Příbalový Leták

Hartmannuv Roztok Braun Bp

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU AVNITŘNÍM OBALU KARTON, LAHVE_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Hartmannův roztok Braun BP infuzní roztok


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1000 ml roztoku obsahuje

Natrii chloridum

6,00 g

Natrii lactatis solutio (50% w/w)

6,24 g

(odpovídá natrii lactas 3,12 g)

Kalii chloridum

0,40 g

Calcii chloridum dihydricum

0,27 g

(Calcii chloridum

0,20 g)

Koncentrace elektrolytů:

Natrium

131

mmol/l

Kalium

5,4

mmol/l

Calcium

1,8

mmol/l

Chloridum

112

mmol/l

Lactatum

28

mmol/l

Teoretická osmolarita:

277

mOsm/l

Titrační acidita (titrace k pH 7,4):

< 1

mmol/l

pH:

5,0 -

7,0


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Infuzní roztok

Vnitřní obal 500 ml, 1000 ml

Vnější obal

1 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 10 x 500 ml, 10 x 1000 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN


MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pouze pro jednorázové použití. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad zlikvidujte. Použijte pouze čirý, bezbarvý roztok, v nepoškozeném obalu.

Před podáním tlakovou infuzí musí být z lahve vypuzen veškerý vzduch.

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Vnitřní obal

Vnější obal

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

B. Braun Melsungen AG.,

34209 Melsungen, Německo

12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/235/98-C 13 ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 15 NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato