Příbalový Leták

Katora 100 Mg Žvýkací Tablety

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls103376/2011, sukls103377/2011 a sukls103378/2011

Příbalová informace: informace pro uživatele

KATORA 25 mg žvýkací tablety KATORA 50 mg žvýkací tablety KATORA 100 mg žvýkací tablety

žvýkací tablety

sildenafilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek KATORA a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KATORA užívat

3.    Jak se přípravek KATORA užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek KATORA uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek KATORA a k čemu se používá

Přípravek KATORA je lékem ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu. Přípravek KATORA Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění. V případě, že netrpíte poruchou erekce, neměl byste tento přípravek užívat. Přípravek by neměly užívat ženy.

Přípravek KATORA se používá k léčbě mužů s poruchami erekce. Tato porucha je také známá pod pojmem impotence. Jedná se o situaci, kdy muž nemůže během sexuálního vzrušení dosáhnout ztopoření penisu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro sexuální aktivitu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KATORA užívat Neužívejte přípravek KATORA

•    pokud užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaný k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu). Nejste-li si jist, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit, protože souběžné užití může také způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku.

•    pokud jste alergický (přecitlivělý) na sildenafil nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku (viz část 6).

•    pokud máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater.

•    pokud jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký krevní tlak.

•    pokud máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa).

•    pokud jste přišel o zrak v důsledku nonarteriální přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku KATORA je zapotřebí

Oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi před užitím přípravku KATORA, že:

•    trpíte srpkovitou anemií (poruchou červených krvinek), leukemií (nádorové onemocnění bílých krvinek), mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění kostní dřeně).

•    trpíte deformitou penisu nebo Peyronieovou chorobou.

•    máte potíže se srdcem. Váš lékař by měl v tomto případě pečlivě zhodnotit, zda Vaše srdce snese přídatnou zátěž při pohlavním styku.

•    máte vředovou chorobu nebo potíže s krvácivostí (např. hemofilii).

•    zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku. Přestaňte užívat přípravek KATORA a okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Současně s přípravkem KATORA byste neměl k léčbě poruchy erekce užívat žádný jiný přípravek podávaný ústy nebo místně.

Léčba dětí a dospívajících

Přípravek KATORA není určen pro osoby mladší 18 let.

Léčba osob s poruchou funkce ledvin nebo jater

Pokud máte poruchu jater nebo ledvin, měl byste tuto skutečnost probrat s lékařem. Ten posoudí, zda je nutné dávku přípravku KATORA upravit.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek KATORA může ovlivňovat účinek některých jiných léků, především těch, které jsou určeny k léčení bolesti na hrudníku srdečního původu. V případě náhlých zdravotních problémů byste měl ošetřujícímu lékaři oznámit, že jste užil přípravek KATORA a kdy. Neužívejte přípravek KATORA společně s jinými léky, pokud Vám k tomu nedá Váš ošetřující lékař souhlas.

Neužívejte přípravek KATORA , pokud užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku. Vždy informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaných k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu).

Neužívejte přípravek KATORA , pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako např. isoamyl-nitrit („poppers“), protože souběžné užití může způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku.

Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz, např. k léčbě AIDS, doporučí Vám obvykle Váš lékař přípravek KATORA o nejmenší možné síle 25 mg.

Někteří pacienti, užívající alfa-blokátory k léčbě vysokého krevního tlaku nebo zvětšené prostaty, mohou zaznamenat závratě nebo motání hlavy, které může být způsobené nízkým krevním tlakem při rychlém sedání nebo vstávání. Někteří pacienti zaznamenali tyto příznaky při souběžném užití přípravku KATORA s alfa-blokátory. Příznaky posturální hypotenze se mohou nejpravděpodobněji objevit v průběhu 4 hodin po podání sildenafilu. Měl byste pravidelně užívat svou denní dávku alfablokátoru, než začnete užívat přípravek KATORA , aby se snížila pravděpodobnost nástupu těchto příznaků. Lékař může zahájit Vaši léčbu přípravkem KATORA nižší dávkou 25 mg.

Užívání přípravku KATORA s jídlem a pitím

Přípravek KATORA může být užíván s jídlem i bez jídla. Po požití těžkého jídla se však účinek přípravku KATORA může projevit později.

Požití alkoholu může dočasně zhoršit schopnost dosáhnout erekce. Abyste dosáhl co nejvyššího účinku tohoto přípravku, doporučujeme před užitím přípravku KATORA nepožívat větší množství alkoholu.

Těhotenství, kojení a fertilita

Přípravek KATORA není určen pro použití u žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek KATORA může způsobit závratě a narušit vidění. Měl byste proto znát svoji reakci na přípravek KATORA před tím, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Přípravek KATORA obsahuje aspartam a monohydrát laktózy

Přípravek KATORA obsahuje zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby trpící fenylketonurií.

Sdělil-li Vám lékař někdy, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, jako je např. laktóza, kontaktujte před užitím přípravku KATORA svého lékaře.

3. Jak se přípravek KATORA užívá

Vždy užívejte přípravek KATORA přesně podle instrukcí svého lékaře. Nejste-li si jist správným užíváním, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá zahajovací dávka je 50 mg.

