Příbalový Leták

Kanamycin-Pos

Informace pro variantu: Oční Mast (2,5gm,6,2mg/Gm), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls186703/2016 a sukls186708/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

KANAMY CIN-POS oční mast

(kanamycini sulfas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek Kanamycin-POS, oční mast a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kanamycin-POS, oční mast používat

3.    Jak se přípravek Kanamycin-POS, oční mast používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Obsah balení a další informace

1. Co je Kanamycin-POS, oční mast a k čemu se používá

Kanamycin-POS, oční mast je oftalmologický přípravek s antibakteriálním účinkem.

Kanamycin-POS, oční mast je protibakterálně působící přípravek v oční masti.

Kanamycin-POS, oční mast se používá k léčení bakteriálních infekcí víček, spojivek a rohovky, při poranění, popálení nebo poleptání oka a po očních operacích.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kanamycin-POS, oční mast používat

Nepoužívejte přípravek Kanamycin-POS, oční mast v případě, že je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

Je třeba mít na zřeteli možnost zkřížené alergie s jinými aminoglykosidovými antibiotiky.

Po dobu léčby přípravkem Kanamycin-POS, oční mast nesmíte nosit kontaktní čočky.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Kanamycin-POS, oční mast se poraďte se svým lékařem.

Děti a dospívající

Přípravek Kanamycin-POS, oční mast je určen dospělým, dospívajícím a dětem.

Další léčivé přípravky a přípravek Kanamycin-POS oční mast

Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Přípravek Kanamycin-POS, oční mast s jídlem a pitím

Používání přípravku Kanamycin-POS, oční mast není závislé na stravovacím rytmu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Kanamycin-POS, oční mast se v těhotenství i v období kojení může používat, při místním očním použití nebyly celkové toxické účinky prokázány.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pro možnost nepříznivého ovlivnění vidění po nanesení masti se pracujícím pacientům a řidičům doporučuje používat tuto mast jenom na noc.

Přípravek Kanamycin-POS, oční mast obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin).

Tuk z ovčí vlny (lanolin) může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).

3. Jak se přípravek Kanamycin-POS, oční mast používá

Vždy používejte tento přípravek podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Doporučená dávka přípravku je, pokud Vám lékař nepředepsal jinak, naneste několikrát denně (v pravidelných intervalech přes den každé 3 - 4 hodiny a před spaním na noc) do spojivkového vaku proužek masti dlouhý asi 1 cm. Trvání léčby určí vždycky lékař, který na základě pravidelných kontrol v závislosti na průběhu onemocnění rozhodne o pokračování nebo ukončení léčby. Po 5 -7 dnech infekce obvykle odezní. Léčba by pak měla pokračovat ještě další 2 -3 dny. Jen v odůvodněných případech může doba léčení překročit 14 dní.

Před použitím odšroubujte ochrannou čepičku, zakloňte hlavu, odtáhněte dolní víčko od oka a pak mírným tlakem na tubu naneste do spojivkového vaku proužek masti. Pak oči pomalu zavřete.

Přípravek zásadně nanášejte tak, aby špička tuby nepřišla do styku s okem nebo s kůží obličeje.

Po použití tubu zase pečlivě uzavřete.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Kanamycin-POS, oční mast než jste měl(a), nejsou žádná zvláštní opatření potřebná. U krátkodobého předávkování kanamycinem nejsou žádné známé nežádoucí účinky.

Jestliže jste zapomněla použít přípravek Kanamycin-POS oční mast

Ve stanovenou dobu, nezdvojujte následující dávku, ale pokračujte v používání přípravku ve stanoveném čase.

Jestliže jste přestala používat přípravek Kanamycin-POS, oční mast na základě vlastního rozhodnutí a máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskatnout u každého.

Vzácně se může vyskytnout reakce přecitlivělosti - horečka, svědění, vyrážka, eosinofilie (zmnožení určitého typu bílých krvinek), angioneurotický edém (bolestivý otok kůže a sliznic), kontaktní dermatitida (zánětlivá kožní reakce) nebo kopřivka. Tyto změny vyžadují přerušení léčby.

Může se vyvinout i odolnost (rezistence) dosud citlivých mikrobů proti přípravku anebo infekce rezistentními kmeny mikrobů.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Kanamycin-POS, oční mast uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí!

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete známek snížení jakosti (zakalení, otevřená tuba apod.).

Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Léčivou látkou je:

Kanamycini sulfas 6,2 mg (odpovídá kanamycinum 5 mg) v 1 g masti.

Pomocnými látkami jsou:

bílá vazelína, tekutý parafin, tuk z ovčí vlny.

Jak přípravek Kanamycin-POS, oční mast vypadá a co obsahuje toto balení

Hliníková tuba s vnitřní izolační vrstvou na bázi fenolové pryskyřice, PE šroubovací uzávěr, krabička. Velikost balení: 2,5 g.

Držitel rozhodnutí o registraci

URSAPHARM spol. s r.o.

Kubánské náměstí 1391/11 100 00 Praha 10, Česká republika Tel.: +420 295 560 468 e-mail: info@ursapharm.cz

Výrobce

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Saarbrucken, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

1.7.2016

3