Příbalový Leták

Kalium Bromatum

sp.zn.sukls168593/2013

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA OBALU {ETIKETA na dóze s granulemi}


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


KALIUM BROMATUM    3CH-200CH, 3K-10MK

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


KALII BROMIDUM


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


4 g granulí


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Datum revize textu : 19.9.2013


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE


BOIRON, Messimy, Francie BOIRON, Ste-Foy-les-Lyon, Francie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


13. ČÍSLO SARZE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU    ~

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

2/2