Příbalový Leták

Gonal-F 300 Iu/0,5 Ml (22 Mikrogramů/0,5 Ml)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

GONAL-f 75 IU (5,5 mikrogramů), prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje 5,5 mikrogramů follitropinum alfa*, což odpovídá 75 IU. Jeden ml naředěného roztoku obsahuje 75 IU.

* rekombinantní lidský folikuly stimulující hormon (r-hFSH) vyráběný technologií rekombinování DNA z ovariálních buněk křečka čínského.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Popis prášku: bílé lyofilizované pelety. Popis rozpouštědla: čirý, bezbarvý roztok

pH naředěného roztoku je 6,5-7,5.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Dospělé ženy

•    Anovulace (včetně syndromu polycystických ovarií) u žen, které neodpovídaly na léčbu klomifen citrátem.

•    Stimulace tvorby vícečetných folikulů u žen podstupujících superovulaci za účelem asistované reprodukce (ART), např. in vitro fertilizaci (IVF), intra-fallopický přenos gamet a intra-fallopický přenos zygot.

•    Spolu s luteinizačním hormonem (LH) je GONAL-f doporučován ke stimulaci rozvoje folikulů u žen s vážnou nedostatečností LH a FSH. V klinických studiích byly tyto pacientky definovány endogenními sérovými hladinami LH < 1,2 IU/l.

Dospělí muži

•    GONAL-f je indikován spolu s lidským choriovým gonadotropinem (hCG) ke stimulaci spermatogeneze u mužů s kongenitálním či získaným hypogonadotropním hypogonadismem.

4.2    Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem GONAL-f by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou

poruch fertility.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku GONAL-f odpovídá dávkování používanému u močových FSH.

Klinické hodnocení přípravku GONAL-f ukazuje, že by se jeho denní dávky, režim podávání a postupy pro monitorování léčby neměly lišit od jiných v současnosti používaných léčivých přípravků obsahujících močový FSH. Doporučuje se dodržovat zahajovací dávkování uvedené níže.

Srovnávací klinické studie ukázaly, že pacientky vyžadují v průměru nižší kumulativní dávku a kratší dobu léčby přípravkem GONAL-f ve srovnání s urinárním FSH. Proto je za vhodnou považována nižší celková dávka přípravku GONAL-f než je obecně používaná dávka urinárního FSH a to nejen pro optimalizaci vývoje folikulů, ale také pro minimalizaci rizika nežádoucí ovariální hyperstimulace. Viz bod 5.1.

Ženy s anovulací (včetně syndromu polycvstických ovarií)

GONAL-f může být podáván jako cyklus denních injekcí. U menstruujících žen by měla být léčba zahájena během prvních 7 dnů menstruačního cyklu.

Běžně používaný režim se zahajuje dávkou 75-150 IU FSH denně a zvyšuje se dle potřeby o 37,5 IU, nebo 75 IU v 7- či nejlépe 14-denních intervalech do dosažení adekvátní, ne však nadměrné odpovědi. Léčba by měla být upravena dle individuální odpovědi pacientky zhodnocené měřením velikosti folikulu ultrazvukem a/nebo měřením sekrece estrogenu. Maximální denní dávka obvykle nepřekračuje 225 IU FSH. Pokud pacientka ani po 4 týdnech na léčbu neodpovídá, měl by být tento cyklus vynechán a pacientka by měla podstoupit další hodnocení, po kterém by měla znovu zahájit léčbu vyššími zahajovacími dávkami, než ve vynechaném cyklu.

Po dosažení optimální odpovědi by měla být podána jednorázová injekce 250 mikrogramů rekombinantního lidského choriogonadotropinu alfa (r-hCG) nebo 5 000 IU až 10 000 IU hCG, a to 24-48 hodin po poslední injekci GONALu-f. Pacientce se doporučuje pohlavní styk v ten samý den a den po podání hCG. Alternativně může být provedena nitroděložní inseminace (IUI).

V případě dosažení nadměrné odpovědi by měla být léčba zastavena a hCG nepodán (viz bod 4.4). Léčba by měla být znovu zahájena v dalším cyklu v nižší dávce než v cyklu předchozím.

Ženy _podstupující stimulaci ovarií za účelem tvorby vícečetných _folikulů _před in vitro _fertilizací nebo jinou technikou asistované reprodukce.

Běžně užívaným režimem na superovulaci je podání 150-225 IU přípravku GONAL-f denně, které se zahajuje 2. nebo 3. dnem cyklu. Léčba pokračuje do dosažení adekvátní tvorby folikulů (což se měří monitorováním sekrece estrogenu a/nebo ultrazvukovým vyšetřením), dávka se upravuje dle odpovědi pacientky, obvykle nepřekračuje 450 IU denně. V průměru je adekvátní tvorby folikulů dosaženo 10. den léčby (v rozmezí 5-20 dnů).

24-48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f se podá jednorázová injekce 250 mikrogramů r-hCG nebo 5 000 IU až 10 000 IU hCG k vyvolání finálního dozrání folikulů.

Down-regulace agonistou nebo antagonistou gonadotropin-uvolňujícího hormonu (GnRH) se dnes běžně používá k potlačení návalu endogenního LH a ke kontrole tonických hladin LH. V běžně užívaném protokolu se GONAL-f zahajuje přibližně 2 týdny po zahájení léčby agonistou, pokračuje se v podávání obou přípravků až do dosažení adekvátní tvorby folikulů. Např. po 2 týdnech léčby agonistou se podává 150-225 IU přípravku GONAL-f po dobu prvních 7 dnů. Dávka se potom upraví dle ovariální odpovědi.

Celkové zkušenosti s IVF ukazují, že procento úspěšnosti léčby zůstává stabilní během prvních 4 pokusů, a potom postupně klesá.

Ženy s anovulací z důvodu vážné nedostatečnosti LH a FSH.

U žen s nedostatečností LH a FSH (hypogonatotropní hypogonadismus) je cílem léčby přípravkem GONAL-f spolu s lutropinem alfa tvorba jednoho zralého Graafova folikulu, ze kterého může být po podání lidského choriového gonadotropinu (hCG) uvolněn oocyt. GONAL-f by měl být podáván jako cyklus jedné injekce denně spolu s lutropinem alfa. Jelikož tyto pacientky mají amenoreu a mají nízkou sekreci endogenního estrogenu, léčba může být zahájena kdykoli.

Doporučuje se zahájení dávkou 75 IU lutropinu alfa denně se 75 až 150 IU FSH. Léčba by měla být přizpůsobena individuální odpovědi pacientky hodnocené měřením velikosti folikulu ultrazvukem a dle estrogenní odpovědi.

Pokud je potřebné zvýšení dávky FSH, úprava dávky by měla probíhat v 7-14 denních intervalech po 37,5 IU-75 IU. Může být přijatelné prodloužit délku stimulace v jednom cyklu až na 5 týdnů.

Po dosažení optimální odpovědi by měla být podána jednorázová injekce 250 mikrogramů r-hCG nebo 5 000 IU až 10 000 IU hCG, a to 24-48 hodin po poslední injekci GONALu-f. Pacientce se doporučuje pohlavní styk v ten samý den a den po podání hCG.

Případně může být provedeno IUI.

Může být zvážena podpora luteální fáze, neboť nedostatek látek s luteotropní aktivitou (LH/hCG) může vést k předčasnému zániku corpus luteum.

V případě dosažení nadměrné odpovědi by měla být léčba zastavena a hCG nepodán. Léčba by měla být znovu zahájena v dalším cyklu v nižších dávkách FSH než v cyklu předchozím.

Muži s hypogonadotropním hypogonadismem

GONAL-f by měl být podáván v dávce 150 IU třikrát týdně současně s hCG, minimálně po dobu 4 měsíců. Pokud po této době pacient neodpovídá, může být v kombinované léčbě pokračováno; současné klinické zkušenosti ukazují, že k dosažení spermatogeneze může být nutná léčba nejméně 18 měsíců.

Zvláštní populace

Starší lidé

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku GONAL-f u starší populace. Bezpečnost ani účinnost přípravku GONAL-f u starších pacientů nebyla zjišťována.

Zhoršená _ funkce ledvin nebo _jater

Bezpečnost, účinnost ani farmakokinetika přípravku GONAL-f nebyla u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nebo jater stanovena.

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku GONAL-f u pediatrické populace.

Způsob podání

Přípravek GONAL-f je určen k subkutánnímu podání. První injekce přípravku GONAL-f by měla být podávána pod přímým lékařským dohledem. Podávání přípravku GONAL-f samotnou pacientkou /samotným pacientem by mělo být prováděno pouze u pacientek/pacientů, kteří jsou dobře motivováni, adekvátně proškoleni a mají přístup k radě odborníka.

Místo vpichu by se mělo každý den střídat.

Návod k rekonstituci a podávání přípravku GONAL-f prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok je uveden v bodě 6.6 a v příbalové informaci.

4.3 Kontraindikace

•    hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

•    nádory hypotalamu nebo hypofýzy

•    zvětšení vaječníků nebo cysta na vaječníku, která není důsledkem polycystického ovariálního syndromu

•    gynekologické krvácením neznámé etiologie

•    karcinom vaječníků, dělohy nebo prsu

GONAL-f se nesmí používat u stavů, kdy nelze předpokládat účinnou odpověď, jako jsou:

•    primární selhání vaječníků

•    malformace pohlavních orgánů, inkompatibilní s    těhotenstvím

•    fibroidní nádory dělohy inkompatibilní s těhotenstvím.

•    primární nedostatečnost varlat

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

GONAL-f je vysoce účinnou gonadotropní látkou, která může vyvolat mírné až závažné nežádoucí reakce a která by měla být používána pouze lékaři s velkými zkušenostmi v oblasti neplodnosti a její léčby.

Léčba gonadotropinem klade určité časové nároky na lékaře a pomocné zdravotnické pracovníky i na dostupnost vhodných monitorovacích zařízení. U žen vyžaduje bezpečné a účinné použití GONALu-f monitorování ovariální odpovědi ultrazvukem, buď samotným nebo lépe v kombinaci s měřením sérových hladin estradiolu, a to pravidelně. Odpověď jednotlivých pacientů na podání FSH se může lišit, u některých pacientů je odpověď na FSH slabá, u jiných naopak velmi silná. U žen i mužů by měla být používána nejnižší ještě účinná dávka dle cíle léčby.

Porfýrie

Pacienti s porfýrií nebo s výskytem porfýrie v rodině by měli být během léčby přípravkem GONAL-f pečlivě sledováni. Zhoršení nebo projevení se tohoto stavu může vyžadovat ukončení léčby.

Léčba u žen

Před zahájením léčby by mělo být určeno, že infertilita páru je vhodná k této léčbě a měly by být zhodnoceny všechny předpokládané kontraindikace otěhotnění. Pacientky by měly být zvláště vyšetřeny na hypothyroidismus, nedostatečnost kůry nadledvin, hyperprolaktinémii a tyto stavy adekvátně léčeny.

Pacientky podstupující stimulaci růstu folikulů, buď z důvodu léčby anovulační infertility nebo při ART zákroku, mají zvýšené riziko zvětšení ovarií či rozvoje hyperstimulace. Výskyt takových příhod může být omezen dodržením doporučené dávky přípravku GONAL-f a způsobu podání a pečlivým monitorováním během léčby. K přesné interpretaci známek rozvoje folikulu a jeho zrání je třeba, aby měl lékař zkušenosti s hodnocením příslušných testů.

V klinických studiích se prokázalo zvýšení ovariální senzitivity vůči přípravku GONAL-f při současném podávání s lutropinem alfa. Pokud se považuje za vhodné zvýšení dávky FSH, mělo by být prováděno nejlépe v 7-14 denních intervalech po 37,5-75 IU.

Nebylo provedeno přímé srovnání přípravku GONAL-f/LH s lidským menopauzálním gonadotropinem (hMG). Srovnání se staršími údaji nasvědčuje, že četnost ovulací dosažená s přípravkem GONAL-f/LH je srovnatelná s hMG.

Syndrom ovariální hyperstimulace (OHSS)

Jedním z očekávaných účinků kontrolované stimulace ovarií je určité zvětšení ovarií. Častěji k němu dochází u žen se syndromem polycystických ovarií a obvykle odezní bez léčby.

Na rozdíl od zvětšení ovarií bez komplikací je OHSS stav, který se může projevit s různou závažností. Je charakterizován výrazným zvětšením ovarií, vysokou hladinou pohlavních hormonů v séru a

zvýšením vaskulámí permeability, což může vést ke kumulaci tekutiny v peritoneální, pleurální a vzácně perikardiální dutině.

U závažných případů OHSS mohou být pozorovány následující příznaky: bolest břicha, abdominální distenze, závažné zvětšení ovarií, zvýšení hmotnosti, dyspnoe, oligurie a gastrointestinální symptomy jako nauzea, zvracení a průjem. Klinické vyšetření může odhalit hypovolémii, hemokoncentraci, elektrolytovou nerovnováhu, ascites, hemoperitoneum, pleurální výpotek, hydrothorax nebo akutní plicní nedostatečnost. Velmi vzácně může být vážný OHSS zkomplikován torzí ovaria nebo tromboembolickou příhodou, např. plicní embolií, ischemickou cévní mozkovou příhodou nebo infarktem myokardu.

K nezávislým rizikovým faktorům, které mohou vést k rozvoji syndromu OHSS, patří polycystický ovariální syndrom s vysokou absolutní nebo rychle se zvyšující hladinou estradiolu v séru (např.

>    900 pg/ml nebo 3 300 pmol/l při anovulaci, > 3 000 pg/ml nebo > 11 000 pmol/l při ART) a velký počet rozvíjejících se ovariálních folikulů (např. > 3 folikuly o průměru > 14 mm při anovulaci nebo

>    20 folikulů o průměru > 12 mm při ART).

Dodržování doporučené dávky přípravku GONAL-f a režimů podávání a pečlivé sledování léčby, minimalizuje výskyt ovariální hyperstimulace a vícečetného těhotenství (viz body 4.2 a 4.8). K včasné identifikaci rizikových faktorů se doporučuje sledovat stimulační cykly ultrazvukovým vyšetřením a měřením hladiny estradiolu.

Podle některých důkazů lze usuzovat na to, že hCG hraje klíčovou roli jako spouštěč OHSS a že tento syndrom může být v případě, že dojde k otěhotnění, závažnější a dlouhodobější. Proto pokud se objeví příznaky hyperstimulace ovarií, např. zvýšení hladiny estradiolu v séru > 5 500 pg/ml nebo

>    20 200 pmol/l a/nebo > 40 folikulů celkem, doporučuje se hCG nepodávat a pacientce doporučit, aby vynechala pohlavní styk nebo použila bariérové metody antikoncepce po dobu nejméně 4 dnů. Syndrom OHSS se může velmi rychle (během 24 hodin) nebo během několika dní rozvinout

v závažnou zdravotní příhodu, Objeví se většinou po přerušení hormonální léčby a svého maxima dosahuje asi sedm až deset dní po další léčbě. Pacientky po podání hCG by měly být sledovány alespoň po dobu dvou týdnů.

Při ART může odsátí všech folikulů před ovulací snížit výskyt hyperstimulace.

Mírný až středně závažný syndrom OHSS obvykle odezní spontánně. Pokud se vyskytne závažný OHSS, doporučuje se léčbu gonadotropinem ukončit, pokud ještě probíhá. Pacientka by měla být hospitalizována a měla by být zahájena vhodná léčba.

Vícečetné těhotenství

U pacientek podstupujících indukci ovulace je výskyt vícečetných těhotenství zvýšený ve srovnání s přirozeným početím. Většinou se jedná o dvojčata. S vícečetným těhotenstvím, zvláště při dvou a více plodech, je spojeno zvýšené riziko pro matku i plod.

K minimalizaci rizika vícečetného těhotenství se doporučuje pečlivé monitorování ovariální odpovědi.

U pacientek podstupujících ART souvisí riziko vícečetného těhotenství hlavně s počtem umístěných embryí, jejich kvalitou a věkem pacientky.

Před zahájením léčby by měly být pacientky upozorněny na riziko vícečetného porodu.

Potraty

U pacientek podstupujících stimulaci růstu folikulů pro indukci ovulace nebo ART je riziko potratu ve srovnání s přirozeným početím vyšší.

Ženy s anamnézou onemocnění vejcovodů mají zvýšené riziko mimoděložního těhotenství, ať k němu dojde spontánním početím nebo po léčbě neplodnosti. Bylo zjištěno, že prevalence mimoděložního těhotenství je ve srovnání s normální populací vyšší.

Nádorová onemocnění reprodukčního systému

U žen, které podstoupily více léčebných režimů neplodnosti, byla zaznamenána nádorová onemocnění reprodukčního systému, benigní i maligní. Nebylo dosud stanoveno, zda léčba gonadotropiny zvyšuje riziko těchto nádorů u neplodných žen či ne.

Kongenitální malformace

Prevalence kongenitálních malformací po ART může být mírně vyšší než po spontánním otěhotnění. Je to považováno za důsledek rozdílů v charakteristice rodičů (např. věk matky, kvalita spermatu) a důsledek vícečetných těhotenství.

Tromboembolická _ příhoda

U žen, které v nedávné době prodělaly nebo ještě trpí nějakým tromboembolickým onemocněním a u žen s všeobecně známými rizikovými faktory tromboembolických příhod, jako je osobní či rodinná anamnéza, může léčba gonadotropiny ještě zvýšit riziko zhoršení, resp. vzniku takových příhod. U těchto žen je třeba zvážit přínos podávání gonadotropinu vůči riziku. Je však třeba poznamenat, že riziko tromboembolických příhod představuje i samotné těhotenství a OHSS.

Léčba u mužů

Zvýšené hladiny endogenního FSH nasvědčují primárnímu selhání varlat. Takoví pacienti neodpovídají na léčbu přípravkem GONAL-f/hCG. Přípravek GONAL-f se nesmí používat, jestliže nedošlo k účinné odpovědi.

Jako součást vyhodnocení odpovědi se doporučuje analýza semene 4 až 6 měsíců po zahájení léčby. Obsah sodíku

GONAL-f obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Průvodní podávání přípravku GONAL-f s jinými přípravky používanými ke stimulaci ovulace (např. hCG, klomifen citrát) může zvýšit folikulární odpověď, zatímco průvodní podávání GnRH agonisty nebo antagonisty k vyvolání hypofyzární desenzibilizace může zvýšit dávku přípravku GONAL-f nutnou k dosažení adekvátní ovariální odpovědi. Během léčby léčivým přípravkem GONAL-f nebyly zaznamenány žádné další klinicky signifikantní interakce s jiným léčivým přípravkem.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistuje indikace pro použití přípravku GONAL-f během těhotenství. Údaje získané z malého souboru těhotných žen (méně než 300 ukončených těhotenství) nenaznačují žádné malformační účinky nebo fetální/neonatální toxicitu folitropinu alfa.

Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný teratogenní účinek (viz bod 5.3).

V případě užívání během těhotenství nejsou k dispozici dostatečné klinické údaje k vyloučení případného teratogenního účinku přípravku GONAL-f.

Kojení

GONAL-f není indikován během kojení.

Fertilita

GONAL-f je indikován pro použití v případě infertility (viz bod 4.1).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Předpokládá se, že přípravek GONAL-f nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profilu

K nejčastěji uváděným nežádoucím účinkům patří bolest hlavy, cysty na ovariích a reakce v místě vpichu injekční stříkačky (např. bolest, erytém, hematom, otok a/nebo podráždění v místě vpichu).

Často je uváděn také mírný nebo středně závažný syndrom hyperstimulace ovarií (OHSS), který by měl být považován za riziko související se stimulací. Závažné případy OHSS jsou méně časté (viz bod 4.4).

Vzácně pak může docházet k tromboembolickým příhodám, které jsou zpravidla spojeny s OHSS (viz bod 4.4).

Seznam nežádoucích účinků

Pro frekvence výskytu uváděné dále platí tyto definice: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1 000 až < 1/100), vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000).

Léčba u žen

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné:    Mírné až středně závažné alergické reakce včetně anafylaktických reakcí a šoku

Poruchy nervového systému Velmi časté:    Bolest hlavy

Cévní _ poruchy

Velmi vzácné:    Tromboembolismus, obvykle spojený s vážným OHSS (viz bod 4.4)

Respirační, hrudní a mediastinální _poruchy Velmi vzácné:    Exacerbace či zhoršení astmatu

Gastrointestinální _ poruchy

Časté:    Bolest břicha, distenze břicha, nepříjemné pocity v břiše, nevolnost, zvracení,

průjem

Poruchy reprodukčního systému a _prsu Velmi časté:    Ovariální cysty

Časté:    Mírný až středně vážný OHSS (včetně související symptomatologie)

Méně časté:    Vážný OHSS (včetně související symptomatologie) (viz bod 4.4)

Vzácné:    Komplikace vážného OHSS

Celkové _poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:    Reakce v místě vpichu injekce (např. bolest, zarudnutí, modřiny, otok a/nebo

podráždění v místě vpichu injekce)

Léčba u mužů

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné:    Mírné až středně závažné alergické reakce včetně anafylaktických reakcí a šoku

Respirační, hrudní a mediastinální _poruchy Velmi vzácné:    Exacerbace či zhoršení astmatu

Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté:    Akné

Poruchy reprodukčního systému a prsu Časté:    Gynekomastie, varikokéla

Celkové _poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:    Reakce v místě vpichu    injekce (např. bolest, zarudnutí, modřiny, otok a/nebo

podráždění v místě vpichu injekce)

Vyšetření

Časté:    Přírůstek hmotnosti

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Účinky předávkování přípravkem GONAL-f nejsou známy, existuje však možnost vzniku syndromu OHSS (viz bod 4.4).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: pohlavní hormony a modulátory genitálního systému, gonadotropiny, ATC kód: G03GA05.

U žen je nejdůležitějším účinkem parenterálního podání FSH tvorba zralých Graafových folikulů. U žen s anovulací je cílem léčby přípravkem GONAL-f vyvinutí jednoho zralého Graafova folikulu, ze kterého se po podání hCG uvolní vajíčko.

Klinická účinnost a bezpečnost u žen

V    klinických studiích byli pacienti se závažnou nedostatečností FSH a LH definováni endogenní hladinou LH v séru < 1,2 IU/l dle měření v referenční laboratoři. Je však třeba vzít v úvahu to, že existují rozdíly v měření LH v různých laboratořích.

V    klinických studiích srovnávajících r-hFSH (folitropin alfa) a urinární FSH u ART (viz tabulka níže) a u indukce ovulace byl GONAL-f účinnější než urinární FSH ve smyslu nižší celkové dávky a kratší doby léčby, které jsou nutné pro spuštění dozrávání folikulu.

U ART vedla léčba přípravkem GONAL-f v nižší celkové dávce a za kratší časové období než u urinárního FSH k vyššímu počtu získaných oocytů ve srovnání s urinárním FSH.

Tabulka: Výsledky studie GF 8407 (randomizovaná studie u paralelních skupin srovnávající účinnost a bezpečnost přípravku GONAL-f s urinárním FSH u asistované reprodukce)

Rozdí

GONAL-f (n = 130)

Urinární FSH (n =116)

Počet získaných oocytů

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

Počet dnů, kdy je nutná stimulace pomocí FSH

11,7 ± 1,9

14,5 ± 3,3

Celková požadovaná dávka FSH (počet ampulí s FSH 75 IU)

27,6 ± 10,2

40,7 ± 13,6

Potřeba zvýšit dávku (%)

56,2

85,3

y mezi 2 skupinami byly statisticky významné (p< 0,05) pro všec

ma uvedená kritéria.

Klinická účinnost a bezpečnost u mužů

U mužů s nedostatkem FSH vyvolává GONAL-f podávaný současně s hCG nejméně po dobu 4 měsíců spermatogenezi.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózním podání je folitropin alfa distribuován do extracelulární tekutiny s úvodním poločasem asi 2 hodiny a eliminován z těla s terminálním poločasem asi jeden den. Distribuční objem v rovnovážném stavu a celková clearance je 10 l a 0,6 l/hod. Jedna osmina dávky folitropinu alfa se vylučuje močí.

Po podkožním podání je absolutní biologická dostupnost asi 70 %. Po opakovaném podání se folitropin alfa trojnásobně akumuluje a dosahuje rovnovážného stavu během 3-4 dní. U žen s potlačenou endogenní sekrecí gonadotropinu se ukázalo, že folitropin alfa efektivně stimuluje tvorbu folikulů a steroidogenezi navzdory neměřitelným hladinám LH.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií toxicity po jednorázovém a opakovaném podávání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka kromě toho, které je již uvedené v jiných částech tohoto souhrnu údajů o přípravku.

Neporušená fertilita byla zaznamenána u krys vystavených farmakologickým dávkám folitropinu alfa (> 40 IU/kg/d) prodlouženou dobu, ačkoli bylo zaznamenáno snížení plodnosti.

