Příbalový Leták

Karsivan 100 Mg

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Karsivan 100 mg potahovaná tableta


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Léčivá látka:

Propentofyllinum 100 mg v 1 tabletě.


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Potahovaná tableta.

Okrová, bikonvexní, oválná tableta s dělící rýhou na jedné straně.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Psi.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Zlepšení prokrvení mozku a periferních tkání u psů.

Poruchy prokrvení způsobené zejména stářím. Stářím podmíněná malátnost, unavitelnost, apatie,

pohybové potíže, nechutenství, hubnutí, špatná kvalita srsti u psů.


4.3 Kontraindikace


Nepodávat březím fenám a chovným zvířatům v reprodukčním věku, protože vliv přípravku na tuto

skupinu zvířat nebyl ještě vyhodnocen.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Při výrazném snížení funkce ledvin dávku redukovat.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Lidé se známou přecitlivělostí na propentofylin by měli při nakládání s veterinárním léčivým

přípravkem používat ochranné rukavice.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Ojediněle se mohou vyskytnout kožní alergické reakce (např. kopřivka). V takovém případě je třeba

léčbu přerušit. Zvracení bylo pozorováno v ojedinělých případech, zejména při započetí léčby.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Viz kontraindikace.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou známy.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Perorální podání.

Aplikuje se dávka 3 mg / kg živé hmotnosti dlouhodobě, dvakrát denně.


Živá hmotnost psa


2x denně


Počet tablet

9-15 kg

1/2 tablety

26-33 kg

1 tableta

34-50 kg

1+1/2 tablety


Tablety se mohou aplikovat perorálně přímo do dutiny ústní, uschovány v pamlsku nebo rozlámány a

zamíchány do krmení.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Příznaky zahrnují nadměrnou kardiální a cerebrální stimulaci. V takových případech by měla být

zvířata léčena symptomaticky.


4.11 Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Periferní vazodilatancia – purinové deriváty

ATCvet kód: QC04AD90


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Propentofylin patří ke xanthinovým derivátům. V řadě studií provedených na různých druzích zvířat

se prokázalo, že zlepšuje prokrvení mozku, srdce a kosterních svalů a umožňuje tak lepší využití živin

a kyslíku v periferním oběhu. Zabraňuje agregaci krevních destiček a zlepšuje průtok červených

krvinek krevním řečištěm.


5.2 Farmakokinetické údaje

Po perorální aplikaci se propentofylin rychle a úplně vstřebává a rychle se dostává do periferních

tkání. Po perorálním podání u psů se dosahuje maximálních plazmatických hladin již za 15 minut.


Poločas rozpadu je přibližně 30 minut a biologická dostupnost původní látky činí asi 30%, přičemž v

organizmu je dostupná celá řada jejích účinných metabolitů. Biotransformace probíhá nejvíce v játrech. Propentofylin se vylučuje z organizmu ve formě metabolitů z 80-90% v moči, zbytek v trusu.

V organizmu se neakumuluje.6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Jádro tablety

Monohydrát laktózy

Kukuřičný škrob

Krospovidon

Mastek

Stearan hořečnatý

Koloidní bezvodý oxid křemičitý


Potah tablety

Hypromelóza

Mastek

Oxid titaničitý (E 171)

Žlutý oxid železitý (E 172)

Makrogol 8000


6.2 Inkompatibility


Nejsou známy.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25C.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Papírová krabička obsahující 6 PVC/Al blistrů potažených hliníkovou fólií po 10 tabletách.

Velikost balení: 60 tablet


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko


8. Registrační číslo(a)


96/049/04-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


14.7.1994, 24.3.1999, 24.9.2004, 19.1.2010


10. DATUM REVIZE TEXTU


Únor 2014


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.4