0 %, 5,3 % a 4,9 %).

Profil lokálních a celkových nežádoucích účinků při přeočkování vakcínou Nimenrix po základním očkování vakcínou Nimenrix nebo jinými konjugovanými či polysacharidovými meningokokovými vakcínami byl podobný profilu lokálních a celkových nežádoucích účinků pozorovanému po základním očkování vakcínou Nimenrix s výjimkou gastrointestinálních příznaků (zahrnujících průjem, zvracení a nevolnost), které byly velmi časté.

V samostatné studii byla podána jedna dávka vakcíny Nimenrix 274 subjektům ve věku 56 let a starším. Všechny nežádoucí účinky hlášené v této studii byly již pozorovány u mladších věkových skupin.

Souhrn nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky jsou zaznamenány podle následujících kategorií četností:

Velmi časté: Časté:

Méně časté: Vzácné:

Velmi vzácné:


(> 1/10)

(> 1/100 až < 1/10)

(> 1/1 000 až < 1/100)

(> 1/10 000 až < 1/1 000) (< 1/10 000)

Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinky

Klinické studie

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Ztráta chuti k jídlu

Psychiatrické poruchy

Velmi časté

Podrážděnost

Méně časté

Nespavost, pláč

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Spavost, bolest hlavy

Méně časté

Hypestezie, závrať

Gastrointestinální poruchy

Časté

Gastrointestinální příznaky (včetně průjmu,

zvracení a nauzey)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Svědění, vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Myalgie, bolest končetin

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Horečka, otok, bolest a zarudnutí v místě vpichu injekce, únava

Časté

Hematom v místě vpichu injekce

Méně časté

Malátnost, reakce v místě vpichu injekce (včetně indurace, svědění, zteplání a necitlivosti)

Postmarketingové sledování

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Vzácné

Rozsáhlý otok končetiny v místě vpichu injekce, často spojen se zarudnutím, někdy postihující přilehlý kloub nebo otok celé končetiny

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vakcíny, meningokokové vakcíny, ATC kód: J07AH08 Mechanismus účinku

Antikapsulární meningokokové protilátky chrání před meningokokovým onemocněním prostřednictvím komplementem zprostředkované baktericidní aktivity. Nimenrix indukuje tvorbu baktericidních protilátek proti kapsulárním polysacharidům skupiny A, C, W-135 a Y, hodnocenou pomocí analýzy za použití králičího (rSBA) nebo lidského komplementu (hSBA).

Farmakodynamické účinky

Imunogenicita

Imunogenicita jedné dávky vakcíny Nimenrix byla hodnocena u více než 8 000 subjektů ve věku > 12 měsíců.

Účinnost vakcíny byla odvozena od průkazu imunologické non-inferiority (založené převážně na srovnávacích poměrech s titry rSBA, které jsou alespoň 8) vůči registrovaným meningokokovým vakcínám. Imunogenicita byla měřena za použití rSBA nebo hSBA, které jsou biologickými markery protektivní účinnosti proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y.

Perzistence imunitní odpovědi

Perzistence imunitní odpovědi vyvolané podáním vakcíny Nimenrix byla hodnocena až 60 měsíců po očkování u subjektů ve věku 12 měsíců až 55 let.

Protilátky vyvolané podáním přípravku Nimenrix byly podobné nebo vyšší než protilátky vyvolané registrovanými meningokokovými vakcínami (tj. vakcínou MenC-CRM u subjektů ve věku 12 - 23 let a vakcínou ACWY-PS u subjetků ve věku starších 2 let).

Odpověď na přeočkování

V    klinických hodnoceních bylo hodnoceno použití vakcíny Nimenrix jako přeočkování po základním očkování přípravkem Nimenrix nebo jinými meningokokovými vakcínami (kvadrivalentní konjugovanou meningokokovou vakcínou A, C, W a Y-DT nebo monovalentními konjugovanými vakcínami skupiny C).

Batolata

Imunogenicita u batolat ve věku 12-23 měsíců

V    klinických studiích MenACWY-TT-039 a MenACWY-TT-040 jedna dávka vakcíny Nimenrix vyvolávala odpovědi rSBA proti všem čtyřem meningokokovým skupinám, přičemž odpověď proti skupině C byla srovnatelná s odpovědí vyvolanou registrovanou vakcínou MenC-CRM, pokud jde o % subjektů s titry rSBA > 8 (tabulka 1).

Tabulka 1: Baktericidní protilátková odpověď (rSBA*) u batolat ve věku 12 - 23 měsíců

Skupina

Odpověď na

Studie MenACWY-TT-039(1)

Studie MenACWY-TT-040(2)

N

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

N

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

A

Nimenrix

354

99,7 % (98,4; 100)

2 205

(2 008;2 422)

183

98,4 % (95,3;99,7)

3 170

(2 577; 3 899)

C

Nimenrix

354

99,7 % (98,4; 100)

478

(437; 522)

183

97,3 % (93,7; 99,1)

829

(672; 1 021)

vakcína MenC-CRM

121

97,5 % (92,9; 99,5)

212

(170; 265)

114

98,2 % (93,8; 99,8)

691

(521; 918)

W-135

Nimenrix

354

100 % (99,0; 100)

2 682

(2 453; 2 932)

186

98,4 % (95,4; 99,7)

4 022

(3 269; 4 949)

Y

Nimenrix

354

100 % (99,0; 100)

2 729

(2 473; 3 013)

185

97,3 % (93,8; 99,1)

3 168

(2 522; 3 979)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortách pro hodnocení imunogenicity.

(1)    krevní vzorky byly odebrány 42 až 56 dnů po vakcinaci

(2)    krevní vzorky byly odebrány 30 až 42 dnů po vakcinaci * testováno v GSK laboratořích.

Ve studii MenACWY-TT-039 byla jako sekundární cílový parametr hodnocena baktericidní aktivita v séru rovněž s použitím lidského séra jako zdroje komplementu (hSBA) (tabulka 2).

Tabulka 2: Baktericidní protilátková odpověď (hSBA*) u batolat ve věku 12 -23 měsíců

Skupina

Odpověď na

N

Studie MenACWY-TT-039(1) *

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

A

Nimenrix

338

77,2 % (72,4; 81,6)

19,0

(16,4; 22,1)

C

Nimenrix

341

98,5 % (96,6; 99,5)

196

(175; 219)

vakcína MenC-CRM

116

81,9% (73,7; 88,4)

40,3

(29,5; 55,1)

W-135

Nimenrix

336

87,5 % (83,5; 90,8)

48,9

(41,2; 58,0)

Y

Nimenrix

329

79,3 % (74,5; 83,6)

30,9

(25,8; 37,1)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení imunogenicity. (1) krevní vzorky byly odebrány 42 až 56 dnů po vakcinaci * testováno v GSK laboratořích.

Ve studii Men ACWY-TT-104 byla hodnocena imunitní odpověď po jedné nebo dvou dávkách vakcíny Nimenrix, podaných s odstupem 2 měsíců, jeden měsíc po poslední vakcinaci. Vakcína Nimenrix vyvolávala baktericidní odpovědi proti všem čtyřem skupinám, které byly podobné, pokud jde o % subjektů s titrem rSBA >8 a GMT po jedné nebo dvou dávkách (tabulka 3).

Tabulka 3: Baktericidní protilátková odpověď (rSBA*) u batolat ve věku 12 - 14 měsíců

Skupina

Odpověď

na

Načasování

Studie MenACWY-TT-104

(1)

N

>8

(95%CI)

GMT (95% CI)

A

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

181

97,8 % (94,4, 99,4)

1 445,4

(1 126,1, 1 855,2)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

158

96,8 % (92,8, 99,0)

1 275,2

(970,5, 1 675,4)

Po dávce 2

150

98,0 % (94,3, 99,6)

1 176,3 (921,8, 1 501)

C

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

180

95,0 % (90,7, 97,7)

454,4

(347,7, 593,8)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

157

95,5 % (91,0, 98,2)

369,3

(280,9, 485,5)

Po dávce 2

150

98,7 % (95,3, 99,8)

639,1

(521,8, 782,9)

W-135

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

181

95,0 % (90,8, 97,7)

2 136,1

(1 614,9, 2 825,5)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

158

94,9 % (90,3, 97,8)

2 030,1

(1 510,7, 2 728,2)

Po dávce 2

150

100 % (97,6, 100)

3 533

(2 914,5, 4 282,7)

Y

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

181

92,8 % (88,0, 96,1)

955.8

(709,1, 1 288,3)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

157

93,6 % (88,6, 96,9)

933,3

(692,3, 1 258,3)

Po dávce 2

150

99,3 % (96,3, 100)

1 133,6

(944,5, 1 360,5)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP

kohortě pro hodnocení imunogenicity.

