Příbalový Leták

Karsivan 50 Mg


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Karsivan 100 mg potahovaná tableta

Karsivan 50 mg potahovaná tableta

Propentofyllinum


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet GmbH

Siemensstr. 105

1210 Wien

Rakousko


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Karsivan 100 mg potahovaná tableta

Karsivan 50 mg potahovaná tableta

Propentofyllinum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Karsivan 50 mg: Propentofyllinum 50 mg v 1 potahované tabletě.

Karsivan 100 mg: Propentofyllinum 100 mg v 1 potahované tabletě.


4. INDIKACE


Zlepšení prokrvení mozku a periferních tkání u psů.

Poruchy prokrvení způsobené zejména stářím. Stářím podmíněná malátnost, unavitelnost, apatie,

pohybové potíže, nechutenství, hubnutí, špatná kvalita srsti u psů.

Poznámka

Pozitivní podpůrný účinek má přípravek také při individuálních geriatrických diagnózách (senilní

hluchota, slabozrakost aj.).


5. KONTRAINDIKACE


Nepodávat březím fenám a chovným zvířatům v reprodukčním věku, protože vliv přípravku na tuto

skupinu zvířat nebyl ještě vyhodnocen.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Ojediněle se mohou vyskytnout kožní alergické reakce (např. kopřivka). V takovém případě je třeba

léčbu přerušit. Zvracení bylo pozorováno v ojedinělých případech, zejména při započetí léčby.


Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Perorální podání. Aplikuje se dávka 3 mg / kg živé hmotnosti dlouhodobě, dvakrát denně.

Např.:

Živá hmotnost psa2x denně

Počet

50 mg tabletnebo

Počet

100 mg tablet

do 4 kg

¼ tablety

-

5-8 kg

½ tablety

-

9-15 kg

1 tableta

½ tablety

16-25 kg

1½ tablety

-

26-33 kg

2 tablety

1 tableta

34-50 kg

3 tablety

1½ tablety


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Tablety se mohou aplikovat perorálně přímo do dutiny ústní, uschovány v pamlsku nebo rozlámány a

zamíchány do krmení.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte při teplotě do 25 C.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce a blistru po EXP.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Při výrazném snížení funkce ledvin dávku redukovat.


Lidé se známou přecitlivělostí na propentofylin by měli při nakládání s veterinárním léčivým

přípravkem používat ochranné rukavice.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Únor 2014


15. DALŠÍ INFORMACE


Předávkování

Příznaky zahrnují nadměrnou kardiální a cerebrální stimulaci. V takových případech by

měla být zvířata léčena symptomaticky.


Charakteristika

Účinná látka, propentofylin, zlepšuje prokrvení mozku, srdce a kosterních svalů a umožňuje tak lepší

využití živin a kyslíku v periferních tkáních. Zabraňuje agregaci krevních destiček a zlepšuje průtok

červených krvinek krevním řečištěm.


Farmakokinetické údaje

Po perorální aplikaci se propentofylin rychle a úplně vstřebává a rychle se dostává do periferních

tkání. Po perorálním podání u psů se dosahuje maximálních plazmatických hladin již za 15 minut.

Biotransformace probíhá nejvíce v játrech. Z organizmu se vylučuje ve formě metabolitů z 80-90% v

moči, zbytek v trusu. V organizmu se neakumuluje.


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.


Velikost balení: 60 tablet
3