Příbalový Leták

Narkamon 50 Mg/Ml

PŘÍBALOVÁ INFORMACE


NARKAMON 50 mg/ml injekční roztok


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


BIOVETA a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


NARKAMON 50 mg/ml injekční roztok

Ketaminum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek je čirý bezbarvý roztok obsahující v 1 ml :

Léčivá látka

Ketaminum 50 mg (ut ketamini hydrochloridum)

Pomocné látky

Benzethonium-chlorid 0,1 mg


4. INDIKACE

Vedení krátkodobé narkózy u cílových druhů zvířat jako monoanestezie nebo v kombinaci s trankvilizéry, injekčními nebo inhalačními anestetiky pro většinu středních i náročnějších výkonů


5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u pacientů s epileptickými či epileptoidními záchvaty, dále při mozkomíšním poranění, eklampsii, myleografii.

Nepoužívat samotný ketamin u koní pro nezvladatelné excitace.

Nutná je obezřetnost u pacientů s poruchami dechové činnosti (při intravenózním podání) a s poruchami funkce jater a ledvin.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vyskytují se zejména při rychlé aplikaci vyšších dávek. Jedná se o zrychlení srdeční činnosti popř. arytmii.

Při nástupu znecitlivění bývá vyznačen nystagmus (mimovolné pohyby očí) a oči mohou zůstat otevřeny.

Svalová rigidita (ztuhlost), třes, křeče až epileptiformní záchvaty.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, telata, ovce, kozy, psi, kočky, myši, krysy a morčata.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Závisí na druhu zvířete, způsobu podání a na požadované hloubce anestézie. Působení ketaminu lze u všech domácích zvířat prolongovat reaplikací 1/3 až 1/2 výchozí dávky v okamžiku prvních příznaků probouzení. Pro omezení salivace se doporučuje podat atropin.

Koně: intravenózní podání.

Telata, ovce, kozy, kočky: intramuskulární podání.

Psi: intramuskulární nebo intravenózní podání.

Myši, krysy: intraperitoneální podání.

Morčata: intramuskulární nebo intraperitoneální podání


Kůň:

Pouze v kombinaci s trankvilizéry. Nejužívanější kombinace pro velmi krátké výkony na ležícím pacientovi:

Xylazin 1,1 mg/kg ž.hm. pomalu intravenózně, po nastoupení výrazné sedace se v dostupu

2 minut podává ketamin v dávce 2,2 mg/kg ž.hm., rychle intravenózně. Ke spontánnímu ulehnutí (kontraindikováno je násilné položení pouty) dochází za 45 sekund až 3 minut. Trvání je individuálně značně rozdílné od 4 do 30 minut.

Tele, ovce, koza:

Atropin 0,1-0,2 mg/kg ž.hm. intramuskulárně, za 10 - 15 minut 10 mg/kg ž.hm. ketaminu intramuskulárně.

Pes:

Ketamin v kombinaci s xylazinem je nejrozšířenějším způsobem celkové anestézie u psa.

Obecné dávkování:

Atropin 0,05 mg/kg ž.hm. + xylazin 1-2 mg/kg ž.hm. + ketamin 10-20 mg/kg ž.hm. současně nebo postupně intramuskulárně. U pacientů brachycefalických, s vyšší hmotností, starých a se zhoršeným celkovým stavem se volí dávky při spodní hranici. Anestézie nastupuje za

5-10 minut a trvá 20-30 minut. U větších a velkých plemen psů: atropin 0,05 mg/kg ž.hm.

+ xylazin 1-1,5 mg/kg ž.hm. současně intramuskulárně. Za 5-10 minut pomalu intravenózně ketaminu v dávce 2 mg/kg ž.hm. Anestézie nastupuje po dokončení injikování ketaminu a trvá 10-15 minut.

Kočka:

K sedaci 5-10 mg ketaminu/kg ž.hm. pro nebolestivá vyšetření a ošetření. Pro celkovou anestézii 20-25 mg ketaminu/kg. ž.hm. intramuskulárně. Za 5-10 minut nastupuje výrazná analgézie, trvající 20-40 minut. Pouze pro zákroky nevyžadující relaxaci. Ke snížení procenta vedlejších ketaminových projevů a k docílení relaxace se doporučuje následující postup: atropin 0,05 mg/kg ž.hm. + xylazin 0,5 mg/kg ž.hm. subkutánně (event. diazepam 0,25-0,5 mg/kg ž.hm. intramuskulárně). Za 15-20 minut ketamin 10-15 mg/kg ž.hm. intramuskulárně.

Myš:

125-200 mg ketaminu /kg ž.hm. intraperitoneálně

Krysa:

80-130 mg ketaminu/kg ž.hm. intraperitoneálně

Morče:

100-200 mg ketaminu/kg ž.hm. (v kombinaci s xylazinem 25-100 mg/kg ž.hm.) intraperitoneálně nebo intramuskulárně


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

U koní a oslů je použití samotného ketaminu nevhodné pro nezvladatelné excitace.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 1 den

Mléko: Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25o C.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení je 28 dní.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Během nástupu účinku a při probouzení se nesmí zvířata rušit hlukem ani jinými podněty. Jinak může dojít k psychomotorickému neklidu až k excitacím (vzrušení), které se vyskytují při aplikaci vyšších dávek bez vhodné premedikace. Dojde-li v průběhu ketaminové anestézie k poklesu tělesné teploty, je třeba držet pacienty v temperovaném prostředí.

Při otevření víček je nutno rohovku chránit před vysycháním očními kapkami nebo mastí.

Při útlumu dýchání vlivem předávkování nebo rychlé i.v. aplikace je nutná prohlubovaná plicní ventilace manuální kompresí hrudníku nebo přístroji až do nástupu dostatečného spontánního dýchání.

Před operací hltanu, hrtanu a průdušnice použít myorelaxancia (léky snižující napětí svalů).

Před podáním se doporučuje 12 hodinová hladovka.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Vyvarujte se samopodání přípravku. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Postižená osoba by neměla být bez dozoru.

Pokud dojde k potřísnění kůže nebo vniknutí do očí, zasažené části omyjte ihned dostatečným množstvím vody. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařské ošetření.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2014


15. DALŠÍ INFORMACE

Použití v průběhu březosti nebo laktace

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití v průběhu březosti nebo laktace.

Interakce

Ketamin zvyšuje účinek tubokurarinu. Barbituráty a narkotika účinek ketaminu prodlužují. Ketamin je možno kombinovat s většinou běžných anestetik, myorelaxancií a látek používaných k premedikaci.

Předávkování

Při útlumu dýchání vlivem předávkování nebo rychlého intravenózního podání je nutná prohlubovaná plicní ventilace manuální kompresí hrudníku až do nástupu spontánního dýchání. Podání centrálních analeptik není vhodné.


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Přípravek obsahuje návykové látky.


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte držitele rozhodnutí o registraci:

BIOVETA a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

Tel.: + 420 517318586

e-mail: comm@bioveta.cz