Příbalový Leták

Mifegyne 200 Mg Tablety

Sp. zn. sukls83059/2013 a k sp. zn. sukls163143/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Mifegyne 200 mg tablety Mifepristonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Mifegyne a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mifegyne užívat

3.    Jak se přípravek Mifegyne užívá

4    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Mifegyne uchovávat

6    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Mifegyne a k čemu se používá

Tablety přípravku Mifegyne obsahují mifepriston, což je antihormon, který působí blokováním účinků progesteronu, hormonu, který je nutný pro pokračování těhotenství. Mifegyne proto může způsobit ukončení těhotenství. Také se může používat pro změkčení a otevření děložního hrdla.

Mifegyne se doporučuje k užití:

1) Pro farmakologické ukončení těhotenství:

-    nejpozději do 63 dnů po prvním dni Vašeho posledního menstruačního cyklu;

-    v kombinaci s dalším přípravkem obsahujícím prostaglandin (látka, která vyvolává kontrakce dělohy a změkčuje děložní hrdlo), který užijete 36 až 48 hodin po užití přípravku Mifegyne.

Mifegyne není možné v ČR použít k ukončení nitroděložního těhotenství mezi 50. - 63. dnem z důvodu nepřítomnosti gemeprostu na trhu.


2)    Pro změkčení a otevření děložního hrdla před chirurgickým ukončením těhotenství během prvního trimestru.

3)    Jako předléčba před podáním prostaglandinů pro ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů po 3. měsíci gravidity.

4)    Pro vyvolání porodu v případech, kdy plod zemřel v děloze a kde není možné použít jinou farmakologickou léčbu (prostaglandin nebo oxytocin).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mifegyne užívat Neužívejme Mifegyne:

   Ve všech případech

-    jestliže jste alergická na mifepriston nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

-    jestliže trpíte selháním nadledvin;

-    jestliže trpíte těžkým astmatem, které není možné adekvátně léčit farmakologicky;

-    jestliže trpíte dědičnou porfyrií.

   Dále

Pro ukončení těhotenství do 63 dní od Vašeho posledního menstruačního cyklu:

-    jestliže vaše těhotenství nebylo potvrzeno biologickým testem nebo ultrazvukovým vyšetřením;

-    jestliže od prvního dne Vašeho posledního menstruačního cyklu uplynulo více než 63 dní;

-    jestliže má Váš lékař podezření na mimoděložní těhotenství (vajíčko je implantováno mimo dělohu);

-    jestliže nesmíte užít vybraný analog prostaglandinu.

Pro změkčení a otevření děložního hrdla před chirurgickým ukončením těhotenství:

-    jestliže nebylo Vaše těhotenství potvrzeno biologickým testem nebo ultrazvukovým vyšetřením;

-    jestliže má Váš lékař podezření na mimoděložní těhotenství;

-    jestliže od prvního dne Vašeho posledního menstruačního cyklu uplynulo 84 dní nebo více.

Pro ukončení těhotenství později než po 3 měsících gravidity:

-    jestliže nesmíte užít vybraný analog prostaglandinu.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Mifegyne se poraďte se svým lékařem, pokud:

-    trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin;

-    trpíte anemií nebo jste podvyživená;

-    trpíte kardiovaskulárním onemocněním (srdeční nebo oběhové soustavy);

-    u Vás existuje zvýšené riziko srdečního onemocnění. Mezi rizikové faktory patří věk nad 35 let a kouření cigaret nebo vysoký krevní tlak, vysoká hladina krevního cholesterolu (zvýšený obsah tuku v krvi) nebo cukrovka;

-    trpíte onemocněním, které může ovlivnit srážlivost krve;

-    trpíte astmatem.

Pokud máte zavedené antikoncepční tělísko, bude třeba tělísko před podáním přípravku Mifegyne vyjmout.

Před užitím přípravku Mifegyne Vám bude proveden krevní test na zjištění Rh faktoru. Pokud jste Rh negativní, Váš lékař s Vámi prodiskutuje obvyklý postup vyžadované léčby.