Je-li podáván ve vysokých dávkách (> 5 IU/kg/d), folitropin alfa způsobil snížení počtu životaschopných plodů bez teratogenního účinku a děložní dystokii podobnou té, která je pozorována u urinárního menopauzálního gonadotropinu (hMG). Jelikož je však GONAL-f kontraindikován v těhotenství, tato data mají omezený klinický význam.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Prášek

Sacharóza

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného Methionin Polysorbát 20

Koncentrovaná kyselina fosforečná Hydroxid sodný

Rozpouštědlo

Voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3    Doba pou itelnosti

2 roky

Přípravek je určen k okamžitému a jednorázovému použití po prvním otevření a rekonstituci.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5    Druh obalu a obsah balení

GONAL-f je dodáván jako prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. Prášek je balen do 3ml injekčních lahviček (sklo typ I), s gumovou zátkou (bromobutylová guma) a hliníkovým snímatelným víčkem. Rozpouštědlo, 1 ml, je baleno buď do 2 nebo 3ml injekčních lahviček (sklo typ I) s gumovou zátkou (guma potažená teflonem) nebo do 1ml předplněné injekční stříkačky (sklo typ I) s gumovou zátkou.

Léčivý přípravek je dodáván v balení s 1 injekční lahvičkou a 1 injekční lahvičkou s rozpouštědlem nebo v balení po 1, 5 nebo 10 injekčních lahvičkách s 1, 5 nebo 10 předplněnými injekčními stříkačkami s rozpouštědlem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Pouze k jednorázovému použití.

GONAL-f je nutno před použitím naředit přiloženým rozpouštědlem (viz bod „Jak přípravek GONAL-f prášek a rozpouštědlo připravit a používat“ v příbalové informaci).

GONAL-f může být naředěn společně s lutropinem alfa a podán v jedné injekci. V tomto případě musí být lutropin alfa rozpuštěn jako první, a poté se použije k rozpuštění prášku přípravku GONAL-f. Studie prokázaly, že společné podávání s lutropinem alfa nijak významně neovlivňuje aktivitu, stabilitu, farmakokinetické ani farmakodynamické vlastnosti léčivých látek.

Naředěný roztok by neměl být aplikován, pokud obsahuje částice nebo není čirý.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Serono Europe Ltd. 56 Marsh Wall London E14 9TP Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/95/001/005

EU/1/95/001/025

EU/1/95/001/026

EU/1/95/001/027

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. října 1995

Datum posledního prodloužení registrace: 20. října 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

1.


GONAL-f 1050 IU/1,75 ml (77 mikrogramů/1,75 ml), prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá vícedávková injekční lahvička obsahuje 87 mikrogramů follitropinum alfa*, ( odpovídá 1 200 IU), aby poskytla 77 mikrogramů (odpovídá 1050 IU) v 1,75 ml . Jeden ml naředěného roztoku obsahuje 600 IU.

* rekombinantní lidský folikuly stimulující hormon (r-hFSH) vyráběný technologií rekombinování DNA z ovariálních buněk křečka čínského.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Popis prášku: bílé lyofilizované pelety. Popis rozpouštědla: čirý, bezbarvý roztok

pH naředěného roztoku je 6,5-7,5.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Dospělé ženy

•    Anovulace (včetně syndromu polycystických ovarií) u žen, které neodpovídaly na léčbu klomifen citrátem.

•    Stimulace tvorby vícečetných folikulů u žen podstupujících superovulaci za účelem asistované reprodukce (ART), např. in vitro fertilizaci (IVF), intra-fallopický přenos gamet a intra-fallopický přenos zygot.

•    Spolu s luteinizačním hormonem (LH) je GONAL-f doporučován ke stimulaci rozvoje folikulů u žen s vážnou nedostatečností LH a FSH. V klinických studiích byly tyto pacientky definovány endogenními sérovými hladinami LH < 1,2 IU/l.

Dospělí muži

•    GONAL-f je indikován spolu s lidským choriovým gonadotropinem (hCG) ke stimulaci spermatogeneze u mužů s kongenitálním či získaným hypogonadotropním hypogonadismem.

4.2    Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem GONAL-f by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou

poruch fertility.

Doporučená dávka přípravku GONAL-f odpovídá dávkování používanému u močových FSH.

Klinické hodnocení přípravku GONAL-f ukazuje, že by se jeho denní dávky, režim podávání a postupy pro monitorování léčby neměly lišit od jiných v současnosti používaných léčivých přípravků obsahujících močový FSH. Doporučuje se dodržovat zahajovací dávkování uvedené níže.

Srovnávací klinické studie ukázaly, že pacientky vyžadují v průměru nižší kumulativní dávku a kratší dobu léčby přípravkem GONAL-f ve srovnání s urinárním FSH. Proto je za vhodnou považována nižší celková dávka přípravku GONAL-f než je obecně používaná dávka urinárního FSH a to nejen pro optimalizaci vývoje folikulů, ale také pro minimalizaci rizika nežádoucí ovariální hyperstimulace. Viz bod 5.1.

Byla prokázána bioekvivalence mezi ekvivalentními dávkami monodávkové formy a vícedávkové formy přípravku GONAL-f.

Následující tabulka uvádí objem k aplikaci předepsané dávky:

Dávka (IU)

Objem, který je třeba aplikovat (ml)

75

0,13

150

0,25

225

0,38

300

0,50

375

0,63

450

0,75

Další injekce by měla být aplikována ve stejnou dobu následujícího dne.

Ženy s anovulací (včetně syndromu _polycystických ovarií)

GONAL-f může být podáván jako cyklus denních injekcí. U menstruujících žen by měla být léčba zahájena během prvních 7 dnů menstruačního cyklu.

Běžně používaný režim se zahajuje dávkou 75-150 IU FSH denně a zvyšuje se dle potřeby o 37,5 IU, nebo 75 IU v 7- či nejlépe 14-denních intervalech do dosažení adekvátní, ne však nadměrné odpovědi. Léčba by měla být upravena dle individuální odpovědi pacientky zhodnocené měřením velikosti folikulu ultrazvukem a/nebo měřením sekrece estrogenu. Maximální denní dávka obvykle nepřekračuje 225 IU FSH. Pokud pacientka ani po 4 týdnech na léčbu neodpovídá, měl by být tento cyklus vynechán a pacientka by měla podstoupit další hodnocení, po kterém by měla znovu zahájit léčbu vyššími zahajovacími dávkami, než ve vynechaném cyklu.

Po dosažení optimální odpovědi by měla být podána jednorázová injekce 250 mikrogramů rekombinantního lidského choriogonadotropinu alfa (r-hCG) nebo 5 000 IU až 10 000 IU hCG, a to 24-48 hodin po poslední injekci GONALu-f. Pacientce se doporučuje pohlavní styk v ten samý den a den po podání hCG. Alternativně může být provedena nitroděložní inseminace (IUI).

V případě dosažení nadměrné odpovědi by měla být léčba zastavena a hCG nepodán (viz bod 4.4). Léčba by měla být znovu zahájena v dalším cyklu v nižší dávce než v cyklu předchozím.

Ženy _podstupující stimulaci ovarií za účelem tvorby vícečetných _folikulů _před in vitro _fertilizací nebo jinou technikou asistované reprodukce.

Běžně užívaným režimem na superovulaci je podání 150-225 IU přípravku GONAL-f denně, které se zahajuje 2. nebo 3. dnem cyklu. Léčba pokračuje do dosažení adekvátní tvorby folikulů (což se měří monitorováním sekrece estrogenu a/nebo ultrazvukovým vyšetřením), dávka se upravuje dle odpovědi pacientky, obvykle nepřekračuje 450 IU denně. V průměru je adekvátní tvorby folikulů dosaženo 10. den léčby (v rozmezí 5-20 dnů).

24-48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f se podá jednorázová injekce 250 mikrogramů r-hCG nebo 5 000 IU až 10 000 IU hCG k vyvolání finálního dozrání folikulů.

Down-regulace agonistou nebo antagonistou gonadotropin-uvolňujícího hormonu (GnRH) se dnes běžně používá k potlačení návalu endogenního LH a ke kontrole tonických hladin LH. V běžně užívaném protokolu se GONAL-f zahajuje přibližně 2 týdny po zahájení léčby agonistou, pokračuje se v podávání obou přípravků až do dosažení adekvátní tvorby folikulů. Např. po 2 týdnech léčby agonistou se podává 150-225 IU přípravku GONAL-f po dobu prvních 7 dnů. Dávka se potom upraví dle ovariální odpovědi.

Celkové zkušenosti s IVF ukazují, že procento úspěšnosti léčby zůstává stabilní během prvních

4    pokusů, a potom postupně klesá.

Ženy s anovulací z důvodu vážné nedostatečnosti LH a FSH.

U žen s nedostatečností LH a FSH (hypogonatotropní hypogonadismus) je cílem léčby přípravkem GONAL-f spolu s lutropinem alfa tvorba jednoho zralého Graafova folikulu, ze kterého může být po podání lidského choriového gonadotropinu (hCG) uvolněn oocyt. GONAL-f by měl být podáván jako cyklus jedné injekce denně spolu s lutropinem alfa. Jelikož tyto pacientky mají amenoreu a mají nízkou sekreci endogenního estrogenu, léčba může být zahájena kdykoli.

Doporučuje se zahájení dávkou 75 IU lutropinu alfa denně se 75 až 150 IU FSH. Léčba by měla být přizpůsobena individuální odpovědi pacientky hodnocené měřením velikosti folikulu ultrazvukem a dle estrogenní odpovědi.

Pokud je potřebné zvýšení dávky FSH, úprava dávky by měla probíhat v 7-14 denních intervalech po 37,5 IU-75 IU. Může být přijatelné prodloužit délku stimulace v jednom cyklu až na 5 týdnů.

Po dosažení optimální odpovědi by měla být podána jednorázová injekce 250 mikrogramů r-hCG nebo

5    000 IU až 10 000 IU hCG, a to 24-48 hodin po poslední injekci GONALu-f. Pacientce se doporučuje pohlavní styk v ten samý den a den po podání hCG.

Případně může být provedeno IUI.

Může být zvážena podpora luteální fáze, neboť nedostatek látek s luteotropní aktivitou (LH/hCG) může vést k předčasnému zániku corpus luteum.

V případě dosažení nadměrné odpovědi by měla být léčba zastavena a hCG nepodán. Léčba by měla být znovu zahájena v dalším cyklu v nižších dávkách FSH než v cyklu předchozím.

Muži s hypogonadotropním hypogonadismem

GONAL-f by měl být podáván v dávce 150 IU třikrát týdně současně s hCG, minimálně po dobu 4 měsíců. Pokud po této době pacient neodpovídá, může být v kombinované léčbě pokračováno; současné klinické zkušenosti ukazují, že k dosažení spermatogeneze může být nutná léčba nejméně 18 měsíců.

Zvláštní populace

Starší lidé

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku GONAL-f u starší populace. Bezpečnost ani účinnost přípravku GONAL-f u starších pacientů nebyla zjišťována.

Zhoršená _ funkce ledvin nebo _jater

Bezpečnost, účinnost ani farmakokinetika přípravku GONAL-f nebyla u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nebo jater stanovena.

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku GONAL-f u pediatrické populace.

Přípravek GONAL-f je určen k subkutánnímu podání. První injekce přípravku GONAL-f by měla být podávána pod přímým lékařským dohledem. Podávání přípravku GONAL-f samotnou pacientkou /samotným pacientem by mělo být prováděno pouze u pacientek/pacientů, kteří jsou dobře motivováni, adekvátně proškoleni a mají přístup k radě odborníka.

Jelikož GONAL-f multidose je určen na několik injekcí, je třeba dát pacientům přesné pokyny, aby se zabránilo chybnému použití vícedávkové formy přípravku.

Z důvodu místní reaktivity na benzylalkohol by nemělo být následující den pro injekci použito stejné místo.

Jednotlivé naředěné injekční lahvičky by měly být použity pouze pro jediného pacienta.

Návod k rekonstituci a podávání přípravku GONAL-f prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok je uveden v bodě 6.6 a v příbalové informaci.

4.3    Kontraindikace

•    hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

•    nádory hypotalamu nebo hypofýzy

•    zvětšení vaječníků nebo cysta na vaječníku, která není důsledkem polycystického ovariálního syndromu

•    gynekologické krvácením neznámé etiologie

•    karcinom vaječníků, dělohy nebo prsu

GONAL-f se nesmí používat u stavů, kdy nelze předpokládat účinnou odpověď, jako jsou:

•    primární selhání vaječníků

•    malformace pohlavních orgánů, inkompatibilní s těhotenstvím

•    fibroidní nádory dělohy inkompatibilní    s těhotenstvím.

•    primární nedostatečnost varlat

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

GONAL-f je vysoce účinnou gonadotropní látkou, která může vyvolat mírné až závažné nežádoucí reakce a která by měla být používána pouze lékaři s velkými zkušenostmi v oblasti neplodnosti a její léčby.

Léčba gonadotropinem klade určité časové nároky na lékaře a pomocné zdravotnické pracovníky i na dostupnost vhodných monitorovacích zařízení. U žen vyžaduje bezpečné a účinné použití GONALu-f monitorování ovariální odpovědi ultrazvukem, buď samotným nebo lépe v kombinaci s měřením sérových hladin estradiolu, a to pravidelně. Odpověď jednotlivých pacientů na podání FSH se může lišit, u některých pacientů je odpověď na FSH slabá, u jiných naopak velmi silná. U žen i mužů by měla být používána nejnižší ještě účinná dávka dle cíle léčby.

Porfýrie

Pacienti s porfýrií nebo s výskytem porfýrie v rodině by měli být během léčby přípravkem GONAL-f pečlivě sledováni. Zhoršení nebo projevení se tohoto stavu může vyžadovat ukončení léčby.

Léčba u žen

Před zahájením léčby by mělo být určeno, že infertilita páru je vhodná k této léčbě a měly by být zhodnoceny všechny předpokládané kontraindikace otěhotnění. Pacientky by měly být zvláště vyšetřeny na hypothyroidismus, nedostatečnost kůry nadledvin, hyperprolaktinémii a tyto stavy adekvátně léčeny.

Pacientky podstupující stimulaci růstu folikulů, buď z důvodu léčby anovulační infertility nebo při ART zákroku, mají zvýšené riziko zvětšení ovarií či rozvoje hyperstimulace. Výskyt takových příhod může být omezen dodržením doporučené dávky přípravku GONAL-f a způsobu podání a pečlivým monitorováním během léčby. K přesné interpretaci známek rozvoje folikulu a jeho zrání je třeba, aby měl lékař zkušenosti s hodnocením příslušných testů.

V klinických studiích se prokázalo zvýšení ovariální senzitivity vůči přípravku GONAL-f při současném podávání s lutropinem alfa. Pokud se považuje za vhodné zvýšení dávky FSH, mělo by být prováděno nejlépe v 7-14 denních intervalech po 37,5-75 IU.

Nebylo provedeno přímé srovnání přípravku GONAL-f/LH s lidským menopauzálním gonadotropinem (hMG). Srovnání se staršími údaji nasvědčuje, že četnost ovulací dosažená s přípravkem GONAL-f/LH je srovnatelná s hMG.

Syndrom ovariální hyperstimulace (OHSS)

Jedním z očekávaných účinků kontrolované stimulace ovarií je určité zvětšení ovarií. Častěji k němu dochází u žen se syndromem polycystických ovarií a obvykle odezní bez léčby.

Na rozdíl od zvětšení ovarií bez komplikací je OHSS stav, který se může projevit s různou závažností. Je charakterizován výrazným zvětšením ovarií, vysokou hladinou pohlavních hormonů v séru a zvýšením vaskulární permeability, což může vést ke kumulaci tekutiny v peritoneální, pleurální a vzácně perikardiální dutině.

U závažných případů OHSS mohou být pozorovány následující příznaky: bolest břicha, abdominální distenze, závažné zvětšení ovarií, zvýšení hmotnosti, dyspnoe, oligurie a gastrointestinální symptomy jako nauzea, zvracení a průjem. Klinické vyšetření může odhalit hypovolémii, hemokoncentraci, elektrolytovou nerovnováhu, ascites, hemoperitoneum, pleurální výpotek, hydrothorax nebo akutní plicní nedostatečnost. Velmi vzácně může být vážný OHSS zkomplikován torzí ovaria nebo tromboembolickou příhodou, např. plicní embolií, ischemickou cévní mozkovou příhodou nebo infarktem myokardu.

K nezávislým rizikovým faktorům, které mohou vést k rozvoji syndromu OHSS, patří polycystický ovariální syndrom s vysokou absolutní nebo rychle se zvyšující hladinou estradiolu v séru (např.

>    900 pg/ml nebo 3 300 pmol/l při anovulaci, > 3 000 pg/ml nebo > 11 000 pmol/l při ART) a velký počet rozvíjejících se ovariálních folikulů (např. > 3 folikuly o průměru > 14 mm při anovulaci nebo

>    20 folikulů o průměru > 12 mm při ART).

Dodržování doporučené dávky přípravku GONAL-f a režimů podávání a pečlivé sledování léčby, minimalizuje výskyt ovariální hyperstimulace a vícečetného těhotenství (viz body 4.2 a 4.8). K včasné identifikaci rizikových faktorů se doporučuje sledovat stimulační cykly ultrazvukovým vyšetřením a měřením hladiny estradiolu.

Podle některých důkazů lze usuzovat na to, že hCG hraje klíčovou roli jako spouštěč OHSS a že tento syndrom může být v případě, že dojde k otěhotnění, závažnější a dlouhodobější. Proto pokud se objeví příznaky hyperstimulace ovarií, např. zvýšení hladiny estradiolu v séru > 5 500 pg/ml nebo

>    20 200 pmol/l a/nebo > 40 folikulů celkem, doporučuje se hCG nepodávat a pacientce doporučit, aby vynechala pohlavní styk nebo použila bariérové metody antikoncepce po dobu nejméně 4 dnů. Syndrom OHSS se může velmi rychle (během 24 hodin) nebo během několika dní rozvinout

v závažnou zdravotní příhodu, Objeví se většinou po přerušení hormonální léčby a svého maxima dosahuje asi sedm až deset dní po další léčbě. Pacientky po podání hCG by měly být sledovány alespoň po dobu dvou týdnů.

Při ART může odsátí všech folikulů před ovulací snížit výskyt hyperstimulace.

Mírný až středně závažný syndrom OHSS obvykle odezní spontánně. Pokud se vyskytne závažný OHSS, doporučuje se léčbu gonadotropinem ukončit, pokud ještě probíhá. Pacientka by měla být hospitalizována a měla by být zahájena vhodná léčba.

Vícečetné těhotenství

U pacientek podstupujících indukci ovulace je výskyt vícečetných těhotenství zvýšený ve srovnání s přirozeným početím. Většinou se jedná o dvojčata. S vícečetným těhotenstvím, zvláště při dvou a více plodech, je spojeno zvýšené riziko pro matku i plod.

K minimalizaci rizika vícečetného těhotenství se doporučuje pečlivé monitorování ovariální odpovědi.

U pacientek podstupujících ART souvisí riziko vícečetného těhotenství hlavně s počtem umístěných embryí, jejich kvalitou a věkem pacientky.

Před zahájením léčby by měly být pacientky upozorněny na riziko vícečetného porodu.

Potraty

U pacientek podstupujících stimulaci růstu folikulů pro indukci ovulace nebo ART je riziko potratu ve srovnání s přirozeným početím vyšší.

Mimoděložní těhotenství

Ženy s anamnézou onemocnění vejcovodů mají zvýšené riziko mimoděložního těhotenství, ať k němu dojde spontánním početím nebo po léčbě neplodnosti. Bylo zjištěno, že prevalence mimoděložního těhotenství je ve srovnání s normální populací vyšší.

Nádorová onemocnění reprodukčního systému

U žen, které podstoupily více léčebných režimů neplodnosti, byla zaznamenána nádorová onemocnění reprodukčního systému, benigní i maligní. Nebylo dosud stanoveno, zda léčba gonadotropiny zvyšuje riziko těchto nádorů u neplodných žen či ne.

Kongenitální malformace

Prevalence kongenitálních malformací po ART může být mírně vyšší než po spontánním otěhotnění. Je to považováno za důsledek rozdílů v charakteristice rodičů (např. věk matky, kvalita spermatu) a důsledek vícečetných těhotenství.

Tromboembolická příhoda

U žen, které v nedávné době prodělaly nebo ještě trpí nějakým tromboembolickým onemocněním a u žen s všeobecně známými rizikovými faktory tromboembolických příhod, jako je osobní či rodinná anamnéza, může léčba gonadotropiny ještě zvýšit riziko zhoršení, resp. vzniku takových příhod. U těchto žen je třeba zvážit přínos podávání gonadotropinu vůči riziku. Je však třeba poznamenat, že riziko tromboembolických příhod představuje i samotné těhotenství a OHSS.

Léčba u mužů

Zvýšené hladiny endogenního FSH nasvědčují primárnímu selhání varlat. Takoví pacienti neodpovídají na léčbu přípravkem GONAL-f/hCG. Přípravek GONAL-f se nesmí používat, jestliže nedošlo k účinné odpovědi.

Jako součást vyhodnocení odpovědi se doporučuje analýza semene 4 až 6 měsíců po zahájení léčby. Obsah sodíku

GONAL-f obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Průvodní podávání přípravku GONAL-f s jinými přípravky používanými ke stimulaci ovulace (např. hCG, klomifen citrát) může zvýšit folikulární odpověď, zatímco průvodní podávání GnRH agonisty nebo antagonisty k vyvolání hypofyzární desenzibilizace může zvýšit dávku přípravku GONAL-f nutnou k dosažení adekvátní ovariální odpovědi. Během léčby léčivým přípravkem GONAL-f nebyly zaznamenány žádné další klinicky signifikantní interakce s jiným léčivým přípravkem.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistuje indikace pro použití přípravku GONAL-f během těhotenství. Údaje získané z malého souboru těhotných žen (méně než 300 ukončených těhotenství) nenaznačují žádné malformační účinky nebo fetální/neonatální toxicitu folitropinu alfa.

Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný teratogenní účinek (viz bod 5.3).

V případě užívání během těhotenství nejsou k dispozici dostatečné klinické údaje k vyloučení případného teratogenního účinku přípravku GONAL-f.

Kojení

GONAL-f není indikován během kojení.

Fertilita

GONAL-f je indikován pro použití v případě infertility (viz bod 4.1).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Předpokládá se, že přípravek GONAL-f nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profilu

K nejčastěji uváděným nežádoucím účinkům patří bolest hlavy, cysty na ovariích a reakce v místě vpichu injekční stříkačky (např. bolest, erytém, hematom, otok a/nebo podráždění v místě vpichu).

Často je uváděn také mírný nebo středně závažný syndrom hyperstimulace ovarií (OHSS), který by měl být považován za riziko související se stimulací. Závažné případy OHSS jsou méně časté (viz bod 4.4).

Vzácně pak může docházet k tromboembolickým příhodám, které jsou zpravidla spojeny s OHSS (viz bod 4.4).

Seznam nežádoucích účinků

Pro frekvence výskytu uváděné dále platí tyto definice: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1 000 až < 1/100), vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000).

Léčba u žen

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné:    Mírné až středně závažné alergické reakce včetně anafylaktických reakcí a šoku

Poruchy nervového systému Velmi časté:    Bolest hlavy

Cévní _ poruchy

Velmi vzácné:    Tromboembolismus, obvykle spojený s vážným OHSS (viz bod 4.4)

Respirační, hrudní a mediastinální _poruchy Velmi vzácné:    Exacerbace či zhoršení astmatu

Gastrointestinální poruchy

Časté:    Bolest břicha, distenze břicha, nepříjemné pocity v břiše, nevolnost, zvracení,

průjem

Poruchy reprodukčního systému a _prsu Velmi časté:    Ovariální cysty

Časté:    Mírný až středně vážný OHSS (včetně související symptomatologie)

Méně časté:    Vážný OHSS (včetně související symptomatologie) (viz bod 4.4)

Vzácné:    Komplikace vážného OHSS

Celkové _poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:    Reakce v místě vpichu injekce (např. bolest, zarudnutí, modřiny, otok a/nebo

podráždění v místě vpichu injekce)

Léčba u mužů

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné:    Mírné až středně závažné alergické reakce včetně anafylaktických reakcí a šoku

Respirační, hrudní a mediastinální _poruchy Velmi vzácné:    Exacerbace či zhoršení astmatu

Poruchy kůže a _podkožní tkáně Časté:    Akné

Poruchy reprodukčního systému a prsu Časté:    Gynekomastie, varikokéla

Celkové _poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:    Reakce v místě vpichu    injekce (např. bolest, zarudnutí, modřiny, otok a/nebo

podráždění v místě vpichu injekce)

Vyšetření

Časté:    Přírůstek hmotnosti

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Účinky předávkování přípravkem GONAL-f nejsou známy, existuje však možnost vzniku syndromu OHSS (viz bod 4.4).

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: pohlavní hormony a modulátory genitálního systému, gonadotropiny, ATC kód: G03GA05.

U žen je nejdůležitějším účinkem parenterálního podání FSH tvorba zralých Graafových folikulů. U žen s anovulací je cílem léčby přípravkem GONAL-f vyvinutí jednoho zralého Graafova folikulu, ze kterého se po podání hCG uvolní vajíčko.

Klinická účinnost a bezpečnost u žen

V    klinických studiích byli pacienti se závažnou nedostatečností FSH a LH definováni endogenní hladinou LH v séru < 1,2 IU/l dle měření v referenční laboratoři. Je však třeba vzít v úvahu to, že existují rozdíly v měření LH v různých laboratořích.

