Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Jepafex 4 Mg Granule

zastaralé informace, vyhledat novější

Sp.zn.sukls133219/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

JEPAFEX 4 mg granule

montelukastum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začne Vaše dítě tento přípravek užívat.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vaše dítě.

•    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V této příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek Jepafex a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jepafex užívat

3.    Jak se přípravek Jepafex užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Jepafex uchovávat

6.    Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK JEPAFEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Jepafex je antagonista leukotrienového receptoru, který blokuje látky, zvané leukotrieny. Leukotrieny způsobují zúžení a zduření dýchacích cest v plicích. Blokováním leukotrienů zmírňuje přípravek Jepafex projevy astmatu a pomáhá astma zvládat.

Váš lékař přípravek Jepafex předepsal k léčbě astmatu Vašeho dítěte, k prevenci vzniku příznaků astmatu během dne i noci.

•    Přípravek Jepafex se používá k léčbě pacientů ve věku od 6 měsíců do 5 let, kterým jejich léčba neposkytuje dostatečnou kontrolu nad astmatem a kteří vyžadují dodatečnou léčbu.

•    Přípravek Jepafex lze rovněž použít jako alternativní léčbu k inhalačním kortikosteroidům u pacientů ve věku od 2 do 5 let, kteří na své astma v současnosti žádné perorální kortikosteroidy nepoužívají a u kterých se prokázalo, že nejsou schopni inhalační kortikosteroidy užívat.

•    Přípravek Jepafex rovněž napomáhá při prevenci námahou vyvolaného zúžení dýchacích cest u pacientů ve věku 2 let a starších.

Váš lékař určí, jak přípravek Jepafex používat v závislosti na příznacích a závažnosti astmatu Vašeho dítěte.

Co je astma?

Astma je dlouhodobé onemocnění.

Astma zahrnuje:

•    potíže s dechem způsobené zúženými dýchacími cestami. Toto zúžení dýchacích cest se zhoršuje a zlepšuje v reakci na různé stavy.

•    citlivé dýchací cesty, které reagují na mnohé podněty, jako je cigaretový kouř, pyl, studený vzduch nebo námaha.

•    otok (zánět) výstelky dýchacích cest.

Příznaky astmatu zahrnují: kašel, sípání a tíseň na hrudi.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK JEPAFEX UŽÍVAT

Informujte svého lékaře o veškerých zdravotních potížích nebo alergiích, kterými Vaše dítě trpí, nebo kterými trpělo v minulosti.

Nepodávejte přípravek Jepafex Vašemu dítěti, pokud

•    je alergické (přecitlivělé) na montelukast nebo na kteroukoli další složku přípravku Jepafex (viz bod 6. DALŠÍ INFORMACE).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Jepafex je zapotřebí

•    Pokud se astma nebo dýchání Vašeho dítěte zhorší, ihned se obraťte na svého lékaře.

•    Perorální přípravek Jepafex není určen k léčbě akutních astmatických záchvatů. Pokud

k záchvatu dojde, postupujte podle pokynů, které Vám pro Vaše dítě dal lékař. Vždy u sebe mějte protiastmatickou inhalační záchrannou medikaci.

•    Je důležité, aby Vaše dítě užívalo všechny antiastmatické léky, které mu lékař předepsal. Přípravek Jepafex se nesmí používat místo jiných antiastmatických léků, které Váš lékař dítěti předepsal.

•    Pokud Vaše dítě užívá antiastmatika, mějte na mysli, že pokud se u něj vyvine kombinace příznaků připomínajících chřipku, mravenčení nebo necitlivost v rukou či nohou, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka, musíte se obrátit na svého lékaře.

•    Vaše dítě nesmí užívat kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) ani protizánětlivé léky (rovněž známé jako nesteroidní antirevmatika), pokud jeho astma zhoršují.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Některé léky mohou ovlivňovat působení přípravku Jepafex, případně přípravek Jepafex může mít vliv na působení jiných léků, které Vaše dítě užívá.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Předtím, než Vaše dítě začne přípravek Jepafex užívat, informujte svého lékaře, pokud užívá následující léky:

•    fenobarbital (používá se k léčbě epilepsie)

•    fenytoin (používá se k léčbě epilepsie)

•    rifampicin (používá se k léčbě tuberkulózy a některých jiných infekcí)

Užívání přípravku Jepafex s jídlem a pitím

Přípravek Jepafex 4 mg granule lze užívat bez ohledu na čas příjmu potravy.