Další léčivé přípravky a Mifegyne

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte:

-    kortikosteroidy (používané k léčbě astmatu nebo léčbu jiného zánětu);

-    ketokonazol, itrakonazol (používané k léčbě mykóz);

-    erythromycin, rifampicin (antibiotika);

-    třezalka (přírodní lék, který se používá k léčbě mírné deprese);

-    fenytoin, fenobarbital, karbamazepin (používané k léčbě křečí; epilepsie);

-    nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), např. kyselinu acetylsalicylovou nebo diklofenak.

Přípravek Mifegyne s jídlem a pitím

V průběhu užívání přípravku Mifegyne by mělo být vyloučeno pití grepové šťávy.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Selhání ukončení těhotenství (přetrvávající těhotenství) po užití samotného přípravku Mifegyne nebo v kombinaci s prostaglandinem je v případě těhotenství ukončeného porodem spojené s vrozenými vývojovými vadami.

Riziko selhání se zvyšuje:

-    pokud prostaglandin není podán v souladu s jeho předepsanými léčebnými instrukcemi (viz bod 3);

-    s dobou trvání těhotenství;

-    s počtem předcházejících těhotenství, která jste v minulosti prodělala.

Pokud nedojde k ukončení těhotenství po užití tohoto přípravku nebo kombinace přípravků, existuje neznámé riziko pro plod. Pokud se rozhodnete v těhotenství pokračovat, musí být na specializované pracovišti prováděno důkladné prenatální monitorování a opakované ultrazvukové vyšetření těhotenství se zvláštní pozorností věnované končetinám plodu. Váš lékař Vám podá podrobnější informace.

Pokud se rozhodnete pokračovat v úplném ukončení těhotenství, bude použita jiná metoda. Váš lékař Vás informuje o možnostech.

Kojení

Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek užívat. Pokud užíváte přípravek Mifegyne, pak nekojte, neboť tento přípravek se vylučuje do mateřského mléka.

Plodnost

Tento přípravek nemá vliv na plodnost. Jakmile bude těhotenství ukončeno, můžete znovu otěhotnět. Jakmile budete mít od svého lékaře potvrzeno, že těhotenství bylo ukončeno, měla byste ihned začít užívat antikoncepci.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek může způsobit závrať jako vedlejší účinek ukončení těhotenství. Po užití přípravku dávejte zvláště pozor při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, dokud nezjistíte, jaký má přípravek Mifegyne na Vás vliv.

3. Jak se přípravek Mifegyne užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

1) Farmakologické ukončení vyvíjejícího se nitroděložního těhotenství

Ukončení těhotenství do 49 dní po Vašem posledním menstruačním cyklu Dávkování u dospělých

-    3 tablety užívané perorálně.

Užití tablety

-    v přítomnosti lékaře nebo člena jeho/jejího zdravotnického personálu spolkněte celé tablety a zapijte je sklenicí vody;

-    36-48 hodin po užití přípravku Mifegyne užijte analog prostaglandinu. Prostaglandin Vám bude podán buď ve formě tablet (misoprostol 400 mikrogramů), které musíte spolknout a zapít vodou, nebo formou vaginálního pesaru (gemeprost 1 mg);

-    pokud u Vás dojde do 45 minut po užití tablet mifepristonu ke zvracení, ihned informujte svého lékaře. Budete muset užít tablety znovu.

Ukončení těhotenství do 50-63 dní po Vašem posledním menstruačním cyklu Dávkování u dospělých

-    3 tablety užívané perorálně.

Užití tablety

-    v přítomnosti lékaře nebo člena jeho/jejího zdravotnického personálu spolkněte celé tablety a zapijte je sklenicí vody;

-    36-48 hodin po užití přípravku Mifegyne užijte analog prostaglandinu. Prostaglandin je vaginální pesar (gemeprost 1 mg);

-    pokud u Vás dojde do 45 minut po užití tablet mifepristonu ke zvracení, ihned informujte svého lékaře. Budete muset užít tablety znovu.

Tato metoda vyžaduje Vaši účast, a proto byste měla vzít na vědomí, že:

-    pro zajištění efektivnosti léčby je nezbytné užití druhého přípravku (který obsahuje prostaglandin).

-    se musíte do 14-21 dnů po užití přípravku Mifegyne dostavit do zdravotnického zařízení ke kontrolnímu vyšetření (třetí návštěva zdravotnického zařízení), které ověří, že Vaše těhotenství bylo zcela ukončeno a jste v pořádku.

