Příbalový Leták

Janartan 320 Mg/25 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Janartan 80 mg/12,5 mg Janartan 160 mg/12,5 mg Janartan 160 mg/25 mg Janartan 320 mg/12,5 mg Janartan 320 mg/25 mg potahované tablety

valsartanum/hydrochlorothiazidum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Janartan 80 mg/12,5 mg

Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. Janartan 160 mg/12,5 mg

Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 160 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. Janartan 160 mg/25 mg

Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 160 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. Janartan 320 mg/12,5 mg

Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 320 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.


Janartan 320 mg/25 mg

Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 320 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocná látka: monohydrát laktosy. Více naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


potahovaná tableta

80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg, potahované tablety:

14 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

56 potahovaných tablet

60 potahovaných tablet

84 potahovaných tablet

90 potahovaných tablet

98 potahovaných tablet

280 potahovaných tablet

56 x 1 potahovaná tableta

98 x 1 potahovaná tableta


280 x 1 potahovaná tableta

320 mg/12,5 mg, 320 mg/25 mg, potahované tablety:

10 potahovaných tablet

14 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

56 potahovaných tablet

60 potahovaných tablet

84 potahovaných tablet

90 potahovaných tablet

98 potahovaných tablet

100 potahovaných tablet

280 potahovaných tablet

56 x 1 potahovaná tableta

98 x 1 potahovaná tableta

280 x 1 potahovaná tableta


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Janartan 80 mg/12,5 mg: 58/118/11 -C Janartan 160 mg/12,5 mg: 58/119/11 -C Janartan 160 mg/25 mg: 58/120/11-C


Janartan 320 mg/12,5 mg: 58/121/11-C Janartan 320 mg/25 mg: 58/122/11-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


janartan 80 mg/12,5 mg janartan 160 mg/12,5 mg janartan 160 mg/25 mg janartan 320 mg/12,5 mg janartan 320 mg/25 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH PVC/PE/PVDC//A1 blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Janartan 80 mg/12,5 mg Janartan 160 mg/12,5 mg Janartan 160 mg/25 mg Janartan 320 mg/12,5 mg Janartan 320 mg/25 mg potahované tablety

valsartanum/hydrochlorothiazidum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KRKA


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