Příbalový Leták

Naltrexone Aop 50 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Naltrexone AOP 50 mg potahované tablety naltrexoni hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje naltrexoni hydrochloridum 50 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje mimo jiné monohydrát laktózy. Další údaje viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


7, 14, 28, 56 potahovaných tablet


5. ZPUSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ , POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek ovlivňuje pozornost a schopnost soustředění.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C,v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Vídeň, Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/A


19/562/05-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. Š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípraveku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


Perorální podání.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Naltrexone AOP 50 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Naltrexone AOP 50 mg potahované tablety naltrexoni hydrochloridum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AOP Orphan Pahrmaceuticals AG

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.


JINÉ