Příbalový Leták

Iasocholine 1 Gbq/Ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

DRUH / TYP Vnější obal nebo vnitřní balení


Olověný kontejner.

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


IASOcholine 1 GBq/ml, injekční roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Fluoromethylcholini (18F) chloridům (Fluoromethylcholinium-(18F)-chlorid): 1 GBq/ml k datu a hodině kalibrace.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Voda na injekci, chlorid sodný.

Pro další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


15 nebo 25 ml injekčního roztoku ve vícedávkové injekční lahvičce.

Celková aktivita lahvičky se v daném čase pohybuje mezi 0,5 GBq a 15,0 GBq. Objem:    ml

Aktivita:    GBq

Doba kalibrace:


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Radioaktivní látka (značka radioaktivity).


8. POUŽITELNOST


EXP:

Použijte do 8 h po prvním použití, nepřekračujte dobu exspirace.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu. Chraňte před chladem nebo mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Radioaktivní odpad musí být zlikvidován v souladu s příslušnými vnitrostátními a mezinárodními předpisy.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci:

IASON GmbH

Feldkirchner Str. 4 A-8054 Graz-Seiersberg Rakousko

Výrobce:

ARGOS Zyklotron Betriebs-GesmbH

St. Veiter Str. 47 A-9020 Klagenfurt Rakousko

ARGOS Zyklotron Betriebs-GesmbH

Seilerstaette 4 A-4020 Linz Rakousko

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SA

20, Rue Diesel

01630 Saint-Genis-Pouilly

Francie

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SA

126, Rocade Sud 62660 Beuvry Francie

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SA

3, Rue Charles Lauer 92210 Saint-Cloud Francie

IASON ITALIA s.r.l Via Gastone Maresca, 38/3 8A 00138 Rome Itálie

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SA

Campus de la Timone - Batiment CERIMED 27, Boulevard Jean Moulin 13005 Marseille Francie


Zaklad Produkcji Radiofarmaceutyków IASON Sp. z o.o.

Szaserow 128 04-141 Warsaw Polsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 88/651/12-C 13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


DRUH / TYP Malý vnitřní obal


Injekční lahvička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


IASOcholine 1 GBq/ml, injekční roztok fluoromethylcholini (18F) chloridům


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Intravenózní podání 3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


1 ml obsahuje fluoromethylcholini (18F) chloridům 1 GBq k datu a hodině kalibrace. Celková aktivita lahvičky se v té době pohybuje mezi 0,5 GBq a 15,0 GBq.


6. JINÉ


Radioaktivní látka (značka radioaktivity).


4