Příbalový Leták

Natrium Sulfuricum Dhu

sp.zn.sukls122387/2016_ _

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Natrium sulfuricum DHU

D5 - D30 Tablety

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Natrium sulfuricum

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Monohydrát laktózy, bramborový škrob, magnesium-stearát.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

80 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ_

Perorální podání.

6    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Biochemické tablety podle Dr. Schusslera No. 10.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Datum revize textu: 8.6.2016 V licenci DHU, Karlsruhe, Německo.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Deutsche Homoopathie-Union DHU - Arzneimittel GmbH & Co. KG, OttostraBe 24

76227 Karlsruhe, Německo Výrobce:

Dr. Peithner KG nunmehr GmbH & Co Richard Strauss-StraBe 13 1230 Vídeň, Rakousko

Deutsche Homoopathie-Union DHU - Arzneimittel GmbH & Co. KG, OttostraBe 24

76227 Karlsruhe, Německo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. číslo: 93/297/92-A/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Dávkování: 3x2 tablety.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Natrium sulfuricum

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Natrium sulfuricum DHU

D5

- D30

Tablety

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Natrium sulfuricum

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktózy, bramborový škrob, magnesium-stearát.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

80 tablet

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Etiketa na lahvičce


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ_

Perorální podání.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Biochemické tablety podle Dr. Schusslera No.10.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Datum revize textu: 8.6.2016 V licenci DHU, Karlsruhe, Německo.

8. POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Deutsche Homoopathie-Union DHU - Arzneimittel GmbH & Co. KG

Výrobce:

Dr. Peithner KG nunmehr GmbH & Co

Deutsche Homoopathie-Union DHU - Arzneimittel GmbH & Co. KG

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. číslo: 93/297/92-A/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Dávkování: 3x2 tablety.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

3