(1) krevní vzorky byly odebrány 21 až 48 dnů po vakcinaci * testováno v laboratořích Public Health England.

Ve studii Men ACWY-TT-104 byla jako sekundární cílový parametr hodnocena baktericidní aktivita v séru rovněž s použitím hSBA. Vakcína Nimenrix vyvolávala baktericidní odpověď proti skupinám W-135 a Y, která byla vyšší, pokud jde o % subjektů s titrem hSBA >8 při podání dvou dávek v porovnání s jedinou dávkou. Podobné odpovědi, pokud jde o % subjektů s titrem hSBA > 8, byly pozorovány u skupin A a C (tabulka 4).

Tabulka 4: Baktericidní protilátková odpověď hSBA* u batolat ve věku 12 - 14 měsíců

Skupina

Odpověď na

Načasování

Studie MenACWY-TT-104(1)

N

>8

(95%CI)

GMT (95% CI)

A

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

75

96,0 % (88,8, 99,2)

119,3

(88,0, 161,7)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

66

97,0 % (89,5, 99,6)

132,9

(98,1, 180,1)

Po dávce 2

66

97,0 % (89,5, 99,6)

170,5

(126,2, 230,2)

C

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

79

98,7 % (93,1, 100)

151,2

(104,7, 218,3)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

70

95,7 % (88,0, 99,1)

161

(110, 236)

Po dávce 2

69

100 % (94,8, 100)

1 753,3

(1 277,7, 2 404,2)

W-135

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

72

62,5 % (50,3, 73,6)

27,5

(16,1, 46,8)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

61

68,9 % (55,7, 80,1)

26,2

(16,0, 43,0)

Po dávce 2

70

97,1 % (90,1, 99,7)

756,8

(550,1, 1 041,3)

Y

Nimenrix 1 dávka

Po dávce 1

71

67,6 % (55,5, 78,20

41,2

(23,7, 71,5)

Nimenrix 2 dávky

Po dávce 1

56

64,3 % (50,4, 76,6)

31,9

(17,6, 57,9)

Po dávce 2

64

95,3 % (86,9, 99,0)

513,0

(339,4, 775,4)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení imunogenicity. (1) krevní vzorky byly odebrány 21 až 48 dnů po vakcinaci * testováno v GSK laboratořích.

Perzistence imunitní odpovědi u batolat ve věku 12-23 měsíců

U dětí primárně očkovaných v batolecím věku byla perzistence imunitní odpovědi hodnocena pomocí rSBA a hSBA ve studiích MenACWY-TT-048 a MenACWY TT-032 až 4 roky po primárním očkování ve studii MenACWY-TT-039 (tabulka 5) a až 5 let po primárním očkování ve studii MenACWY-TT-027 (tabulka 6).

Tabulka 5: Údaje týkající se čtyřleté perzistence u batolat ve věku 12 - 23 měsíců při očkování

Skupin

a

Odpověď

na

Časový

bod

(rok)

rSBA*

hSBA**

N

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

A***

Nimenrix

3

262

59,9 % (53,7; 65,9)

19,3

(15,7; 23,6)

251

35,9 % (29,9; 42,1)

5,8

(4,8; 7,0)

4

224

74,1 % (67,9; 79,7)

107

(77,6; 148)

198

28,8 % (22,6; 35,6)

4,9

(4,0; 6,0)

C

Nimenrix

3

262

35,9 % (30,1; 42,0)

9,8

(8,1; 11,7)

253

78,3 % (72,7; 83,2)

37,8

(29,4; 48,6)

4

225

40,4 % (34,0; 47,2)

12,3

(9,8; 15,3)

209

73,2 % (66,7; 79,1)

32,0

(23,8; 43,0)

Vakcína

MenC-

CRM

3

46

13,0 % (4,9; 26,3)

5,7

(4,2; 7,7)

31

41,9 % (24,5; 60,9)

6,2

(3,7; 10,3)

4

45

35,6 % (21,9; 51,2)

13,5

(7,4; 24,5)

32

46,9 % (29,1; 65,3)

11,3

(4,9; 25,6)

W-135

Nimenrix

3

261

49,8 % (43,6; 56,0)

24,9

(19,2; 32,4)

254

82,3 % (77,0; 86,8)

52,0

(41,4; 65,2)

4

225

49,3 % (42,6; 56,1)

30,5

(22,4; 41,5)

165

80,6 % (73,7; 86,3)

47,1

(35,7; 62,2)

Y

Nimenrix

3

262

53,8 % (47,6; 60,0)

22,3

(17,6; 28,4)

250

72,0 % (66,0; 77,5)

33,2

(25,9; 42,5)

4

225

58,2 %

36,2

130

65,4 %

29,8

(51,5; 64,7)

(27,1; 48,4)

(56,5; 73,5)

(20,2; 44,1)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení perzistence adaptované pro každý časový bod.

*rSBA testování provedeno v Public Health England (PHE) laboratořích ve Velké Británii.

** Testováno v GSK laboratořích.

***Podobně jako nárůst GMTs v rSBA MenA byl pozorován nárůst geometrických průměrů koncentrací IgG MenA mezi rokem 3 a rokem 4.

Tabulka 6: Údaje týkající se pětileté perzistence u batolat ve věku 12 - 23 měsíců v době

očkování (studie MenACWY-TT-032) -15-1-

Skupina

Odpověď

na

Časový

bod

(rok)

rSBA*

hSBA**

N

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

N

>8

(95% CI)

GMT (95% CI)

A

Nimenrix

4

45

64,4 % (48,8; 78,1)

35,1

(19,4; 63,4)

44

52,3 % (36,7; 67,5)

8,8

(5,4; 14,2)

5

49

73,5 % (58,9; 85,1)

37,4

(22,1; 63,2)

45

35,6 % (21,9: 51,2)

5,2

(3,4; 7,8)

C

Nimenrix

4

45

97,8 % (88,2; 99,9)

110

(62.7; 192)

45

97,8 % (88,2; 99,9)

370

(214; 640)

5

49

77,6 % (63,4; 88,2)

48,9

(28,5; 84,0)

48

91,7 % (80,0; 97,7)

216

(124; 379)

Vakcína

MenC-

CRM

4

10

80,0 % (44,4; 97,5)

137

(22,6; 832)

10

70,0 % (34,8; 93,3)

91,9

(9,8; 859)

5

11

63,6 % (30,8; 89,1)

26,5

(6,5; 107)

11

90,9 % (58,7; 99,8)

109

(21,2; 557)

W-135

Nimenrix

4

45

60,0 % (44,3; 74,3)

50,8

(24,0; 108)

45

84,4 % (70,5; 93,5)

76,9

(44,0; 134)

5

49

34,7 % (21,7; 49,6)

18,2

(9,3; 35,3)

46

82,6 % (68,6; 92,2)

59,7

(35,1; 101)

Y

Nimenrix

4

45

62,2 % (46,5; 76,2)

44,9

(22,6; 89,3)

41

87,8 % (73,8; 95,9)

74,6

(44,5; 125)

5

49

42,9 % (28,8; 57,8)

20,6

(10,9; 39,2)

45

80,0 % (65,4; 90,4)

70,6

(38,7; 129)

Perzistence imunogenicity byla analyzována použitím roku 5 ATP kohorty. Selekční bias hlavně kvůli přeočkování subjektů s MenC rSBA titry <8 a jejich vyloučení z následného časového bodu (následných časových bodů) může vést k nadhodnocení titrů.

*rSBA testování provedeno v PHE laboratořích ve Velké Británii.

** Testováno v GSK laboratořích.

Imunitní paměť

Ve studii MenACWY-TT-014 bylo hodnoceno vyvolání imunitní paměti jeden měsíc po podání pětiny dávky vakcíny ACWY-PS (10 ^g každého polysacharidu) dětem ve třetím roce života, které byly primárně očkované ve studii MenACWY-TT-013 vakcínou Nimenrix nebo registrovanou vakcínou MenC-CRM ve věku 12 až 14 měsíců.

