Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Montelukast Bgp 5 Mg Žvýkací Tablety

zastaralé informace, vyhledat novější
Informace pro variantu: Montelukast Bgp 5 Mg Žvýkací Tablety, zobrazit další variantu

Sp.zn. sukls10071/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Montelukast BGP 5 mg žvýkací tablety

Montelukastum

Pro děti od 6 do 14 let

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vy nebo Vaše dítě začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy nebo Vaše dítě.

-    Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Montelukast BGP a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Montelukast BGP užívat

3.    Jak se přípravek Montelukast BGP užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Montelukast BGP uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Montelukast BGP a k čemu se používá

Přípravek Montelukast BGP je antagonista leukotrienového receptoru, který blokuje látky zvané leukotrieny. Leukotrieny způsobují zúžení a zduření dýchacích cest v plicích. Blokováním leukotrienů zmírňuje přípravek Montelukast BGP projevy astmatu a pomáhá astma zvládat.

Váš lékař předepsal přípravek Montelukast BGP k léčbě astmatu, k prevenci vzniku příznaků astmatu během dne i noci.

-    Přípravek Montelukast BGP se používá k léčbě pacientů, kterým jejich léčba neposkytuje dostatečnou kontrolu nad astmatem a kteří vyžadují dodatečnou léčbu.

-    Přípravek Montelukast BGP lze rovněž použít jako alternativní léčbu k inhalačním kortikosteroidům u pacientů ve věku od 6 do 14 let, kteří na své astma v nedávné době neužívali perorální kortikosteroidy a u kterých se prokázalo, že nejsou schopni inhalační kortikosteroidy užívat.

-    Přípravek Montelukast BGP rovněž napomáhá při prevenci námahou vyvolaného zúžení dýchacích cest.

Váš lékař určí, jak přípravek Montelukast BGP používat v závislosti na příznacích a závažnosti astmatu u Vás nebo u Vašeho dítěte.

Co je astma?

Astma je dlouhodobé onemocnění. Astma zahrnuje:

- potíže s dechem způsobené zúženými dýchacími cestami. Toto zúžení dýchacích cest se zhoršuje a

zlepšuje v reakci na různé stavy.

-    citlivé dýchací cesty, které reagují na mnohé podněty, jako je cigaretový kouř, pyl, studený vzduch nebo námaha.

-    otok (zánět) výstelky dýchacích cest.

Příznaky astmatu zahrnují: kašel, sípání a tíseň na hrudi.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Montelukast BGP užívat

Informujte svého lékaře o veškerých zdravotních potížích nebo alergiích, kterými Vy nebo Vaše dítě trpíte nebo jste trpěli/trpělo v minulosti.

Neužívejte přípravek Montelukast BGP, pokud jste Vy nebo Vaše dítě

-    alergický/é (přecitlivělý/é) na montelukast nebo na kteroukoli další složku přípravku

Montelukast BGP (viz bod 6. Obsah balení a další informace).

Upozornění a opatření

-    Pokud se astma nebo dýchání u Vás nebo Vašeho dítěte zhorší, ihned se obraťte na svého lékaře.

-    Perorální přípravek Montelukast BGP není určen k léčbě akutních astmatických záchvatů. Pokud k záchvatu dojde, postupujte podle pokynů, které Vám nebo Vašemu

dítěti dal lékař. Vždy u sebe mějte protiastmatickou inhalační záchrannou medikaci.

-    Je důležité, abyste Vy/Vaše dítě užíval(a)/užívalo všechny antiastmatické léky, které Vám/jemu lékař předepsal. Přípravek Montelukast BGP se nesmí používat místo jiných antiastmatických léků, které Vám nebo Vašemu dítěti lékař předepsal.

-    Pokud užíváte/Vaše dítě užívá antiastmatika, mějte na mysli, že pokud se u Vás/něj vyvine kombinace příznaků, jako je chřipku připomínající onemocnění, mravenčení

nebo necitlivost v rukou či nohou, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka, musíte se obrátit na svého lékaře.

-    Nesmíte/Vaše dítě nesmí užívat kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) ani protizánětlivé léky (rovněž známé jako nesteroidní antirevmatika, NSAID), pokud Vaše/jeho astma zhoršují.