V    klinických studiích srovnávajících r-hFSH (folitropin alfa) a urinární FSH u ART (viz tabulka níže) a u indukce ovulace byl GONAL-f účinnější než urinární FSH ve smyslu nižší celkové dávky a kratší doby léčby, které jsou nutné pro spuštění dozrávání folikulu.

U ART vedla léčba přípravkem GONAL-f v nižší celkové dávce a za kratší časové období než u urinárního FSH k vyššímu počtu získaných oocytů ve srovnání s urinárním FSH.

Tabulka: Výsledky studie GF 8407 (randomizovaná studie u paralelních skupin srovnávající účinnost a bezpečnost přípravku GONAL-f s urinárním FSH u asistované reprodukce)

Rozdí

GONAL-f (n = 130)

Urinární FSH (n =116)

Počet získaných oocytů

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

Počet dnů, kdy je nutná stimulace pomocí FSH

11,7 ± 1,9

14,5 ± 3,3

Celková požadovaná dávka FSH (počet ampulí s FSH 75 IU)

27,6 ± 10,2

40,7 ± 13,6

Potřeba zvýšit dávku (%)

56,2

85,3

y mezi 2 skupinami byly statisticky významné (p< 0,05) pro všec

ma uvedená kritéria.

Klinická účinnost a bezpečnost u mužů

U mužů s nedostatkem FSH vyvolává GONAL-f podávaný současně s hCG nejméně po dobu 4 měsíců spermatogenezi.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózním podání je folitropin alfa distribuován do extracelulární tekutiny s úvodním poločasem asi 2 hodiny a eliminován z těla s terminálním poločasem asi jeden den. Distribuční objem v rovnovážném stavu a celková clearance je 10 l a 0,6 l/hod. Jedna osmina dávky folitropinu alfa se vylučuje močí.

Po podkožním podání je absolutní biologická dostupnost asi 70 %. Po opakovaném podání se folitropin alfa trojnásobně akumuluje a dosahuje rovnovážného stavu během 3-4 dní. U žen s potlačenou endogenní sekrecí gonadotropinu se ukázalo, že folitropin alfa efektivně stimuluje tvorbu folikulů a steroidogenezi navzdory neměřitelným hladinám LH.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií toxicity po jednorázovém a opakovaném podávání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka kromě toho, které je již uvedené v jiných částech tohoto souhrnu údajů o přípravku.

U králíků vyvolaly formy rozpuštěné v 0,9 % benzylalkoholu a 0,9 % benzylalkohol samotný mírné krvácení a subakutní zánět po jednorázové podkožní injekci, respektive mírné zánětlivé a degenerativní změny po jednorázové intramuskulární injekci.

Neporušená fertilita byla zaznamenána u krys vystavených farmakologickým dávkám folitropinu alfa (> 40 IU/kg/d) prodlouženou dobu, ačkoli bylo zaznamenáno snížení plodnosti.

Je-li podáván ve vysokých dávkách (> 5 IU/kg/d), folitropin alfa způsobil snížení počtu životaschopných plodů bez teratogenního účinku a děložní dystokii podobnou té, která je pozorována u urinárního menopauzálního gonadotropinu (hMG). Jelikož je však GONAL-f kontraindikován v těhotenství, tato data mají omezený klinický význam.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Prášek

Sacharóza

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného Koncentrovaná kyselina fosforečná Hydroxid sodný

Rozpouštědlo

Voda na injekci Benzylalkohol

6.2    Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3    Doba pou itelnosti

2 roky

Naředěný roztok je stabilní po dobu 28 dní při teplotě do 25 °C.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Před naředěním neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po naředění neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a obsah balení

GONAL-f je ve formě prášku a rozpouštědla pro injekční roztok. Prášek je dodáván v 3ml injekčních lahvičkách (sklo typ I), s gumovou zátkou (bromobutylová guma) a hliníkovým snímatelným víčkem. Roztok na rozpuštění je dodáván ve 2ml přeplněných injekčních stříkačkách (sklo typ I) s gumovou zátkou. Součástí balení jsou i polypropylenové injekční stříkačky s injekční jehlou z nerezové oceli určené k podání přípravku.

Léčivý přípravek je dodáván v balení po 1 injekční lahvičce prášku s 1 předplněnou injekční stříkačkou roztoku k rozpuštění a 15 jednorázových injekčních stříkaček určených k aplikaci, odstupňovaných v jednotkách FSH.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

GONAL-f 1050 IU/1,75 ml (77 mikrogramů/1,75 ml) musí být před použitím naředěn 2 ml přiloženého rozpouštědla.

Přípravek GONAL-f 1050 IU/1,75 ml (77 mikrogramů/1,75 ml) nesmí být rozpouštěn s jiným přípravkem GONAL-f.

Přiložená předplněná injekční stříkačka by měla být použita pouze k rozpuštění, poté by měla být zlikvidována v souladu s místními předpisy. V balení GONAL-f multidose se dodává sada aplikačních injekčních stříkaček stupňovaných v jednotkách FSH. Alternativně může být použita 1 ml injekční stříkačka stupňovaná v ml, s připevněnou injekční jehlou k podkožnímu podání (viz bod „Jak přípravek GONAL-f prášek a rozpouštědlo připravit a používat “ v příbalové informaci).

Naředěný roztok by neměl být aplikován, pokud obsahuje částice nebo není čirý.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall London E14 9TP Velká Británie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/95/001/021

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. října 1995

Datum posledního prodloužení registrace: 20. října 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

1.


GONAL-f 450 IU/0,75 ml (33 mikrogramů/0,75 ml), prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá vícedávková injekční lahvička obsahuje 44 mikrogramů follitropinum alfa*, ( odpovídá 600 IU), aby poskytla 33 mikrogramů (odpovídá 450 IU) v 0,75 ml. Jeden ml naředěného roztoku obsahuje 600 IU.

* rekombinantní lidský folikuly stimulující hormon (r-hFSH) vyráběný technologií rekombinování DNA z ovariálních buněk křečka čínského.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Popis prášku: bílé lyofilizované pelety. Popis rozpouštědla: čirý, bezbarvý roztok

pH naředěného roztoku je 6,5-7,5.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Dospělé ženy

•    Anovulace (včetně syndromu polycystických ovarií) u žen, které neodpovídaly na léčbu klomifen citrátem.

•    Stimulace tvorby vícečetných folikulů u žen podstupujících superovulaci za účelem asistované reprodukce (ART), např. in vitro fertilizaci (IVF), intra-fallopický přenos gamet a intra-fallopický přenos zygot.

•    Spolu s luteinizačním hormonem (LH) je GONAL-f doporučován ke stimulaci rozvoje folikulů u žen s vážnou nedostatečností LH a FSH. V klinických studiích byly tyto pacientky definovány endogenními sérovými hladinami LH < 1,2 IU/l.

Dospělí muži

•    GONAL-f je indikován spolu s lidským choriovým gonadotropinem (hCG) ke stimulaci spermatogeneze u mužů s kongenitálním či získaným hypogonadotropním hypogonadismem.

4.2    Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem GONAL-f by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou

poruch fertility.

Doporučená dávka přípravku GONAL-f odpovídá dávkování používanému u močových FSH.

Klinické hodnocení přípravku GONAL-f ukazuje, že by se jeho denní dávky, režim podávání a postupy pro monitorování léčby neměly lišit od jiných v současnosti používaných léčivých přípravků obsahujících močový FSH. Doporučuje se dodržovat zahajovací dávkování uvedené níže.

Srovnávací klinické studie ukázaly, že pacientky vyžadují v průměru nižší kumulativní dávku a kratší dobu léčby přípravkem GONAL-f ve srovnání s urinárním FSH. Proto je za vhodnou považována nižší celková dávka přípravku GONAL-f než je obecně používaná dávka urinárního FSH a to nejen pro optimalizaci vývoje folikulů, ale také pro minimalizaci rizika nežádoucí ovariální hyperstimulace. Viz bod 5.1.

Byla prokázána bioekvivalence mezi ekvivalentními dávkami monodávkové formy a vícedávkové formy přípravku GONAL-f.

Následující tabulka uvádí objem k aplikaci předepsané dávky:

Dávka (IU)

Objem, který je třeba aplikovat (ml)

75

0,13

150

0,25

225

0,38

300

0,50

375

0,63

450

0,75

Další injekce by měla být aplikována ve stejnou dobu následujícího dne.

Ženy s anovulací (včetně syndromu _polycystických ovarií)

GONAL-f může být podáván jako cyklus denních injekcí. U menstruujících žen by měla být léčba zahájena během prvních 7 dnů menstruačního cyklu.

Běžně používaný režim se zahajuje dávkou 75-150 IU FSH denně a zvyšuje se dle potřeby o 37,5 IU, nebo 75 IU v 7- či nejlépe 14-denních intervalech do dosažení adekvátní, ne však nadměrné odpovědi. Léčba by měla být upravena dle individuální odpovědi pacientky zhodnocené měřením velikosti folikulu ultrazvukem a/nebo měřením sekrece estrogenu. Maximální denní dávka obvykle nepřekračuje 225 IU FSH. Pokud pacientka ani po 4 týdnech na léčbu neodpovídá, měl by být tento cyklus vynechán a pacientka by měla podstoupit další hodnocení, po kterém by měla znovu zahájit léčbu vyššími zahajovacími dávkami, než ve vynechaném cyklu.

Po dosažení optimální odpovědi by měla být podána jednorázová injekce 250 mikrogramů rekombinantního lidského choriogonadotropinu alfa (r-hCG) nebo 5 000 IU až 10 000 IU hCG, a to 24-48 hodin po poslední injekci GONALu-f. Pacientce se doporučuje pohlavní styk v ten samý den a den po podání hCG. Alternativně může být provedena nitroděložní inseminace (IUI).

V případě dosažení nadměrné odpovědi by měla být léčba zastavena a hCG nepodán (viz bod 4.4). Léčba by měla být znovu zahájena v dalším cyklu v nižší dávce než v cyklu předchozím.

Ženy _podstupující stimulaci ovarií za účelem tvorby vícečetných _folikulů _před in vitro _fertilizací nebo jinou technikou asistované reprodukce.

Běžně užívaným režimem na superovulaci je podání 150-225 IU přípravku GONAL-f denně, které se zahajuje 2. nebo 3. dnem cyklu. Léčba pokračuje do dosažení adekvátní tvorby folikulů (což se měří monitorováním sekrece estrogenu a/nebo ultrazvukovým vyšetřením), dávka se upravuje dle odpovědi pacientky, obvykle nepřekračuje 450 IU denně. V průměru je adekvátní tvorby folikulů dosaženo 10. den léčby (v rozmezí 5-20 dnů).

24-48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f se podá jednorázová injekce 250 mikrogramů r-hCG nebo 5 000 IU až 10 000 IU hCG k vyvolání finálního dozrání folikulů.

Down-regulace agonistou nebo antagonistou gonadotropin-uvolňujícího hormonu (GnRH) se dnes běžně používá k potlačení návalu endogenního LH a ke kontrole tonických hladin LH. V běžně užívaném protokolu se GONAL-f zahajuje přibližně 2 týdny po zahájení léčby agonistou, pokračuje se v podávání obou přípravků až do dosažení adekvátní tvorby folikulů. Např. po 2 týdnech léčby agonistou se podává 150-225 IU přípravku GONAL-f po dobu prvních 7 dnů. Dávka se potom upraví dle ovariální odpovědi.

Celkové zkušenosti s IVF ukazují, že procento úspěšnosti léčby zůstává stabilní během prvních

4    pokusů, a potom postupně klesá.

Ženy s anovulací z důvodu vážné nedostatečnosti LH a FSH.

U žen s nedostatečností LH a FSH (hypogonatotropní hypogonadismus) je cílem léčby přípravkem GONAL-f spolu s lutropinem alfa tvorba jednoho zralého Graafova folikulu, ze kterého může být po podání lidského choriového gonadotropinu (hCG) uvolněn oocyt. GONAL-f by měl být podáván jako cyklus jedné injekce denně spolu s lutropinem alfa. Jelikož tyto pacientky mají amenoreu a mají nízkou sekreci endogenního estrogenu, léčba může být zahájena kdykoli.

Doporučuje se zahájení dávkou 75 IU lutropinu alfa denně se 75 až 150 IU FSH. Léčba by měla být přizpůsobena individuální odpovědi pacientky hodnocené měřením velikosti folikulu ultrazvukem a dle estrogenní odpovědi.

Pokud je potřebné zvýšení dávky FSH, úprava dávky by měla probíhat v 7-14 denních intervalech po 37,5 IU-75 IU. Může být přijatelné prodloužit délku stimulace v jednom cyklu až na 5 týdnů.

Po dosažení optimální odpovědi by měla být podána jednorázová injekce 250 mikrogramů r-hCG nebo

5    000 IU až 10 000 IU hCG, a to 24-48 hodin po poslední injekci GONALu-f. Pacientce se doporučuje pohlavní styk v ten samý den a den po podání hCG.

Případně může být provedeno IUI.

Může být zvážena podpora luteální fáze, neboť nedostatek látek s luteotropní aktivitou (LH/hCG) může vést k předčasnému zániku corpus luteum.

V případě dosažení nadměrné odpovědi by měla být léčba zastavena a hCG nepodán. Léčba by měla být znovu zahájena v dalším cyklu v nižších dávkách FSH než v cyklu předchozím.

Muži s hypogonadotropním hypogonadismem

GONAL-f by měl být podáván v dávce 150 IU třikrát týdně současně s hCG, minimálně po dobu 4 měsíců. Pokud po této době pacient neodpovídá, může být v kombinované léčbě pokračováno; současné klinické zkušenosti ukazují, že k dosažení spermatogeneze může být nutná léčba nejméně 18 měsíců.

Zvláštní populace

Starší lidé

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku GONAL-f u starší populace. Bezpečnost ani účinnost přípravku GONAL-f u starších pacientů nebyla zjišťována.

Zhoršená _ funkce ledvin nebo _jater

Bezpečnost, účinnost ani farmakokinetika přípravku GONAL-f nebyla u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nebo jater stanovena.

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku GONAL-f u pediatrické populace.

Přípravek GONAL-f je určen k subkutánnímu podání. První injekce přípravku GONAL-f by měla být podávána pod přímým lékařským dohledem. Podávání přípravku GONAL-f samotnou pacientkou /samotným pacientem by mělo být prováděno pouze u pacientek/pacientů, kteří jsou dobře motivováni, adekvátně proškoleni a mají přístup k radě odborníka.

Jelikož GONAL-f multidose je určen na několik injekcí, je třeba dát pacientům přesné pokyny, aby se zabránilo chybnému použití vícedávkové formy přípravku.

Z důvodu místní reaktivity na benzylalkohol by nemělo být následující den pro injekci použito stejné místo.

Jednotlivé naředěné injekční lahvičky by měly být použity pouze pro jediného pacienta.

Návod k rekonstituci a podávání přípravku GONAL-f prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok je uveden v bodě 6.6 a v příbalové informaci.

4.3    Kontraindikace

•    hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

•    nádory hypotalamu nebo hypofýzy

•    zvětšení vaječníků nebo cysta na vaječníku, která není důsledkem polycystického ovariálního syndromu

•    gynekologické krvácením neznámé etiologie

•    karcinom vaječníků, dělohy nebo prsu

GONAL-f se nesmí používat u stavů, kdy nelze předpokládat účinnou odpověď, jako jsou:

•    primární selhání vaječníků

•    malformace pohlavních orgánů, inkompatibilní    s těhotenstvím

•    fibroidní nádory dělohy inkompatibilní s těhotenstvím.

•    primární nedostatečnost varlat

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

GONAL-f je vysoce účinnou gonadotropní látkou, která může vyvolat mírné až závažné nežádoucí reakce a která by měla být používána pouze lékaři s velkými zkušenostmi v oblasti neplodnosti a její léčby.

Léčba gonadotropinem klade určité časové nároky na lékaře a pomocné zdravotnické pracovníky i na dostupnost vhodných monitorovacích zařízení. U žen vyžaduje bezpečné a účinné použití GONALu-f monitorování ovariální odpovědi ultrazvukem, buď samotným nebo lépe v kombinaci s měřením sérových hladin estradiolu, a to pravidelně. Odpověď jednotlivých pacientů na podání FSH se může lišit, u některých pacientů je odpověď na FSH slabá, u jiných naopak velmi silná. U žen i mužů by měla být používána nejnižší ještě účinná dávka dle cíle léčby.

Porfýrie

Pacienti s porfýrií nebo s výskytem porfýrie v rodině by měli být během léčby přípravkem GONAL-f pečlivě sledováni. Zhoršení nebo projevení se tohoto stavu může vyžadovat ukončení léčby.

Léčba u žen

Před zahájením léčby by mělo být určeno, že infertilita páru je vhodná k této léčbě a měly by být zhodnoceny všechny předpokládané kontraindikace otěhotnění. Pacientky by měly být zvláště vyšetřeny na hypothyroidismus, nedostatečnost kůry nadledvin, hyperprolaktinémii a tyto stavy adekvátně léčeny.

Pacientky podstupující stimulaci růstu folikulů, buď z důvodu léčby anovulační infertility nebo při ART zákroku, mají zvýšené riziko zvětšení ovarií či rozvoje hyperstimulace. Výskyt takových příhod může být omezen dodržením doporučené dávky přípravku GONAL-f a způsobu podání a pečlivým monitorováním během léčby. K přesné interpretaci známek rozvoje folikulu a jeho zrání je třeba, aby měl lékař zkušenosti s hodnocením příslušných testů.

V klinických studiích se prokázalo zvýšení ovariální senzitivity vůči přípravku GONAL-f při současném podávání s lutropinem alfa. Pokud se považuje za vhodné zvýšení dávky FSH, mělo by být prováděno nejlépe v 7-14 denních intervalech po 37,5-75 IU.

Nebylo provedeno přímé srovnání přípravku GONAL-f/LH s lidským menopauzálním gonadotropinem (hMG). Srovnání se staršími údaji nasvědčuje, že četnost ovulací dosažená s přípravkem GONAL-f/LH je srovnatelná s hMG.

Syndrom ovariální hyperstimulace (OHSS)

Jedním z očekávaných účinků kontrolované stimulace ovarií je určité zvětšení ovarií. Častěji k němu dochází u žen se syndromem polycystických ovarií a obvykle odezní bez léčby.

Na rozdíl od zvětšení ovarií bez komplikací je OHSS stav, který se může projevit s různou závažností. Je charakterizován výrazným zvětšením ovarií, vysokou hladinou pohlavních hormonů v séru a zvýšením vaskulární permeability, což může vést ke kumulaci tekutiny v peritoneální, pleurální a vzácně perikardiální dutině.

U závažných případů OHSS mohou být pozorovány následující příznaky: bolest břicha, abdominální distenze, závažné zvětšení ovarií, zvýšení hmotnosti, dyspnoe, oligurie a gastrointestinální symptomy jako nauzea, zvracení a průjem. Klinické vyšetření může odhalit hypovolémii, hemokoncentraci, elektrolytovou nerovnováhu, ascites, hemoperitoneum, pleurální výpotek, hydrothorax nebo akutní plicní nedostatečnost. Velmi vzácně může být vážný OHSS zkomplikován torzí ovaria nebo tromboembolickou příhodou, např. plicní embolií, ischemickou cévní mozkovou příhodou nebo infarktem myokardu.

K nezávislým rizikovým faktorům, které mohou vést k rozvoji syndromu OHSS, patří polycystický ovariální syndrom s vysokou absolutní nebo rychle se zvyšující hladinou estradiolu v séru (např.

>    900 pg/ml nebo 3 300 pmol/l při anovulaci, > 3 000 pg/ml nebo > 11 000 pmol/l při ART) a velký počet rozvíjejících se ovariálních folikulů (např. > 3 folikuly o průměru > 14 mm při anovulaci nebo

>    20 folikulů o průměru > 12 mm při ART).

Dodržování doporučené dávky přípravku GONAL-f a režimů podávání a pečlivé sledování léčby, minimalizuje výskyt ovariální hyperstimulace a vícečetného těhotenství (viz body 4.2 a 4.8). K včasné identifikaci rizikových faktorů se doporučuje sledovat stimulační cykly ultrazvukovým vyšetřením a měřením hladiny estradiolu.

Podle některých důkazů lze usuzovat na to, že hCG hraje klíčovou roli jako spouštěč OHSS a že tento syndrom může být v případě, že dojde k otěhotnění, závažnější a dlouhodobější. Proto pokud se objeví příznaky hyperstimulace ovarií, např. zvýšení hladiny estradiolu v séru > 5 500 pg/ml nebo

>    20 200 pmol/l a/nebo > 40 folikulů celkem, doporučuje se hCG nepodávat a pacientce doporučit, aby vynechala pohlavní styk nebo použila bariérové metody antikoncepce po dobu nejméně 4 dnů. Syndrom OHSS se může velmi rychle (během 24 hodin) nebo během několika dní rozvinout

v závažnou zdravotní příhodu, Objeví se většinou po přerušení hormonální léčby a svého maxima dosahuje asi sedm až deset dní po další léčbě. Pacientky po podání hCG by měly být sledovány alespoň po dobu dvou týdnů.

Při ART může odsátí všech folikulů před ovulací snížit výskyt hyperstimulace.

Mírný až středně závažný syndrom OHSS obvykle odezní spontánně. Pokud se vyskytne závažný OHSS, doporučuje se léčbu gonadotropinem ukončit, pokud ještě probíhá. Pacientka by měla být hospitalizována a měla by být zahájena vhodná léčba.

Vícečetné těhotenství

U pacientek podstupujících indukci ovulace je výskyt vícečetných těhotenství zvýšený ve srovnání s přirozeným početím. Většinou se jedná o dvojčata. S vícečetným těhotenstvím, zvláště při dvou a více plodech, je spojeno zvýšené riziko pro matku i plod.

K minimalizaci rizika vícečetného těhotenství se doporučuje pečlivé monitorování ovariální odpovědi.

U pacientek podstupujících ART souvisí riziko vícečetného těhotenství hlavně s počtem umístěných embryí, jejich kvalitou a věkem pacientky.

Před zahájením léčby by měly být pacientky upozorněny na riziko vícečetného porodu.

Potraty

U pacientek podstupujících stimulaci růstu folikulů pro indukci ovulace nebo ART je riziko potratu ve srovnání s přirozeným početím vyšší.

Mimoděložní těhotenství

Ženy s anamnézou onemocnění vejcovodů mají zvýšené riziko mimoděložního těhotenství, ať k němu dojde spontánním početím nebo po léčbě neplodnosti. Bylo zjištěno, že prevalence mimoděložního těhotenství je ve srovnání s normální populací vyšší.

Nádorová onemocnění reprodukčního systému

U žen, které podstoupily více léčebných režimů neplodnosti, byla zaznamenána nádorová onemocnění reprodukčního systému, benigní i maligní. Nebylo dosud stanoveno, zda léčba gonadotropiny zvyšuje riziko těchto nádorů u neplodných žen či ne.

Kongenitální malformace

Prevalence kongenitálních malformací po ART může být mírně vyšší než po spontánním otěhotnění. Je to považováno za důsledek rozdílů v charakteristice rodičů (např. věk matky, kvalita spermatu) a důsledek vícečetných těhotenství.

Tromboembolická příhoda

U žen, které v nedávné době prodělaly nebo ještě trpí nějakým tromboembolickým onemocněním a u žen s všeobecně známými rizikovými faktory tromboembolických příhod, jako je osobní či rodinná anamnéza, může léčba gonadotropiny ještě zvýšit riziko zhoršení, resp. vzniku takových příhod. U těchto žen je třeba zvážit přínos podávání gonadotropinu vůči riziku. Je však třeba poznamenat, že riziko tromboembolických příhod představuje i samotné těhotenství a OHSS.

Léčba u mužů

Zvýšené hladiny endogenního FSH nasvědčují primárnímu selhání varlat. Takoví pacienti neodpovídají na léčbu přípravkem GONAL-f/hCG. Přípravek GONAL-f se nesmí používat, jestliže nedošlo k účinné odpovědi.

Jako součást vyhodnocení odpovědi se doporučuje analýza semene 4 až 6 měsíců po zahájení léčby. Obsah sodíku

GONAL-f obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Průvodní podávání přípravku GONAL-f s jinými přípravky používanými ke stimulaci ovulace (např. hCG, klomifen citrát) může zvýšit folikulární odpověď, zatímco průvodní podávání GnRH agonisty nebo antagonisty k vyvolání hypofyzární desenzibilizace může zvýšit dávku přípravku GONAL-f nutnou k dosažení adekvátní ovariální odpovědi. Během léčby léčivým přípravkem GONAL-f nebyly zaznamenány žádné další klinicky signifikantní interakce s jiným léčivým přípravkem.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistuje indikace pro použití přípravku GONAL-f během těhotenství. Údaje získané z malého souboru těhotných žen (méně než 300 ukončených těhotenství) nenaznačují žádné malformační účinky nebo fetální/neonatální toxicitu folitropinu alfa.

Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný teratogenní účinek (viz bod 5.3).

V případě užívání během těhotenství nejsou k dispozici dostatečné klinické údaje k vyloučení případného teratogenního účinku přípravku GONAL-f.

Kojení

GONAL-f není indikován během kojení.