Jeden měsíc po podání provokační (challenge) dávky byly GMT vyvolané u subjektů primárně očkovaných vakcínou Nimenrix zvýšeny 6,5 až 8násobně u skupin A, C, W-135 a Y a ukazovaly, že Nimenrix indukuje imunitní paměť vůči skupinám A, W-135 a Y. Post-challenge GMT rSBA-MenC byly podobné v obou studijních skupinách, což ukazuje, že Nimenrix indukuje obdobnou imunitní paměť vůči skupině C jako registrovaná vakcína MenC-CRM (tabulka 7).

primárně očkovaných vakcínou Nimenrix nebo vakcínou MenC-CRM ve věku 12 až 14 měsíců

Skupina

Odpověď na

Pre-challenge

Post-challenge

N

GMT (95% CI)

N

GMT (95% CI)

A

Nimenrix

32

544

(325;911)

25

3 322

(2 294; 4 810)

C

Nimenrix

31

174

(105; 289)

32

5 966

(4 128; 8 621)

vakcína

MenC-CRM

28

34,4

(15,8; 75,3)

30

5 265

(3 437; 8 065)

W-135

Nimenrix

32

644

(394; 1 052)

32

11 058

(8 587; 14 240)

Y

Nimenrix

32

440

(274; 706)

32

5 737

(4 216; 7 806)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení imunogenicity. *Testováno v GSK laboratořích.

Děti

Imunogenicita u dětí ve věku 2- 10 let

Ve dvou srovnávacích studiích prováděných u subjektů ve věku 2 - 10 let dostala jedna skupina subjektů jednu dávku vakcíny Nimenrix a druhá skupina jako srovnávací přípravek jednu dávku buď registrovanou vakcínu MenC-CRM (studie MenACWY-TT-081) nebo registrované polysacharidové vakcíny proti meningokokům skupin A, C, W-135, Y (ACWY-PS) společnosti GlaxoSmithKline Biologicals (studie MenACWY-TT-038).

Ve studii MenACWY-TT-038 bylo prokázáno, že Nimenrix je non-inferiorní k registrované vakcíně ACWY-PC, pokud jde o odpověď na vakcínu u všech čtyř skupin (A, C, W-135 a Y) (viz tabulka 8).

Odpověď na vakcínu byla definována jako poměr subjektů s:

•    rSBA titry > 32 u původně séronegativních subjektů (tj. rSBA titr před vakcinací < 8)

•    alespoň 4násobné zvýšení rSBA titrů u původně séropozitivních subjektů z hodnot před očkováním hodnoty po očkování (tj. rSBA titr před vakcinací > 8)

Ve studii MenACWY-TT-081 bylo prokázáno, že vakcína Nimenrix byla non-inferiorní kjiné registrované vakcíně MenC-CRM , pokud jde o odpověď na vakcínu ve skupině MenC [94,8 % (95% CI: 91,4; 97,1) resp. 95,7 % (95% CI: 89,2; 98,8)]; GMT byly nižší ve skupině s vakcínou Nimenrix [2 795 (95% CI: 2 393; 3 263)] ve srovnání s vakcínou MenC-CRM [5 292 (95% CI: 3 815; 7 340)].

Tabulka 8: Baktericidní protilátková odpověď (rSBA*) na vakcínu Nimenrix a vakcínu ACWY-

PC u dětí ve věku 2-10 let 1 měsíc po očkování (studie MenACWY-TT-038)

Skupin

a

Nimenrix

vakcína ACWY-PC

N

VR

(95% CI)

GMT (95% CI)

N

VR

(95% CI)

GMT (95% CI)

A

594

89,1 % (86,3; 91,5)

6 343

(5 998; 6 708)

192

64,6 % (57,4; 71,3)

2 283

(2 023; 2 577)

C

691

96,1 % (94,4; 97,4)

4 813

(4 342; 5 335)

234

89,7 % (85,1; 93,3)

1 317

(1 043; 1 663)

W-135

691

97,4 % (95,9; 98,4)

11 543

(10 873; 12 255)

236

82,6 % (77,2; 87,2)

2 158

(1 815; 2 565)

Y

723

92,7 % (90,5; 94,5)

10 825

(10 233; 11 452)

240

68,8 % (62,5; 74,6)

2 613

(2 237; 3 052)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení imunogenicity. VR: odpověď na vakcínu (vaccine response)

* testováno v GSK laboratořích.

Perzistence imunitní odpovědi u dětí ve věku 2- 10 let

Ve studii MenACWY-TT-088 byla perzistence imunitní odpovědi hodnocena pomocí rSBA a hSBA až do 44 měsíců po očkování u dětí ve věku 2 - 10 let primárně očkovaných ve studii MenACWY-TT-081 (tabulka 9).

Tabulka 9: Údaje týkající se 44 měsíční perzistence u dětí ve věku 2-10 let při očkování

Skupina

Odpověď

na

Časový

bod

(měsíce)

rSBA*

hSBA**

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

A

Nimenrix

32

193

86,5 % (80,9; 91,0)

196

(144; 267)

90

25,6 % (16,9; 35,8)

4,6

(3,3; 6,3)

44

189

85,7 % (79,9; 90,4)

307

(224; 423)

89

25,8 % (17,1; 36,2)

4,8

(3,4; 6,7)

C

Nimenrix

32

192

64,6 % (57,4; 71,3)

34,8

(26,0; 46,4)

90

95,6 % (89,0; 98,8)

75,9

(53,4; 108)

44

189

37,0 % (30,1; 44,3)

14,5

(10,9; 19,2)

82

76,8 % (66,2; 85,4)

36,4

(23,1; 57,2)

Vakcína

MenC-

CRM

32

69

76,8 % (65,1; 86,1)

86,5

(47,3; 158)

33

90,9 % (75,7; 98,1)

82,2

(34,6; 196)

44

66

45,5 % (33,1; 58,2)

31,0

(16,6; 58,0)

31

64,5 % (45,4; 80,8)

38,8

(13,3; 113)

W-135

Nimenrix

32

193

77,2 % (70,6; 82,9)

214

(149; 307)

86

84,9 % (75,5; 91,7)

69,9

(48,2; 101)

44

189

68,3 % (61,1; 74,8)

103

(72,5; 148)

87

80,5 % (70,6; 88,2)

64,3

(42,7; 96,8)

Y

Nimenrix

32

193

81,3 % (75,1; 86,6)

227

(165; 314)

91

81,3 % (71,8; 88,7)

79,2

(52,5; 119)

44

189

62,4 % (55,1; 69,4)

78,9

(54,6; 114)

76

82,9 % (72,5; 90,6)

127

(78,0; 206)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení perzistence adaptované pro každý časový bod.

*rSBA testování provedeno v PHE laboratořích ve Velké Británii.

** Testováno v GSK laboratořích.

Perzistence imunitní odpovědi u dětí ve věku 6- 10 let

Ve studii MenACWY-TT-028 byla perzistence imunitní odpovědi hodnocena pomocí hSBA jeden rok po očkování u dětí ve věku 6 - 10 let primárně očkovaných ve studii MenACWY-TT-027 (tabulka 10) (viz bod 4.4).

6-10 let

Skupina

Odpověď

na

1 měsíc po očkování

Perzistence 1 rok

po očkování

N

> 8

(95% CI)

GMT (95% CI)

N

> 8

(95% CI)

GMT (95% CI)

A

Nimenrix

105

80,0 % (71,1; 87,2)

53,4

(37,3; 76,2)

104

16,3 % (9,8; 24,9)

3,5

(2,7; 4,4)

ACWY-PS

35

25,7 % (12,5; 43,3)

4,1

(2,6; 6,5)

35

5,7 % (0,7; 19,2)

2,5

(1,9; 3,3)

C

Nimenrix

101

89,1 % (81,3; 94,4)

156

(99,3; 244)

105

95,2 % (89,2; 98,4)

129

(95,4; 176)

ACWY-PS

38

39,5 % (24,0; 56,6)

13,1

(5,4; 32,0)

31

32,3 % (16,7; 51,4)

7,7

(3,5; 17,3)

W-135

Nimenrix

103

95,1 % (89,0; 98,4)

133

(99,9; 178)

103

100 % (96,5; 100)

257

(218; 302)

ACWY-PS

35

34,3 % (19,1; 52,2)

5,8

(3,3; 9,9)

31

12,9 % (3,6; 29,8)

3,4

(2,0; 5,8)

Y

Nimenrix

89

83,1 % (73,7; 90,2)

95,1

(62,4; 145)

106

99,1 % (94,9; 100)

265

(213; 330)

ACWY-PS

32

43,8 % (26,4; 62,3)

12,5

(5,6; 27,7)

36

33,3 % (18,6; 51,0)

9,3

(4,3; 19,9)

Analýza imunogenicity

byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení perzistence.