Těhotenství a kojení

Tento bod se u přípravku Jepafex 4 mg granule neuplatňuje, jelikož je určen k použití u dětí ve věku od 6 měsíců do 5 let, nicméně následující informace se týkají léčivé látky montelukastu.

Použití v těhotenství

Těhotné ženy nebo ženy, které těhotenství plánují, se musí před zahájením užívání přípravku Jepafex obrátit na lékaře. Váš lékař vyhodnotí, zda během této doby můžete přípravek Jepafex užívat.

Použití během kojení

Není známo, zda se přípravek Jepafex objevuje v mateřském mléku. Jestliže kojíte nebo kojit hodláte, musíte se před užíváním přípravku Jepafex obrátit na svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento bod se u přípravku Jepafex 4 mg granule neuplatňuje, jelikož je určen k použití u dětí ve věku od 6 měsíců do 5 let, nicméně následující informace se týkají léčivé látky montelukastu.

Neočekává se, že by přípravek Jepafex ovlivňoval Vaši schopnost řídit automobil nebo obsluhovat stroje. Individuální odpovědi na léčbu se však mohou lišit. Jisté nežádoucí účinky (jako je závrať a ospalost), které byly u přípravku Jepafex velmi vzácně hlášeny, mohou u některých pacientů jejich schopnost řídit nebo obsluhovat stroje ovlivnit.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK JEPAFEX UŽÍVÁ

•    Tento léčivý přípravek se musí podávat dítěti pod dohledem dospělé osoby. Vaše dítě musí přípravek Jepafex užívat každý večer.

•    Přípravek se musí užívat, i když Vaše dítě nemá žádné příznaky nebo i když má akutní astmatický záchvat.

•    Vždy dohlédněte na to, aby Vaše dítě přípravek Jepafex užívalo podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem Vašeho dítěte nebo lékárníkem.

•    Užívá se ústy.

Děti ve věku 6 měsíců až 5 let:

Jeden sáček přípravku Jepafex 4 mg granule se užívá ústy každý večer.

Jestliže Vaše dítě užívá přípravek Jepafex, přesvědčte se, že neužívá žádný jiný přípravek, který by obsahoval stejnou léčivou látku, tj. montelukast.

Pro děti ve věku 6 měsíců až 2 roky je k dispozici přípravek Jepafex 4 mg granule.

Pro děti ve věku 2 až 5 let je k dispozici přípravek Jepafex 4 mg žvýkací tablety a přípravek Jepafex 4 mg granule. Přípravek Jepafex 4 mg granule se nedoporučuje pro děti do věku 6 měsíců.

Jak mám přípravek Jepafex granule svému dítěti podávat?

•    Sáček otevřete až těsně před užitím.

•    Přípravek Jepafex granule lze podávat buď:

-    přímo do úst;

-    NEBO smísený se lžící studené měkké potravy nebo měkké potravy při pokojové teplotě (např. jablečná dřeň, zmrzlina, mrkev s rýží).

•    Vmíchejte veškerý obsah přípravku Jepafex granule do lžíce měkké potravy, studené nebo pří pokojové teplotě, přičemž dbejte na to, aby s potravou byla smíchána celá dávka.

•    Zajistěte, aby dítěti byla podána celá lžíce směsi granulí s potravou ihned (do 15 minut). DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nikdy směs granulí s potravou neuchovávejte na pozdější dobu.

•    Přípravek Jepafex granule není určen k rozpouštění v tekutinách. Vaše dítě však může tekutiny požít po spolknutí přípravku Jepafex granule.

•    Přípravek Jepafex granule lze užívat bez ohledu na čas příjmu potravy.

Jestliže Vaše dítě užilo více přípravku Jepafex, než mělo

Ihned se obraťte na svého lékaře se žádostí o radu.

Většina hlášení o předávkování neobsahuje žádné nežádoucí účinky. Nejčastěji se vyskytující hlášené příznaky při předávkování u dospělých a dětí zahrnovaly bolest břicha, ospalost, žízeň, bolest hlavy, zvracení a hyperaktivitu.

Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Jepafex svému dítěti podat

Snažte se přípravek Jepafex podávat podle předpisu. Pokud však Vaše dítě dávku vynechá, prostě pokračujte podle obvyklého schématu jeden sáček jednou denně.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže Vaše dítě přestane přípravek Jepafex užívat

Přípravek Jepafex může léčit astma, pouze pokud jej Vaše dítě trvale užívá.