Děti a dospívající

Pro děti od 2 do 5 let je k dispozici přípravek Montelukast BGP 4 mg, žvýkací tablety. Pro děti od 6 do 14 let je k dispozici p řípravek Montelukast BGP 5 mg, žvýkací tablety.

Další léčivé přípravky a přípravek Montelukast BGP

Některé léky mohou ovlivňovat působení přípravku Montelukast BGP, případně přípravek Montelukast BGP může mít vliv na působení jiných léků.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte nebo užívali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Předtím, než začnete/Vaše dítě začne přípravek Montelukast BGP užívat, informujte svého lékaře, pokud užíváte/Vaše dítě užívá následující léky:

-    fenobarbital (používá se k léčbě epilepsie)

-    fenytoin (používá se k léčbě epilepsie)

-    rifampicin (používá se k léčbě tuberkulózy a některých jiných infekcí)

-    gemfibrozil (používá se k léčbě vysoké hladiny tuků v plasmě).

Přípravek Montelukast BGP s jídlem a pitím

Přípravek Montelukast BGP 5 mg žvýkací tablety se nesmí užívat bezprostředně s jídlem; musí se užívat nejméně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.

Těhotenství a kojení

Použití v těhotenství

Těhotné ženy nebo ženy plánující otěhotnění se musí před zahájením užívání přípravku Montelukast BGP obrátit na lékaře. Váš lékař vyhodnotí, zda během této doby můžete přípravek Montelukast BGP užívat.

Použití během kojení

Není známo, zda se přípravek Montelukast BGP objevuje v mateřském mléce. Jestliže kojíte nebo kojit hodláte, musíte se před užíváním přípravku Montelukast BGP obrátit na svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by přípravek Montelukast BGP ovlivňoval Vaši schopnost řídit automobil nebo obsluhovat stroje. Individuální odpovědi na léčbu se však mohou lišit. Jisté nežádoucí účinky (jako je závrať a malátnost), které byly u montelukastu velmi vzácně hlášeny, mohou u některých pacientů ovlivnit jejich schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Montelukast BGP obsahuje aspartam

Přípravek Montelukast BGP žvýkací tablety obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Pokud má Vaše dítě fenylketonurii (což je vzácná dědičná porucha metabolismu), musíte vzít na vědomí, že každá žvýkací tableta přípravku Montelukast BGP 5 mg obsahuje aspartam (E951).

3.    Jak se přípravek Montelukast BGP užívá

-    Musíte/Vaše dítě musí užívat pouze jednu tabletu přípravku Montelukast BGP jednou denně, jak předepsal lékař.

-    Přípravek se musí užívat, i když nemáte/Vaše dítě nemá žádné symptomy nebo i když máte/má akutní astmatický záchvat.

-    Vždy užívejte tento přípravek podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

-    Užívá se ústy.

Děti ve věku 6 až 14 let:

Užívá se jedna žvýkací tableta přípravku Montelukast BGP 5 mg každý den večer. Přípravek Montelukast BGP 5 mg žvýkací tablety se nesmí užívat bezprostředně s jídlem; musí se užívat nejméně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.

Jestliže užíváte/Vaše dítě užívá přípravek Montelukast BGP, přesvědčte se, že neužíváte/Vaše dítě neužívá žádný jiný přípravek, který by obsahoval stejnou léčivou látku, tj. montelukast.

Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užil(a)/užilo více přípravku Montelukast BGP, než jste měl(a)/mělo

Ihned se obraťte na svého lékaře se žádostí o radu.

Ve většině případů předávkování nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky. Nejčastěji se vyskytující hlášené příznaky při předávkování u dospělých a dětí zahrnovaly bolest břicha, ospalost, žízeň, bolest hlavy, zvracení a hyperaktivitu.

Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Montelukast BGP užít nebo jste jej zapomněla podat svému dítěti

Snažte se přípravek Montelukast BGP užívat podle předpisu. Pokud však vynecháte/Vaše dítě vynechá

dávku, jednoduše pokračujte podle obvyklého schématu jednu tabletu jednou

denně.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže Vy nebo Vaše dítě přestanete přípravek Montelukast BGP užívat

Přípravek Montelukast BGP může léčit Vaše astma nebo astma Vašeho dítěte, pouze pokud jej užíváte/Vaše dítě užívá trvale.

