Příbalový Leták

Nasic Pro Děti

Informace pro variantu: Nosní Sprej, Roztok (1x10ml I,0,5mg/50mg/Ml), zobrazit další variantu

sp.zn. sukls276844/2012

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Nasic pro děti

nosní sprej, roztok

xylometazolini hydrochloridum a dexpanthenolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento

přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo

podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Nasic pro děti a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasic pro děti používat

3.    Jak se přípravek Nasic pro děti používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Nasic pro děti uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Nasic pro děti a k čemu se používá

Přípravek Nasic pro děti je nosní sprej, který obsahuje léčivé látky xylometazolin a dexpanthenol.

Xylometazolin má vasokonstrikční účinky (vyvolává stažení cév) a tím snižuje otok nosní sliznice.

Dexpanthenol je derivátem kyseliny panthotenové, vitamínu, který podporuje hojení ran a chrání sliznice.

Přípravek Nasic pro děti se užívá ke snížení otoku nosní sliznice při rýmě a k podpoře hojení narušené sliznice a kůže, k úlevě při vazomotorické rýmě (projevuje se záchvaty řídkého vodnatého výtoku z nosu a ucpaným nosem) a k léčbě zhoršeného nosního dýchání po operacích nosu.

Během několika minut po podání přípravku se působením léčivé látky xylometazolin hydrochloridu sníží otok nosních dýchacích cest.

Přípravek Nasicpro děti je určen pro děti ve věku 2 - 6 let.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasic pro děti používat

Nepoužívejte přípravek Nasic pro děti:

-    jestliže jste alergický(á) na xylometazolin hydrochlorid nebo

dexpanthenol a nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže máte suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca),

-    přípravek není určen k léčbě dětí do 2 let věku.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Nasic pro děti se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

-    jestliže užíváte léky na léčbu deprese, tzv.tricyklická nebo tetracyklická antidepresiva nebo antidepresiva ze skupiny inhibitorů monoaminových oxidáz (MAO inhibitory) nebo jiné léky, které mají schopnost zvyšovat krevní tlak,

-    jestliže máte zvýšený nitrooční tlak, zvláště jestliže trpíte zeleným zákalem s uzavřeným úhlem,

-    jestliže máte vážné onemocnění srdce a cév (např. onemocnění věnčitých cév, vysoký krevní tlak)

-    jestliže máte nádor dřeně nadledvinek (feochromocytom),

-    jestliže máte metabolické onemocnění (např. zvýšenou činnost štítné žlázy projevující se zvýšeným pocením, zvýšenou tělesnou teplotou, zvýšenou tepovou frekvencí, nebo máte-li cukrovku)

-    jestliže trpíte nezhoubným zvětšením prostaty

Dlouhodobé užívání nebo užívání vysokých dávek může vést k chronickým otokům a způsobit opětovné ucpání nosu, případně až ztenčení (poškození) nosní sliznice. Nepřekračujte proto doporučené dávkování ani délku léčby (viz bod 3).

Další léčivé přípravky a přípravek Nasic_pro děti

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat.

Současné užívání přípravku Nasic pro děti a některých léků pro léčbu deprese (tzv. inhibitorů monoaminových oxidáz tranylcyprominového typu, nebo tricyklických antidepresiv či tetracyklických antidepresiv) může mít za následek zvýšení krevního tlaku následkem působení těchto léčivých látek na kardiovaskulární systém. K těmto účinkům může docházet i dva týdny po ukončení léčby výše uvedenými antidepresivy.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Před užitím jakéhokoliv léku se zeptejte svého lékaře nebo lékárníka. Těhotné ženy a kojící ženy nesmí přípravek Nasicpro děti užívat, neboť nejsou známy účinky přípravku na plod a ani zda je přípravek vylučován do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Při dlouhodobém užívání vysokých dávek přípravku Nasic pro děti nelze vyloučit nežádoucí účinky na centrální nervový systém a srdečně-cévní (kardiovaskulární) systém. Proto nesmíte řídit auto ani

motocykl nebo obsluhovat stroje.

Nasic pro děti obsahuje benzalkonikum chlorid. Je dráždivý, může způsobit kožní reakce.

Benzalkonium chlorid může způsobit otok nosní sliznice, zvláště během dlouhodobého užívání. Pokud je podezření na tento nežádoucí účinek-přetrvávající otok nosní sliznice (perzistentní nosní kongesce), měl by být užíván přípravek bez konzervačních látek. Pokud přípravek k nosnímu podání bez konzervačních látek není k dispozici, je nutné se poradit s lékařem.

3. Jak se přípravek Nasic pro děti používá

Vždy používete tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování:

Jestliže není lékařem předepsáno jinak, dětem ve věku 2-6 let se vstřikuje jedna dávka (jeden vstřik) do každé nosní dírky až 3x denně, dle potřeby. Lahvičku je třeba držet ve vodorovné poloze a během aplikace se lehce nadechovat.

Způsob podání:

Nosní podání


Odstraňte protáhlý ochranný kryt. Odstraňte ochranné víčko z hrdla lahvičky a našroubujte aplikátor spreje. Odstraňte ochranný kryt z aplikátoru spreje. Před tím, než nosní sprej použijete poprvé, několikrát aplikátor stiskněte, dokud se nezačne rozprašovat jemný aerosol.

