Příbalový Leták

Homeogene 9

sp.zn.sukls165340/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

HOMÉOGĚNE 9 , sublingvální tablety Homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek HOMÉOGĚNE 9 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.

-    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je HOMÉOGĚNE 9 a k čemu se používá.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete HOMÉOGĚNE 9 užívat.

3.    Jak se HOMÉOGĚNE 9 užívá.

4.    Možné nežádoucí účinky.

5    Jak HOMÉOGĚNE 9 uchovávat.

6.    Další informace.

1. CO JE HOMÉOGĚNE 9 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

HOMÉOGĚNE 9 je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HOMÉOGĚNE 9 UŽÍVAT Neužívejte HOMÉOGĚNE 9

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku. Zvláštní opatrnosti při užití přípravku HOMÉOGĚNE 9 je zapotřebí

Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

HOMÉOGĚNE 9 nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku HOMÉOGĚNE 9

Obsahuje sacharózu.

3. JAK SE HOMÉOGĚNE 9 UŽÍVÁ

Orální podání.

Vždy užívejte HOMÉOGĚNE 9 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávkování přípravku je:

Děti a dospělí:

1 tabletu nechat rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.

4.    MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i HOMÉOGĚNE 9 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nej sou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.    JAK HOMÉOGĚNE 9 UCHOVÁVAT

Pro tento léčivý přípravek nejsou požadovány zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte HOMÉOGĚNE 9 po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

O správném použití přípravku HOMÉOGĚNE 9 se prosím informujte u odborníka na homeopatii - u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.

Co přípravek HOMÉOGĚNE 9 obsahuje

Léčivými látkami v jedné tabletě o 200 mg jsou:


Mercurius solubilis 3 CH...................................................................................................................0.667    mg

Pulsatilla 3 CH...................................................................................................................................0.667    mg

Spongia tosta 3 CH............................................................................................................................0.667    mg

Bryonia 3 CH.....................................................................................................................................0.667    mg

Bromum 3 CH....................................................................................................................................0.667    mg

Belladonna 3 CH................................................................................................................................0.667 mg

Phytolacca decandra 3 CH.................................................................................................................0.667 mg

Arum triphyllum 3 CH......................................................................................................................0.667 mg

Arnica montana 3 CH........................................................................................................................0.667 mg

Pomocnými látkami jsou: sacharóza, arabská klovatina, mastek, magnesium-stearát.

Jak HOMÉOGĚNE 9 vypadá a co obsahuje toto balení

Sublingvální tablety.

Balení obsahuje 60 sublingválních tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.12.2014

3