Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Montelukast Bgp 4 Mg Žvýkací Tablety

zastaralé informace, vyhledat novější
Informace pro variantu: Montelukast Bgp 4 Mg Žvýkací Tablety, zobrazit další variantu

ÚDAJE UVADENE NA VNEJSIM OBALU


KRABIČKA


1. NAZE V LEČIVEHO PRIPRAVKU


Montelukast BGP 4 mg žvýkací tablety

Montelukastum

Pro děti od 2 do 5 let


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna žvýkací tableta obsahuje montelukastum 4 mg (jako montelukastum natricum).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje aspartam (E951). Další informace naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


10 žvýkacích tablet 20 žvýkacích tablet 28 žvýkacích tablet 30 žvýkacích tablet 56 žvýkacích tablet 60 žvýkacích tablet 90 žvýkacích tablet 98 žvýkacích tablet


5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: {MM/RRRR}


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BGP Products Czech Republic s.r.o., Praha, Česká republika


12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 14/168/13-C

13.    ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


montelukast bgp 4 mg


17.    DODATEČNÉ INFORMACE

2D matrix bar code informace: 2D Barcode GTIN: {číselný údajU SR.NO.: {číselný údajU

minimální údaje uvadene na blistrech nebo stripech

BLISTR

1.    název lEčivEho přípravku

Montelukast BGP 4 mg žvýkací tablety Montelukastum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BGP Products Czech Republic s.r.o.


3. POUŽITELNOST


EXP {MM/RRRR}


4.    ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


5. JINÉ


4