Je důležité užívat přípravek Montelukast BGP tak dlouho, jak jej Váš lékař bude předepisovat. To pomůže při zvládání astmatu u Vás/Vašeho dítěte.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Montelukast BGP nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V klinických studiích s montelukastem 5 mg žvýkací tablety nejčastěji (vyskytující se alespoň u 1 ze 100 a u méně než 1 z 10 léčených dětských pacientů) hlášeným nežádoucím účinkem přisuzovaným montelukastu byla:

-    bolest hlavy

Navíc byl v klinických hodnoceních s montelukastem 10 mg potahované tablety hlášen následující nežádoucí účinek:

-    bolest břicha

Tyto nežádoucí účinky byly obvykle mírné a vyskytovaly se častěji u pacientů léčených montelukastem, než u pacientů léčených placebem (pilulka bez léčivé látky).

Četnost možných nežádoucích účinků uvedených níže je definována takto: Velmi časté (vyskytuje se nejméně u 1 uživatele z 10)

Časté (vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů ze 100)

Méně časté (vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů z 1 000) Vzácné

(vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů z 10 000)

Velmi vzácné (vyskytuje se u méně než 1 uživatele z 10 000)

Navíc po uvedení léku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

-    infekce horních cest dýchacích (velmi časté)

-    zvýšený sklon ke krvácení (vzácné)

-    alergické reakce včetně otoku tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobovat potíže s dýcháním nebo polykáním (méně časté)

-    změny chování a nálady [abnormální sny včetně nočních můr, neklidný spánek, náměsíčnost, podrážděnost, pocit úzkosti, neklid, agitovanost včetně agresivního chování nebo nepřátelství, deprese (méně časté); třes, poruchy pozornosti, zhoršení paměti (vzácné); halucinace, desorientace, sebevražedné myšlenky a jednání (velmi vzácné)]

-    závrať, malátnost, mravenčení/necitlivost, záchvaty křečí (méně časté)

4

-    bušení srdce (vzácné)

-    krvácení z nosu (méně časté)

-    průjem, pocit nevolnosti, zvracení (časté); sucho v ústech, poruchy trávení (méně časté)

-    hepatitida (zánět jater) (velmi vzácné)

-    vyrážka (časté), tvorba modřin, svědění, kopřivka (méně časté); jemné červené uzly pod kůží, nejčastěji na holeni (erythema nodosum), závažné kožní reakce (erythema multiforme), které se mohou objevit bez varování (velmi vzácné)

-    bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče (méně časté)

-    horečka (časté); slabost/únava, pocit nevolnosti, otok (méněčasté).

U astmatických pacientů léčených montelukastem byly hlášeny velmi vzácné případy kombinace příznaků, jako je chřipce podobná choroba, mravenčení nebo necitlivost v pažích a nohou, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka (Churgův-Straussové syndrom). Pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytne jeden nebo více těchto příznaků, musíte o tom bezodkladně informovat svého lékaře.

Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak se přípravek Montelukast BGP uchovává

-    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

-    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za výrazy „EXP“ a „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

-    Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

-    Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

6.    Obsah balení a další informace

Co přípravek Montelukast BGP obsahuje

-    Léčivou látkou je montelukastum. Jedna tableta obsahuje montelukastum natricum, což odpovídá

montelukastum 5 mg.

Pomocnými látkami jsou: mannitol (E421), mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, krospovidon, hyprolosa (E463), magnesium-stearát, červený oxid železitý (E172), třešňové aroma, aspartam (E951).

Jak přípravek Montelukast BGP vypadá a co obsahuje toto balení

Montelukast BGP 5 mg žvýkací tablety jsou růžové, kulaté, skvrnité, na obou stranách hladké nepotahované tablety. Jsou k dispozici balení po 10, 20, 28, 30, 56, 60, 90 a 98 žvýkacích tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

BGP Products Czech Republic s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

Idifarma Desarrollo Farmaceutico S.L.

Polígono Mocholí C/Noáin 1

31110 Noáin (Navarra)

Španělsko

Nebo

Abbott Logistics B.V.

Minervum 7201 4817 ZJ Breda Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika    Montelukast BGP 5 mg žvýkací tablety

Rumunsko    Montelukast BGP 5 mg comprimate masticabile

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.4.2015

6