Příbalový Leták

Katora 50 Mg Žvýkací Tablety

F V-T~


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


KATORA 25 mg žvýkací tablety KATORA 50 mg žvýkací tablety KATORA 100 mg žvýkací tablety

sildenafilum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje 35,12 mg sildenafili citras, což odpovídá 25 mg sildenafilum.

Jedna tableta obsahuje 70,24 mg sildenafili citras, což odpovídá 50 mg sildenafilum.

Jedna tableta obsahuje 140,48 mg sildenafili citras, což odpovídá 100 mg sildenafilum.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje aspartam (E951), monohydrát laktosy . Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Žvýkací tablety 1 (2, 4, 8, 12) žvýkacích tablet.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Orální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. další zvláštní upozornění, pokud je POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


SVUS Pharma a.s. Smetanovo nábřeží 1238/20a 500 02 Hradec Králové Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.25mg : 83/512/12-C 50mg: 83/513/12-C 100mg: 83/514/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


KATORA 25 mg žvýkací tablety KATORA 50 mg žvýkací tablety KATORA 100 mg žvýkací tablety


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


KATORA 25 mg žvýkací tablety KATORA 50 mg žvýkací tablety KATORA 100 mg žvýkací tablety

sildenafilum


2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


SVUS Pharma a.s., Hradec Králové, Česká republika


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


5. JINÉ


3