* Testováno v GSK laboratořích.

Dospívající a dospělí

Imunogenicita u dospívajících ve věku 11 - 17 let a dospělých ve věku > 18 let Ve dvou klinických studiích prováděných u dospívajících ve věku 11 - 17 let (studie MenACWY-TT-036) a u dospělých ve věku 18-55 let (studie study MenACWY-TT-035) byla podávána buď jedna dávka vakcíny Nimenrix nebo jedna dávka vakcíny ACWY-PS.

U dospívajících i dospělých bylo prokázáno, že Nimenrix je imunologicky non-inferiorní k vakcíně ACWY-PS, pokud jde o odpověď na vakcínu, jak je definována výše (tabulka 11). Odpověď na všechny čtyři meningokokové skupiny navozená vakcínou Nimenrix byla buď podobná, nebo vyšší, než odpověď vyvolaná vakcínou ACWY-PS.

Tabulka 11: Baktericidní protilátková odpověď (rSBA*) na vakcínu Nimenrix a vakcínu

ACWY-PS u dospívajících ve věku 11 - 17 let a dospělých ve věku > 18 let 1 měsíc po očkování__

Studie

(Věkové

rozmezí)

Skupin

a

Nimenrix

vakcína ACWY-PS

N

VR

(95% CI)

GMT (95% CI)

N

VR

(95% CI)

GMT (95% CI)

Studie MenACWY -TT-036 (11-17 let)

A

553

85,4 % (82,1; 88,2)

5 928

(5 557; 6 324)

191

77,5 % (70,9; 83,2)

2 947

(2 612; 3 326)

C

642

97,4 % (95,8; 98,5)

13 110

(11 939; 14 395)

211

96,7 % (93,3; 98,7)

8 222

(6 807; 9 930)

W-135

639

96,4 % (94,6; 97,7)

8 247

(7 639; 8 903)

216

87,5 % (82,3; 91,6)

2 633

(2 299; 3 014)

Y

657

93,8 % (91,6; 95,5)

14 086

(13 168; 15 069)

219

78,5 % (72,5; 83,8)

5 066

(4 463; 5 751)

Studie MenACWY -TT-035 (18-55 let)

A

743

80,1 % (77,0; 82,9)

3 625

(3 372; 3 897)

252

69,8 % (63,8; 75,4)

2 127

(1 909; 2 370)

C

849

91,5 % (89,4; 93,3)

8 866

(8 011; 9 812)

288

92,0 % (88,3; 94,9)

7 371

(6 297; 8 628)

W-135

860

90,2 %

5 136

283

85,5 %

2 461

(88,1; 92,1)

(4 699; 5 614)

(80,9; 89,4)

(2 081; 2 911)

Y

862

87,0 % (84,6; 89,2)

7 711

(7 100; 8 374)

288

78,8 % (73,6; 83,4)

4 314

(3 782; 4 921)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení imunogenicity. VR: odpověď na vakcínu * testováno v GSK laboratořích.

V samostatné studii (MenACWY-TT-085) byla podána jedna dávka vakcíny Nimenrix

194 libanonským dospělým ve věku 56 let a starším (včetně 133 ve věku 56 - 65 let a 61 ve věku

>    65 let). Procento subjektů s rSBA titry (měřeno v GSK laboratořích) > 128 bylo před očkováním v rozsahu od 45 % (MenC) do 62 % (MenY). Celkově bylo jeden měsíc po očkování % subjektů očkovaných s rSBA titry > 128 v rozsahu od 93 % (MenC) do 97 % (MenY). V podskupině ve věku

>    65 let bylo % očkovaných subjektů s rSBA titry > 128 jeden měsíc po očkování v rozsahu od 90 % (MenA) do 97 % (MenY).

Perzistence imunitní odpovědi u dospívajících ve věku 11 - 17 let

Ve studii MenACWY-TT-043 byla perzistence imunitní odpovědi hodnocena 5 let po očkování u dospívajících primárně očkovaných ve studii MenACWY-TT-036 (tabulka 12). Primární výsledky této studie viz tabulka 11.

Tabulka 12: Údaje týkající se pětileté perzistence (rSBA*) u dospívajících ve věku 11 - 17 let při vakcinaci

Skupi

na

Časový

bod

(roky)

Nimenrix

Vakcína ACWY-PS

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

A

3

449

92,9 % (90,1; 95,1)

448

(381; 527)

150

82,7 % (75,6; 88,4)

206

(147; 288)

5

236

97,5 % (94,5; 99,1)

644

(531; 781)

86

93,0 % (85,4; 97,4)

296

(202; 433)

C

3

449

91,1 % (88,1; 93,6)

371

(309; 446)

150

86,0 % (79,4; 91,1)

390

(262; 580)

5

236

88,6 % (83,8; 92,3)

249

(194; 318)

85

87,1 % (78,0; 93,4)

366

(224; 599)

W-135

3

449

82,0 % (78,1; 85,4)

338

(268; 426)

150

30,0 % (22,8; 38,0)

16,0

(10,9; 23,6)

5

236

86,0 % (80,9; 90,2)

437

(324; 588)

86

34,9 % (24,9; 45,9)

19,7

(11,8; 32,9)

Y

3

449

93,1 % (90,3; 95,3)

740

(620; 884)

150

58,0 % (49,7; 66,0)

69,6

(44,6; 109)

5

236

96,6 % (93,4; 98,5)

1000

(824;1214)

86

66,3 % (55,3; 76,1)

125

(71,2; 219)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení perzistence adaptovaná pro každý časový bod.

* rSBA testování provedeno v PHE laboratořích ve Velké Británii.

Perzistence imunitní odpovědi u dospívajících a dospělých ve věku 11-25 let Ve studii MenACWY-TT-059 byla perzistence imunitní odpovědi hodnocena pomocí hSBA 1 rok a 5 let po očkování u dospívajících a dospělých ve věku 11-25 let primárně očkovaných ve studii MenACWY-TT-052 (tabulka 13) (viz bod 4.4).

Tabulka 13: Údaje 1 měsíc po očkování a perzistence (hSBA*) 5 let po očkování u dospívajících a dospělých ve věku 11-25 let____

Skupina

Odpověď na

Časový

bod

N

> 8 (95%CI)

GMT (95%CI)

A

Nimenrix

měsíc 1

356

82,0 % (77,6; 85,9)

58,7 (48,6; 70,9)

rok 1

350

29,1 % (24,4; 34,2)

5,4 (4,5; 6,4)

rok 5

141

48,9 % (40,4; 57,5)

8,9 (6,8; 11,8)

C

Nimenrix

měsíc 1

359

96,1 % (93,5; 97,9)

532 (424; 668)

rok 1

336

94,9 % (92,0; 97,0)

172 (142;207)

rok 5

140

92,9 % (87,3; 96,5)

94,6 (65,9; 136)

W-135

Nimenrix

měsíc 1

334

91,0% (87,4; 93,9)

117 (96,8; 141)

rok 1

327

98,5 % (96,5; 99,5)

197 (173;225)

rok 5

138

87,0% (80,2; 92,1)

103 (76,3; 140)

Y

Nimenrix

měsíc 1

364

95,1 % (92,3; 97,0)

246 (208; 291)

rok 1

356

97,8 % (95,6; 99,0)

272 (237; 311)

rok 5

142

94,4 % (89,2; 97,5)

225 (174;290)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení perzistence adaptované pro každý časový bod.

* Testováno v GSK laboratořích.

