Příbalový Leták

KaronInformace pro použití, čtěte pozorně!

Text příbalové informace - pro lék na lékařský předpis


KARON

(Alprostadilum)

injekční roztok


Držitel registračního rozhodnutí / Výrobce

Zentiva,k. s., Praha, Česká republika


Složení

Účinná látka: Alprostadilum 0,1 mg (100µg) v 1 ampuli (0,2 ml) injekčního roztoku

Pomocná látka: Bezvodý ethanol

Rozpouštědlo: Fyziologický roztok


Indikační skupina

Vazodilatans


Charakteristika

Karon obsahuje alprostadil, synteticky připravenou obdobu tělu vlastní látky prostaglandinu E1. Po podání injekce Karon do topořivých těles penisu dojde ke zvýšení přítoku tepenné krve do těchto těles a jejich rychlým plněním se též sníží rychlost žilního odtoku z nich, což společně vede k dostatečnému ztopoření penisu během 5 až 15 minut.


Indikace

Přípravek se používá k diagnóze a léčbě poruch erekce (erektilní dysfunkce) u dospělých mužů.


Kontraindikace

Karon se nepodává při přecitlivělosti na účinnou látku nebo pomocné látky obsažené v přípravku, při krvácivých stavech a těžších srdečních onemocněních. Dále se nesmí používat u pacientů s deformací penisu a u pacientů s náchylností k priapismu (dlouhotrvající bolestivá erekce) např. při srpkovité anémii a leukémii.


Nežádoucí účinky

Při aplikaci může někdy dojít k těmto komplikacím:

- krvácení z místa vpichu či vznik podkožního krevního výronu v důsledku poranění podkožní cévy,

- krvácení z ústí močové trubice při jejím poranění nesprávně zavedenou injekční jehlou,

- zanesení infekce při nedodržování pravidel zabránění přístupu choroboplodných zárodků,

- neúměrně dlouho trvající, případně bolestivé ztopoření,

- celkové reakce jsou velmi vzácné, jde o pokles krevního tlaku až možnost mdloby při vzpřímené poloze těla (doporučujeme proto provádět auto-aplikace v sedě), návaly horka, zarudnutí.

O výskytu všech těchto nežádoucích účinků informujte neprodleně svého odborného lékaře a lék znovu použijte teprve po jeho výslovném souhlasu.


Interakce

Vzájemné ovlivnění účinku přípravku Karon a jiných současně užívaných léků není při dodržení dávkování a postupu aplikace známo. Přesto informujte lékaře o případném užívání léků na snížení krevního tlaku nebo léků rozšiřujících cévy.

Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že používáte Karon.Souběžné podávání dalších látek používaných k navození erekce může vést k dlouhotrvající erekci. Proto tato léčiva nesmějí být užívána současně s Karonem.


Dávkování

Dávkování je přísně individuální podle citlivosti pacienta. Dávka stanovená lékařem by měla vyvolat erekci trvající 20-60 minut.

Obvykle se podává počáteční dávka 1,25-2,5 µg alprostadilu a podle intenzity a trvání účinku se dávka dále zvyšuje na vhodné množství, které si pacient sám podává. Erekce nastává obvykle za 5 – 15 minut po injekci. Dávkování se u jednotlivých pacientů liší, ale obvykle se pohybuje v rozmezí 10-20 µg na jednu dávku. V jedné injekci nesmí být překročena dávka 60 µg. Přípravek používejte maximálně 1x denně a ne častěji než 3x týdně.


Způsob použití

Aplikaci injekcí nejprve provádí odborný lékař, který současně určuje potřebnou optimální dávku k vyvolání ztopoření, které by mělo v ideálním případě trvat 20 až 60 minut. Teprve po stanovení vhodného dávkování je možno pod přímým dohledem lékaře začít s nacvičováním techniky tzv. „auto-injekcí“, tj. podávání injekce sám sobě. Bezpečné používání přípravku Karon v rámci auto-injekcí předpokládá:

- dodržování všech zásad zabránění vniknutí choroboplodných zárodků při aplikaci,

- zvládnutí techniky auto-injekcí z hlediska konkrétně doporučeného místa vpichu,

- dodržování lékařem stanoveného dávkování.

