Příbalový Leták

Holmevis 50 Mg Potahované Tablety

Sp.zn.sukls227392/2015 a sp.zn.sukls227391/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Holmevis 50 mg potahované tablety

acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Holmevis a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Holmevis užívat

3.    Jak se Holmevis užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Holmevis uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Holmevis a k čemu se používá

Holmevis obsahuje léčivou látku acidum ibandronicum (kyselinu ibandronovou). Ta patří do skupiny léků nazývaných bisfosfonáty.

Holmevis je používán u dospělých pacientů a předepisuje se při rakovině prsu, která se šíří do kostí (kostní metastázy).

•    Napomáhá předcházet vzniku zlomenin kostí (fraktur).

•    Napomáhá předcházet dalším kostním komplikacím, které by mohly vyžadovat chirurgický zákrok nebo radioterapii (ozařování).

Holmevis snižuje ztráty vápníku z kostí a tím zamezuje oslabování kostí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Holmevis užívat Neužívejte Holmevis

•    jestliže jste alergický(á) na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

•    jestliže máte problémy s trávicí trubicí/jícnem (ezofagus), např. zúžení jícnu nebo obtíže s polykáním;

•    jestliže nevydržíte stát nebo sedět vzpřímeně po dobu alespoň jedné hodiny (60 minut);

•    jestliže máte nebo jste někdy měl(a) nízkou hladinu vápníku v krvi.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, neužívejte tento léčivý přípravek. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Holmevis užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Holmevis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

•    jestliže j ste alergický(á) na j akékoli j iné bisfosfonáty;

•    jestliže máte jakékoli potíže s polykáním nebo trávením;

•    jestliže máte vysokou nebo nízkou hladinu vitamínu D nebo jakýchkoli minerálů v krvi;

•    jestliže máte problémy s ledvinami;

•    podstupujete-li stomatologickou léčbu nebo zákrok, nebo pokud víte, že takový zákrok budete potřebovat podstoupit v budoucnu, oznamte svému stomatologovi, že jste léčen(a) přípravkem Holmevis.

Mohou se objevit příznaky jako podráždění, zánět nebo vředy jícnu/trávicí trubice, často s příznaky, jako jsou závažná bolest na hrudi, výrazná bolest při polykání jídla a/nebo tekutin, těžká nauzea (nevolnost) nebo zvracení, a to zvláště pokud v průběhu jedné hodiny od užití přípravku Holmevis nevypijete plnou sklenici vody a/nebo pokud si lehnete. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, přestaňte přípravek Holmevis užívat a okamžitě to řekněte svému lékaři (viz body 3 a 4).

Děti a dospívající

Holmevis se nesmí používat u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a Holmevis

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. To je proto, že Holmevis může ovlivňovat způsob, jakým některé další léky účinkují, a naopak některé jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým účinkuje Holmevis.

Zejména sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte jakýkoli z následujících léků:

•    potravinové doplňky obsahující vápník, hořčík, železo nebo hliník;

•    kyselinu acetylsalicylovou a nesteroidní protizánětlivé léky nazývané „NSAID", jako jsou ibuprofen nebo naproxen. Důvodem je to, že NSAID i Holmevis mohou dráždit žaludek a střevo;

•    určitý typ injekčního antibiotika nazývaného „aminoglykosid", jako je např. gentamicin. Důvodem je to, že aminoglykosidy i Holmevis mohou snižovat množství vápníku v krvi.

Užívání léků, které snižují žaludeční kyselost, jako jsou např. cimetidin a ranitidin, může mírně zesilovat účinky přípravku Holmevis.

Holmevis s jídlem a pitím

Neužívejte Holmevis s jídlem nebo s jakýmkoliv nápojem s výjimkou vody, neboť Holmevis je méně účinný, pokud je užíván s jídlem nebo s pitím (viz bod 3).

Vezměte si Holmevis minimálně 6 hodin poté, co jste naposledy měl(a) cokoliv k jídlu, pití nebo jste užil(a) další léky či potravinové doplňky (např. přípravky obsahující vápník (mléko), hliník, hořčík a železo), s výjimkou vody. Jakmile si vezmete Holmevis, vyčkejte alespoň 30 minut. Poté si můžete dát Vaše první jídlo a nápoj a vzít si další léky či potravinové doplňky (viz bod 3).

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek Holmevis, pokud jste těhotná, těhotenství plánujete nebo pokud kojíte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje, protože lze předpokládat, že Holmevis nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud chcete řídit, obsluhovat stroje nebo přístroje, poraďte se nejprve se svým lékařem.

Tablety přípravku Holmevis obsahují druh cukru, který se nazývá laktosa. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat tento léčivý přípravek.

3. Jak se Holmevis užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vezměte si tablety minimálně 6 hodin poté, co jste naposledy měl(a) cokoliv k jídlu, pití nebo jste užil(a) další léky či potravinové doplňky, s výjimkou vody. K zapití nepoužívejte vodu s vysokou koncentrací vápníku. Pokud jsou obavy ohledně možných vysokých hladin vápníku v kohoutkové vodě (tvrdá voda), doporučuje se použít balenou vodu s nízkým obsahem minerálů.