Odpověď na posilovači dávku u subjektů dříve očkovaných konjugovanou meningokokovou vakcínou proti Neisseria meningitidis

Posilovací očkování vakcínou Nimenrix po základním očkování u kojenců, dětí, dospívajících a dospělých: U subjektů očkovaných vakcínou Nimenrix ve věku 1 rok a starších a přeočkovaných vakcínou Nimenrix za 4 nebo 5 let později více než 99,0 % všech subjektů dosáhlo po přeočkování titrů SBA > 1:8 u všech analýz (studie MenACWY-TT-062, 048, 059, 088). Jeden měsíc po posilovací dávce byly vyvolané hodnoty GMT významně vyšší než hodnoty ve skupině kontrol k léčbě naivních odpovídajícího věku, což naznačuje, že vakcína Nimenrix vyvolává imunitní paměť na skupiny A, C, W-135 aY.

Odpověď pozorovaná po podání posilovací dávky u skupiny C byla u vakcíny Nimenrix podobná jako odpověď pozorovaná u subjektů očkovaných a přeočkovaných monovalentní konjugovanou vakcínou MenC-CRM. Jeden rok po podání posilovací dávky vakcíny Nimenrix přetrvávaly titry SBA > 1:8 nejméně u 95,5 % subjektů (studie MenACWY-TT-048, věk 12 až 23 měsíců při základním očkování).

Pokud byla vakcína Nimenrix použita jako posilovací dávka po základním očkování konjugovanou vakcínou MenACWY-DT nebo monovalentní konjugovanou vakcínou skupiny C (studie MenACWY-TT-059, věk 10 až 25 let při základním očkování, a studie MenACWY-TT-088, věk 2 až 10 let při primárním očkování), titry se u všech skupin zvýšily 48 - 340krát a 100 % subjektů dosáhlo titrů SBA > 1:8.

Odpověď na posilovací dávku u subjektů dříve očkovaných polysacharidovou vakcínou proti Neisseria meningitidis

Ve studii MenACWY-TT-021 prováděné u subjektů ve věku 4,5 - 34 let byla imunogenicita vakcíny Nimenrix podávané mezi 30. a 42. měsícem po očkování vakcínou ACWY-PS porovnávána s imunogenicitou vakcíny Nimenrix podané subjektům odpovídajícího věku, které nebyly v předchozích 10 letech očkovány žádnou meningokokovou vakcínou. Imunitní odpověď (rSBA titr >8) byla pozorována ve všech skupinách (A, C, W-135, Y) u všech subjektů bez ohledu na anamnézu očkování proti meningokokům. GMT rSBA byly významně nižší u subjektů, které dostaly jednu dávku vakcíny ACWY-PS 30 - 42 měsíců před podáním vakcíny Nimenrix (tabulka 14) (viz bod 4.4).

podle jejich anamnézy očkování proti meningokokům

Skupin

a

Subjekty očkované před 30 až 42 měsíci vakcínou ACWY-PS

Subjekty, které nedostaly v posledních 10 letech žádnou meningokokovou vakcínu

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

N

>8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

A

146

100 % (97,5; 100)

6 869

(6 045; 7 805)

69

100 % (94,8; 100)

13 015

(10 722; 15 798)

C

169

100 % (97,8; 100)

1 946

(1 583; 2 391)

75

100 % (95,2; 100)

5 495

(4 266; 7 076)

W-135

169

100 % (97,8; 100)

4 636

(3 942; 5 451)

75

100 % (95,2; 100)

9 078

(7 088;11 627)

Y

169

100 % (97,8; 100)

7 800

(6 683; 9 104)

75

100 % (95,2; 100)

13 895

(11 186; 17 261)

Analýza imunogenicity byla provedena v ATP kohortě pro hodnocení imunogenicity.

* Testováno v GSK laboratořích.

Evropská agentura pro léčivé přípravky nevyžaduje splnění povinnosti předložit výsledky studií s vakcínou Nimenrix u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v indikaci prevence meningokokového onemocnění způsobeného Neisseria meningitidis skupiny A, C, W-135 a Y (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Neuplatňuje se.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií lokální snášenlivosti, akutní toxicity, toxicity po opakovaném podávání, reprodukční a vývojové toxicity a fertility neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Prášek:

Sacharosa

Trometamol

Rozpouštědlo:

Chlorid sodný Voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

Po rekonstituci:

Po rekonstituci musí být vakcína použita bezodkladně. Ačkoliv prodleva se nedoporučuje, stabilita byla nicméně po rekonstituci prokázána po dobu 8 hodin při teplotě 30 °C. Pokud vakcína není použita v průběhu 8 hodin, nesmí se již podávat.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Prášek v injekční lahvičce (sklo typu I) se zátkou (butylová pryž) a rozpouštědlo v ampulce (sklo typu I).

Velikost balení 1, 10 a 100.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Návod pro rekonstituci vakcíny rozpouštědlem v ampulce

Nimenrix musí být rekonstituován přidáním celého obsahu rozpouštědla z ampulky do injekční lahvičky obsahující prášek.

1.    Odlomte vrchní část ampulky, nasajte rozpouštědlo injekční stříkačkou a přidejte rozpouštědlo k prášku.

2.    Směs je třeba dobře protřepat, dokud se prášek úplně nerozpustí v rozpouštědle. Rekonstituovaná vakcína je čirý bezbarvý roztok.

Rekonstituovanou vakcínu je třeba zkontrolovat pohledem, zda neobsahuje cizí částice a/nebo odchylky od fyzikálního vzhledu před podáním. V případě pozorování jakýchkoli změn vakcínu znehodnoťte. Po rekonstituci je nutné vakcínu bezodkladně použít. K podání vakcíny je nutné použít novou jehlu.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpadní materiál musí být znehodnocen v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/12/767/005

EU/1/12/767/006

EU/1/12/767/007

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. dubna 2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

A.    VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobců biologické léčivé látky GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

89, rue de l'Institut B-1330 Rixensart Belgie

GlaxoSmithKine Biologicals Kft.

Homoki Nagy István utca 1.

2100 Godollo Maďarsko

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Parc de la Noire Epine 20, rue Fleming B-1300 Wavre Belgie

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Pfizer Manufacturing Belgium N.V.

Rijksweg 12 B-2870 Puurs Belgie

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za propouštění dané šarže.

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

TTV 1 ř    V, V f V    V r

Úřední propouštění sarzí

Podle článku 114 směrnice 2001/83/ES bude úřední propouštění šarží provádět některá státní laboratoř nebo laboratoř k tomuto účelu určená.

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE • Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst.

7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

D.


   Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

•    při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

Povinnost uskutečnit poregistrační opatření

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční v daném termínu níže uvedená opatření:

Popis

Termín plnění

Studie hodnotící okamžité a dlouhodobé titry protilátek vyvolané po očkování jednou nebo dvěma dávkami vakcíny Nimenrix podanými dětem ve věku 12 -23 měsíců. Údaje o bezpečnosti a perzistenci protilátek až do doby 5 let a údaje o souběžném podávání přípravku MenACWY-TT s přípravkem Prevenar 13 budou poskytnuty v následných zprávách ze studie za 1, 3 a 5 let po očkování.

1 rok CSR Q1 2017

3 roky CSR Q1 2019

5 let CSRQ1 2021

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1 INJEKČNÍ LAHVIČKA A 1 PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA BEZ JEHLY 1 INJEKČNÍ LAHVIČKA A 1 PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA SE 2 JEHLAMI 10 INJEKČNÍCH LAHVIČEK A 10 PŘEDPLNĚNÝCH INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK BEZ JEHLY

10 INJEKČNÍCH LAHVIČEK A 10 PŘEDPLNĚNÝCH INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK S 20 JEHLAMI


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Nimenrix prášek pro injekční roztok a rozpouštědlo v předplněné injekční stříkačce Konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Po rekonstituci 1 dávka (0,5 ml) obsahuje 5 mikrogramů Neisseria meningitidis A, C, W-135 aY polysacharidum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: Sacharosa Trometamol Chlorid sodný Voda na injekci


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


prášek pro injekční roztok a rozpouštědlo v předplněné injekční stříkačce

1 injekční lahvička: prášek 1 předplněná injekční stříkačka: rozpouštědlo 1 dávka (0,5 ml)

10 injekčních lahviček: prášek

10 předplněných injekčních stříkaček: rozpouštědlo

10x 1 dávka (0,5 ml)

1 injekční lahvička: prášek

1    předplněná injekční stříkačka: rozpouštědlo

2    jehly

1 dávka (0,5 ml)

10 injekčních lahviček: prášek

10 předplněných injekčních stříkaček: rozpouštědlo

20 jehel

10x 1 dávka (0,5 ml)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intramuskulámí podání.