Fertilita

GONAL-f je indikován pro použití v případě infertility (viz bod 4.1).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Předpokládá se, že přípravek GONAL-f nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profilu

K nejčastěji uváděným nežádoucím účinkům patří bolest hlavy, cysty na ovariích a reakce v místě vpichu injekční stříkačky (např. bolest, erytém, hematom, otok a/nebo podráždění v místě vpichu).

Často je uváděn také mírný nebo středně závažný syndrom hyperstimulace ovarií (OHSS), který by měl být považován za riziko související se stimulací. Závažné případy OHSS jsou méně časté (viz bod 4.4).

Vzácně pak může docházet k tromboembolickým příhodám, které jsou zpravidla spojeny s OHSS (viz bod 4.4).

Seznam nežádoucích účinků

Pro frekvence výskytu uváděné dále platí tyto definice: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1 000 až < 1/100), vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000).

Léčba u žen

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné:    Mírné až středně závažné alergické reakce včetně anafylaktických reakcí a šoku

Poruchy nervového systému Velmi časté:    Bolest hlavy

Cévní _ poruchy

Velmi vzácné:    Tromboembolismus, obvykle spojený s vážným OHSS (viz bod 4.4)

Respirační, hrudní a mediastinální _poruchy Velmi vzácné:    Exacerbace či zhoršení astmatu

Gastrointestinální poruchy

Časté:    Bolest břicha, distenze břicha, nepříjemné pocity v břiše, nevolnost, zvracení,

průjem

Poruchy reprodukčního systému a _prsu Velmi časté:    Ovariální cysty

Časté:    Mírný až středně vážný OHSS (včetně související symptomatologie)

Méně časté:    Vážný OHSS (včetně související symptomatologie) (viz bod 4.4)

Vzácné:    Komplikace vážného OHSS

Celkové _poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:    Reakce v místě vpichu injekce (např. bolest, zarudnutí, modřiny, otok a/nebo

podráždění v místě vpichu injekce)

Léčba u mužů

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné:    Mírné až středně závažné alergické reakce včetně anafylaktických reakcí a šoku

Respirační, hrudní a mediastinální _poruchy Velmi vzácné:    Exacerbace či zhoršení astmatu

Poruchy kůže a _podkožní tkáně Časté:    Akné

Poruchy reprodukčního systému a prsu Časté:    Gynekomastie, varikokéla

Celkové _poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:    Reakce v místě vpichu    injekce (např. bolest, zarudnutí, modřiny, otok a/nebo

podráždění v místě vpichu injekce)

Vyšetření

Časté:    Přírůstek hmotnosti

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Účinky předávkování přípravkem GONAL-f nejsou známy, existuje však možnost vzniku syndromu OHSS (viz bod 4.4).

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: pohlavní hormony a modulátory genitálního systému, gonadotropiny, ATC kód: G03GA05.

U žen je nejdůležitějším účinkem parenterálního podání FSH tvorba zralých Graafových folikulů. U žen s anovulací je cílem léčby přípravkem GONAL-f vyvinutí jednoho zralého Graafova folikulu, ze kterého se po podání hCG uvolní vajíčko.

Klinická účinnost a bezpečnost u žen

V    klinických studiích byli pacienti se závažnou nedostatečností FSH a LH definováni endogenní hladinou LH v séru < 1,2 IU/l dle měření v referenční laboratoři. Je však třeba vzít v úvahu to, že existují rozdíly v měření LH v různých laboratořích.

V    klinických studiích srovnávajících r-hFSH (folitropin alfa) a urinární FSH u ART (viz tabulka níže) a u indukce ovulace byl GONAL-f účinnější než urinární FSH ve smyslu nižší celkové dávky a kratší doby léčby, které jsou nutné pro spuštění dozrávání folikulu.

U ART vedla léčba přípravkem GONAL-f v nižší celkové dávce a za kratší časové období než u urinárního FSH k vyššímu počtu získaných oocytů ve srovnání s urinárním FSH.

Tabulka: Výsledky studie GF 8407 (randomizovaná studie u paralelních skupin srovnávající účinnost a bezpečnost přípravku GONAL-f s urinárním FSH u asistované reprodukce)

Rozdí

GONAL-f (n = 130)

Urinární FSH (n =116)

Počet získaných oocytů

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

Počet dnů, kdy je nutná stimulace pomocí FSH

11,7 ± 1,9

14,5 ± 3,3

Celková požadovaná dávka FSH (počet ampulí s FSH 75 IU)

27,6 ± 10,2

40,7 ± 13,6

Potřeba zvýšit dávku (%)

56,2

85,3

ly mezi 2 skupinami byly statisticky významné (p< 0,05) pro všec

ma uvedená kritéria.

Klinická účinnost a bezpečnost u mužů

U mužů s nedostatkem FSH vyvolává GONAL-f podávaný současně s hCG nejméně po dobu 4 měsíců spermatogenezi.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózním podání je folitropin alfa distribuován do extracelulární tekutiny s úvodním poločasem asi 2 hodiny a eliminován z těla s terminálním poločasem asi jeden den. Distribuční objem v rovnovážném stavu a celková clearance je 10 l a 0,6 l/hod. Jedna osmina dávky folitropinu alfa se vylučuje močí.

Po podkožním podání je absolutní biologická dostupnost asi 70 %. Po opakovaném podání se folitropin alfa trojnásobně akumuluje a dosahuje rovnovážného stavu během 3-4 dní. U žen s potlačenou endogenní sekrecí gonadotropinu se ukázalo, že folitropin alfa efektivně stimuluje tvorbu folikulů a steroidogenezi navzdory neměřitelným hladinám LH.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií toxicity po jednorázovém a opakovaném podávání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka kromě toho, které je již uvedené v jiných částech tohoto souhrnu údajů o přípravku.

U králíků vyvolaly formy rozpuštěné v 0,9 % benzylalkoholu a 0,9 % benzylalkohol samotný mírné krvácení a subakutní zánět po jednorázové podkožní injekci, respektive mírné zánětlivé a degenerativní změny po jednorázové intramuskulární injekci.

Neporušená fertilita byla zaznamenána u krys vystavených farmakologickým dávkám folitropinu alfa (> 40 IU/kg/d) prodlouženou dobu, ačkoli bylo zaznamenáno snížení plodnosti.

Je-li podáván ve vysokých dávkách (> 5 IU/kg/d), folitropin alfa způsobil snížení počtu životaschopných plodů bez teratogenního účinku a děložní dystokii podobnou té, která je pozorována u urinárního menopauzálního gonadotropinu (hMG). Jelikož je však GONAL-f kontraindikován v těhotenství, tato data mají omezený klinický význam.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Prášek

Sacharóza

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného Koncentrovaná kyselina fosforečná Hydroxid sodný

Rozpouštědlo

Voda na injekci Benzylalkohol

6.2    Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3    Doba pou itelnosti

2 roky

Naředěný roztok je stabilní po dobu 28 dní při teplotě do 25 °C.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Před naředěním neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po naředění neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a obsah balení

GONAL-f je ve formě prášku a rozpouštědla pro injekční roztok. Prášek je dodáván v 3ml injekčních lahvičkách (sklo typ I), s gumovou zátkou (bromobutylová guma) a hliníkovým snímatelným víčkem. Roztok na rozpuštění je dodáván v 1 ml přeplněných injekčních stříkačkách (sklo typ I) s gumovou zátkou. Součástí balení jsou i polypropylenové injekční stříkačky s injekční jehlou z nerezové oceli určené k podání přípravku.

Léčivý přípravek je dodáván v balení po 1 injekční lahvičce prášku s 1 předplněnou injekční stříkačkou roztoku k rozpuštění a 6 jednorázových injekčních stříkaček určených k aplikaci, odstupňovaných v jednotkách FSH.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

GONAL-f 450 IU/0,75 ml (33 mikrogramů/0,75 ml) musí být před použitím naředěn 1 ml přiloženého rozpouštědla.

Přípravek GONAL-f 450 IU/0,75 ml (33 mikrogramů/0,75 ml) nesmí být rozpouštěn s jiným přípravkem GONAL-f.

Přiložená předplněná injekční stříkačka by měla být použita pouze k rozpuštění, poté by měla být zlikvidována v souladu s místními předpisy. V balení GONAL-f multidose se dodává sada aplikačních injekčních stříkaček stupňovaných v jednotkách FSH. Alternativně může být použita 1 ml injekční stříkačka stupňovaná v ml, s připevněnou injekční jehlou k podkožnímu podání (viz bod „Jak přípravek GONAL-f prášek a rozpouštědlo připravit a používat “ v příbalové informaci).

Naředěný roztok by neměl být aplikován, pokud obsahuje částice nebo není čirý.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall London E14 9TP Velká Británie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/95/001/031

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. října 1995

Datum posledního prodloužení registrace: 20. října 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

1.


GONAL-f 300 IU/0,50 ml (22 mikrogramů/0,50 ml), prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá vícedávková injekční lahvička obsahuje 33 mikrogramů follitropinum alfa*, ( odpovídá 450 IU), aby poskytla 22 mikrogramů (odpovídá 300 IU) v 0,50 ml. Jeden ml naředěného roztoku obsahuje 600 IU.

* rekombinantní lidský folikuly stimulující hormon (r-hFSH) vyráběný technologií rekombinování DNA z ovariálních buněk křečka čínského.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Popis prášku: bílé lyofilizované pelety. Popis rozpouštědla: čirý, bezbarvý roztok

pH naředěného roztoku je 6,5-7,5.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Dospělé ženy

•    Anovulace (včetně syndromu polycystických ovarií) u žen, které neodpovídaly na léčbu klomifen citrátem.

•    Stimulace tvorby vícečetných folikulů u žen podstupujících superovulaci za účelem asistované reprodukce (ART), např. in vitro fertilizaci (IVF), intra-fallopický přenos gamet a intra-fallopický přenos zygot.

•    Spolu s luteinizačním hormonem (LH) je GONAL-f doporučován ke stimulaci rozvoje folikulů u žen s vážnou nedostatečností LH a FSH. V klinických studiích byly tyto pacientky definovány endogenními sérovými hladinami LH < 1,2 IU/l.

Dospělí muži

•    GONAL-f je indikován spolu s lidským choriovým gonadotropinem (hCG) ke stimulaci spermatogeneze u mužů s kongenitálním či získaným hypogonadotropním hypogonadismem.

4.2    Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem GONAL-f by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou

poruch fertility.

Doporučená dávka přípravku GONAL-f odpovídá dávkování používanému u močových FSH.

Klinické hodnocení přípravku GONAL-f ukazuje, že by se jeho denní dávky, režim podávání a postupy pro monitorování léčby neměly lišit od jiných v současnosti používaných léčivých přípravků obsahujících močový FSH. Doporučuje se dodržovat zahajovací dávkování uvedené níže.

Srovnávací klinické studie ukázaly, že pacientky vyžadují v průměru nižší kumulativní dávku a kratší dobu léčby přípravkem GONAL-f ve srovnání s urinárním FSH. Proto je za vhodnou považována nižší celková dávka přípravku GONAL-f než je obecně používaná dávka urinárního FSH a to nejen pro optimalizaci vývoje folikulů, ale také pro minimalizaci rizika nežádoucí ovariální hyperstimulace. Viz bod 5.1.

Byla prokázána bioekvivalence mezi ekvivalentními dávkami monodávkové formy a vícedávkové formy přípravku GONAL-f.

Následující tabulka uvádí objem k aplikaci předepsané dávky:

Dávka (IU)

Objem, který je třeba aplikovat (ml)

75

0,13

150

0,25

225

0,38

300

0,50

Další injekce by měla být aplikována ve stejnou dobu následujícího dne.

Ženy s anovulací (včetně syndromu polycvstických ovarií)

GONAL-f může být podáván jako cyklus denních injekcí. U menstruujících žen by měla být léčba zahájena během prvních 7 dnů menstruačního cyklu.

Běžně používaný režim se zahajuje dávkou 75-150 IU FSH denně a zvyšuje se dle potřeby o 37,5 IU, nebo 75 IU v 7- či nejlépe 14-denních intervalech do dosažení adekvátní, ne však nadměrné odpovědi. Léčba by měla být upravena dle individuální odpovědi pacientky zhodnocené měřením velikosti folikulu ultrazvukem a/nebo měřením sekrece estrogenu. Maximální denní dávka obvykle nepřekračuje 225 IU FSH. Pokud pacientka ani po 4 týdnech na léčbu neodpovídá, měl by být tento cyklus vynechán a pacientka by měla podstoupit další hodnocení, po kterém by měla znovu zahájit léčbu vyššími zahajovacími dávkami, než ve vynechaném cyklu.

Po dosažení optimální odpovědi by měla být podána jednorázová injekce 250 mikrogramů rekombinantního lidského choriogonadotropinu alfa (r-hCG) nebo 5 000 IU až 10 000 IU hCG, a to 24-48 hodin po poslední injekci GONALu-f. Pacientce se doporučuje pohlavní styk v ten samý den a den po podání hCG. Alternativně může být provedena nitroděložní inseminace (IUI).

V případě dosažení nadměrné odpovědi by měla být léčba zastavena a hCG nepodán (viz bod 4.4). Léčba by měla být znovu zahájena v dalším cyklu v nižší dávce než v cyklu předchozím.

Ženy _podstupující stimulaci ovarií za účelem tvorby vícečetných _folikulů _před in vitro _fertilizací nebo jinou technikou asistované reprodukce.

Běžně užívaným režimem na superovulaci je podání 150-225 IU přípravku GONAL-f denně, které se zahajuje 2. nebo 3. dnem cyklu. Léčba pokračuje do dosažení adekvátní tvorby folikulů (což se měří monitorováním sekrece estrogenu a/nebo ultrazvukovým vyšetřením), dávka se upravuje dle odpovědi pacientky, obvykle nepřekračuje 450 IU denně. V průměru je adekvátní tvorby folikulů dosaženo 10. den léčby (v rozmezí 5-20 dnů).

24-48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f se podá jednorázová injekce 250 mikrogramů r-hCG nebo 5 000 IU až 10 000 IU hCG k vyvolání finálního dozrání folikulů.

Down-regulace agonistou nebo antagonistou gonadotropin-uvolňujícího hormonu (GnRH) se dnes běžně používá k potlačení návalu endogenního LH a ke kontrole tonických hladin LH. V běžně užívaném protokolu se GONAL-f zahajuje přibližně 2 týdny po zahájení léčby agonistou, pokračuje se v podávání obou přípravků až do dosažení adekvátní tvorby folikulů. Např. po 2 týdnech léčby agonistou se podává 150-225 IU přípravku GONAL-f po dobu prvních 7 dnů. Dávka se potom upraví dle ovariální odpovědi.

Celkové zkušenosti s IVF ukazují, že procento úspěšnosti léčby zůstává stabilní během prvních

4    pokusů, a potom postupně klesá.

Ženy s anovulací z důvodu vážné nedostatečnosti LH a FSH.

U žen s nedostatečností LH a FSH (hypogonatotropní hypogonadismus) je cílem léčby přípravkem GONAL-f spolu s lutropinem alfa tvorba jednoho zralého Graafova folikulu, ze kterého může být po podání lidského choriového gonadotropinu (hCG) uvolněn oocyt. GONAL-f by měl být podáván jako cyklus jedné injekce denně spolu s lutropinem alfa. Jelikož tyto pacientky mají amenoreu a mají nízkou sekreci endogenního estrogenu, léčba může být zahájena kdykoli.

Doporučuje se zahájení dávkou 75 IU lutropinu alfa denně se 75 až 150 IU FSH. Léčba by měla být přizpůsobena individuální odpovědi pacientky hodnocené měřením velikosti folikulu ultrazvukem a dle estrogenní odpovědi.

Pokud je potřebné zvýšení dávky FSH, úprava dávky by měla probíhat v 7-14 denních intervalech po 37,5 IU-75 IU. Může být přijatelné prodloužit délku stimulace v jednom cyklu až na 5 týdnů.

Po dosažení optimální odpovědi by měla být podána jednorázová injekce 250 mikrogramů r-hCG nebo

5    000 IU až 10 000 IU hCG, a to 24-48 hodin po poslední injekci GONALu-f. Pacientce se doporučuje pohlavní styk v ten samý den a den po podání hCG.

Případně může být provedeno IUI.

Může být zvážena podpora luteální fáze, neboť nedostatek látek s luteotropní aktivitou (LH/hCG) může vést k předčasnému zániku corpus luteum.

V případě dosažení nadměrné odpovědi by měla být léčba zastavena a hCG nepodán. Léčba by měla být znovu zahájena v dalším cyklu v nižších dávkách FSH než v cyklu předchozím.

Muži s hypogonadotropním hypogonadismem

GONAL-f by měl být podáván v dávce 150 IU třikrát týdně současně s hCG, minimálně po dobu 4 měsíců. Pokud po této době pacient neodpovídá, může být v kombinované léčbě pokračováno; současné klinické zkušenosti ukazují, že k dosažení spermatogeneze může být nutná léčba nejméně 18 měsíců.

Zvláštní populace

Starší lidé

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku GONAL-f u starší populace. Bezpečnost ani účinnost přípravku GONAL-f u starších pacientů nebyla zjišťována.

Zhoršená _ funkce ledvin nebo _jater

Bezpečnost, účinnost ani farmakokinetika přípravku GONAL-f nebyla u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nebo jater stanovena.

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku GONAL-f u pediatrické populace.

Přípravek GONAL-f je určen k subkutánnímu podání. První injekce přípravku GONAL-f by měla být podávána pod přímým lékařským dohledem. Podávání přípravku GONAL-f samotnou pacientkou /samotným pacientem by mělo být prováděno pouze u pacientek/pacientů, kteří jsou dobře motivováni, adekvátně proškoleni a mají přístup k radě odborníka.

Jelikož GONAL-f multidose je určen na několik injekcí, je třeba dát pacientům přesné pokyny, aby se zabránilo chybnému použití vícedávkové formy přípravku.

Z důvodu místní reaktivity na benzylalkohol by nemělo být následující den pro injekci použito stejné místo.

Jednotlivé naředěné injekční lahvičky by měly být použity pouze pro jediného pacienta.

Návod k rekonstituci a podávání přípravku GONAL-f prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok je uveden v bodě 6.6 a v příbalové informaci.

4.3    Kontraindikace

•    hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

•    nádory hypotalamu nebo hypofýzy

•    zvětšení vaječníků nebo cysta na vaječníku, která není důsledkem polycystického ovariálního syndromu

•    gynekologické krvácením neznámé etiologie

•    karcinom vaječníků, dělohy nebo prsu

GONAL-f se nesmí používat u stavů, kdy nelze předpokládat účinnou odpověď, jako jsou:

•    primární selhání vaječníků

•    malformace pohlavních orgánů, inkompatibilní s těhotenstvím

•    fibroidní nádory dělohy inkompatibilní    s těhotenstvím.

•    primární nedostatečnost varlat

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

GONAL-f je vysoce účinnou gonadotropní látkou, která může vyvolat mírné až závažné nežádoucí reakce a která by měla být používána pouze lékaři s velkými zkušenostmi v oblasti neplodnosti a její léčby.

Léčba gonadotropinem klade určité časové nároky na lékaře a pomocné zdravotnické pracovníky i na dostupnost vhodných monitorovacích zařízení. U žen vyžaduje bezpečné a účinné použití GONALu-f monitorování ovariální odpovědi ultrazvukem, buď samotným nebo lépe v kombinaci s měřením sérových hladin estradiolu, a to pravidelně. Odpověď jednotlivých pacientů na podání FSH se může lišit, u některých pacientů je odpověď na FSH slabá, u jiných naopak velmi silná. U žen i mužů by měla být používána nejnižší ještě účinná dávka dle cíle léčby.

Porfýrie

Pacienti s porfýrií nebo s výskytem porfýrie v rodině by měli být během léčby přípravkem GONAL-f pečlivě sledováni. Zhoršení nebo projevení se tohoto stavu může vyžadovat ukončení léčby.

Léčba u žen

Před zahájením léčby by mělo být určeno, že infertilita páru je vhodná k této léčbě a měly by být zhodnoceny všechny předpokládané kontraindikace otěhotnění. Pacientky by měly být zvláště vyšetřeny na hypothyroidismus, nedostatečnost kůry nadledvin, hyperprolaktinémii a tyto stavy adekvátně léčeny.

Pacientky podstupující stimulaci růstu folikulů, buď z důvodu léčby anovulační infertility nebo při ART zákroku, mají zvýšené riziko zvětšení ovarií či rozvoje hyperstimulace. Výskyt takových příhod může být omezen dodržením doporučené dávky přípravku GONAL-f a způsobu podání a pečlivým monitorováním během léčby. K přesné interpretaci známek rozvoje folikulu a jeho zrání je třeba, aby měl lékař zkušenosti s hodnocením příslušných testů.

V klinických studiích se prokázalo zvýšení ovariální senzitivity vůči přípravku GONAL-f při současném podávání s lutropinem alfa. Pokud se považuje za vhodné zvýšení dávky FSH, mělo by být prováděno nejlépe v 7-14 denních intervalech po 37,5-75 IU.

Nebylo provedeno přímé srovnání přípravku GONAL-f/LH s lidským menopauzálním gonadotropinem (hMG). Srovnání se staršími údaji nasvědčuje, že četnost ovulací dosažená s přípravkem GONAL-f/LH je srovnatelná s hMG.

Syndrom ovariální hyperstimulace (OHSS)

Jedním z očekávaných účinků kontrolované stimulace ovarií je určité zvětšení ovarií. Častěji k němu dochází u žen se syndromem polycystických ovarií a obvykle odezní bez léčby.

Na rozdíl od zvětšení ovarií bez komplikací je OHSS stav, který se může projevit s různou závažností. Je charakterizován výrazným zvětšením ovarií, vysokou hladinou pohlavních hormonů v séru a zvýšením vaskulární permeability, což může vést ke kumulaci tekutiny v peritoneální, pleurální a vzácně perikardiální dutině.

U závažných případů OHSS mohou být pozorovány následující příznaky: bolest břicha, abdominální distenze, závažné zvětšení ovarií, zvýšení hmotnosti, dyspnoe, oligurie a gastrointestinální symptomy jako nauzea, zvracení a průjem. Klinické vyšetření může odhalit hypovolémii, hemokoncentraci, elektrolytovou nerovnováhu, ascites, hemoperitoneum, pleurální výpotek, hydrothorax nebo akutní plicní nedostatečnost. Velmi vzácně může být vážný OHSS zkomplikován torzí ovaria nebo tromboembolickou příhodou, např. plicní embolií, ischemickou cévní mozkovou příhodou nebo infarktem myokardu.

K nezávislým rizikovým faktorům, které mohou vést k rozvoji syndromu OHSS, patří polycystický ovariální syndrom s vysokou absolutní nebo rychle se zvyšující hladinou estradiolu v séru (např.

>    900 pg/ml nebo 3 300 pmol/l při anovulaci, > 3 000 pg/ml nebo > 11 000 pmol/l při ART) a velký počet rozvíjejících se ovariálních folikulů (např. > 3 folikuly o průměru > 14 mm při anovulaci nebo

>    20 folikulů o průměru > 12 mm při ART).

Dodržování doporučené dávky přípravku GONAL-f a režimů podávání a pečlivé sledování léčby, minimalizuje výskyt ovariální hyperstimulace a vícečetného těhotenství (viz body 4.2 a 4.8). K včasné identifikaci rizikových faktorů se doporučuje sledovat stimulační cykly ultrazvukovým vyšetřením a měřením hladiny estradiolu.

Podle některých důkazů lze usuzovat na to, že hCG hraje klíčovou roli jako spouštěč OHSS a že tento syndrom může být v případě, že dojde k otěhotnění, závažnější a dlouhodobější. Proto pokud se objeví příznaky hyperstimulace ovarií, např. zvýšení hladiny estradiolu v séru > 5 500 pg/ml nebo

>    20 200 pmol/l a/nebo > 40 folikulů celkem, doporučuje se hCG nepodávat a pacientce doporučit, aby vynechala pohlavní styk nebo použila bariérové metody antikoncepce po dobu nejméně 4 dnů. Syndrom OHSS se může velmi rychle (během 24 hodin) nebo během několika dní rozvinout

v závažnou zdravotní příhodu, Objeví se většinou po přerušení hormonální léčby a svého maxima dosahuje asi sedm až deset dní po další léčbě. Pacientky po podání hCG by měly být sledovány alespoň po dobu dvou týdnů.

Při ART může odsátí všech folikulů před ovulací snížit výskyt hyperstimulace.

Mírný až středně závažný syndrom OHSS obvykle odezní spontánně. Pokud se vyskytne závažný OHSS, doporučuje se léčbu gonadotropinem ukončit, pokud ještě probíhá. Pacientka by měla být hospitalizována a měla by být zahájena vhodná léčba.

Vícečetné těhotenství

U pacientek podstupujících indukci ovulace je výskyt vícečetných těhotenství zvýšený ve srovnání s přirozeným početím. Většinou se jedná o dvojčata. S vícečetným těhotenstvím, zvláště při dvou a více plodech, je spojeno zvýšené riziko pro matku i plod.

K minimalizaci rizika vícečetného těhotenství se doporučuje pečlivé monitorování ovariální odpovědi.

U pacientek podstupujících ART souvisí riziko vícečetného těhotenství hlavně s počtem umístěných embryí, jejich kvalitou a věkem pacientky.

Před zahájením léčby by měly být pacientky upozorněny na riziko vícečetného porodu.

Potraty

U pacientek podstupujících stimulaci růstu folikulů pro indukci ovulace nebo ART je riziko potratu ve srovnání s přirozeným početím vyšší.

Mimoděložní těhotenství

Ženy s anamnézou onemocnění vejcovodů mají zvýšené riziko mimoděložního těhotenství, ať k němu dojde spontánním početím nebo po léčbě neplodnosti. Bylo zjištěno, že prevalence mimoděložního těhotenství je ve srovnání s normální populací vyšší.

Nádorová onemocnění reprodukčního systému

U žen, které podstoupily více léčebných režimů neplodnosti, byla zaznamenána nádorová onemocnění reprodukčního systému, benigní i maligní. Nebylo dosud stanoveno, zda léčba gonadotropiny zvyšuje riziko těchto nádorů u neplodných žen či ne.

Kongenitální malformace

Prevalence kongenitálních malformací po ART může být mírně vyšší než po spontánním otěhotnění. Je to považováno za důsledek rozdílů v charakteristice rodičů (např. věk matky, kvalita spermatu) a důsledek vícečetných těhotenství.

Tromboembolická příhoda

U žen, které v nedávné době prodělaly nebo ještě trpí nějakým tromboembolickým onemocněním a u žen s všeobecně známými rizikovými faktory tromboembolických příhod, jako je osobní či rodinná anamnéza, může léčba gonadotropiny ještě zvýšit riziko zhoršení, resp. vzniku takových příhod. U těchto žen je třeba zvážit přínos podávání gonadotropinu vůči riziku. Je však třeba poznamenat, že riziko tromboembolických příhod představuje i samotné těhotenství a OHSS.

Léčba u mužů

Zvýšené hladiny endogenního FSH nasvědčují primárnímu selhání varlat. Takoví pacienti neodpovídají na léčbu přípravkem GONAL-f/hCG. Přípravek GONAL-f se nesmí používat, jestliže nedošlo k účinné odpovědi.

Jako součást vyhodnocení odpovědi se doporučuje analýza semene 4 až 6 měsíců po zahájení léčby. Obsah sodíku

GONAL-f obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Průvodní podávání přípravku GONAL-f s jinými přípravky používanými ke stimulaci ovulace (např. hCG, klomifen citrát) může zvýšit folikulámí odpověď, zatímco průvodní podávání GnRH agonisty nebo antagonisty k vyvolání hypofyzámí desenzibilizace může zvýšit dávku přípravku GONAL-f nutnou k dosažení adekvátní ovariální odpovědi. Během léčby léčivým přípravkem GONAL-f nebyly zaznamenány žádné další klinicky signifikantní interakce s jiným léčivým přípravkem.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistuje indikace pro použití přípravku GONAL-f během těhotenství. Údaje získané z malého souboru těhotných žen (méně než 300 ukončených těhotenství) nenaznačují žádné malformační účinky nebo fetální/neonatální toxicitu folitropinu alfa.

Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný teratogenní účinek (viz bod 5.3).

V případě užívání během těhotenství nejsou k dispozici dostatečné klinické údaje k vyloučení případného teratogenního účinku přípravku GONAL-f.

Kojení

GONAL-f není indikován během kojení.

Fertilita

GONAL-f je indikován pro použití v případě infertility (viz bod 4.1).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Předpokládá se, že přípravek GONAL-f nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profilu

K nejčastěji uváděným nežádoucím účinkům patří bolest hlavy, cysty na ovariích a reakce v místě vpichu injekční stříkačky (např. bolest, erytém, hematom, otok a/nebo podráždění v místě vpichu).

Často je uváděn také mírný nebo středně závažný syndrom hyperstimulace ovarií (OHSS), který by měl být považován za riziko související se stimulací. Závažné případy OHSS jsou méně časté (viz bod 4.4).

Vzácně pak může docházet k tromboembolickým příhodám, které jsou zpravidla spojeny s OHSS (viz bod 4.4).

Seznam nežádoucích účinků

Pro frekvence výskytu uváděné dále platí tyto definice: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1 000 až < 1/100), vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000).

Léčba u žen

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné:    Mírné až středně závažné alergické reakce včetně anafylaktických reakcí a šoku

Poruchy nervového systému Velmi časté:    Bolest hlavy

Cévní _ poruchy

Velmi vzácné:    Tromboembolismus, obvykle spojený s vážným OHSS (viz bod 4.4)

Respirační, hrudní a mediastinální _poruchy Velmi vzácné:    Exacerbace či zhoršení astmatu

Gastrointestinální poruchy

Časté:    Bolest břicha, distenze břicha, nepříjemné pocity v břiše, nevolnost, zvracení,

průjem

Poruchy reprodukčního systému a _prsu Velmi časté:    Ovariální cysty

Časté:    Mírný až středně vážný OHSS (včetně související symptomatologie)

Méně časté:    Vážný OHSS (včetně související symptomatologie) (viz bod 4.4)

Vzácné:    Komplikace vážného OHSS

Celkové _poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:    Reakce v místě vpichu injekce (např. bolest, zarudnutí, modřiny, otok a/nebo

podráždění v místě vpichu injekce)

Léčba u mužů

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné:    Mírné až středně závažné alergické reakce včetně anafylaktických reakcí a šoku

Respirační, hrudní a mediastinální _poruchy Velmi vzácné:    Exacerbace či zhoršení astmatu

Poruchy kůže a _podkožní tkáně Časté:    Akné

Poruchy reprodukčního systému a prsu Časté:    Gynekomastie, varikokéla

Celkové _poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:    Reakce v místě vpichu    injekce (např. bolest, zarudnutí, modřiny, otok a/nebo

podráždění v místě vpichu injekce)

Vyšetření

Časté:    Přírůstek hmotnosti

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Účinky předávkování přípravkem GONAL-f nejsou známy, existuje však možnost vzniku syndromu OHSS (viz bod 4.4).

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: pohlavní hormony a modulátory genitálního systému, gonadotropiny, ATC kód: G03GA05.

U žen je nejdůležitějším účinkem parenterálního podání FSH tvorba zralých Graafových folikulů. U žen s anovulací je cílem léčby přípravkem GONAL-f vyvinutí jednoho zralého Graafova folikulu, ze kterého se po podání hCG uvolní vajíčko.

Klinická účinnost a bezpečnost u žen

V    klinických studiích byli pacienti se závažnou nedostatečností FSH a LH definováni endogenní hladinou LH v séru < 1,2 IU/l dle měření v referenční laboratoři. Je však třeba vzít v úvahu to, že existují rozdíly v měření LH v různých laboratořích.

V    klinických studiích srovnávajících r-hFSH (folitropin alfa) a urinární FSH u ART (viz tabulka níže) a u indukce ovulace byl GONAL-f účinnější než urinární FSH ve smyslu nižší celkové dávky a kratší doby léčby, které jsou nutné pro spuštění dozrávání folikulu.

U ART vedla léčba přípravkem GONAL-f v nižší celkové dávce a za kratší časové období než u urinárního FSH k vyššímu počtu získaných oocytů ve srovnání s urinárním FSH.

Tabulka: Výsledky studie GF 8407 (randomizovaná studie u paralelních skupin srovnávající účinnost a bezpečnost přípravku GONAL-f s urinárním FSH u asistované reprodukce)

Rozdí

GONAL-f (n = 130)

Urinární FSH (n =116)

Počet získaných oocytů

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

Počet dnů, kdy je nutná stimulace pomocí FSH

11,7 ± 1,9

14,5 ± 3,3

Celková požadovaná dávka FSH (počet ampulí s FSH 75 IU)

27,6 ± 10,2

40,7 ± 13,6

Potřeba zvýšit dávku (%)

56,2

85,3

y mezi 2 skupinami byly statisticky významné (p< 0,05) pro všec

ma uvedená kritéria.

Klinická účinnost a bezpečnost u mužů

U mužů s nedostatkem FSH vyvolává GONAL-f podávaný současně s hCG nejméně po dobu 4 měsíců spermatogenezi.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózním podání je folitropin alfa distribuován do extracelulární tekutiny s úvodním poločasem asi 2 hodiny a eliminován z těla s terminálním poločasem asi jeden den. Distribuční objem v rovnovážném stavu a celková clearance je 10 l a 0,6 l/hod. Jedna osmina dávky folitropinu alfa se vylučuje močí.

Po podkožním podání je absolutní biologická dostupnost asi 70 %. Po opakovaném podání se folitropin alfa trojnásobně akumuluje a dosahuje rovnovážného stavu během 3-4 dní. U žen s potlačenou endogenní sekrecí gonadotropinu se ukázalo, že folitropin alfa efektivně stimuluje tvorbu folikulů a steroidogenezi navzdory neměřitelným hladinám LH.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií toxicity po jednorázovém a opakovaném podávání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka kromě toho, které je již uvedené v jiných částech tohoto souhrnu údajů o přípravku.

U králíků vyvolaly formy rozpuštěné v 0,9 % benzylalkoholu a 0,9 % benzylalkohol samotný mírné krvácení a subakutní zánět po jednorázové podkožní injekci, respektive mírné zánětlivé a degenerativní změny po jednorázové intramuskulární injekci.

Neporušená fertilita byla zaznamenána u krys vystavených farmakologickým dávkám folitropinu alfa (> 40 IU/kg/d) prodlouženou dobu, ačkoli bylo zaznamenáno snížení plodnosti.

Je-li podáván ve vysokých dávkách (> 5 IU/kg/d), folitropin alfa způsobil snížení počtu životaschopných plodů bez teratogenního účinku a děložní dystokii podobnou té, která je pozorována u urinárního menopauzálního gonadotropinu (hMG). Jelikož je však GONAL-f kontraindikován v těhotenství, tato data mají omezený klinický význam.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Prášek

Sacharóza

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného Koncentrovaná kyselina fosforečná Hydroxid sodný

Rozpouštědlo

Voda na injekci Benzylalkohol

6.2    Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3    Doba pou itelnosti

2 roky

Naředěný roztok je stabilní po dobu 28 dní při teplotě do 25 °C.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Před naředěním neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po naředění neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a obsah balení

GONAL-f je ve formě prášku a rozpouštědla pro injekční roztok. Prášek je dodáván v 3 ml injekčních lahvičkách (sklo typ I), s gumovou zátkou (bromobutylová guma) a hliníkovým snímatelným víčkem. Roztok na rozpuštění je dodáván v 1 ml přeplněných injekčních stříkačkách (sklo typ I) s gumovou zátkou. Součástí balení jsou i polypropylenové injekční stříkačky s injekční jehlou z nerezové oceli určené k podání přípravku.

Léčivý přípravek je dodáván v balení po 1 injekční lahvičce prášku s 1 předplněnou injekční stříkačkou roztoku k rozpuštění a 4 jednorázových injekčních stříkaček určených k aplikaci, odstupňovaných v jednotkách FSH.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

GONAL-f 300 IU/0,50 ml (22 mikrogramů/0,50 ml) musí být před použitím naředěn 0,75 ml přiloženého rozpouštědla.

Přípravek GONAL-f 300 IU/0,50 ml (22 mikrogramů/0,50 ml) nesmí být rozpouštěn s jiným přípravkem GONAL-f.

Přiložená předplněná injekční stříkačka by měla být použita pouze k rozpuštění, poté by měla být zlikvidována v souladu s místními předpisy. V balení GONAL-f multidose se dodává sada aplikačních injekčních stříkaček stupňovaných v jednotkách FSH. Alternativně může být použita 1 ml injekční stříkačka stupňovaná v ml, s připevněnou injekční jehlou k podkožnímu podání (viz bod „Jak přípravek GONAL-f prášek a rozpouštědlo připravit a používat “ v příbalové informaci).

Naředěný roztok by neměl být aplikován, pokud obsahuje částice nebo není čirý.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall London E14 9TP Velká Británie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/95/001/032

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. října 1995

Datum posledního prodloužení registrace: 20. října 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

1.


GONAL-f 300 IU/0,5 ml (22 mikrogramů/0,5 ml), injekční roztok v předplněném peru

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml roztoku obsahuje 600 IU follitropinum alfa*, (odpovídá 44 mikrogramům).

Jedno vícedávkové předplněné pero dodává 300 IU (odpovídá 22 mikrogramům) v 0,5 ml.

* rekombinantní lidský folikuly stimulující hormon (r-hFSH) vyráběný technologií rekombinování DNA z ovariálních buněk křečka čínského.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněném peru. Čirý bezbarvý roztok. pH roztoku je 6,7-7,3.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Dospělé ženy

•    Anovulace (včetně syndromu polycystických ovarií) u žen, které neodpovídaly na léčbu klomifen citrátem.

•    Stimulace tvorby vícečetných folikulů u žen podstupujících superovulaci za účelem asistované reprodukce (ART), např. in vitro fertilizaci (IVF), intra-fallopický přenos gamet a intra-fallopický přenos zygot.

•    Spolu s luteinizačním hormonem (LH) je GONAL-f doporučován ke stimulaci rozvoje folikulů u žen s vážnou nedostatečností LH a FSH. V klinických studiích byly tyto pacientky definovány endogenními sérovými hladinami LH < 1,2 IU/l.

Dospělí muži

•    GONAL-f je indikován spolu s lidským choriovým gonadotropinem (hCG) ke stimulaci spermatogeneze u mužů s kongenitálním či získaným hypogonadotropním hypogonadismem.

4.2    Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem GONAL-f by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou

poruch fertility.

Pacienti musí obdržet pro svůj léčebný režim podávání správný počet per a musí být vyškoleni v

používání správných metod podávání injekcí.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku GONAL-f odpovídá dávkování používanému u močových FSH. Klinické hodnocení přípravku GONAL-f ukazuje, že by se jeho denní dávky, režim podávání a

postupy pro monitorování léčby neměly lišit od jiných v současnosti používaných léčivých přípravků obsahujících močový FSH. Doporučuje se dodržovat zahajovací dávkování uvedené níže.

Srovnávací klinické studie ukázaly, že pacientky vyžadují v průměru nižší kumulativní dávku a kratší dobu léčby přípravkem GONAL-f ve srovnání s urinámím FSH. Proto je za vhodnou považována nižší celková dávka přípravku GONAL-f než je obecně používaná dávka urinárního FSH a to nejen pro optimalizaci vývoje folikulů, ale také pro minimalizaci rizika nežádoucí ovariální hyperstimulace. Viz bod 5.1.

Byla prokázána bioekvivalence mezi ekvivalentními dávkami monodávkové formy a vícedávkové formy přípravku GONAL-f.

Ženy s anovulací (včetně syndromu _polycystických ovarií)

GONAL-f může být podáván jako cyklus denních injekcí. U menstruujících žen by měla být léčba zahájena během prvních 7 dnů menstruačního cyklu.

Běžně používaný režim se zahajuje dávkou 75-150 IU FSH denně a zvyšuje se dle potřeby o 37,5 IU, nebo 75 IU v 7- či nejlépe 14-denních intervalech do dosažení adekvátní, ne však nadměrné odpovědi. Léčba by měla být upravena dle individuální odpovědi pacientky zhodnocené měřením velikosti folikulu ultrazvukem a/nebo měřením sekrece estrogenu. Maximální denní dávka obvykle nepřekračuje 225 IU FSH. Pokud pacientka ani po 4 týdnech na léčbu neodpovídá, měl by být tento cyklus vynechán a pacientka by měla podstoupit další hodnocení, po kterém by měla znovu zahájit léčbu vyššími zahajovacími dávkami, než ve vynechaném cyklu.

Po dosažení optimální odpovědi by měla být podána jednorázová injekce 250 mikrogramů rekombinantního lidského choriogonadotropinu alfa (r-hCG) nebo 5 000 IU až 10 000 IU hCG, a to 24-48 hodin po poslední injekci GONALu-f. Pacientce se doporučuje pohlavní styk v ten samý den a den po podání hCG. Alternativně může být provedena nitroděložní inseminace (IUI).

V případě dosažení nadměrné odpovědi by měla být léčba zastavena a hCG nepodán (viz bod 4.4). Léčba by měla být znovu zahájena v dalším cyklu v nižší dávce než v cyklu předchozím.

Ženy _podstupující stimulaci ovarií za účelem tvorby vícečetných _folikulů _před in vitro _fertilizací nebo jinou technikou asistované reprodukce.

Běžně užívaným režimem na superovulaci je podání 150-225 IU přípravku GONAL-f denně, které se zahajuje 2. nebo 3. dnem cyklu. Léčba pokračuje do dosažení adekvátní tvorby folikulů (což se měří monitorováním sekrece estrogenu a/nebo ultrazvukovým vyšetřením), dávka se upravuje dle odpovědi pacientky, obvykle nepřekračuje 450 IU denně. V průměru je adekvátní tvorby folikulů dosaženo 10. den léčby (v rozmezí 5-20 dnů).

24-48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f se podá jednorázová injekce 250 mikrogramů r-hCG nebo 5 000 IU až 10 000 IU hCG k vyvolání finálního dozrání folikulů.

Down-regulace agonistou nebo antagonistou gonadotropin-uvolňujícího hormonu (GnRH) se dnes běžně používá k potlačení návalu endogenního LH a ke kontrole tonických hladin LH. V běžně užívaném protokolu se GONAL-f zahajuje přibližně 2 týdny po zahájení léčby agonistou, pokračuje se v podávání obou přípravků až do dosažení adekvátní tvorby folikulů. Např. po 2 týdnech léčby agonistou se podává 150-225 IU přípravku GONAL-f po dobu prvních 7 dnů. Dávka se potom upraví dle ovariální odpovědi.

Celkové zkušenosti s IVF ukazují, že procento úspěšnosti léčby zůstává stabilní během prvních 4 pokusů, a potom postupně klesá.

Ženy s anovulací z důvodu vážné nedostatečnosti LH a FSH.

U žen s nedostatečností LH a FSH (hypogonatotropní hypogonadismus) je cílem léčby přípravkem GONAL-f spolu s lutropinem alfa tvorba jednoho zralého Graafova folikulu, ze kterého může být po podání lidského choriového gonadotropinu (hCG) uvolněn oocyt. GONAL-f by měl být podáván jako cyklus jedné injekce denně spolu s lutropinem alfa. Jelikož tyto pacientky mají amenoreu a mají nízkou sekreci endogenního estrogenu, léčba může být zahájena kdykoli.

Doporučuje se zahájení dávkou 75 IU lutropinu alfa denně se 75 až 150 IU FSH. Léčba by měla být přizpůsobena individuální odpovědi pacientky hodnocené měřením velikosti folikulu ultrazvukem a dle estrogenní odpovědi.

Pokud je potřebné zvýšení dávky FSH, úprava dávky by měla probíhat v 7-14 denních intervalech po

37,5 IU-75 IU. Může být přijatelné prodloužit délku stimulace v jednom cyklu až na 5 týdnů.

Po dosažení optimální odpovědi by měla být podána jednorázová injekce 250 mikrogramů r-hCG nebo 5 000 IU až 10 000 IU hCG, a to 24-48 hodin po poslední injekci GONALu-f. Pacientce se doporučuje pohlavní styk v ten samý den a den po podání hCG.

Případně může být provedeno IUI.

Může být zvážena podpora luteální fáze, neboť nedostatek látek s luteotropní aktivitou (LH/hCG) může vést k předčasnému zániku corpus luteum.

V případě dosažení nadměrné odpovědi by měla být léčba zastavena a hCG nepodán. Léčba by měla být znovu zahájena v dalším cyklu v nižších dávkách FSH než v cyklu předchozím.

Muži s hypogonadotropním hypogonadismem

GONAL-f by měl být podáván v dávce 150 IU třikrát týdně současně s hCG, minimálně po dobu 4 měsíců. Pokud po této době pacient neodpovídá, může být v kombinované léčbě pokračováno; současné klinické zkušenosti ukazují, že k dosažení spermatogeneze může být nutná léčba nejméně 18 měsíců.

Zvláštní populace

Starší lidé

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku GONAL-f u starší populace. Bezpečnost ani účinnost přípravku GONAL-f u starších pacientů nebyla zjišťována.

Zhoršená _ funkce ledvin nebo _jater

Bezpečnost, účinnost ani farmakokinetika přípravku GONAL-f nebyla u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nebo jater stanovena.

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku GONAL-f u pediatrické populace.

Způsob podání

Přípravek GONAL-f je určen k subkutánnímu podání. První injekce přípravku GONAL-f by měla být podávána pod přímým lékařským dohledem. Podávání přípravku GONAL-f samotnou pacientkou/samotným pacientem by mělo být prováděno pouze u pacientek/pacientů, kteří jsou dobře motivováni, adekvátně proškoleni a mají přístup k radě odborníka.

Jelikož předplněné pero s vícedávkovou zásobní vložkou GONAL-f je určeno na několik injekcí, je třeba dát pacientovi přesné pokyny, aby se zabránilo chybnému použití vícedávkové formy přípravku. Návod k podávání pomocí předplněného pera je uveden v bodě 6.6 a v „Návodu k použití“.

4.3 Kontraindikace

•    hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

•    nádory hypotalamu nebo hypofýzy

•    zvětšení vaječníků nebo cysta na vaječníku, která není důsledkem polycystického ovariálního syndromu

•    gynekologické krvácením neznámé etiologie

•    karcinom vaječníků, dělohy nebo prsu

GONAL-f se nesmí používat u stavů, kdy nelze předpokládat účinnou odpověď, jako jsou:

•    primární selhání vaječníků

•    malformace pohlavních orgánů, inkompatibilní s    těhotenstvím

•    fibroidní nádory dělohy inkompatibilní s těhotenstvím.

•    primární nedostatečnost varlat

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

GONAL-f je vysoce účinnou gonadotropní látkou, která může vyvolat mírné až závažné nežádoucí reakce a která by měla být používána pouze lékaři s velkými zkušenostmi v oblasti neplodnosti a její léčby.

Léčba gonadotropinem klade určité časové nároky na lékaře a pomocné zdravotnické pracovníky i na dostupnost vhodných monitorovacích zařízení. U žen vyžaduje bezpečné a účinné použití GONALu-f monitorování ovariální odpovědi ultrazvukem, buď samotným nebo lépe v kombinaci s měřením sérových hladin estradiolu, a to pravidelně. Odpověď jednotlivých pacientů na podání FSH se může lišit, u některých pacientů je odpověď na FSH slabá, u jiných naopak velmi silná. U žen i mužů by měla být používána nejnižší ještě účinná dávka dle cíle léčby.

Porfýrie

Pacienti s porfýrií nebo s výskytem porfýrie v rodině by měli být během léčby přípravkem GONAL-f pečlivě sledováni. Zhoršení nebo projevení se tohoto stavu může vyžadovat ukončení léčby.

Léčba u žen

Před zahájením léčby by mělo být určeno, že infertilita páru je vhodná k této léčbě a měly by být zhodnoceny všechny předpokládané kontraindikace otěhotnění. Pacientky by měly být zvláště vyšetřeny na hypothyroidismus, nedostatečnost kůry nadledvin, hyperprolaktinémii a tyto stavy adekvátně léčeny.

Pacientky podstupující stimulaci růstu folikulů, buď z důvodu léčby anovulační infertility nebo při ART zákroku, mají zvýšené riziko zvětšení ovarií či rozvoje hyperstimulace. Výskyt takových příhod může být omezen dodržením doporučené dávky přípravku GONAL-f a způsobu podání a pečlivým monitorováním během léčby. K přesné interpretaci známek rozvoje folikulu a jeho zrání je třeba, aby měl lékař zkušenosti s hodnocením příslušných testů.

V klinických studiích se prokázalo zvýšení ovariální senzitivity vůči přípravku GONAL-f při současném podávání s lutropinem alfa. Pokud se považuje za vhodné zvýšení dávky FSH, mělo by být prováděno nejlépe v 7-14 denních intervalech po 37,5-75 IU.

Nebylo provedeno přímé srovnání přípravku GONAL-f/LH s lidským menopauzálním gonadotropinem (hMG). Srovnání se staršími údaji nasvědčuje, že četnost ovulací dosažená s přípravkem GONAL-f/LH je srovnatelná s hMG.

Syndrom ovariální hyperstimulace (OHSS)

Jedním z očekávaných účinků kontrolované stimulace ovarií je určité zvětšení ovarií. Častěji k němu dochází u žen se syndromem polycystických ovarií a obvykle odezní bez léčby.

Na rozdíl od zvětšení ovarií bez komplikací je OHSS stav, který se může projevit s různou závažností. Je charakterizován výrazným zvětšením ovarií, vysokou hladinou pohlavních hormonů v séru a

zvýšením vaskulámí permeability, což může vést ke kumulaci tekutiny v peritoneální, pleurální a vzácně perikardiální dutině.

U závažných případů OHSS mohou být pozorovány následující příznaky: bolest břicha, abdominální distenze, závažné zvětšení ovarií, zvýšení hmotnosti, dyspnoe, oligurie a gastrointestinální symptomy jako nauzea, zvracení a průjem. Klinické vyšetření může odhalit hypovolémii, hemokoncentraci, elektrolytovou nerovnováhu, ascites, hemoperitoneum, pleurální výpotek, hydrothorax nebo akutní plicní nedostatečnost. Velmi vzácně může být vážný OHSS zkomplikován torzí ovaria nebo tromboembolickou příhodou, např. plicní embolií, ischemickou cévní mozkovou příhodou nebo infarktem myokardu.

