Příbalový Leták

Nafpenzal Mc


A. OZNAČENÍ NA OBALUPODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU = PI


krabička


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Nafpenzal MC intramamární suspenze


2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 aplikátor (3 g) obsahuje


Léčivé látky

Benzylpenicillinum natricum 300 000 IU,

Nafcillinum (ut Nafcillinum natricum monohydricum) 100 mg,

Dihydrostreptomycinum (ut Dihydrostreptomycinum sulfas) 100 mg


Přípravek je bílá až našedlá suspenze.


3. LÉKOVÁ FORMA


Intramamární suspenze


4. VELIKOST BALENÍ


4 injektory po 3 g a 4 čistící ubrousky

20 injektorů po 3 g a 20 čistících ubrousků


5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Krávy v laktaci.


Indikace

Léčba mastitid vyvolaných bakteriemi citlivými na kombinaci benzylpenicilin, nafcilin a dihydrostreptomycin u krav v laktaci.


Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat alergických na penicilin, nafcilin nebo dihydrostreptomycin.


Nežádoucí účinky

Vzácně se mohou vyskytnout alergické reakce.


Interakce

Existuje synergismus s beta-laktamovými antibiotiky a aminoglykosidy.

Mezi přípravkem Nafpenzal MC a přípravky obsahujícími bakteriostatická antimikrobika se může vyskytovat antagonismus.

Mohly by se objevit rezistentní bakterie vykazující zkříženou rezistenci i k ostatním beta-laktamovým antibiotikům nebo aminoglykosidům.


6. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Dávkování

Celý obsah jednoho aplikátoru do postižené čtvrtě mléčné žlázy.


Způsob použití

Intramamární podání.

Léčbu je možné po 24 hodinách 1-2krát opakovat.

Před aplikací se postižená čtvrť mléčné žlázy úplně vydojí, struk se důkladně očistí a vydezinfikuje. Částečně nebo úplně se odstraní čepička z aplikátoru, závisí na předpokládané hloubce zasunutí aplikátoru do strukového kanálku, pomalu se vytlačí celý obsah aplikátoru a čtvrť se jemně masíruje směrem k bázi mléčné žlázy.


7. OCHRANNÁ LHŮTA


Ochranné lhůty:

Maso: 7 dní

Mléko: 108 hodin


8. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Lidé se známou přecitlivělostí na penicilin, nafcilin nebo dihydrostreptomycin by se měli vyhnout přímému kontaktu s přípravkem.


9. DATUM EXSPIRACE


EXP: {měsíc/rok}


10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před mrazem

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


12. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


13. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“


Uchovávat mimo dosah dětí.


14. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko


15. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


96/251/92-C


16. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE


Lot: {číslo}


Datum revize textu

březen 2012


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI


etiketa injektoru


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Nafpenzal MC


2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

1 aplikátor (3 g) obsahuje :


Benzylpenicillinum natricum 300 000 IU,

Nafcillinum (ut Nafcillinum natricum monohydricum) 100 mg,

Dihydrostreptomycinum (ut Dihydrostreptomycinum sulfas) 100 mg


3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

3 g


4. CESTA(Y) PODÁNÍ

Intramamární podání.


5. ČÍSLO ŠARŽE

Lot: {číslo}


6. DATUM EXSPIRACE

EXP


7. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.5