Před použitím důkladně protřepejte.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Použijte bezodkladně po rekonstituci.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/12/767/001 - balení po 1, bez jehly EU/1/12/767/002 - balení po 10, bez jehly EU/1/12/767/003 - balení po 1, se 2 jehlami EU/1/12/767/004 - balení po 10, s 20 jehlami


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1 INJEKČNÍ LAHVIČKA A 1 AMPULKA 10 INJEKČNÍCH LAHVIČEK A 10 AMPULEK 100 INJEKČNÍCH LAHVIČEK A 100 AMPULEK


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Nimenrix prášek pro injekční roztok a rozpouštědlo v ampulce Konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Po rekonstituci 1 dávka (0,5 ml) obsahuje 5 mikrogramů Neisseria meningitidis A, C, W-135 aY polysacharidum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: Sacharosa Trometamol Chlorid sodný Voda na injekci


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


prášek pro injekční roztok a rozpouštědlo v ampulce

1 injekční lahvička: prášek 1 ampulka: rozpouštědlo 1 dávka (0,5 ml)

10 injekčních lahviček: prášek 10 ampulek: rozpouštědlo 10x 1 dávka (0,5 ml)

100 injekčních lahviček: prášek 100 ampulek: rozpouštědlo 100x 1 dávka (0,5 ml)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intramuskulární podání.

Před použitím důkladně protřepejte.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Použijte bezodkladně po rekonstituci.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/12/767/005 - balení po 1 EU/1/12/767/006 - balení po 10 EU/1/12/767/007 - balení po 100


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Rozpouštědlo pro Nimenrix i.m.


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


1 dávka (0,5 ml)


6. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Rozpouštědlo pro Nimenrix i.m.


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


1 dávka (0,5 ml)


6. JINÉ


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU INJEKČNÍ LAHVIČKA S MEN ACWY KONJUGÁTEM V PRÁŠKU


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Prášek pro Nimenrix MenACWY konjugát i.m.


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


1 dávka


6. JINÉ


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Nimenrix prášek pro injekční roztok a rozpouštědlo v předplněné injekční stříkačce

Konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tato vakcína podána, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tato vakcína byla předepsána Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte ji žádné další osobě.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Tato příbalová informace byla napsána, jako kdyby jí četla osoba, které bude vakcína podána. Vzhledem k tomu, že vakcínu lze podávat dospělým i dětem, můžete číst tyto informace také před očkováním Vašeho dítěte místo něj.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Nimenrix a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Nimenrix podán

3.    Jak se Nimenrix podává

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Nimenrix uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Nimenrix a k čemu se používá Co je Nimenrix a k čemu se používá

Nimenrix je vakcína (očkovací látka), která pomáhá chránit před infekcí způsobenou bakteriemi nazývanými „Neisseria meningitidis“ typů A, C, W-135 a Y.

Bakterie „Neisseria meningitidis“ typů A, C, W-135 a Y mohou způsobit závažná onemocnění, jako jsou:

•    meningitida (zánět mozkových blan) - infekce tkáně, která obklopuje mozek a míchu

•    septikémie (otrava krve) - infekce krve

Tyto infekce se snadno přenášejí z jedné osoby na druhou a mohou vést k úmrtí, pokud nejsou léčeny. Nimenrix lze podat dospělým, dospívajícím i dětem starším než 12 měsíců.

Jak Nimenrix účinkuje

Nimenrix pomáhá tělu tvořit jeho vlastní ochranu proti těmto bakteriím (protilátky). Tyto protilátky pak pomáhají chránit před onemocněním.

Nimenrix chrání pouze proti infekcím vyvolaným bakteriemi „Neisseria meningitidis“ typů A, C, W-135 aY.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Nimenrix podán Nimenrix Vám nesmí být podán, pokud:

• jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku této očkovací látky (uvedenou v bodě 6).

Známky alergické reakce mohou zahrnovat svědivou kožní vyrážku, dušnost, otok obličeje a jazyka. Pokud zaznamenáte jakýkoli z těchto příznaků, okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než Vám bude vakcína Nimenrix podána.

Upozornění a opatření:

Poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než Vám bude podána tato vakcína, jestliže:

•    máte infekci doprovázenou horečkou (více než 38 °C). Pokud se Vás toto týká, očkování Vám nebude podáno, dokud se nebudete cítit lépe. Méně závažné infekce, jako např. nachlazení, by neměly být u tohoto očkování problém. Poraďte se však přesto nejprve se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

•    pokud máte problémy s krvácivostí nebo pokud se Vám snadno tvoří modřiny.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká (nebo pokud si nejste jistý/á), poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než Vám bude vakcína Nimenrix podána.

Nimenrix nemusí plně chránit všechny očkované osoby. Pokud máte slabý imunitní systém (např. z důvodu infekce virem HIV nebo pokud užíváte léky, které ovlivňují ímunitní systém), je možné, že nebudete mít z očkování vakcínou Nimenrix plný prospěch.

Během podání jakékoli injekce nebo dokonce před jejím podáním může u některých osob (převážně u dospívajících) dojít k mdlobám. Proto sdělte lékaři nebo zdravotní sestře, pokud jste již někdy při předchozí injekci omdlel(a).

Další léčivé přípravky a Nimenrix

Prosím, informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nimenrix nemusí účinkovat správně, pokud užíváte léky, které ovlivňují imunitní systém.

Nimenrix lze podávat ve stejnou dobu, jako jiné vakcíny, např. vakcíny proti hepatitidě A a hepatitidě B, vakcínu proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, vakcínu proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím, desetivalentní konjugovanou pneumokokovou vakcínu nebo neadjuvovanou vakcínu proti sezónní chřipce.

V druhém roce života lze vakcínu Nimenrix rovněž podávat ve stejnou dobu, jako kombinované vakcíny proti záškrtu, tetanu a černému kašli (acelulární pertuse), včetně kombinovaných vakcín proti záškrtu, tetanu a černému kašli s vakcínou proti hepatitidě B, dětské obrně (inaktivovaná vakcína) nebo Heamophilus influenzae typu b, jako je vakcína DTaP-HBV-IPV/Hib.

Kdykoli je to možné, podává se vakcína Nimenrix a vakcína obsahující tetanus, jako např. vakcína DTaP-BV-IVP/Hib ve stejnou dobu, nebo se vakcína Nimenrix podává alespoň jeden měsíc před podáním vakcíny obsahující tetanus.

Pro každou vakcínu se použije jiné místo vpichu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, myslíte si, že můžete být těhotná, těhotenství plánujete nebo kojíte, musíte to sdělit svému lékaři dříve, než Vám bude vakcína Nimenrix podána.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by vakcína Nimenrix ovlivnila schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud se však necítíte dobře, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Jak se Nimenrix podává

3.


Jak se vakcína podává

Nimenrix Vám podá lékař nebo zdravotní sestra.

•    Podává se do svalu.

•    Obvykle se u dětí, dospívajících a dospělých podává do horní části paže, nebo u dětí ve věku 12 až 23 měsíců do stehna.

Kolik přípravku se podává

Doporučená dávka je jedna injekce (0,5 ml) vakcíny Nimenrix.

Prosím, sdělte svému lékaři, pokud jste již byl(a) dříve očkován(a) jinou meningokokovou vakcínou, než vakcínou Nimenrix.

Lékař Vám sdělí, zda a kdy bude nutné podat další injekci vakcíny Nimenrix, především pokud jste Vy nebo Vaše dítě:

•    dostali svou první dávku ve věku 12-23 měsíců a mohli byste být ohroženi infekcí způsobenou

Neisseria meningitidis typu A, C, W-135 aY;

•    byli v době prvního očkování ve věku 2 let nebo starší a mohli byste být ohroženi infekcí

Neisseria meningitidis typu A.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i vakcína Nimenrix nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 dávek vakcíny):

•    horečka;

•    unavenost (únava);

•    bolest hlavy;

•    pocit ospalosti;

•    ztráta chuti k jídlu;

•    pocit podrážděnosti;

•    otok, bolest a zarudnutí v místě vpichu injekce.

Časté (mohou se objevit u maximálně 1 z 10 dávek vakcíny):

•    modřina (hematom) v místě vpichu injekce;

•    žaludeční a trávící problémy, jako např. průjem, zvracení a nevolnost.