K nezávislým rizikovým faktorům, které mohou vést k rozvoji syndromu OHSS, patří polycystický ovariální syndrom s vysokou absolutní nebo rychle se zvyšující hladinou estradiolu v séru (např.

>    900 pg/ml nebo 3 300 pmol/l při anovulaci, > 3 000 pg/ml nebo > 11 000 pmol/l při ART) a velký počet rozvíjejících se ovariálních folikulů (např. > 3 folikuly o průměru > 14 mm při anovulaci nebo

>    20 folikulů o průměru > 12 mm při ART).

Dodržování doporučené dávky přípravku GONAL-f a režimů podávání a pečlivé sledování léčby, minimalizuje výskyt ovariální hyperstimulace a vícečetného těhotenství (viz body 4.2 a 4.8). K včasné identifikaci rizikových faktorů se doporučuje sledovat stimulační cykly ultrazvukovým vyšetřením a měřením hladiny estradiolu.

Podle některých důkazů lze usuzovat na to, že hCG hraje klíčovou roli jako spouštěč OHSS a že tento syndrom může být v případě, že dojde k otěhotnění, závažnější a dlouhodobější. Proto pokud se objeví příznaky hyperstimulace ovarií, např. zvýšení hladiny estradiolu v séru > 5 500 pg/ml nebo

>    20 200 pmol/l a/nebo > 40 folikulů celkem, doporučuje se hCG nepodávat a pacientce doporučit, aby vynechala pohlavní styk nebo použila bariérové metody antikoncepce po dobu nejméně 4 dnů. Syndrom OHSS se může velmi rychle (během 24 hodin) nebo během několika dní rozvinout

v závažnou zdravotní příhodu. Objeví se většinou po přerušení hormonální léčby a svého maxima dosahuje asi sedm až deset dní po další léčbě. Pacientky by měly být po podání hCG sledovány alespoň po dobu dvou týdnů.

Při ART může odsátí všech folikulů před ovulací snížit výskyt hyperstimulace.

Mírný až středně závažný syndrom OHSS obvykle odezní spontánně. Pokud se vyskytne závažný OHSS, doporučuje se léčbu gonadotropinem ukončit, pokud ještě probíhá. Pacientka by měla být hospitalizována a měla by být zahájena vhodná léčba.

Vícečetné těhotenství

U pacientek podstupujících indukci ovulace je výskyt vícečetných těhotenství zvýšený ve srovnání s přirozeným početím. Většinou se jedná o dvojčata. S vícečetným těhotenstvím, zvláště při dvou a více plodech, je spojeno zvýšené riziko pro matku i plod.

K minimalizaci rizika vícečetného těhotenství se doporučuje pečlivé monitorování ovariální odpovědi.

U pacientek podstupujících ART souvisí riziko vícečetného těhotenství hlavně s počtem umístěných embryí, jejich kvalitou a věkem pacientky.

Před zahájením léčby by měly být pacientky upozorněny na riziko vícečetného porodu.

Potraty

U pacientek podstupujících stimulaci růstu folikulů pro indukci ovulace nebo ART je riziko potratu ve srovnání s přirozeným početím vyšší.

Ženy s anamnézou onemocnění vejcovodů mají zvýšené riziko mimoděložního těhotenství, ať k němu dojde spontánním početím nebo po léčbě neplodnosti. Bylo zjištěno, že prevalence mimoděložního těhotenství je ve srovnání s normální populací vyšší.

Nádorová onemocnění reprodukčního systému

U žen, které podstoupily více léčebných režimů neplodnosti, byla zaznamenána nádorová onemocnění reprodukčního systému, benigní i maligní. Nebylo dosud stanoveno, zda léčba gonadotropiny zvyšuje riziko těchto nádorů u neplodných žen či ne.

Kongenitální malformace

Prevalence kongenitálních malformací po ART může být mírně vyšší než po spontánním otěhotnění. Je to považováno za důsledek rozdílů v charakteristice rodičů (např. věk matky, kvalita spermatu) a důsledek vícečetných těhotenství.

Tromboembolická _ příhoda

U žen, které v nedávné době prodělaly nebo ještě trpí nějakým tromboembolickým onemocněním a u žen s všeobecně známými rizikovými faktory tromboembolických příhod, jako je osobní či rodinná anamnéza, může léčba gonadotropiny ještě zvýšit riziko zhoršení, resp. vzniku takových příhod. U těchto žen je třeba zvážit přínos podávání gonadotropinu vůči riziku. Je však třeba poznamenat, že riziko tromboembolických příhod představuje i samotné těhotenství a OHSS.

Léčba u mužů

Zvýšené hladiny endogenního FSH nasvědčují primárnímu selhání varlat. Takoví pacienti neodpovídají na léčbu přípravkem GONAL-f/hCG. Přípravek GONAL-f se nesmí používat, jestliže nedošlo k účinné odpovědi.

Jako součást vyhodnocení odpovědi se doporučuje analýza semene 4 až 6 měsíců po zahájení léčby. Obsah sodíku

GONAL-f obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Průvodní podávání přípravku GONAL-f s jinými přípravky používanými ke stimulaci ovulace (např. hCG, klomifen citrát) může zvýšit folikulární odpověď, zatímco průvodní podávání GnRH agonisty nebo antagonisty k vyvolání hypofyzární desenzibilizace může zvýšit dávku přípravku GONAL-f nutnou k dosažení adekvátní ovariální odpovědi. Během léčby přípravkem GONAL-f nebyly zaznamenány žádné další klinicky signifikantní interakce s jiným léčivým přípravkem.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistuje indikace pro použití přípravku GONAL-f během těhotenství. Údaje získané z malého souboru těhotných žen (méně než 300 ukončených těhotenství) nenaznačují žádné malformační účinky nebo fetální/neonatální toxicitu folitropinu alfa.

Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný teratogenní účinek (viz bod 5.3).

V případě užívání během těhotenství nejsou k dispozici dostatečné klinické údaje k vyloučení případného teratogenního účinku přípravku GONAL-f.

Kojení

GONAL-f není indikován během kojení.

Fertilita

GONAL-f je indikován pro použití v případě infertility (viz bod 4.1).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Předpokládá se, že přípravek GONAL-f nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profilu

K nejčastěji uváděným nežádoucím účinkům patří bolest hlavy, cysty na ovariích a reakce v místě vpichu injekční stříkačky (např. bolest, erytém, hematom, otok a/nebo podráždění v místě vpichu).

Často je uváděn také mírný nebo středně závažný syndrom hyperstimulace ovarií (OHSS), který by měl být považován za riziko související se stimulací. Závažné případy OHSS jsou méně časté (viz bod 4.4).

Vzácně pak může docházet k tromboembolickým příhodám, které jsou zpravidla spojeny s OHSS (viz bod 4.4).

Seznam nežádoucích účinků

Pro frekvence výskytu uváděné dále platí tyto definice: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1 000 až < 1/100), vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000).

Léčba u žen

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné:    Mírné až středně závažné alergické reakce včetně anafylaktických reakcí a šoku

Poruchy nervového systému Velmi časté:    Bolest hlavy

Cévní _ poruchy

Velmi vzácné:    Tromboembolismus, obvykle spojený s vážným OHSS (viz bod 4.4)

Respirační, hrudní a mediastinální _poruchy Velmi vzácné:    Exacerbace či zhoršení astmatu

Gastrointestinální _ poruchy

Časté:    Bolest břicha, distenze břicha, nepříjemné pocity v břiše, nevolnost, zvracení,

průjem

Poruchy reprodukčního systému a _prsu Velmi časté:    Ovariální cysty

Časté:    Mírný až středně vážný OHSS (včetně související symptomatologie)

Méně časté:    Vážný OHSS (včetně související symptomatologie) (viz bod 4.4)

Vzácné:    Komplikace vážného OHSS

Celkové _poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:    Reakce v místě vpichu injekce (např. bolest, zarudnutí, modřiny, otok a/nebo

podráždění v místě vpichu injekce)

Léčba u mužů

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné:    Mírné až středně závažné alergické reakce včetně anafylaktických reakcí a šoku

Respirační, hrudní a mediastinální _poruchy Velmi vzácné:    Exacerbace či zhoršení astmatu

Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté:    Akné

Poruchy reprodukčního systému a prsu Časté:    Gynekomastie, varikokéla

Celkové _poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:    Reakce v místě vpichu    injekce (např. bolest, zarudnutí, modřiny, otok a/nebo

podráždění v místě vpichu injekce)

Vyšetření

Časté:    Přírůstek hmotnosti

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Účinky předávkování přípravkem GONAL-f nejsou známy, existuje však možnost vzniku syndromu OHSS (viz bod 4.4).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: pohlavní hormony a modulátory genitálního systému, gonadotropiny, ATC kód: G03GA05.

U žen je nejdůležitějším účinkem parenterálního podání FSH tvorba zralých Graafových folikulů. U žen s anovulací je cílem léčby přípravkem GONAL-f vyvinutí jednoho zralého Graafova folikulu, ze kterého se po podání hCG uvolní vajíčko.

Klinická účinnost a bezpečnost u žen

V    klinických studiích byli pacienti se závažnou nedostatečností FSH a LH definováni endogenní hladinou LH v séru < 1,2 IU/l dle měření v referenční laboratoři. Je však třeba vzít v úvahu to, že existují rozdíly v měření LH v různých laboratořích.

V    klinických studiích srovnávajících r-hFSH (folitropin alfa) a urinární FSH u ART (viz tabulka níže) a u indukce ovulace byl GONAL-f účinnější než urinární FSH ve smyslu nižší celkové dávky a kratší doby léčby, které jsou nutné pro spuštění dozrávání folikulu.

U ART vedla léčba přípravkem GONAL-f v nižší celkové dávce a za kratší časové období než u urinárního FSH k vyššímu počtu získaných oocytů ve srovnání s urinárním FSH.

Tabulka: Výsledky studie GF 8407 (randomizovaná studie u paralelních skupin srovnávající účinnost a bezpečnost přípravku GONAL-f s urinámím FSH u asistované reprodukce)

Rozdí

GONAL-f (n = 130)

Urinární FSH (n =116)

Počet získaných oocytů

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

Počet dnů, kdy je nutná stimulace pomocí FSH

11,7 ± 1,9

14,5 ± 3,3

Celková požadovaná dávka FSH (počet ampulí s FSH 75 IU)

27,6 ± 10,2

40,7 ± 13,6

Potřeba zvýšit dávku (%)

56,2

85,3

y mezi 2 skupinami byly statisticky významné (p< 0,05) pro všec

ma uvedená kritéria.

Klinická účinnost a bezpečnost u mužů

U mužů s nedostatkem FSH vyvolává GONAL-f podávaný současně s hCG nejméně po dobu 4 měsíců spermatogenezi.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózním podání je folitropin alfa distribuován do extracelulární tekutiny s úvodním poločasem asi 2 hodiny a eliminován z těla s terminálním poločasem asi jeden den. Distribuční objem v rovnovážném stavu a celková clearance je 10 l a 0,6 l/hod. Jedna osmina dávky folitropinu alfa se vylučuje močí.

Po podkožním podání je absolutní biologická dostupnost asi 70 %. Po opakovaném podání se folitropin alfa trojnásobně akumuluje a dosahuje rovnovážného stavu během 3-4 dní. U žen s potlačenou endogenní sekrecí gonadotropinu se ukázalo, že folitropin alfa efektivně stimuluje tvorbu folikulů a steroidogenezi navzdory neměřitelným hladinám LH.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií toxicity po jednorázovém a opakovaném podávání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka kromě toho, které je již uvedené v jiných částech tohoto souhrnu údajů o přípravku.

Neporušená fertilita byla zaznamenána u krys vystavených farmakologickým dávkám folitropinu alfa (> 40 IU/kg/d) prodlouženou dobu, ačkoli bylo zaznamenáno snížení plodnosti.

Je-li podáván ve vysokých dávkách (> 5 IU/kg/d), folitropin alfa způsobil snížení počtu životaschopných plodů bez teratogenního účinku a děložní dystokii podobnou té, která je pozorována u urinárního menopauzálního gonadotropinu (hMG). Jelikož je však GONAL-f kontraindikován v těhotenství, tato data mají omezený klinický význam.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Poloxamer 188

Sacharóza

Methionin

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného m-kresol

Koncentrovaná kyselina fosforečná

Hydroxid sodný Voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba pou itelnosti

2    roky

Po otevření může být léčivý přípravek uchováván po dobu maximálně 28 dnů při teplotě do 25 °C. Pacient si musí zapsat datum prvního užití na předplněné pero GONAL-f.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C). Chraňte před mrazem.

Před otevřením a během doby použitelnosti může být léčivý přípravek vyjmut z chladničky a uchováván při teplotě do 25 °C po dobu až 3 měsíců bez opětovného chlazení. Pokud není po

3    měsících spotřebován, musí být zlikvidován.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Pro podmínky uchovávání po otevření, viz bod 6.3.

6.5    Druh obalu a obsah balení

0,5 ml injekčního roztoku v 3ml zásobní vložce (typ I sklo) s plunžrovou zátkou (halobutylová guma) a aluminiovým lemujícím víčkem s černou gumovou vložkou.

Balení 1 předplněné pero a 8 jehel pro použití s předplněným perem.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Viz bod „Návod k použití“.

Roztok by neměl být aplikován, pokud obsahuje částečky nebo není čirý.

Nepoužitý roztok musí být zneškodněn nejpozději 28 dní po prvním otevření.

GONAL-f 300 IU/0,5 ml (22 mikrogramů/0,5 ml) není určen k výměně zásobní vložky.

Zneškodněte použité jehly okamžitě po aplikaci injekce.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall London E14 9TP Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/95/001/033

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. října 1995

Datum posledního prodloužení registrace: 20. října 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

1.


GONAL-f 450 IU/0,75 ml (33 mikrogramů/0,75 ml), injekční roztok v předplněném peru

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml roztoku obsahuje 600 IU follitropinum alfa*, (odpovídá 44 mikrogramům).

Jedno vícedávkové předplněné pero dodává 450 IU (odpovídá 33 mikrogramům) v 0,75 ml.

* rekombinantní lidský folikuly stimulující hormon (r-hFSH) vyráběný technologií rekombinování DNA z ovariálních buněk křečka čínského.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněném peru. Čirý bezbarvý roztok. pH roztoku je 6,7-7,3.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Dospělé ženy

•    Anovulace (včetně syndromu polycystických ovarií) u žen, které neodpovídaly na léčbu klomifen citrátem.

•    Stimulace tvorby vícečetných folikulů u žen podstupujících superovulaci za účelem asistované reprodukce (ART), např. in vitro fertilizaci (IVF), intra-fallopický přenos gamet a intra-fallopický přenos zygot.

•    Spolu s luteinizačním hormonem (LH) je GONAL-f doporučován ke stimulaci rozvoje folikulů u žen s vážnou nedostatečností LH a FSH. V klinických studiích byly tyto pacientky definovány endogenními sérovými hladinami LH < 1,2 IU/l.

Dospělí muži

•    GONAL-f je indikován spolu s lidským choriovým gonadotropinem (hCG) ke stimulaci spermatogeneze u mužů s kongenitálním či získaným hypogonadotropním hypogonadismem.

4.2    Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem GONAL-f by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou

poruch fertility.

Pacienti musí obdržet pro svůj léčebný režim podávání správný počet per a musí být vyškoleni v

používání správných metod podávání injekcí.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku GONAL-f odpovídá dávkování používanému u močových FSH. Klinické hodnocení přípravku GONAL-f ukazuje, že by se jeho denní dávky, režim podávání a

postupy pro monitorování léčby neměly lišit od jiných v současnosti používaných léčivých přípravků obsahujících močový FSH. Doporučuje se dodržovat zahajovací dávkování uvedené níže.

Srovnávací klinické studie ukázaly, že pacientky vyžadují v průměru nižší kumulativní dávku a kratší dobu léčby přípravkem GONAL-f ve srovnání s urinámím FSH. Proto je za vhodnou považována nižší celková dávka přípravku GONAL-f než je obecně používaná dávka urinárního FSH a to nejen pro optimalizaci vývoje folikulů, ale také pro minimalizaci rizika nežádoucí ovariální hyperstimulace. Viz bod 5.1.

Byla prokázána bioekvivalence mezi ekvivalentními dávkami monodávkové formy a vícedávkové formy přípravku GONAL-f.

Ženy s anovulací (včetně syndromu _polycystických ovarií)

GONAL-f může být podáván jako cyklus denních injekcí. U menstruujících žen by měla být léčba zahájena během prvních 7 dnů menstruačního cyklu.

Běžně používaný režim se zahajuje dávkou 75-150 IU FSH denně a zvyšuje se dle potřeby o 37,5 IU, nebo 75 IU v 7- či nejlépe 14-denních intervalech do dosažení adekvátní, ne však nadměrné odpovědi. Léčba by měla být upravena dle individuální odpovědi pacientky zhodnocené měřením velikosti folikulu ultrazvukem a/nebo měřením sekrece estrogenu. Maximální denní dávka obvykle nepřekračuje 225 IU FSH. Pokud pacientka ani po 4 týdnech na léčbu neodpovídá, měl by být tento cyklus vynechán a pacientka by měla podstoupit další hodnocení, po kterém by měla znovu zahájit léčbu vyššími zahajovacími dávkami, než ve vynechaném cyklu.

Po dosažení optimální odpovědi by měla být podána jednorázová injekce 250 mikrogramů rekombinantního lidského choriogonadotropinu alfa (r-hCG) nebo 5 000 IU až 10 000 IU hCG, a to 24-48 hodin po poslední injekci GONALu-f. Pacientce se doporučuje pohlavní styk v ten samý den a den po podání hCG. Alternativně může být provedena nitroděložní inseminace (IUI).

V případě dosažení nadměrné odpovědi by měla být léčba zastavena a hCG nepodán (viz bod 4.4). Léčba by měla být znovu zahájena v dalším cyklu v nižší dávce než v cyklu předchozím.

Ženy _podstupující stimulaci ovarií za účelem tvorby vícečetných _folikulů _před in vitro _fertilizací nebo jinou technikou asistované reprodukce.

Běžně užívaným režimem na superovulaci je podání 150-225 IU přípravku GONAL-f denně, které se zahajuje 2. nebo 3. dnem cyklu. Léčba pokračuje do dosažení adekvátní tvorby folikulů (což se měří monitorováním sekrece estrogenu a/nebo ultrazvukovým vyšetřením), dávka se upravuje dle odpovědi pacientky, obvykle nepřekračuje 450 IU denně. V průměru je adekvátní tvorby folikulů dosaženo 10. den léčby (v rozmezí 5-20 dnů).

24-48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f se podá jednorázová injekce 250 mikrogramů r-hCG nebo 5 000 IU až 10 000 IU hCG k vyvolání finálního dozrání folikulů.

Down-regulace agonistou nebo antagonistou gonadotropin-uvolňujícího hormonu (GnRH) se dnes běžně používá k potlačení návalu endogenního LH a ke kontrole tonických hladin LH. V běžně užívaném protokolu se GONAL-f zahajuje přibližně 2 týdny po zahájení léčby agonistou, pokračuje se v podávání obou přípravků až do dosažení adekvátní tvorby folikulů. Např. po 2 týdnech léčby agonistou se podává 150-225 IU přípravku GONAL-f po dobu prvních 7 dnů. Dávka se potom upraví dle ovariální odpovědi.

Celkové zkušenosti s IVF ukazují, že procento úspěšnosti léčby zůstává stabilní během prvních 4 pokusů, a potom postupně klesá.

Ženy s anovulací z důvodu vážné nedostatečnosti LH a FSH.

U žen s nedostatečností LH a FSH (hypogonatotropní hypogonadismus) je cílem léčby přípravkem GONAL-f spolu s lutropinem alfa tvorba jednoho zralého Graafova folikulu, ze kterého může být po podání lidského choriového gonadotropinu (hCG) uvolněn oocyt. GONAL-f by měl být podáván jako cyklus jedné injekce denně spolu s lutropinem alfa. Jelikož tyto pacientky mají amenoreu a mají nízkou sekreci endogenního estrogenu, léčba může být zahájena kdykoli.

Doporučuje se zahájení dávkou 75 IU lutropinu alfa denně se 75 až 150 IU FSH. Léčba by měla být přizpůsobena individuální odpovědi pacientky hodnocené měřením velikosti folikulu ultrazvukem a dle estrogenní odpovědi.

Pokud je potřebné zvýšení dávky FSH, úprava dávky by měla probíhat v 7-14 denních intervalech po

37,5 IU-75 IU. Může být přijatelné prodloužit délku stimulace v jednom cyklu až na 5 týdnů.

Po dosažení optimální odpovědi by měla být podána jednorázová injekce 250 mikrogramů r-hCG nebo 5 000 IU až 10 000 IU hCG, a to 24-48 hodin po poslední injekci GONALu-f. Pacientce se doporučuje pohlavní styk v ten samý den a den po podání hCG.

Případně může být provedeno IUI.

Může být zvážena podpora luteální fáze, neboť nedostatek látek s luteotropní aktivitou (LH/hCG) může vést k předčasnému zániku corpus luteum.

V případě dosažení nadměrné odpovědi by měla být léčba zastavena a hCG nepodán. Léčba by měla být znovu zahájena v dalším cyklu v nižších dávkách FSH než v cyklu předchozím.

Muži s hypogonadotropním hypogonadismem

GONAL-f by měl být podáván v dávce 150 IU třikrát týdně současně s hCG, minimálně po dobu 4 měsíců. Pokud po této době pacient neodpovídá, může být v kombinované léčbě pokračováno; současné klinické zkušenosti ukazují, že k dosažení spermatogeneze může být nutná léčba nejméně 18 měsíců.

Zvláštní populace

Starší lidé

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku GONAL-f u starší populace. Bezpečnost ani účinnost přípravku GONAL-f u starších pacientů nebyla zjišťována.

Zhoršená _ funkce ledvin nebo _jater

Bezpečnost, účinnost ani farmakokinetika přípravku GONAL-f nebyla u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nebo jater stanovena.

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku GONAL-f u pediatrické populace.

Způsob podání

Přípravek GONAL-f je určen k subkutánnímu podání. První injekce přípravku GONAL-f by měla být podávána pod přímým lékařským dohledem. Podávání přípravku GONAL-f samotnou pacientkou/samotným pacientem by mělo být prováděno pouze u pacientek/pacientů, kteří jsou dobře motivováni, adekvátně proškoleni a mají přístup k radě odborníka.

Jelikož předplněné pero s vícedávkovou zásobní vložkou GONAL-f je určeno na několik injekcí, je třeba dát pacientovi přesné pokyny, aby se zabránilo chybnému použití vícedávkové formy přípravku. Návod k podávání pomocí předplněného pera je uveden v bodě 6.6 a v „Návodu k použití“.

4.3 Kontraindikace

•    hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

•    nádory hypotalamu nebo hypofýzy

•    zvětšení vaječníků nebo cysta na vaječníku, která není důsledkem polycystického ovariálního syndromu

•    gynekologické krvácením neznámé etiologie

•    karcinom vaječníků, dělohy nebo prsu

GONAL-f se nesmí používat u stavů, kdy nelze předpokládat účinnou odpověď, jako jsou:

•    primární selhání vaječníků

•    malformace pohlavních orgánů, inkompatibilní s těhotenstvím

•    fibroidní nádory dělohy inkompatibilní s těhotenstvím.

•    primární nedostatečnost varlat

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

GONAL-f je vysoce účinnou gonadotropní látkou, která může vyvolat mírné až závažné nežádoucí reakce a která by měla být používána pouze lékaři s velkými zkušenostmi v oblasti neplodnosti a její léčby.

Léčba gonadotropinem klade určité časové nároky na lékaře a pomocné zdravotnické pracovníky i na dostupnost vhodných monitorovacích zařízení. U žen vyžaduje bezpečné a účinné použití GONALu-f monitorování ovariální odpovědi ultrazvukem, buď samotným nebo lépe v kombinaci s měřením sérových hladin estradiolu, a to pravidelně. Odpověď jednotlivých pacientů na podání FSH se může lišit, u některých pacientů je odpověď na FSH slabá, u jiných naopak velmi silná. U žen i mužů by měla být používána nejnižší ještě účinná dávka dle cíle léčby.

Porfýrie

Pacienti s porfýrií nebo s výskytem porfýrie v rodině by měli být během léčby přípravkem GONAL-f pečlivě sledováni. Zhoršení nebo projevení se tohoto stavu může vyžadovat ukončení léčby.

Léčba u žen

Před zahájením léčby by mělo být určeno, že infertilita páru je vhodná k této léčbě a měly by být zhodnoceny všechny předpokládané kontraindikace otěhotnění. Pacientky by měly být zvláště vyšetřeny na hypothyroidismus, nedostatečnost kůry nadledvin, hyperprolaktinémii a tyto stavy adekvátně léčeny.

