Příbalový Leták

Jalapa

sp.zn.sukls87704/2014


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNEJSÍM OBALU> <A> <VNITRNÍM OBALU> {ETIKETA na dóze s granulemi}_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


JALAPA    3CH-200CH, 3K-10MK

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


EXOGONIUM PURGA


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

4 LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


4 g granulí


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Datum revize textu : 22.5.2014


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE


BOIRON, Messimy, Francie BOIRON, Ste-Foy-les-Lyon, Francie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


13. ČÍSLO SARZE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. 16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

2