Příbalový Leták

Kalium Phosphoricum

Informace pro variantu: Granule (4gm,3ch-30ch), Granule (4gm,3k-10mk), Granule (4gm,3ch-200ch), zobrazit další variantu

sp.zn. sukls201302/2012

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU ETIKETA na dóze s granulemi_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


KALIUM PHOSPHORICUM    3CH-200CH, 3K-10MK


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


KALII DIHYDROGEN OPHO SPHAS


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


4    g granulí

5    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

6    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Datum revize textu: 23.9.2015


8. POUŽITELNOST


EXP:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE


Držitel: BOIRON, Messimy, Francie Výrobce: BOIRON, Ste-Foy-les-Lyon, Francie


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA


Reg. číslo: 93/153/93-A/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.