Pacientky podstupující stimulaci růstu folikulů, buď z důvodu léčby anovulační infertility nebo při ART zákroku, mají zvýšené riziko zvětšení ovarií či rozvoje hyperstimulace. Výskyt takových příhod může být omezen dodržením doporučené dávky přípravku GONAL-f a způsobu podání a pečlivým monitorováním během léčby. K přesné interpretaci známek rozvoje folikulu a jeho zrání je třeba, aby měl lékař zkušenosti s hodnocením příslušných testů.

V klinických studiích se prokázalo zvýšení ovariální senzitivity vůči přípravku GONAL-f při současném podávání s lutropinem alfa. Pokud se považuje za vhodné zvýšení dávky FSH, mělo by být prováděno nejlépe v 7-14 denních intervalech po 37,5-75 IU.

Nebylo provedeno přímé srovnání přípravku GONAL-f/LH s lidským menopauzálním gonadotropinem (hMG). Srovnání se staršími údaji nasvědčuje, že četnost ovulací dosažená s přípravkem GONAL-f/LH je srovnatelná s hMG.

Syndrom ovariální hyperstimulace (OHSS)

Jedním z očekávaných účinků kontrolované stimulace ovarií je určité zvětšení ovarií. Častěji k němu dochází u žen se syndromem polycystických ovarií a obvykle odezní bez léčby.

Na rozdíl od zvětšení ovarií bez komplikací je OHSS stav, který se může projevit s různou závažností. Je charakterizován výrazným zvětšením ovarií, vysokou hladinou pohlavních hormonů v séru a

zvýšením vaskulámí permeability, což může vést ke kumulaci tekutiny v peritoneální, pleurální a vzácně perikardiální dutině.

U závažných případů OHSS mohou být pozorovány následující příznaky: bolest břicha, abdominální distenze, závažné zvětšení ovarií, zvýšení hmotnosti, dyspnoe, oligurie a gastrointestinální symptomy jako nauzea, zvracení a průjem. Klinické vyšetření může odhalit hypovolémii, hemokoncentraci, elektrolytovou nerovnováhu, ascites, hemoperitoneum, pleurální výpotek, hydrothorax nebo akutní plicní nedostatečnost. Velmi vzácně může být vážný OHSS zkomplikován torzí ovaria nebo tromboembolickou příhodou, např. plicní embolií, ischemickou cévní mozkovou příhodou nebo infarktem myokardu.

K nezávislým rizikovým faktorům, které mohou vést k rozvoji syndromu OHSS, patří polycystický ovariální syndrom s vysokou absolutní nebo rychle se zvyšující hladinou estradiolu v séru (např.

>    900 pg/ml nebo 3 300 pmol/l při anovulaci, > 3 000 pg/ml nebo > 11 000 pmol/l při ART) a velký počet rozvíjejících se ovariálních folikulů (např. > 3 folikuly o průměru > 14 mm při anovulaci nebo

>    20 folikulů o průměru > 12 mm při ART).

Dodržování doporučené dávky přípravku GONAL-f a režimů podávání a pečlivé sledování léčby, minimalizuje výskyt ovariální hyperstimulace a vícečetného těhotenství (viz body 4.2 a 4.8). K včasné identifikaci rizikových faktorů se doporučuje sledovat stimulační cykly ultrazvukovým vyšetřením a měřením hladiny estradiolu.

Podle některých důkazů lze usuzovat na to, že hCG hraje klíčovou roli jako spouštěč OHSS a že tento syndrom může být v případě, že dojde k otěhotnění, závažnější a dlouhodobější. Proto pokud se objeví příznaky hyperstimulace ovarií, např. zvýšení hladiny estradiolu v séru > 5 500 pg/ml nebo

>    20 200 pmol/l a/nebo > 40 folikulů celkem, doporučuje se hCG nepodávat a pacientce doporučit, aby vynechala pohlavní styk nebo použila bariérové metody antikoncepce po dobu nejméně 4 dnů. Syndrom OHSS se může velmi rychle (během 24 hodin) nebo během několika dní rozvinout

v závažnou zdravotní příhodu. Objeví se většinou po přerušení hormonální léčby a svého maxima dosahuje asi sedm až deset dní po další léčbě. Pacientky by měly být po podání hCG sledovány alespoň po dobu dvou týdnů.

Při ART může odsátí všech folikulů před ovulací snížit výskyt hyperstimulace.

Mírný až středně závažný syndrom OHSS obvykle odezní spontánně. Pokud se vyskytne závažný OHSS, doporučuje se léčbu gonadotropinem ukončit, pokud ještě probíhá. Pacientka by měla být hospitalizována a měla by být zahájena vhodná léčba.

Vícečetné těhotenství

U pacientek podstupujících indukci ovulace je výskyt vícečetných těhotenství zvýšený ve srovnání s přirozeným početím. Většinou se jedná o dvojčata. S vícečetným těhotenstvím, zvláště při dvou a více plodech, je spojeno zvýšené riziko pro matku i plod.

K minimalizaci rizika vícečetného těhotenství se doporučuje pečlivé monitorování ovariální odpovědi.

U pacientek podstupujících ART souvisí riziko vícečetného těhotenství hlavně s počtem umístěných embryí, jejich kvalitou a věkem pacientky.

Před zahájením léčby by měly být pacientky upozorněny na riziko vícečetného porodu.

Potraty

U pacientek podstupujících stimulaci růstu folikulů pro indukci ovulace nebo ART je riziko potratu ve srovnání s přirozeným početím vyšší.

Ženy s anamnézou onemocnění vejcovodů mají zvýšené riziko mimoděložního těhotenství, ať k němu dojde spontánním početím nebo po léčbě neplodnosti. Bylo zjištěno, že prevalence mimoděložního těhotenství je ve srovnání s normální populací vyšší.

Nádorová onemocnění reprodukčního systému

U žen, které podstoupily více léčebných režimů neplodnosti, byla zaznamenána nádorová onemocnění reprodukčního systému, benigní i maligní. Nebylo dosud stanoveno, zda léčba gonadotropiny zvyšuje riziko těchto nádorů u neplodných žen či ne.

Kongenitální malformace

Prevalence kongenitálních malformací po ART může být mírně vyšší než po spontánním otěhotnění. Je to považováno za důsledek rozdílů v charakteristice rodičů (např. věk matky, kvalita spermatu) a důsledek vícečetných těhotenství.

Tromboembolická _ příhoda

U žen, které v nedávné době prodělaly nebo ještě trpí nějakým tromboembolickým onemocněním a u žen s všeobecně známými rizikovými faktory tromboembolických příhod, jako je osobní či rodinná anamnéza, může léčba gonadotropiny ještě zvýšit riziko zhoršení, resp. vzniku takových příhod. U těchto žen je třeba zvážit přínos podávání gonadotropinu vůči riziku. Je však třeba poznamenat, že riziko tromboembolických příhod představuje i samotné těhotenství a OHSS.

Léčba u mužů

Zvýšené hladiny endogenního FSH nasvědčují primárnímu selhání varlat. Takoví pacienti neodpovídají na léčbu přípravkem GONAL-f/hCG. Přípravek GONAL-f se nesmí používat, jestliže nedošlo k účinné odpovědi.

Jako součást vyhodnocení odpovědi se doporučuje analýza semene 4 až 6 měsíců po zahájení léčby. Obsah sodíku

GONAL-f obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Průvodní podávání přípravku GONAL-f s jinými přípravky používanými ke stimulaci ovulace (např. hCG, klomifen citrát) může zvýšit folikulární odpověď, zatímco průvodní podávání GnRH agonisty nebo antagonisty k vyvolání hypofyzární desenzibilizace může zvýšit dávku přípravku GONAL-f nutnou k dosažení adekvátní ovariální odpovědi. Během léčby přípravkem GONAL-f nebyly zaznamenány žádné další klinicky signifikantní interakce s jiným léčivým přípravkem.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistuje indikace pro použití přípravku GONAL-f během těhotenství. Údaje získané z malého souboru těhotných žen (méně než 300 ukončených těhotenství) nenaznačují žádné malformační účinky nebo fetální/neonatální toxicitu folitropinu alfa.

Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný teratogenní účinek (viz bod 5.3).

V případě užívání během těhotenství nejsou k dispozici dostatečné klinické údaje k vyloučení případného teratogenního účinku přípravku GONAL-f.

Kojení

GONAL-f není indikován během kojení.

Fertilita

GONAL-f je indikován pro použití v případě infertility (viz bod 4.1).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Předpokládá se, že přípravek GONAL-f nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profilu

K nejčastěji uváděným nežádoucím účinkům patří bolest hlavy, cysty na ovariích a reakce v místě vpichu injekční stříkačky (např. bolest, erytém, hematom, otok a/nebo podráždění v místě vpichu).

Často je uváděn také mírný nebo středně závažný syndrom hyperstimulace ovarií (OHSS), který by měl být považován za riziko související se stimulací. Závažné případy OHSS jsou méně časté (viz bod 4.4).

Vzácně pak může docházet k tromboembolickým příhodám, které jsou zpravidla spojeny s OHSS (viz bod 4.4).

Seznam nežádoucích účinků

Pro frekvence výskytu uváděné dále platí tyto definice: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1 000 až < 1/100), vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000).

Léčba u žen

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné:    Mírné až středně závažné alergické reakce včetně anafylaktických reakcí a šoku

Poruchy nervového systému Velmi časté:    Bolest hlavy

Cévní _ poruchy

Velmi vzácné:    Tromboembolismus, obvykle spojený s vážným OHSS (viz bod 4.4)

Respirační, hrudní a mediastinální _poruchy Velmi vzácné:    Exacerbace či zhoršení astmatu

Gastrointestinální _ poruchy

Časté:    Bolest břicha, distenze břicha, nepříjemné pocity v břiše, nevolnost, zvracení,

průjem

Poruchy reprodukčního systému a _prsu Velmi časté:    Ovariální cysty

Časté:    Mírný až středně vážný OHSS (včetně související symptomatologie)

Méně časté:    Vážný OHSS (včetně související symptomatologie) (viz bod 4.4)

Vzácné:    Komplikace vážného OHSS

Celkové _poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:    Reakce v místě vpichu injekce (např. bolest, zarudnutí, modřiny, otok a/nebo

podráždění v místě vpichu injekce)

Léčba u mužů

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné:    Mírné až středně závažné alergické reakce včetně anafylaktických reakcí a šoku

Respirační, hrudní a mediastinální _poruchy Velmi vzácné:    Exacerbace či zhoršení astmatu

Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté:    Akné

Poruchy reprodukčního systému a prsu Časté:    Gynekomastie, varikokéla

Celkové _poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:    Reakce v místě vpichu    injekce (např. bolest, zarudnutí, modřiny, otok a/nebo

podráždění v místě vpichu injekce)

Vyšetření

Časté:    Přírůstek hmotnosti

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Účinky předávkování přípravkem GONAL-f nejsou známy, existuje však možnost vzniku syndromu OHSS (viz bod 4.4).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: pohlavní hormony a modulátory genitálního systému, gonadotropiny, ATC kód: G03GA05.

U žen je nejdůležitějším účinkem parenterálního podání FSH tvorba zralých Graafových folikulů. U žen s anovulací je cílem léčby přípravkem GONAL-f vyvinutí jednoho zralého Graafova folikulu, ze kterého se po podání hCG uvolní vajíčko.

Klinická účinnost a bezpečnost u žen

V    klinických studiích byli pacienti se závažnou nedostatečností FSH a LH definováni endogenní hladinou LH v séru < 1,2 IU/l dle měření v referenční laboratoři. Je však třeba vzít v úvahu to, že existují rozdíly v měření LH v různých laboratořích.

V    klinických studiích srovnávajících r-hFSH (folitropin alfa) a urinární FSH u ART (viz tabulka níže) a u indukce ovulace byl GONAL-f účinnější než urinární FSH ve smyslu nižší celkové dávky a kratší doby léčby, které jsou nutné pro spuštění dozrávání folikulu.

U ART vedla léčba přípravkem GONAL-f v nižší celkové dávce a za kratší časové období než u urinárního FSH k vyššímu počtu získaných oocytů ve srovnání s urinárním FSH.

Tabulka: Výsledky studie GF 8407 (randomizovaná studie u paralelních skupin srovnávající účinnost a bezpečnost přípravku GONAL-f s urinámím FSH u asistované reprodukce)

Rozdí

GONAL-f (n = 130)

Urinární FSH (n =116)

Počet získaných oocytů

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

Počet dnů, kdy je nutná stimulace pomocí FSH

11,7 ± 1,9

14,5 ± 3,3

Celková požadovaná dávka FSH (počet ampulí s FSH 75 IU)

27,6 ± 10,2

40,7 ± 13,6

Potřeba zvýšit dávku (%)

56,2

85,3

y mezi 2 skupinami byly statisticky významné (p< 0,05) pro všec

ma uvedená kritéria.

Klinická účinnost a bezpečnost u mužů

U mužů s nedostatkem FSH vyvolává GONAL-f podávaný současně s hCG nejméně po dobu 4 měsíců spermatogenezi.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózním podání je folitropin alfa distribuován do extracelulární tekutiny s úvodním poločasem asi 2 hodiny a eliminován z těla s terminálním poločasem asi jeden den. Distribuční objem v rovnovážném stavu a celková clearance je 10 l a 0,6 l/hod. Jedna osmina dávky folitropinu alfa se vylučuje močí.

Po podkožním podání je absolutní biologická dostupnost asi 70 %. Po opakovaném podání se folitropin alfa trojnásobně akumuluje a dosahuje rovnovážného stavu během 3-4 dní. U žen s potlačenou endogenní sekrecí gonadotropinu se ukázalo, že folitropin alfa efektivně stimuluje tvorbu folikulů a steroidogenezi navzdory neměřitelným hladinám LH.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií toxicity po jednorázovém a opakovaném podávání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka kromě toho, které je již uvedené v jiných částech tohoto souhrnu údajů o přípravku.

Neporušená fertilita byla zaznamenána u krys vystavených farmakologickým dávkám folitropinu alfa (> 40 IU/kg/d) prodlouženou dobu, ačkoli bylo zaznamenáno snížení plodnosti.

Je-li podáván ve vysokých dávkách (> 5 IU/kg/d), folitropin alfa způsobil snížení počtu životaschopných plodů bez teratogenního účinku a děložní dystokii podobnou té, která je pozorována u urinárního menopauzálního gonadotropinu (hMG). Jelikož je však GONAL-f kontraindikován v těhotenství, tato data mají omezený klinický význam.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Poloxamer 188

Sacharóza

Methionin

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného m-kresol

Koncentrovaná kyselina fosforečná

Hydroxid sodný Voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba pou itelnosti

2    roky

Po otevření může být léčivý přípravek uchováván po dobu maximálně 28 dnů při teplotě do 25 °C. Pacient si musí zapsat datum prvního užití na předplněné pero GONAL-f.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C). Chraňte před mrazem.

Před otevřením a během doby použitelnosti může být léčivý přípravek vyjmut z chladničky a uchováván při teplotě do 25 °C po dobu až 3 měsíců bez opětovného chlazení. Pokud není po

3    měsících spotřebován, musí být zlikvidován.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Pro podmínky uchovávání po otevření, viz bod 6.3.

6.5    Druh obalu a obsah balení

0,75 ml injekčního roztoku v 3ml zásobní vložce (typ I sklo), s plunžrovou zátkou (halobutylová guma) a aluminiovým lemujícím víčkem s černou gumovou vložkou.

Balení 1 předplněné pero a 12 jehel pro použití s předplněným perem.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Viz bod „Návod k použití“.

Roztok by neměl být aplikován, pokud obsahuje částečky nebo není čirý.

Nepoužitý roztok musí být zneškodněn nejpozději 28 dní po prvním otevření.

GONAL-f 450 IU/0,75 ml (33 mikrogramů/0,75 ml) není určen k výměně zásobní vložky.

Zneškodněte použité jehly okamžitě po aplikaci injekce.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall London E14 9TP Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/95/001/034

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. října 1995

Datum posledního prodloužení registrace: 20. října 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

1.


GONAL-f 900 IU/1,5 ml (66 mikrogramů/1,5 ml), injekční roztok v předplněném peru

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml roztoku obsahuje 600 IU follitropinum alfa*, (odpovídá 44 mikrogramům).

Jedno vícedávkové předplněné pero dodává 900 IU (odpovídá 66 mikrogramům) v 1,5 ml.

* rekombinantní lidský folikuly stimulující hormon (r-hFSH) vyráběný technologií rekombinování DNA z ovariálních buněk křečka čínského.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněném peru. Čirý bezbarvý roztok. pH roztoku je 6,7-7,3.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Dospělé ženy

•    Anovulace (včetně syndromu polycystických ovarií) u žen, které neodpovídaly na léčbu klomifen citrátem.

•    Stimulace tvorby vícečetných folikulů u žen podstupujících superovulaci za účelem asistované reprodukce (ART), např. in vitro fertilizaci (IVF), intra-fallopický přenos gamet a intra-fallopický přenos zygot.

•    Spolu s luteinizačním hormonem (LH) je GONAL-f doporučován ke stimulaci rozvoje folikulů u žen s vážnou nedostatečností LH a FSH. V klinických studiích byly tyto pacientky definovány endogenními sérovými hladinami LH < 1,2 IU/l.

Dospělí muži

•    GONAL-f je indikován spolu s lidským choriovým gonadotropinem (hCG) ke stimulaci spermatogeneze u mužů s kongenitálním či získaným hypogonadotropním hypogonadismem.

4.2    Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem GONAL-f by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou

poruch fertility.

Pacienti musí obdržet pro svůj léčebný režim podávání správný počet per a musí být vyškoleni v

používání správných metod podávání injekcí.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku GONAL-f odpovídá dávkování používanému u močových FSH. Klinické hodnocení přípravku GONAL-f ukazuje, že by se jeho denní dávky, režim podávání a

postupy pro monitorování léčby neměly lišit od jiných v současnosti používaných léčivých přípravků obsahujících močový FSH. Doporučuje se dodržovat zahajovací dávkování uvedené níže.

Srovnávací klinické studie ukázaly, že pacientky vyžadují v průměru nižší kumulativní dávku a kratší dobu léčby přípravkem GONAL-f ve srovnání s urinárním FSH. Proto je za vhodnou považována nižší celková dávka přípravku GONAL-f než je obecně používaná dávka urinárního FSH a to nejen pro optimalizaci vývoje folikulů, ale také pro minimalizaci rizika nežádoucí ovariální hyperstimulace. Viz bod 5.1.

Byla prokázána bioekvivalence mezi ekvivalentními dávkami monodávkové formy a vícedávkové formy přípravku GONAL-f.

Ženy s anovulací (včetně syndromu _polycystických ovarií)

GONAL-f může být podáván jako cyklus denních injekcí. U menstruujících žen by měla být léčba zahájena během prvních 7 dnů menstruačního cyklu.

Běžně používaný režim se zahajuje dávkou 75-150 IU FSH denně a zvyšuje se dle potřeby o 37,5 IU, nebo 75 IU v 7- či nejlépe 14-denních intervalech do dosažení adekvátní, ne však nadměrné odpovědi. Léčba by měla být upravena dle individuální odpovědi pacientky zhodnocené měřením velikosti folikulu ultrazvukem a/nebo měřením sekrece estrogenu. Maximální denní dávka obvykle nepřekračuje 225 IU FSH. Pokud pacientka ani po 4 týdnech na léčbu neodpovídá, měl by být tento cyklus vynechán a pacientka by měla podstoupit další hodnocení, po kterém by měla znovu zahájit léčbu vyššími zahajovacími dávkami, než ve vynechaném cyklu.

Po dosažení optimální odpovědi by měla být podána jednorázová injekce 250 mikrogramů rekombinantního lidského choriogonadotropinu alfa (r-hCG) nebo 5 000 IU až 10 000 IU hCG, a to 24-48 hodin po poslední injekci GONALu-f. Pacientce se doporučuje pohlavní styk v ten samý den a den po podání hCG. Alternativně může být provedena nitroděložní inseminace (IUI).

V případě dosažení nadměrné odpovědi by měla být léčba zastavena a hCG nepodán (viz bod 4.4). Léčba by měla být znovu zahájena v dalším cyklu v nižší dávce než v cyklu předchozím.

Ženy _podstupující stimulaci ovarií za účelem tvorby vícečetných _folikulů _před in vitro _fertilizací nebo jinou technikou asistované reprodukce.

Běžně užívaným režimem na superovulaci je podání 150-225 IU přípravku GONAL-f denně, které se zahajuje 2. nebo 3. dnem cyklu. Léčba pokračuje do dosažení adekvátní tvorby folikulů (což se měří monitorováním sekrece estrogenu a/nebo ultrazvukovým vyšetřením), dávka se upravuje dle odpovědi pacientky, obvykle nepřekračuje 450 IU denně. V průměru je adekvátní tvorby folikulů dosaženo 10. den léčby (v rozmezí 5-20 dnů).

24-48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f se podá jednorázová injekce 250 mikrogramů r-hCG nebo 5 000 IU až 10 000 IU hCG k vyvolání finálního dozrání folikulů.

Down-regulace agonistou nebo antagonistou gonadotropin-uvolňujícího hormonu (GnRH) se dnes běžně používá k potlačení návalu endogenního LH a ke kontrole tonických hladin LH. V běžně užívaném protokolu se GONAL-f zahajuje přibližně 2 týdny po zahájení léčby agonistou, pokračuje se v podávání obou přípravků až do dosažení adekvátní tvorby folikulů. Např. po 2 týdnech léčby agonistou se podává 150-225 IU přípravku GONAL-f po dobu prvních 7 dnů. Dávka se potom upraví dle ovariální odpovědi.

Celkové zkušenosti s IVF ukazují, že procento úspěšnosti léčby zůstává stabilní během prvních 4 pokusů, a potom postupně klesá.

Ženy s anovulací z důvodu vážné nedostatečnosti LH a FSH.

U žen s nedostatečností LH a FSH (hypogonatotropní hypogonadismus) je cílem léčby přípravkem GONAL-f spolu s lutropinem alfa tvorba jednoho zralého Graafova folikulu, ze kterého může být po podání lidského choriového gonadotropinu (hCG) uvolněn oocyt. GONAL-f by měl být podáván jako cyklus jedné injekce denně spolu s lutropinem alfa. Jelikož tyto pacientky mají amenoreu a mají nízkou sekreci endogenního estrogenu, léčba může být zahájena kdykoli.

Doporučuje se zahájení dávkou 75 IU lutropinu alfa denně se 75 až 150 IU FSH. Léčba by měla být přizpůsobena individuální odpovědi pacientky hodnocené měřením velikosti folikulu ultrazvukem a dle estrogenní odpovědi.

Pokud je potřebné zvýšení dávky FSH, úprava dávky by měla probíhat v 7-14 denních intervalech po

37,5 IU-75 IU. Může být přijatelné prodloužit délku stimulace v jednom cyklu až na 5 týdnů.

Po dosažení optimální odpovědi by měla být podána jednorázová injekce 250 mikrogramů r-hCG nebo 5 000 IU až 10 000 IU hCG, a to 24-48 hodin po poslední injekci GONALu-f. Pacientce se doporučuje pohlavní styk v ten samý den a den po podání hCG.

Případně může být provedeno IUI.

Může být zvážena podpora luteální fáze, neboť nedostatek látek s luteotropní aktivitou (LH/hCG) může vést k předčasnému zániku corpus luteum.

V případě dosažení nadměrné odpovědi by měla být léčba zastavena a hCG nepodán. Léčba by měla být znovu zahájena v dalším cyklu v nižších dávkách FSH než v cyklu předchozím.

Muži s hypogonadotropním hypogonadismem

GONAL-f by měl být podáván v dávce 150 IU třikrát týdně současně s hCG, minimálně po dobu 4 měsíců. Pokud po této době pacient neodpovídá, může být v kombinované léčbě pokračováno; současné klinické zkušenosti ukazují, že k dosažení spermatogeneze může být nutná léčba nejméně 18 měsíců.

Zvláštní populace

Starší lidé

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku GONAL-f u starší populace. Bezpečnost ani účinnost přípravku GONAL-f u starších pacientů nebyla zjišťována.

Zhoršená _ funkce ledvin nebo _jater

Bezpečnost, účinnost ani farmakokinetika přípravku GONAL-f nebyla u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nebo jater stanovena.

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku GONAL-f u pediatrické populace.

Způsob podání

Přípravek GONAL-f je určen k subkutánnímu podání. První injekce přípravku GONAL-f by měla být podávána pod přímým lékařským dohledem. Podávání přípravku GONAL-f samotnou pacientkou/samotným pacientem by mělo být prováděno pouze u pacientek/pacientů, kteří jsou dobře motivováni, adekvátně proškoleni a mají přístup k radě odborníka.

Jelikož předplněné pero s vícedávkovou zásobní vložkou GONAL-f je určeno na několik injekcí, je třeba dát pacientovi přesné pokyny, aby se zabránilo chybnému použití vícedávkové formy přípravku. Návod k podávání pomocí předplněného pera je uveden v bodě 6.6 a v „Návodu k použití“.

4.3 Kontraindikace

•    hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

•    nádory hypotalamu nebo hypofýzy

•    zvětšení vaječníků nebo cysta na vaječníku, která není důsledkem polycystického ovariálního syndromu

•    gynekologické krvácením neznámé etiologie

•    karcinom vaječníků, dělohy nebo prsu

GONAL-f se nesmí používat u stavů, kdy nelze předpokládat účinnou odpověď, jako jsou:

•    primární selhání vaječníků

•    malformace pohlavních orgánů, inkompatibilní s    těhotenstvím

•    fibroidní nádory dělohy inkompatibilní s těhotenstvím.

