Příbalový Leták

Nalgesin S

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (30x1 Ii,275mg), Potahovaná Tableta (40x1 Ii,275mg), Potahovaná Tableta (20x1 Ii,275mg), Potahovaná Tableta (10x1 Ii,275mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Nalgesin S

potahované tablety naproxenum natricum 275 mg


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje naproxenum natricum 275 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


potahované tablety 10 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 40 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 29/316/00-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný i bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


proti bolesti

Nalgesin S zmírňuje:

   bolest hlavy,

•    bolest zubů,

•    poúrazovou bolest svalů a kloubů,

•    bolest zad,

•    bolest při menstruaci,

•    bolest svalů a kloubů při chřipce a nachlazení.

Nalgesin S snižuje horečku.

Dávkování

1 tableta každých 8 až 12 hodin po dobu přetrvávání příznaků. Počáteční dávka může být zvýšena na 2 tablety, které užijte najednou nebo v odstupu jedné hodiny.

Nepřekračujte dávku 3 tablety za den.

Tablety zapijte sklenicí vody.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


nalgesin s


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Nalgesin S potahované tablety naproxenum natricum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KRKA


3. POUŽITELNOST


Doba použitelnosti bude vyražena při výrobě J.    ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže bude vyraženo při výrobě 5 JINÉ


275 mg


3/3