Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Irbesartan Accord 75 Mg Potahované Tablety

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU {KRABIČKA}

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Irbesartan Accord 75 mg potahované tablety Irbesartan Accord 150 mg potahované tablety Irbesartan Accord 300 mg potahované tablety Irbesartanum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje irbesartanum 75 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje ibersartanum 150 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje ibersartanum 300 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktózy, aj.


Další údaje viz Příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Potahovaná tableta

8 tablet 14 tablet 28 tablet 30 tablet 56 tablet 64 tablet 90 tablet 98 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Accord Healthcare Limited Sage House,

319, Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4 HF, Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Irbesartan Accord 75 mg potahované tablety: 58/742/09-C Irbesartan Accord 150 mg potahované tablety: 58/743/09-C Irbesartan Accord 300 mg potahované tablety: 58/744/09-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Irbesartan 75 mg potahované tablety Irbesartan 150 mg potahované tablety Irbesartan 300 mg potahované tablety


1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Irbesartan Accord 75 mg potahované tablety Irbesartan Accord 150 mg potahované tablety Irbesartan Accord 300 mg potahované tablety Irbesartanum


2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Accord


3.POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.JINÉ


3/3