Méně časté (mohou se objevit u maximálně 1 ze 100 dávek vakcíny):

•    vyrážka;

•    pláč;

•    svědění;

•    pocit závrati;

•    bolest svalů;

•    bolest rukou nebo nohou;

•    celkový pocit nevůle;

•    obtíže se spaním;

•    snížení citlivosti, zejména na kůži;

•    reakce v místě vpichu injekce, jako např. svědění, pocit horka nebo necitlivosti nebo tvrdé bulky.

Vzácné (mohou se objevit u méně než 1 z 1 000 dávek vakcíny):

• otok a zarudnutí v místě vpichu injekce, která mohou postihnout rozsáhlou část končetiny, do které byla očkovací látka podána.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak Nimenrix uchovávat

•    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

•    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

•    Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

•    Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

•    Chraňte před mrazem.

•    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Nimenrix obsahuje

•    Léčivými látkami jsou:

-    po rekonstituci 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

5 mikrogramů 5 mikrogramů 5 mikrogramů 5 mikrogramů 44 mikrogramů


Neisseria meningitidis A polysacharidum1 Neisseria meningitidis C polysacharidumNeisseria meningitidis W-135 polysacharidumNeisseria meningitidis Y polysacharidum1 1konjugováno na bílkovinný nosič tetanický toxoid

•    Dalšími složkami jsou:

-    v prášku: sacharosa a trometamol

-    v rozpouštědle: chlorid sodný a voda na injekci

Jak Nimenrix vypadá a co obsahuje toto balení

Nimenrix je prášek pro injekční roztok a rozpouštědlo Nimenrix je dodáván jako bílý prášek v jednodávkové skleněné injekční lahvičce a čiré bezbarvé rozpouštědlo v předplněné injekční stříkačce.

Prášek a rozpouštědlo je nutné před použitím smíchat. Smíchaná vakcína bude čirá, bezbarvá tekutina. Nimenrix je dostupný v balení po 1 nebo 10, s jehlami nebo bez jehel.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Velká Británie


Výrobce odpovědný za propouštění šarží: Pfizer Manufacturing Belgium N.V. Rijksweg 12 B-2870 Puurs Belgie


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgie/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

Btarapna

n$aň3ep HroKceMÓypr CAPH, Khoh EbnrapHH

Ten: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36 1 488 3700

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s r.o. Tel: +420 283 004 111

Malta

Vivian Corporation Ltd. Tel: + 35621 344610

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 201 100

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH Tel: +49 (0)30 550055-51000

Norge

Pfizer Norge AS Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Osterreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0

ELXáSa

Pfizer EAAág A.E.

TpL: +30 210 6785 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00

Espaňa

Pfizer, S.L. Télf:+34914909900

Portugal

Pfizer Biofarmaceutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 55 00

France

Pfizer

Tél +33 1 58 07 34 40

Románia

Pfizer Romania S.R.L Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: + 385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana Tel.: + 386 (0) 1 52 11 400

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland Tel: 1800 633 363 (toll free) +44 (0)1304 616161

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: + 421 2 3355 5500

Ísland

Icepharma hf.

Simi: + 354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Kúrcpog

Pfizer EAAAE A.E. (Cyprus Branch) Tnk: +357 22 817690

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiale Latvija Tel.: + 371 670 35 775

Tato příbalová informace byla naposledy revidována Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europea.eu.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Tato vakcína je pouze k intramuskulárnímu podání. Nepodávejte jí intravaskulárně, intradermálně ani subkutánně.

Pokud se Nimenrix podává společně s dalšími vakcínami, je třeba je aplikovat do různých injekčních míst. Nimenrix se nesmí míchat s dalšími vakcínami.

Návod pro rekonstituci vakcíny přiloženým rozpouštědlem v předplněné injekční stříkačce

Nimenrix musí být rekonstituovám přidáním celého obsahu rozpouštědla z předplněné injekční stríkačky do injekční lahvičky obsahující prášek.

Připojení jehly k injekční stříkačce viz obrázek. Injekční stříkačka dodávaná s vakcínou Nimenrix však může být lehce odlišná (bez šroubovacího závitu) od injekční stříkačky popsané na obrázku. V tomto případě připojte jehlu bez šroubování.

1. Držte tělo stříkačky jednou rukou (nedržte stříkačku za píst), odšroubujte uzávěr stříkačky otáčením proti směru hodinových ručiček.

2. Abyste připojil(a) jehlu ke stříkačce, našroubuje jehlu na stříkačku ve směru hodinových ručiček dokud neucítíte, že je pevně připojena (viz obrázek).

3. Odstraňte krytku jehly, což může jít někdy trochu obtížně.


United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161


Tělo stříkky Uzávěr stříkačky


Píst stříkačky


Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21


Sverige

Pfizer Innovations AB Tel: +46 (0)8 550 520 00


4. Přidejte rozpouštědlo k prášku. Po přidání rozpouštědla k prášku směs protřepávejte, dokud se všechen prášek úplně nerozpustí v rozpouštědle.

Rekonstituovaná vakcína je čirý bezbarvý roztok.

Rekonstituovanou vakcínu je třeba před podáním zkontrolovat pohledem, zda neobsahuje cizí částice a/nebo odchylky od fyzikálního vzhledu. V případě zaznamenání jakýchkoli změn vakcínu znehodnoťte. Po rekonstituci je nutné vakcínu bezodkladně použít. K podání vakcíny je nutné použít novou jehlu.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpadní materiál musí být znehodnocen v souladu s místními požadavky.

Příbalová informace: informace pro uživatele

Nimenrix prášek pro injekční roztok a rozpouštědlo v ampulce

Konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 aY

'VTento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tato vakcína podána, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tato vakcína byla předepsána Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte ji žádné další osobě.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Tato příbalová informace byla napsána, jako kdyby jí četla osoba, které bude vakcína podána. Vzhledem k tomu, že vakcínu lze podávat dospělým i dětem, můžete číst tyto informace také před očkováním Vašeho dítěte místo něj.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Nimenrix a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Nimenrix podán

3.    Jak se Nimenrix podává

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Nimenrix uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Nimenrix a k čemu se používá Co je Nimenrix a k čemu se používá

Nimenrix je vakcína (očkovací látka), která pomáhá chránit před infekcí způsobenou bakteriemi nazývanými „Neisseria meningitidis“ typů A, C, W-135 a Y.

Bakterie „Neisseria meningitidis“ typů A, C, W-135 a Y mohou způsobit závažná onemocnění, jako jsou:

•    meningitida (zánět mozkových blan) - infekce tkáně, která obklopuje mozek a míchu

•    septikémie (otrava krve) - infekce krve

Tyto infekce se snadno přenášejí z jedné osoby na druhou a mohou vést k úmrtí, pokud nejsou léčeny.

Nimenrix lze podat dospělým, dospívajícím i dětem starším než 12 měsíců.

Jak Nimenrix účinkuje

Nimenrix pomáhá tělu tvořit jeho vlastní ochranu proti těmto bakteriím (protilátky). Tyto protilátky pak pomáhají chránit před onemocněním.

Nimenrix chrání pouze proti infekcím vyvolaným bakteriemi „Neisseria meningitidis“ typů A, C, W-135 aY.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Nimenrix podán Nimenrix Vám nesmí být podán, pokud:

• jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku této očkovací látky (uvedenou v bodě 6).

Známky alergické reakce mohou zahrnovat svědivou kožní vyrážku, dušnost, otok obličeje a jazyka. Pokud zaznamenáte jakýkoli z těchto příznaků, okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než Vám bude vakcína Nimenrix podána.

Upozornění a opatření:

Poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než Vám bude podána tato vakcína, jestliže:

•    máte infekci doprovázenou horečkou (více než 38 °C). Pokud se Vás toto týká, očkování Vám nebude podáno, dokud se nebudete cítit lépe. Méně závažné infekce, jako např. nachlazení, by neměly být u tohoto očkování problém. Poraďte se však přesto nejprve se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

•    pokud máte problémy s krvácivostí nebo pokud se Vám snadno tvoří modřiny.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká (nebo pokud si nejste jistý/á), poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než Vám bude vakcína Nimenrix podána.

