Příbalový Leták

Haemate P

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Haemate P

250IU/500IU/1000IU

Prášek a rozpouštědlo pro injekční/mfuzní roztok Factor von Willebrand humanus Factor VIII coagulationis humanus


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna injekční lahvička obsahuje:

Factor von Willebrand humanus 600 IU/1200 IU/2400 IU Factor VIII coagulationis humanus 250 IU/500 IU/1000 IU


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: lidský albumin, glycin, chlorid sodný, natrium-citrát, hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková (v malém množství) na úpravu pH, voda na injekci.

Sodík (jako chlorid) do 18 mg v 250 IU Sodík (jako chlorid) do 35 mg v 500 IU Sodík (jako chlorid) do 70 mg v 1000 IU


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek a rozpouštědlo pro injekční/mfuzní roztok Balení obsahuje:

1 injekční lahvičku s práškem

1 injekční lahvičku s 5 ml/10 ml/15 ml vody na injekci


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Na intravenózní injekci nebo infuzi.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Německo 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 16/158/84-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


Rekonstituovaný přípravek se musí podat do 8 hodin. 16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Haemate P

250IU/500IU/1000IU

Prášek pro injekční/mfuzní roztok


2. ZPUSOB PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. číslo šarže


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


Léčivé látky:

Factor von Willebrand humanus 600 IU/1200 IU/2400 IU Factor VIII coagulationis humanus 250 IU/500 IU/1000 IU


6. JINÉ


CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Německo


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ Voda na injekci

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ_

3.    POUŽITELNOST_

EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE_

Lot

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5ml/10 ml/15ml

6.    JINÉ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Německo

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Aplikační souprava


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aplikační souprava

Sterilní a nepyrogenní.


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Obsah:

1 přepouštěcí adaptér s filtrem 20/20 1 injekční stříkačka 5 ml k jednorázovému použití 1 injekční stříkačka 10 ml k jednorázovému použití 1 injekční stříkačka 20 ml k jednorázovému použití

1    venepunkční set

2    tampony s alkoholem 1 nesterilní náplast


ZPUSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nepoužívejte otevřené nebo poškozené balení.


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 13. ČÍSLO SARZE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ

K jednorázovému použití.

16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

6/6