Příbalový Leták

Natalya

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Složený karton


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Natalya

0,15 mg/0,02 mg tablety desogestrelum/ethinylestradiolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje desogestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,02 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktózy.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


1 x 21 tablet 3 x 21 tablet 6 x 21 tablet


5 ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP.:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Heaton k.s. Praha,

Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 17/663/10-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Natalya


minimální údaje uvadene na blistrech nebo stripech

Blistr PVC/A1


1. název lEčivEho přípravku


Natalya

0,15 mg/0,02 mg tablety desogestrelum/ethinylestradiolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Heaton k.s.


3. POUŽITELNOST


Exp.:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


5. JINÉ


Po -> Út -> St -> Čt -> Pá -> So -> Ne -> Po ->.........-> Ne


3