Nimenrix nemusí plně chránit všechny očkované osoby. Pokud máte slabý imunitní systém (např. z důvodu infekce virem HIV nebo pokud užíváte léky, které ovlivňují ímunitní systém), je možné, že nebudete mít z očkování vakcínou Nimenrix plný prospěch.

Během podání jakékoli injekce nebo dokonce před jejím podáním může u některých osob (převážně u dospívajících) dojít k mdlobám. Proto sdělte lékaři nebo zdravotní sestře, pokud jste již někdy při předchozí injekci omdlel(a).

Další léčivé přípravky a Nimenrix

Prosím, informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nimenrix nemusí účinkovat správně, pokud užíváte léky, které ovlivňují imunitní systém.

Nimenrix lze podávat ve stejnou dobu, jako jiné vakcíny, např. vakcíny proti hepatitidě A a hepatitidě B, vakcínu proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, vakcínu proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím, desetivalentní konjugovanou pneumokokovou vakcínu nebo neadjuvovanou vakcínu proti sezónní chřipce.

V druhém roce života lze vakcínu Nimenrix rovněž podávat ve stejnou dobu, jako kombinované vakcíny proti záškrtu, tetanu a černému kašli (acelulární pertuse), včetně kombinovaných vakcín proti záškrtu, tetanu a černému kašli s vakcínou proti hepatitidě B, dětské obrně (inaktivovaná vakcína) nebo Heamophilus influenzae typu b, jako je vakcína DTaP-HBV-IPV/Hib.

Kdykoli je to možné, podává se vakcína Nimenrix a vakcína obsahující tetanus, jako např. vakcína DTaP-BV-IVP/Hib ve stejnou dobu, nebo se vakcína Nimenrix podává alespoň jeden měsíc před podáním vakcíny obsahující tetanus.

Pro každou vakcínu se použije jiné místo vpichu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, myslíte si, že můžete být těhotná, těhotenství plánujete nebo kojíte, musíte to sdělit svému lékaři dříve, než Vám bude vakcína Nimenrix podána.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by vakcína Nimenrix ovlivnila schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud se však necítíte dobře, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Jak se Nimenrix podává

3.


Jak se vakcína podává

Nimenrix Vám podá lékař nebo zdravotní sestra.

•    Podává se do svalu.

•    Obvykle se u dětí, dospívajících a dospělých podává do horní části paže, nebo u dětí ve věku 12 až 23 měsíců do stehna.

Kolik přípravku se podává

Doporučená dávka je jedna injekce (0,5 ml) vakcíny Nimenrix.

Prosím, sdělte svému lékaři, pokud jste již byl(a) dříve očkován(a) jinou meningokokovou vakcínou, než vakcínou Nimenrix.

Lékař Vám sdělí, zda a kdy bude nutné podat další injekci vakcíny Nimenrix, především pokud jste Vy nebo Vaše dítě:

•    dostali svou první dávku ve věku 12-23 měsíců a mohli byste být ohroženi infekcí způsobenou

Neisseria meningitidis typu A, C, W-135 a Y;

•    byli v době prvního očkování ve věku 2 let nebo starší a mohli byste být ohroženi infekcí

Neisseria meningitidis typu A.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i vakcína Nimenrix nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 dávek vakcíny):

•    horečka;

•    unavenost (únava);

•    bolest hlavy;

•    pocit ospalosti;

•    ztráta chuti k jídlu;

•    pocit podrážděnosti;

•    otok, bolest a zarudnutí v místě vpichu injekce.

Časté (mohou se objevit u maximálně 1 z 10 dávek vakcíny):

•    modřina (hematom) v místě vpichu injekce;

•    žaludeční a trávící problémy, jako např. průjem, zvracení a nevolnost.

Méně časté (mohou se objevit u maximálně 1 ze 100 dávek vakcíny):

•    vyrážka;

•    pláč;

•    svědění;

•    pocit závrati;

•    bolest svalů;

•    bolest rukou nebo nohou;

•    celkový pocit nevůle;

•    obtíže se spaním;

•    snížení citlivosti, zejména na kůži;

•    reakce v místě vpichu injekce, jako např. svědění, pocit horka nebo necitlivosti nebo tvrdé bulky.

Vzácné (mohou se objevit u méně než 1 z 1 000 dávek vakcíny):

• otok a zarudnutí v místě vpichu injekce, která mohou postihnout rozsáhlou část končetiny, do které byla očkovací látka podána.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak Nimenrix uchovávat

•    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

•    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

•    Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

•    Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

•    Chraňte před mrazem.

•    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Nimenrix obsahuje

• Léčivými látkami jsou:

- po rekonstituci 1 dávka (0,5 ml) obsahuje: Neisseria meningitidis A polysacharidumNeisseria meningitidis C polysacharidumNeisseria meningitidis W-135 polysacharidumNeisseria meningitidis Y polysacharidum1 1konjugováno na bílkovinný nosič tetanický toxoid


5 mikrogramů 5 mikrogramů 5 mikrogramů 5 mikrogramů 44 mikrogramů

• Dalšími složkami jsou:

-    v prášku: sacharosa a trometamol

-    v rozpouštědle: chlorid sodný a voda na injekci

Jak Nimenrix vypadá a co obsahuje toto balení

Nimenrix je prášek pro injekční roztok a rozpouštědlo.

Nimenrix je dodáván jako bílý prášek v jednodávkové skleněné injekční lahvičce a čiré bezbarvé rozpouštědlo v ampulce.

Prášek a rozpouštědlo je nutné před použitím smíchat. Smíchaná vakcína bude čirá, bezbarvá tekutina. Nimenrix je dostupný v balení po 1, 10 nebo 100.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Velká Británie


Výrobce odpovědný za propouštění šarží: Pfizer Manufacturing Belgium N.V. Rijksweg 12 B-2870 Puurs Belgie


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgie/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

Btarapna

n$aň3ep HroKceMÓypr CAPH, Khoh EbnrapHH

Ten: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36 1 488 3700

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s r.o. Tel: +420 283 004 111

Malta

Vivian Corporation Ltd. Tel: + 35621 344610

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 201 100

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH Tel: +49 (0)30 550055-51000

Norge

Pfizer Norge AS Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Osterreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0

ELXáSa

Pfizer EAAág A.E.

TpL: +30 210 6785 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00

Espaňa

Pfizer, S.L. Télf:+34914909900

Portugal

Pfizer Biofarmaceutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

France

Pfizer

Tél +33 1 58 07 34 40

Románia

Pfizer Romania S.R.L Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: + 385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana Tel.: + 386 (0) 1 52 11 400

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland Tel: 1800 633 363 (toll free) +44 (0)1304 616161

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: + 421 2 3355 5500

Ísland

Icepharma hf.

Simi: + 354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161


Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21


Sverige

Pfizer Innovations AB Tel: +46 (0)8 550 520 00


Kúrcpog

Pfizer EAAAE A.E. (Cyprus Branch) Tnk: +357 22 817690

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiale Latvija Tel.: + 371 670 35 775

Tato příbalová informace byla naposledy revidována Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europea.eu.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Tato vakcína je pouze k intramuskulárnímu podání. Nepodávejte jí intravaskulárně, intradermálně ani subkutánně.

Pokud se Nimenrix podává společně s dalšími vakcínami, je třeba je aplikovat do různých injekčních míst. Nimenrix se nesmí míchat s dalšími vakcínami.

Návod pro rekonstituci vakcíny s rozpouštědlem v ampulce

Nimenrix musí být rekonstituovám přidáním celého obsahu rozpouštědla z ampulky do injekční lahvičky obsahující prášek.

1.    Odlomte vrchní část ampulky, nasajte rozpouštědlo injekční stříkačkou a přidejte rozpouštědlo k prášku.

2.    Směs je třeba dobře protřepat, dokud se prášek úplně nerozpustí v rozpouštědle.

Rekonstituovaná vakcína je čirý bezbarvý roztok.

Rekonstituovanou vakcínu je třeba zkontrolovat pohledem, zda neobsahuje cizí částice a/nebo odchylky od fyzikálního vzhledu před podáním. V případě pozorování jakýchkoli změn vakcínu znehodnoťte. Po rekonstituci je nutné vakcínu bezodkladně použít. K podání vakcíny je nutné použít novou jehlu.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpadní materiál musí být znehodnocen v souladu s místními požadavky.

65

1

Testováno v GSK laboratořích.