V případě, že erekce trvá déle než 4 hodiny, vyhledejte nejbližší urologické nebo chirurgické pracoviště. Při déle přetrvávající erekci by mohlo dojít k trvalému poškození tkání pohlavního údu. Přípravek si neaplikujte z tohoto důvodu ani v případech, kdy nemáte možnost nejpozději do 5 hodin od podání injekce dosáhnout některého z výše uvedených pracovišť v případě potřeby (např. o dovolené, při pobytu v cizině apod.). Auto-injekce se aplikuje maximálně 3x týdně, aby tkáně v místě vpichu měly dostatek času na zhojení.

V případě neúspěšné aplikace (tj. bez vyvolání dostatečné erekce) podání v tentýž den nikdy neopakujte!


Postup při aplikaci

Karon se aplikuje z lahvičky s propichovacím uzávěrem, ve které byl přípravek naředěn a připraven v lékárně.

Gumový uzávěr lahvičky s přípravkem Karon dezinfikujte doporučeným dezinfekčním prostředkem, asi po 1 minutě odeberte čerstvě vybalenou jednorázovou injekční stříkačkou s nasazenou jehlou stanovené množství roztoku a jehlu opět zakryjte nasazením ochranného krytu.

Nikdy nevstřikujte již nabrané přebytečné množství roztoku zpět!

Pomocí tamponu dezinfikujte doporučeným antiseptickým prostředkem místo vpichu, asi po 1 minutě sejměte ochranný kryt injekční jehly a přípravek aplikujte.

Při aplikacích střídejte stranu a místo vpichu při jednotlivých podáních, aby byla maximálně šetřena tkáň topořivých těles penisu.

Používejte lékařem doporučenou a pod jeho dohledem procvičenou techniku. Jehla musí být zavedena dostatečně hluboko do topořivého tělesa a vlastní aplikace látky nesmí být prováděna proti odporu ani vyvolávat palčivou bolest. Pokud se vyskytne odpor či palčivost, je nutno zavedenou jehlu o 1-2 mm povytáhnout nebo naopak zavést hlouběji. Po vytažení jehly vždy pevně přitlačte sterilní tampon s antiseptickým roztokem na místo vpichu na dobu 1-3 minuty. V případě pokračujícího krvácení je nutno místo vpichu stlačit na 5-10 minut a soulož odložit.


Upozornění

Na základě předpisu odborného lékaře Vám bylo v lékárně vydáno 1 balení čerstvě připraveného přípravku pro přímou aplikaci. Při dodržování výše popsaného postupu při jednotlivých odběrech předepsaného množství roztoku (1 ml roztoku obsahuje 10 µg účinné látky!) a uchování lékovky v chladničce při teplotě 1-5 oC lze toto balení používat po dobu 4 týdnů (nesmí se dávat na výparník chladničky nebo do mrazicího boxu, roztok nesmí zmrznout, po zmrznutí a opětovném rozmrazení nelze roztok použít).

Nikdy nepoužívejte stříkačku ani jehlu opakovaně!

Při náhodném dotyku jehly či kuželu stříkačky během manipulace před vlastní aplikací je vyřaďte a použijte nové. Chráníte se tak před možným zanesením infekce do pohlavního údu s možnými vážnými následky. Místo vpichu po injekci je možným místem vstupu infekce, včetně pohlavních chorob. Doporučujeme Vám proto dbát nejen pravidel bezpečného sexu (výběr partnera a ochranných prostředků), ale i důsledné dodržování osobní hygieny při pohlavním styku.

Výjimečně může přípravek vyvolat pokles krevního tlaku s následným snížením reaktivity. Může tak dojít k nepříznivému ovlivnění činností vyžadujících zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel a obsluha strojů), pokud by tyto činnosti byly vykonávány bezprostředně po aplikaci přípravku.


Příprava naředěného roztoku v lékárně

Za aseptických podmínek přidejte obsah ampulky k roztoku v lahvičce a protřepejte. Označte na lahvičce a na skládačce datum použitelnosti naředěného roztoku (4 týdny).


Způsob uchovávání

Lahvičku s roztokem uchovávejte v suchu při teplotě 1-5 oC!

Chraňte před světlem a mrazem!

Po naředění se přípravek uchovávejte maximálně 4 týdny.


Varování

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


Balení

1 ampule s 0,2 ml 0,05% roztoku alprostadilu v absolutním alkoholu

1 lahvička rozpouštědla s 9,8 ml fyziologického roztoku


Datum poslední revize

3.11. 2009


3/3