Časový harmonogram farmakologického ukončení těhotenství bude následující:

1)    Ve zdravotnickém zařízení oprávněném předepisovat tento léčivý přípravek Vám bude jako první podán přípravek Mifegyne, který užijete perorálně.

2)    36-48 hodin poté Vám bude podán analog prostaglandinu. Po podání analogu prostaglandinu byste měla být 3 hodiny v klidu.

3)    Zárodek může být vypuzen do několika hodin po užití analogu prostaglandinu, nebo během několika následujících dnů. Po užití přípravku Mifegyne se dostaví vaginální krvácení, které bude trvat v průměru 12 dnů, s postupem času bude krvácení slabší.

4)    Do 14-21 dnů po užití přípravku Mifegyne se musíte dostavit do zdravotnického zařízení ke kontrolnímu vyšetření, které ověří, že vypuzení zárodku je úplné.

Ihned kontaktujte zdravotnické zařízení oprávněné předepisovat tento léčivý přípravek v následujících případech:

-    jestliže máte vaginální krvácení déle než 12 dní a/nebo jestliže je velmi silné (například potřebuj'ete více než 2 hygienické vložky za hodinu po dobu delší než 2 hodiny);

-    jestliže máte silné bolesti břicha;

-    jestliže máte horečku nebo j'estliže máte zimnici a třesavku.

Další důležitá věc k zapamatování:

-    Vaginální krvácení neznamená, že vypuzení zárodku bylo dokončeno.

Krvácení z dělohy obvykle započne 1 až 2 dny po užití přípravku Mifegyne.

Ve vzácných případech může dojít k vypuzení plodu již před užitím prostaglandinu. Je nezbytné, abyste se dostavila ke kontrolnímu vyšetření do zdravotnického zařízení za účelem potvrzení, že k úplnému vypuzení zárodku skutečně došlo.

Pokud těhotenství pokračuje nebo nedošlo k úplnému vypuzení zárodku, Váš lékař Vás informuje o možnostech ukončení těhotenství.

Doporučuje se, abyste až do doby kontrolního vyšetření necestovala příliš daleko od Vašeho zdravotnického zařízení, ve kterém Vám byl přípravek předepsán.

V naléhavých případech, nebo pokud máte jakékoli dotazy, zatelefonujte nebo navštivte zdravotnické zařízení, ve kterém Vám byl přípravek předepsán. Nemusíte čekat až do kontrolního vyšetření.

2) Pro změkčení a otevření děložního hrdla před chirurgickým ukončením těhotenství:

Dávkování u dospělých

-    1 tableta užívaná perorálně.

Užití tablety

-    spolkněte celou tabletu a zapijte ji sklenicí vody;

-    pokud u Vás dojde do 45 minut po užití tablety mifepristonu ke zvracení, ihned informujte svého lékaře. Budete muset užít další tabletu.

Časový harmonogram farmakologického ukončení těhotenství bude následující:

1)    Ve zdravotnickém zařízení oprávněném předepisovat tento léčivý přípravek Vám bude jako první podán přípravek Mifegyne, který užijete perorálně.

2)    36-48 hodin poté se vrátíte do zdravotnického zařízení, ve kterém Vám byl přípravek předepsán, k provedení chirurgického výkonu.

Váš lékař Vám vysvětlí celý zákrok. Je možné, že u Vás po užití přípravku Mifegyne dojde před zákrokem ke krvácení.

Ve vzácných případech může k vypuzení plodu dojít před zákrokem. Je nezbytné, abyste se dostavila ke kontrolnímu vyšetření do zdravotnického zařízení za účelem potvrzení, že k úplnému vypuzení zárodku skutečně došlo. K podstoupení chirurgického zákroku se musíte dostavit do vybraného zdravotnického zařízení.

V naléhavých případech, nebo pokud máte jakékoli dotazy, zatelefonujte nebo navštivte zdravotnické zařízení, ve kterém Vám byl přípravek předepsán. Nemusíte čekat až do kontrolního vyšetření.

3)    Pro ukončení těhotenství později než během prvních 3 měsíců gravidity:

Dávkování u dospělých

-    3 tablety užívané perorálně.