Při užívání přípravku Holmevis Vám lékař může pravidelně provádět krevní testy. Tím kontroluje, že Vám podává správné množství léku.

Užívání tohoto léčivého přípravku

Je důležité, abyste užíval(a) Holmevis ve správný čas a správným způsobem, protože Holmevis může způsobovat podráždění, zánět nebo vředy v jícnu.

Tomu můžete zabránit následujícím způsobem:

•    Vezměte si tabletu, jakmile vstanete, ještě předtím, než si vezmete první jídlo, pití, jakýkoli lék nebo potravinový doplněk.

•    Vezměte si tabletu a zapijte ji plnou sklenicí čisté vody (přibližně 200 ml). Tabletu nezapíjejte ničím jiným než vodou.

•    Spolkněte tabletu vcelku. Tabletu nežvýkejte, necucejte ani nedrťte. Nenechávejte tabletu rozpustit v ústech.

•    Po užití tablety vyčkejte alespoň 30 minut. Poté si můžete vzít první jídlo a pití a užít jakékoli léky nebo potravinové doplňky.

•    Při užívání tablet zůstaňte ve vzpřímené poloze (vsedě nebo vestoje) po dobu alespoň jedné hodiny (60 minut), jinak může část přípravku proniknout zpět do trávicí trubice/jícnu.

Doporučená dávka přípravku

Doporučená dávka přípravku Holmevis je jedna tableta denně. Pokud máte středně závažné problémy s ledvinami, může lékař dávku snížit na jednu tabletu obden. Pokud máte závažné problémy s ledvinami, může lékař dávku snížit na jednu tabletu jednou týdně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Holmevis, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více tablet, okamžitě vyhledejte lékaře nebo zdravotnické zařízení. Před odchodem vypijte plnou sklenici mléka. Nevyvolávejte zvracení a nelehejte si.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Holmevis

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud užíváte tabletu denně, vynechejte jednu dávku úplně a poté pokračujte jako obvykle následující den. Pokud užíváte tabletu obden nebo jednou týdně, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste přestal(a) užívat Holmevis

Pokračujte v užívání přípravku Holmevis tak dlouho, jak Vám řekl Váš lékař, protože tento léčivý přípravek účinkuje pouze, pokud se užívá neustále.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, okamžitě vyhledejte zdravotní sestru nebo lékaře - je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření:

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

•    pocit na zvracení, pálení žáhy a nepříjemné polykání (zánět jícnu/trávicí trubice)

Méně časté (mohou postihnout méně než 1 osobu ze 100)

•    závažná bolest žaludku. To může být známka vředu na první části tenkého střeva (dvanáctníku), který krvácí, nebo zánětu žaludku (gastritida)

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000)

•    přetrvávající bolest a zánět oka

•    nová bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla. Můžete mít časné známky možné neobvyklé zlomeniny stehenní kosti.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10000)

•    bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti. Můžete mít časné známky závažných potíží s čelistí (nekrózy (mrtvé kostní tkáně) v čelistní kosti).

•    svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním. Můžete mít závažnou, možno život ohrožující, alergickou reakci.

•    závažné nežádoucí kožní reakce

•    poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha. Mohlo by se jednat o známky poškození kosti v uchu.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

•    astmatický záchvat

Další možné nežádoucí účinky

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

•    bolest břicha, porucha trávení

•    nízká hladina vápníku v krvi

•    slabost

Méně časté (mohou postihnout méně než 1 osobu ze 100)

•    bolest na hrudi

•    svědění nebo brnění kůže (parestezie)

•    příznaky podobné chřipce, celkový pocit nevole nebo bolesti

•    sucho v ústech, zvláštní pachuť v ústech nebo potíže s polykáním

•    anémie (snížený počet červených krvinek)

•    vysoká hladina močoviny nebo vysoká hladina hormonů příštítných tělísek v krvi Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Holmevis uchovávat

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:" a blistru za „EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Holmevis obsahuje

-    Léčivou látkou je acidum ibandronicum (kyselina ibandronová). Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum ibandronicum 50 mg (ve formě natrii ibandronas monohydricus).

Pomocnými látkami jsou:

-    jádro tablety: povidon K30, granulovaná mikrokrystalická celulosa, krospovidon, částečně předbobtnalý kukuřičný škrob, glycerol-dibehenát, koloidní bezvodý oxid křemičitý;

-    potah tablety: soustava Opadry II OY-LS-28908 bílá obsahující oxid titaničitý (E171), monohydrát laktosy, makrogol 4000, hypromelosu (E464).

Jak Holmevis vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety jsou bílé, kulaté a bikonvexní. Jsou dodávány v balení po 28, 30 nebo 84 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

Výrobce

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture Block No 5, Rodopi 69300, Řecko

Pharmathen S.A.

15351 Pallini Atény, Dervenakion 6 Řecko

EGIS Pharmaceuticals PLC

1165 Budapest, Bokényfoldi út 118-120.

Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika    Holmevis    50    mg    potahované tablety

Maďarsko    Holmevis    50    mg    filmtabletta

Rumunsko    Holmevis    50    mg    comprimate filmate

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.1.2016

Strana 5 (celkem 5)