Je důležité, aby Vaše dítě přípravek Jepafex užívalo tak dlouho, jak jej Váš lékař bude předepisovat. To pomůže při zvládání astmatu Vašeho dítěte.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře Vašeho dítěte nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Jepafex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V klinických studiích s přípravkem Jepafex 4 mg granule nejčastěji (u více než 1 ze 100 a méně než 1 z 10 léčených dětských pacientů) hlášenými nežádoucími účinky přisuzovanými přípravku Jepafex byly:

•    průjem

•    hyperaktivita

•    astma

•    šupinatá a svědící kůže

•    vyrážka

Navíc byly v klinických studiích s přípravkem Jepafex 10 mg potahované tablety, 5 mg nebo 4 mg žvýkací tablety hlášeny následující nežádoucí účinky:

•    bolest břicha

•    bolest hlavy

•    žízeň

Tyto nežádoucí účinky byly obvykle mírné a vyskytovaly se častěji u pacientů léčených přípravkem Jepafex, než u pacientů léčených placebem (pilulka bez léčivé látky).

Četnost nežádoucích účinků uvedených níže je definována takto:

Velmi časté (vyskytuje se u více než 1 uživatele z 10)

Časté (vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů ze 100)

Méně časté (vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů z 1 000)

Vzácné (vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů z 10 000)

Velmi vzácné (vyskytuje se u méně než 1 uživatele z 10 000)

Navíc po uvedení léku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

•    infekce horních cest dýchacích (velmi časté)

•    zvýšený sklon ke krvácení (vzácné)

•    alergické reakce včetně otoku tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobovat potíže s dýcháním nebo polykáním (méně časté)

•    změny chování a nálady [abnormální sny včetně nočních můr, neklidný spánek, náměsíčnost, podrážděnost, pocit úzkosti, neklid, rozrušení včetně agresivního chování nebo nepřátelství, deprese (méně časté), třes, porucha pozornosti, porucha paměti (vzácné), halucinace, dezorientace, sebevražedné myšlenky a jednání (velmi vzácné)]

•    závrať, ospalost, mravenčení/necitlivost, záchvaty křečí (méně časté)

•    bušení srdce (vzácné)

•    krvácení z nosu (méně časté), otok (zánět) plic (velmi vzácné)

•    průjem, pocit na zvracení, zvracení (časté), sucho v ústech, poruchy trávení (méně časté)

•    zánět jater (hepatitida) (velmi vzácné)

•    vyrážka (časté), tvorba modřin, svědění, kopřivka (méně časté), jemné červené uzly pod kůží nejčastěji na bércích (erythema nodosum), závažné kožní reakce (erythema multiforme), které se mohou objevit bez varování (velmi vzácné)

•    bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče (méně časté)

•    horečka (časté), slabost/únava, pocit nepohody, otok (méně časté)

U astmatických pacientů léčených montelukastem byly hlášeny velmi vzácné případy kombinace příznaků podobných chřipce, mravenčení nebo necitlivosti v pažích a nohou, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážky (Churgův-Straussové syndrom). Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne jeden nebo více z těchto příznaků, musíte o tom bezodkladně informovat svého lékaře.

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o více informací o nežádoucích účincích. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to lékaři Vašeho dítěte nebo lékárníkovi.

5.    JAK PŘÍPRAVEK JEPAFEX UCHOVÁVAT

•    Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

•    Tento přípravek nepoužívejte po datu uvedeném na sáčku šesti číslicemi za EXP. První dvě číslice označují měsíc; poslední čtyři číslice označují rok. Doba použitelnosti tohoto léku se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

•    Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

•    Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Jepafex obsahuje

•    Léčivou látkou je montelukastum. Jeden sáček granulí obsahuje montelukastum natricum odpovídající montelukastum 4 mg.

•    Pomocnými látkami jsou: Mannitol, hyprolosa (E 463) a magnesium-stearát.

Jak přípravek Jepafex vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Jepafex 4 mg granule jsou bílé granule.

Papírové krabičky se 7, 20, 28 a 30 sáčky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce    Informace _podává

Merck Sharp & Dohme B.V.    Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Waarderweg 39    Evropská 2588/33a

2031 BN Haarlem    160 00 Praha 6

Nizozemsko    Česká republika

Tel: + 420 233 010 111

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko: AIRATHON

Finsko: AIRATHON, Montelukast MSD a Imvlo

Česká republika: AIRATHON, Montelukast MSD a JEPAFEX

Belgie, Lucembursko: AIRATHON a Montelukast MSD

Rakousko, Německo, Slovenská republika: Montelukast MSD

Portugalsko: Montelucaste Fontelabor

Francie: Montelukast Zentiva Lab

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.12.2014

6 / 6