Neužívejte více než jednu tabletu přípravku KATORA denně.

Užijte přípravek KATORA zhruba jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem. Tableta by měla být žvýkána celá.

Jestliže máte pocit, že přípravek KATORA účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek KATORA Vám pomůže dosáhnout erekce,jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Doba, po které začne přípravek účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou. Pokud přípravek KATORA užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit.

Pokud po užití přípravku KATORA nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavní styk, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku KATORA, než jste měl(a)

Můžete zaznamenat zvýšený výskyt nežádoucích účinků a jejich závažnosti. Dávka vyšší než 100 mg nezlepšuje dále účinnost.

Neužívejte více tablet, než Vám bylo lékařem doporučeno.

Vyhledejte svého lékaře, pokud užijete více tablet, než jste měl.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek KATORA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím přípravku KATORA bývají obvykle mírné až středně závažné a krátkého trvání.

Pokud se u Vás v průběhu nebo po skončení pohlavního styku objevila bolest na hrudníku:

-    snažte se odpočívat v polosedu,

-    neužívejte na léčbu bolesti na hrudníku nitráty,

-    ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Všechny léčivé přípravky, včetně přípravku KATORA , mohou způsobit alergické reakce.

Kontaktujte ihned svého lékaře, zaznamenáte-li po užití přípravku KATORA jakýkoliv z následujících příznaků: náhlá dýchavičnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček, obličeje, rtů nebo hrdla.

Po užití přípravku KATORA byla hlášena prodloužená a občas bolestivá erekce. Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře.

Pokud zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku, přestaňte přípravek KATORA užívat a okamžitě vyhledejte lékaře.

Velmi častým nežádoucím účinkem (může se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10) je bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1-10 pacientů ze 100) zahrnují: zarudnutí v obličeji, zažívací potíže, změny vidění (včetně změn barevného vidění, citlivosti na světlo, rozmazaného vidění nebo snížené ostrosti vidění), ucpaný nos a závrať.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1-10 pacientů z 1000) zahrnují: zvracení, kožní vyrážku, krvácení na očním pozadí, podráždění oka, překrvené/červené oči, bolest očí, dvojité vidění, neobvyklý pocit v oku, nepravidelný nebo zrychlený srdeční puls, bolest svalů, ospalost, sníženou citlivost na dotek, poruchu rovnováhy, zvonění v uších, nucení na zvracení, sucho v ústech, bolest na hrudi a únavu.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1-10 pacientů z 10000) zahrnují: vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, mdloby, cévní mozkovou příhodu, krvácení z nosu a náhlé zhoršení nebo ztrátu sluchu.

Další nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh zahrnují: bušení srdce, bolest na hrudi, náhlou smrt, srdeční záchvat nebo dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku. Většina těchto mužů, ale ne všichni, měla potíže se srdcem již před užitím přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody měly přímou souvislost s užitím přípravku KATORA . Také byly hlášeny případy křečí nebo záchvatů a závažných kožních reakcí, charakterizovaných vyrážkou, tvorbou puchýřů, olupováním kůže a bolestí, které vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.    Jak přípravek KATORA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace Co přípravek KATORA obsahuje

Léčivou látku je sildenafili citras.

Jedna 25 mg žvýkací tableta obsahuje 25 mg sildenafilum.

Jedna 50 mg žvýkací tableta obsahuje 50 mg sildenafilum.

Jedna 100 mg žvýkací tableta obsahuje 100 mg sildenafilum.

Pomocnými látkami jsou:

Draselná sůl polakrilinu, koloidní bezvodý oxid křemičitý, monohydrát laktosy, Povidon K30, aspartam (E951), sodná sůl kroskarmelosy, aroma máty peprnéť (obsahující maltodextrin (kukuřičný), modifikovaný škrob (E 1450) a silici máty peprné) a magnesium-stearát

Jak přípravek KATORA vypadá a co obsahuje toto balení

KATORA 25 mg žvýkací tablety jsou bílé, trojúhelníkové, bikonvexní žvýkací tablety s vyraženým „25“ na jedné straně.

KATORA 50 mg žvýkací tablety jsou bílé, trojúhelníkové, bikonvexní žvýkací tablety s vyraženým „50“ na jedné straně..

KATORA 100 mg žvýkací tablety jsou bílé, trojúhelníkové, bikonvexní žvýkací tablety s vyraženým „100“ na jedné straně..

Velikost balení: 1, 2, 4, 8 a 12 žvýkacích tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika Výrobce

1.    SVUS Pharma a.s., Česká republika

2.    Genepharm S.A., Řecko

3.    Pharmadox Healthcare Ltd., Malta

4.    Cemelog BRS Ltd., Maďarsko

Tento léčivý přípravek byl schválen v členských státech EEA pod následujícími jmény:

Portugalsko: KATORA 25, 50, 100 mg comprimidos para mastigar Česká republika: KATORA 25, 50, 100 mg žvýkací tablety Slovenská republika: KATORA 25, 50, 100 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.8.2012.

6/6