Přibližte aplikátor co nejblíže k nosní dírce, stiskněte jednou aplikátor a zároveň se nosem lehce nadechujte, postup opakujte pro druhou nosní dírku.

Z hygienických důvodů aplikátor po použití otřete a nasaďte ochranný kryt. Jakmile je dávkování jednou nastaveno, další dávky mohou být aplikovány okamžitě.

Děti mohou užívat přípravek Nasic pro děti bez porady s lékařem nejdéle 3 dny. Delší užívání přípravku vždy konzultujte s lékařem.

Jestliže máte pocit, že účinky přípravku Nasic pro děti jsou příliš silné a-nebo slabé, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nasic pro děti, než jste měl(a) (předávkování nebo náhodné požití většího množství), můžete pozorovat tyto nežádoucí účinky:

rozšíření zorniček (mydriáza), nevolnost, zvracení, modré zbarvení rtů (cyanóza), horečka, křeče, srdeční a cévní poruchy (zrychlení srdečního rytmu, poruchy srdečního rytmu, oběhové selhání, srdeční zástava, zvýšený krevní tlak), poruchy dýchacích cest (otok plic, dýchací potíže), psychické poruchy.

Můžete také zaznamenat ospalost, snížení tělesné teploty, snížení rychlosti srdečního rytmu, pokles krevního tlaku jako při šoku, zástavu dechu a koma.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nasic pro děti:

Nezdvoj násobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte dále

v léčbě, tak jak je uvedeno v pokynech pro dávkování.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou takto rozděleny do jednotlivých skupin podle četnosti výskytu:

velmi časté

více než 1 z 10 pacientů léčených tímto lékem

častoé

méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů, léčených tímto přípravkem.

méně časté

méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů, léčených tímto přípravkem.

vzácné

méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů, léčených tímto přípravkem.

velmi vzácné

více než 1 z 10 000 pacientů léčených tímto lékem, včetně jednotlivých případů

Xylometazolini hydrochloridum:

Poruchy dýchacího systému (dechové, hrudní poruchy a poruchy mezihrudí):

Velmi vzácněé:

Nasic pro děti může způsobit přechodné mírné podráždění (pálení nebo vysušení nosní sliznice), obzvláště u citlivých pacientů.

Velmi vzácnéě nebo jednotlivé případy:

U pacientů se může dostavit pocit ucpaného nosu poté, co účinek léčivého přípravku odezní (překrvení sliznic po vysazení přípravku).

Dlouhodobé používání přípravku nebo časté používání vyšších dávek přípravku Nasic pro děti může mít za následek podráždění nosní sliznice (pálení v nose nebo suchost nosní sliznice) a otok nosní sliznice, který se s užíváním tohoto léku zhoršuje (polékový zánět nosní sliznice). Tento účinek se může vyvinout již po 5 dnech léčby a při nepřetržitém užívání má za následek trvalé poškození nosní sliznice (suchý zánět sliznice).

Poruchy nervového systému:

Vzácněé nebo velmi vzácněé:

Byly zaznamenány bolest hlavy, nespavost, únava.

Srdeční poruchy:

Vzácněé nebo méně častéo.

Vliv na srdce a cévy, projevující se jako bušení srdce, zrychlení srdečního rytmu, zvýšení krevního tlaku.

Dexpanthenolum:

Velmi vzácněé:

Může nastat reakce z přecitlivělosti projevující se zarudnutím v místě podání, zhoršením projevů rýmy, otokem sliznic.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékarníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informac. nežádoucí účink můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek Nasic pro děti uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosahdětí.

Nasic pro děti neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do. Datum

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 12 týdnů

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, ak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co přípravek Nasicpro děti obsahuje:

-    Léčivými látkami jsou dexpanthenolum a xylometazolini hydrochloridum.

-    10 gramů roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum 5 mg a dexpanthenolum 500 mg.

Jedna dávka 0,1 ml roztoku (odpovídá 0,10 g), obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,05 mg a dexpanthenolum 5,0 mg

-    Pomocnými látkami jsou: roztok benzalkonium-chloridu, dihydrogenfosforečnan draselný,

dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda.

Jak přípravek Nasic pro děti vypadá a co obsahuje toto balení:

Přípravek Nasic pro děti je nosní sprej, roztok.

Druh obalu: skleněná lahvička jantarové barvy s PP šroubovacím uzávěrem, k lahvičce je přiložen mechanický rozprašovač s ochranným víčkem na pipetě. Papírová krabička.

Balení obsahuje 10 ml čirého bezbarvého roztoku.

Upozornění: v lahvičce vždy zůstává zanedbatelné zbytkové množství roztoku. Je však zaručeno, že spray vydá nejméně 10 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Cassella-med GmbH & Co. KG

Gereonsmuhlengasse 1

D-50670 Kolín nad Rýnem, Německo

Výrobce:

Klosterfrau Berlin GmbH, Motzener Str. 41, 12277 Berlin, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele

rozhodnutí o registraci:

4 Life Pharma CZ, s.r.o.

Ve Studeném 8A 147 00 Praha 4 Česká republika Tel. +420 261 226 793 info@4lifepharma. eu

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.9.2014.

6/6