Užití tablety

-    spolkněte celé tablety a zapijte je sklenicí vody;

-    36-48 hodin po užití přípravku užijte analog prostaglandinu, jehož podání může být opakováno několikrát v pravidelných intervalech, dokud nedojde k úplnému ukončení těhotenství;

-    pokud u Vás dojde do 45 minut po užití tablet mifepristonu ke zvracení, ihned informujte svého lékaře. Budete muset užít tablety znovu.

4)    K vyvolání porodu, když bylo těhotenství přerušeno (úmrtí plodu v děloze).

Dávkování u dospělých

-    3 tablety užívané perorálně denně po dobu dvou dnů.

Užití tablety

-    spolkněte celé tablety a zapijte je sklenicí vody;

-    pokud u Vás dojde do 45 minut po užití tablet mifepristonu ke zvracení, ihned informujte svého lékaře. Budete muset užít tablety znovu.

Použití u dospívajících

Údaje o použití přípravku Mifegyne u dospívajících jsou omezené.

Jestliže jste užila více přípravku Mifegyne, než jste měla

Jestliže užijete příliš mnoho tablet, ihned kontaktujte svého lékaře nebo vyhledejte pohotovost nejbližší nemocnice.

Lékař Vám vydá přesné množství přípravku Mifegyne; je proto nepravděpodobné, že byste užila příliš mnoho tablet. Užití příliš mnoha tablet může způsobit příznaky selhání nadledvin. Projevy akutní otravy si mohou vyžádat speciální léčbu včetně podání dexamethasonu.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Mifegyne

Jestliže zapomenete užít jakoukoliv část léčby, je pravděpodobné, že metoda nebude zcela účinná. Pokud jste zapomněla užít přípravek Mifegyne nebo část předepsané léčby, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Vážné nežádoucí účinky:

-    alergická reakce. Kožní vyrážka, lokální otoky obličeje a/nebo hrtanu, které se mohou vyskytnout v kombinaci s kopřivkou.

Další vážné nežádoucí účinky:

-    případy závažného nebo fatálního toxického nebo septického šoku. Horečka s bolestmi svalů, rychlá srdeční frekvence, závrať, průjem, zvracení nebo pocit slabosti. Tento nežádoucí účinek se může vyskytnout tehdy, pokud neužijete perorálně druhý z přípravků, tabletu misoprostolu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto nežádoucích účinků, IHNED kontaktujte svého lékaře nebo vyhledejte pohotovost nejbližší nemocnice.

Další nežádoucí účinky

Velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 osob):

-    kontrakce dělohy nebo křeče;

-    průjem;

-    pocit nevolnosti (nauzea) nebo nevolnost (zvracení).

Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 osob):

-    silné krvácení;

-    mírné až středně těžké křeče trávicího ústrojí;

-    infekce dělohy (endometritida (zánět děložní sliznice) a zánětlivé onemocnění pánve).

Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 osob):

-    pokles krevního tlaku.

Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1 000 osob):

-    horečka;

-    bolesti hlavy;

-    celkově nedobrý pocit a pocit únavy;

-    vagové příznaky (návaly horka, závratě, třesavky);

-    kopřivka a kožní poruchy, které mohou být závažné;

-    prasknutí dělohy po podání prostaglandinu během druhého a třetího trimestru těhotenství, zvláště pak u žen s vícečetnými porody nebo u žen s jizvou po císařském řezu.

5. Jak přípravek Mifegyne uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud krabička nebo blistry vykazují známky poškození. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6. Obsah balení a další informace

Co Mifegyne obsahuje

Léčivou látkou je mifepristonum.

Jedna tableta přípravku Mifegyne obsahuje 200 mg mifepristonu.

Dalšími pomocnými látkami jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, povidon, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulósa.

Jak přípravek MIFEGYNE vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Mifegyne jsou žluté bikonvexní tablety o průměru 11 mm, na jedné straně vyraženo „167 B".

Jsou dostupná balení přípravku Mifegyne obsahující 1, 3 x 1, 15 x 1 nebo 30 x 1 tabletu v perforovaných jednodávkových blistrech z kombinace PVC/Al.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

EXELGYN

216, Boulevard Saint Germain

75007 Paříž

Francie

Výrobce:

Laboratoires Macors 89000 Auxerre Francie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: MIFEGYNE. Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 25.3.2015

8