•    primární nedostatečnost varlat

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

GONAL-f je vysoce účinnou gonadotropní látkou, která může vyvolat mírné až závažné nežádoucí reakce a která by měla být používána pouze lékaři s velkými zkušenostmi v oblasti neplodnosti a její léčby.

Léčba gonadotropinem klade určité časové nároky na lékaře a pomocné zdravotnické pracovníky i na dostupnost vhodných monitorovacích zařízení. U žen vyžaduje bezpečné a účinné použití GONALu-f monitorování ovariální odpovědi ultrazvukem, buď samotným nebo lépe v kombinaci s měřením sérových hladin estradiolu, a to pravidelně. Odpověď jednotlivých pacientů na podání FSH se může lišit, u některých pacientů je odpověď na FSH slabá, u jiných naopak velmi silná. U žen i mužů by měla být používána nejnižší ještě účinná dávka dle cíle léčby.

Porfýrie

Pacienti s porfýrií nebo s výskytem porfýrie v rodině by měli být během léčby přípravkem GONAL-f pečlivě sledováni. Zhoršení nebo projevení se tohoto stavu může vyžadovat ukončení léčby.

Léčba u žen

Před zahájením léčby by mělo být určeno, že infertilita páru je vhodná k této léčbě a měly by být zhodnoceny všechny předpokládané kontraindikace otěhotnění. Pacientky by měly být zvláště vyšetřeny na hypothyroidismus, nedostatečnost kůry nadledvin, hyperprolaktinémii a tyto stavy adekvátně léčeny.

Pacientky podstupující stimulaci růstu folikulů, buď z důvodu léčby anovulační infertility nebo při ART zákroku, mají zvýšené riziko zvětšení ovarií či rozvoje hyperstimulace. Výskyt takových příhod může být omezen dodržením doporučené dávky přípravku GONAL-f a způsobu podání a pečlivým monitorováním během léčby. K přesné interpretaci známek rozvoje folikulu a jeho zrání je třeba, aby měl lékař zkušenosti s hodnocením příslušných testů.

V klinických studiích se prokázalo zvýšení ovariální senzitivity vůči přípravku GONAL-f při současném podávání s lutropinem alfa. Pokud se považuje za vhodné zvýšení dávky FSH, mělo by být prováděno nejlépe v 7-14 denních intervalech po 37,5-75 IU.

Nebylo provedeno přímé srovnání přípravku GONAL-f/LH s lidským menopauzálním gonadotropinem (hMG). Srovnání se staršími údaji nasvědčuje, že četnost ovulací dosažená s přípravkem GONAL-f/LH je srovnatelná s hMG.

Syndrom ovariální hyperstimulace (OHSS)

Jedním z očekávaných účinků kontrolované stimulace ovarií je určité zvětšení ovarií. Častěji k němu dochází u žen se syndromem polycystických ovarií a obvykle odezní bez léčby.

Na rozdíl od zvětšení ovarií bez komplikací je OHSS stav, který se může projevit s různou závažností. Je charakterizován výrazným zvětšením ovarií, vysokou hladinou pohlavních hormonů v séru a

zvýšením vaskulámí permeability, což může vést ke kumulaci tekutiny v peritoneální, pleurální a vzácně perikardiální dutině.

U závažných případů OHSS mohou být pozorovány následující příznaky: bolest břicha, abdominální distenze, závažné zvětšení ovarií, zvýšení hmotnosti, dyspnoe, oligurie a gastrointestinální symptomy jako nauzea, zvracení a průjem. Klinické vyšetření může odhalit hypovolémii, hemokoncentraci, elektrolytovou nerovnováhu, ascites, hemoperitoneum, pleurální výpotek, hydrothorax nebo akutní plicní nedostatečnost. Velmi vzácně může být vážný OHSS zkomplikován torzí ovaria nebo tromboembolickou příhodou, např. plicní embolií, ischemickou cévní mozkovou příhodou nebo infarktem myokardu.

K nezávislým rizikovým faktorům, které mohou vést k rozvoji syndromu OHSS, patří polycystický ovariální syndrom s vysokou absolutní nebo rychle se zvyšující hladinou estradiolu v séru (např.

>    900 pg/ml nebo 3 300 pmol/l při anovulaci, > 3 000 pg/ml nebo > 11 000 pmol/l při ART) a velký počet rozvíjejících se ovariálních folikulů (např. > 3 folikuly o průměru > 14 mm při anovulaci nebo

>    20 folikulů o průměru > 12 mm při ART).

Dodržování doporučené dávky přípravku GONAL-f a režimů podávání a pečlivé sledování léčby, minimalizuje výskyt ovariální hyperstimulace a vícečetného těhotenství (viz body 4.2 a 4.8). K včasné identifikaci rizikových faktorů se doporučuje sledovat stimulační cykly ultrazvukovým vyšetřením a měřením hladiny estradiolu.

Podle některých důkazů lze usuzovat na to, že hCG hraje klíčovou roli jako spouštěč OHSS a že tento syndrom může být v případě, že dojde k otěhotnění, závažnější a dlouhodobější. Proto pokud se objeví příznaky hyperstimulace ovarií, např. zvýšení hladiny estradiolu v séru > 5 500 pg/ml nebo

>    20 200 pmol/l a/nebo > 40 folikulů celkem, doporučuje se hCG nepodávat a pacientce doporučit, aby vynechala pohlavní styk nebo použila bariérové metody antikoncepce po dobu nejméně 4 dnů. Syndrom OHSS se může velmi rychle (během 24 hodin) nebo během několika dní rozvinout

v závažnou zdravotní příhodu. Objeví se většinou po přerušení hormonální léčby a svého maxima dosahuje asi sedm až deset dní po další léčbě. Pacientky by měly být po podání hCG sledovány alespoň po dobu dvou týdnů.

Při ART může odsátí všech folikulů před ovulací snížit výskyt hyperstimulace.

Mírný až středně závažný syndrom OHSS obvykle odezní spontánně. Pokud se vyskytne závažný OHSS, doporučuje se léčbu gonadotropinem ukončit, pokud ještě probíhá. Pacientka by měla být hospitalizována a měla by být zahájena vhodná léčba.

Vícečetné těhotenství

U pacientek podstupujících indukci ovulace je výskyt vícečetných těhotenství zvýšený ve srovnání s přirozeným početím. Většinou se jedná o dvojčata. S vícečetným těhotenstvím, zvláště při dvou a více plodech, je spojeno zvýšené riziko pro matku i plod.

K minimalizaci rizika vícečetného těhotenství se doporučuje pečlivé monitorování ovariální odpovědi.

U pacientek podstupujících ART souvisí riziko vícečetného těhotenství hlavně s počtem umístěných embryí, jejich kvalitou a věkem pacientky.

Před zahájením léčby by měly být pacientky upozorněny na riziko vícečetného porodu.

Potraty

U pacientek podstupujících stimulaci růstu folikulů pro indukci ovulace nebo ART je riziko potratu ve srovnání s přirozeným početím vyšší.

Ženy s anamnézou onemocnění vejcovodů mají zvýšené riziko mimoděložního těhotenství, ať k němu dojde spontánním početím nebo po léčbě neplodnosti. Bylo zjištěno, že prevalence mimoděložního těhotenství je ve srovnání s normální populací vyšší.

Nádorová onemocnění reprodukčního systému

U žen, které podstoupily více léčebných režimů neplodnosti, byla zaznamenána nádorová onemocnění reprodukčního systému, benigní i maligní. Nebylo dosud stanoveno, zda léčba gonadotropiny zvyšuje riziko těchto nádorů u neplodných žen či ne.

Kongenitální malformace

Prevalence kongenitálních malformací po ART může být mírně vyšší než po spontánním otěhotnění. Je to považováno za důsledek rozdílů v charakteristice rodičů (např. věk matky, kvalita spermatu) a důsledek vícečetných těhotenství.

Tromboembolická _ příhoda

U žen, které v nedávné době prodělaly nebo ještě trpí nějakým tromboembolickým onemocněním a u žen s všeobecně známými rizikovými faktory tromboembolických příhod, jako je osobní či rodinná anamnéza, může léčba gonadotropiny ještě zvýšit riziko zhoršení, resp. vzniku takových příhod. U těchto žen je třeba zvážit přínos podávání gonadotropinu vůči riziku. Je však třeba poznamenat, že riziko tromboembolických příhod představuje i samotné těhotenství a OHSS.

Léčba u mužů

Zvýšené hladiny endogenního FSH nasvědčují primárnímu selhání varlat. Takoví pacienti neodpovídají na léčbu přípravkem GONAL-f/hCG. Přípravek GONAL-f se nesmí používat, jestliže nedošlo k účinné odpovědi.

Jako součást vyhodnocení odpovědi se doporučuje analýza semene 4 až 6 měsíců po zahájení léčby. Obsah sodíku

GONAL-f obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Průvodní podávání přípravku GONAL-f s jinými přípravky používanými ke stimulaci ovulace (např. hCG, klomifen citrát) může zvýšit folikulární odpověď, zatímco průvodní podávání GnRH agonisty nebo antagonisty k vyvolání hypofyzární desenzibilizace může zvýšit dávku přípravku GONAL-f nutnou k dosažení adekvátní ovariální odpovědi. Během léčby přípravkem GONAL-f nebyly zaznamenány žádné další klinicky signifikantní interakce s jiným léčivým přípravkem.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistuje indikace pro použití přípravku GONAL-f během těhotenství. Údaje získané z malého souboru těhotných žen (méně než 300 ukončených těhotenství) nenaznačují žádné malformační účinky nebo fetální/neonatální toxicitu folitropinu alfa.

Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný teratogenní účinek (viz bod 5.3).

V případě užívání během těhotenství nejsou k dispozici dostatečné klinické údaje k vyloučení případného teratogenního účinku přípravku GONAL-f.

Kojení

GONAL-f není indikován během kojení.

Fertilita

GONAL-f je indikován pro použití v případě infertility (viz bod 4.1).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Předpokládá se, že přípravek GONAL-f nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profilu

K nejčastěji uváděným nežádoucím účinkům patří bolest hlavy, cysty na ovariích a reakce v místě vpichu injekční stříkačky (např. bolest, erytém, hematom, otok a/nebo podráždění v místě vpichu).

Často je uváděn také mírný nebo středně závažný syndrom hyperstimulace ovarií (OHSS), který by měl být považován za riziko související se stimulací. Závažné případy OHSS jsou méně časté (viz bod 4.4).

Vzácně pak může docházet k tromboembolickým příhodám, které jsou zpravidla spojeny s OHSS (viz bod 4.4).

Seznam nežádoucích účinků

Pro frekvence výskytu uváděné dále platí tyto definice: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1 000 až < 1/100), vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000).

Léčba u žen

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné:    Mírné až středně závažné alergické reakce včetně anafylaktických reakcí a šoku

Poruchy nervového systému Velmi časté:    Bolest hlavy

Cévní _ poruchy

Velmi vzácné:    Tromboembolismus, obvykle spojený s vážným OHSS (viz bod 4.4)

Respirační, hrudní a mediastinální _poruchy Velmi vzácné:    Exacerbace či zhoršení astmatu

Gastrointestinální _ poruchy

Časté:    Bolest břicha, distenze břicha, nepříjemné pocity v břiše, nevolnost, zvracení,

průjem

Poruchy reprodukčního systému a _prsu Velmi časté:    Ovariální cysty

Časté:    Mírný až středně vážný OHSS (včetně související symptomatologie)

Méně časté:    Vážný OHSS (včetně související symptomatologie) (viz bod 4.4)

Vzácné:    Komplikace vážného OHSS

Celkové _poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:    Reakce v místě vpichu injekce (např. bolest, zarudnutí, modřiny, otok a/nebo

podráždění v místě vpichu injekce)

Léčba u mužů

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné:    Mírné až středně závažné alergické reakce včetně anafylaktických reakcí a šoku

Respirační, hrudní a mediastinální _poruchy Velmi vzácné:    Exacerbace či zhoršení astmatu

Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté:    Akné

Poruchy reprodukčního systému a prsu Časté:    Gynekomastie, varikokéla

Celkové _poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:    Reakce v místě vpichu injekce (např. bolest, zarudnutí, modřiny, otok a/nebo

podráždění v místě vpichu injekce)

Vyšetření

Časté:    Přírůstek hmotnosti

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Účinky předávkování přípravkem GONAL-f nejsou známy, existuje však možnost vzniku syndromu OHSS (viz bod 4.4).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: pohlavní hormony a modulátory genitálního systému, gonadotropiny, ATC kód: G03GA05.

U žen je nejdůležitějším účinkem parenterálního podání FSH tvorba zralých Graafových folikulů. U žen s anovulací je cílem léčby přípravkem GONAL-f vyvinutí jednoho zralého Graafova folikulu, ze kterého se po podání hCG uvolní vajíčko.

Klinická účinnost a bezpečnost u žen

V    klinických studiích byli pacienti se závažnou nedostatečností FSH a LH definováni endogenní hladinou LH v séru < 1,2 IU/l dle měření v referenční laboratoři. Je však třeba vzít v úvahu to, že existují rozdíly v měření LH v různých laboratořích.

V    klinických studiích srovnávajících r-hFSH (folitropin alfa) a urinární FSH u ART (viz tabulka níže) a u indukce ovulace byl GONAL-f účinnější než urinární FSH ve smyslu nižší celkové dávky a kratší doby léčby, které jsou nutné pro spuštění dozrávání folikulu.

U ART vedla léčba přípravkem GONAL-f v nižší celkové dávce a za kratší časové období než u urinárního FSH k vyššímu počtu získaných oocytů ve srovnání s urinárním FSH.

Tabulka: Výsledky studie GF 8407 (randomizovaná studie u paralelních skupin srovnávající účinnost a bezpečnost přípravku GONAL-f s urinárním FSH u asistované reprodukce)

Rozdí

GONAL-f (n = 130)

Urinární FSH (n =116)

Počet získaných oocytů

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

Počet dnů, kdy je nutná stimulace pomocí FSH

11,7 ± 1,9

14,5 ± 3,3

Celková požadovaná dávka FSH (počet ampulí s FSH 75 IU)

27,6 ± 10,2

40,7 ± 13,6

Potřeba zvýšit dávku (%)

56,2

85,3

y mezi 2 skupinami byly statisticky významné (p< 0,05) pro všec

ma uvedená kritéria.

Klinická účinnost a bezpečnost u mužů

U mužů s nedostatkem FSH vyvolává GONAL-f podávaný současně s hCG nejméně po dobu 4 měsíců spermatogenezi.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózním podání je folitropin alfa distribuován do extracelulární tekutiny s úvodním poločasem asi 2 hodiny a eliminován z těla s terminálním poločasem asi jeden den. Distribuční objem v rovnovážném stavu a celková clearance je 10 l a 0,6 l/hod. Jedna osmina dávky folitropinu alfa se vylučuje močí.

Po podkožním podání je absolutní biologická dostupnost asi 70 %. Po opakovaném podání se folitropin alfa trojnásobně akumuluje a dosahuje rovnovážného stavu během 3-4 dní. U žen s potlačenou endogenní sekrecí gonadotropinu se ukázalo, že folitropin alfa efektivně stimuluje tvorbu folikulů a steroidogenezi navzdory neměřitelným hladinám LH.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií toxicity po jednorázovém a opakovaném podávání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka kromě toho, které je již uvedené v jiných částech tohoto souhrnu údajů o přípravku.

Neporušená fertilita byla zaznamenána u krys vystavených farmakologickým dávkám folitropinu alfa (> 40 IU/kg/d) prodlouženou dobu, ačkoli bylo zaznamenáno snížení plodnosti.

Je-li podáván ve vysokých dávkách (> 5 IU/kg/d), folitropin alfa způsobil snížení počtu životaschopných plodů bez teratogenního účinku a děložní dystokii podobnou té, která je pozorována u urinárního menopauzálního gonadotropinu (hMG). Jelikož je však GONAL-f kontraindikován v těhotenství, tato data mají omezený klinický význam.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Poloxamer 188

Sacharóza

Methionin

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného m-kresol

Koncentrovaná kyselina fosforečná

Hydroxid sodný Voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba pou itelnosti

2    roky

Po otevření může být léčivý přípravek uchováván po dobu maximálně 28 dnů při teplotě do 25 °C. Pacient si musí zapsat datum prvního užití na předplněné pero GONAL-f.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C). Chraňte před mrazem.

Před otevřením a během doby použitelnosti může být léčivý přípravek vyjmut z chladničky a uchováván při teplotě do 25 °C po dobu až 3 měsíců bez opětovného chlazení. Pokud není po

3    měsících spotřebován, musí být zlikvidován.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Pro podmínky uchovávání po otevření, viz bod 6.3.

6.5    Druh obalu a obsah balení

1.5    ml injekčního roztoku v 3ml zásobní vložce (typ I sklo), s plunžrovou zátkou (halobutylová guma) a aluminiovým lemujícím víčkem s černou gumovou vložkou.

Balení 1 předplněné pero a 20 jehel pro použití s předplněným perem.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Viz bod „Návod k použití“.

Roztok by neměl být aplikován, pokud obsahuje částečky nebo není čirý.

Nepoužitý roztok musí být zneškodněn nejpozději 28 dní po prvním otevření.

GONAL-f 900 IU/1,5 ml (66 mikrogramů/1,5 ml) není určen k výměně zásobní vložky.

Zneškodněte použité jehly okamžitě po aplikaci injekce.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall London E14 9TP Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/95/001/035

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. října 1995

Datum posledního prodloužení registrace: 20. října 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

A.    VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce biologické léčivé látky

Merck Serono S.A.

Zone Industrielle de l’Ouriettaz

1170 Aubonne

Švýcarsko

nebo

Merck S.L.

C/Batanes 1

E - 28770 Tres Cantos (Madrid)

Španělsko

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Merck Serono S.p.A Via delle Magnolie 15,

I-70026 Modugno (Bari),

Itálie

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o přípravku, bod 4.2.)

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE • Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

•    při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného RMP, je možné je předložit současně.

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

KRABIČKA S 1 INJEKČNÍ LAHVIČKOU A 1 INJEKČNÍ LAHVIČKOU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


GONAL-f 75 IU (5,5 mikrogramů), prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Follitropinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna injekční lahvička obsahuje 5,5 mikrogramů folitropinu alfa, což odpovídá 75 IU. Jeden ml naředěného roztoku obsahuje 75 IU.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: sacharóza, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, methionin, polysorbát 20, koncentrovaná kyselina fosforečná, hydroxid sodný.

Rozpouštědlo pro injekční roztok Obsahuje: 1 ml vody na injekce


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 injekční lahvička prášku pro injekční roztok. 1 injekční lahvička s 1 ml rozpouštědla.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Subkutánní podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOhled a DoSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitý roztok znehodnoťte.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Merck Serono Europe Ltd. 56 Marsh Wall London E14 9TP Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/95/001/005 1 injekční lahvička prášku pro injekční roztok. 1 injekční lahvička rozpouštědla.


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:

č.š. rozpouštědla:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


gonal-f 75 iu


KRABIČKA S 1, 5, 10 INJEKČNÍMI LAHVIČKAMI A 1, 5, 10 PŘEDPLNĚNÝMI INJEKČNÍMI STŘÍKAČKAMI


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


GONAL-f 75 IU (5,5 mikrogramů), prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Follitropinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna injekční lahvička obsahuje 5,5 mikrogramů folitropinu alfa, což odpovídá 75 IU. Jeden ml naředěného roztoku obsahuje 75 IU.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: sacharóza, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, methionin, polysorbát 20, koncentrovaná kyselina fosforečná, hydroxid sodný.

Rozpouštědlo pro roztok na injekci Obsahuje: 1 ml vody na injekce


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 injekční lahvička prášku pro injekční roztok.

1 předplněná injekční stříkačka s 1 ml rozpouštědla.

5 injekčních lahviček prášku pro injekční roztok.

5 předplněných injekčních stříkaček s 1 ml rozpouštědla.

10 injekčních lahviček prášku pro injekční roztok.

10 předplněných injekčních stříkaček s 1 ml rozpouštědla.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Subkutánní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitý roztok znehodnoťte.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Merck Serono Europe Ltd. 56 Marsh Wall London E14 9TP Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/95/001/025 1 injekční lahvička prášku pro injekční roztok.

1 předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem.

EU/1/95/001/026 5 injekčních lahviček prášku pro injekční roztok.

5 předplněných injekčních stříkaček s rozpouštědlem.

EU/1/95/001/027 10 injekčních lahviček prášku pro injekční roztok.

10 předplněných injekčních stříkaček s rozpouštědlem.


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:

č.š. rozpouštědla:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


gonal -f 75 iu


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


GONAL-f 75 IU (5,5 Mg), prášek pro injekční roztok

Follitropinum alfa

s.c.


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


75 IU (5,5 Mg)


6. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Rozpouštědlo pro prášek pro injekční roztok přípravku GONAL-f Voda na injekci


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


1 ml v injekční lahvičce


6. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Rozpouštědlo pro prášek pro injekční roztok přípravku GONAL-f Voda na injekci


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


1 ml v předplněné injekční stříkačce


6. JINÉ


KRABIČKA S 1 INJEKČNÍ LAHVIČKOU A 1 PŘEDPLNĚNOU INJEKČNÍ STŘÍKAČKOU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


GONAL-f 1050 IU/1,75 ml (77 mikrogramů/1,75 ml), prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Follitropinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Každá vícedávková injekční lahvička obsahuje 87 mikrogramů folitropinu alfa, což odpovídá 1 200 IU. Jeden ml naředěného roztoku obsahuje 600 IU.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: sacharóza, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, koncentrovaná kyselina fosforečná, hydroxid sodný.

Obsah: Jedna předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem obsahuje: 2 ml vody na injekce, 0,9 % benzylalkohol.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 injekční lahvička prášku pro injekční roztok.

1 předplněná injekční stříkačka s 2 ml rozpouštědla.

15 jednorázových injekčních stříkaček k aplikaci, stupňovaných v jednotkách FSH.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Určeno pouze na několik injekcí.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Subkutánní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Roztok v předplněné injekční stříkačce má být použit pouze k rozpuštění. Rozpuštěný obsah injekční lahvičky má být použit pouze pro jednoho pacienta.


8. POUŽITELNOST


EXP


Před rozpuštěním neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po rozpuštění neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním vnitřním obalu.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Po 28 dnech nespotřebovaný roztok znehodnoťte.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Merck Serono Europe Ltd. 56 Marsh Wall London E14 9TP Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/95/001/021    1 injekční lahvička prášku pro injekční roztok.

1 předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem.

15 jednorázových injekčních stříkaček k aplikaci, stupňovaných v jednotkách FSH.


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:

č.š. rozpouštědla:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


GONAL-f 1050 IU/1,75 ML (77 MIKROGRAMŮ/1,75 ML), OZNAČENÍ INJEKČNÍ LAHVIČKY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


GONAL-f 1050 IU/1,75 ml, prášek pro injekční roztok

Follitropinum alfa

s.c.


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. DATUM REKONSTITUCE


Datum:


5. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


6. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


1 200 IU (87 pg)/mjekčm lahvička


7. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Rozpouštědlo pro použití s přípravkem GONAL-f 1 050 IU/1,75 ml Voda na injekci, 0,9 % benzylalkohol


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


2 ml v předplněné injekční stříkačce


6. JINÉ


KRABIČKA S 1 INJEKČNÍ LAHVIČKOU A 1 PŘEDPLNĚNOU INJEKČNÍ STŘÍKAČKOU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


GONAL-f 450 IU/0,75 ml (33 mikrogramů/0,75 ml), prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Follitropinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Každá vícedávková injekční lahvička obsahuje 44 mikrogramů folitropinu alfa*, což odpovídá 600 IU. Jeden ml naředěného roztoku obsahuje 600 IU.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: sacharóza, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, koncentrovaná kyselina fosforečná, hydroxid sodný.

Obsah: Jedna předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem obsahuje: 1 ml vody na injekce, 0,9 % benzylalkohol.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 injekční lahvička prášku pro injekční roztok.

1 předplněná injekční stříkačka s 1 ml rozpouštědla.

6 jednorázových injekčních stříkaček k aplikaci stupňovaných v jednotkách FSH.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Určeno pouze na několik injekcí.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Subkutánní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Roztok v předplněné injekční stříkačce má být použit pouze k rozpuštění. Rozpuštěný obsah injekční lahvičky má být použit pouze pro jednoho pacienta.


8. POUŽITELNOST


EXP


Před rozpuštěním neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po rozpuštění neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním vnitřním obalu.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Po 28 dnech nespotřebovaný roztok znehodnoťte.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Merck Serono Europe Ltd. 56 Marsh Wall London E14 9TP Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/95/001/031    1 injekční lahvička prášku pro injekční roztok.

1 předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem.

6 jednorázových injekčních stříkaček k aplikaci stupňovaných v jednotkách FSH.


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:

č.š. rozpouštědla:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


GONAL-f 450 IU/0,75 ML (33 MIKROGRAMŮ/0,75 ML), OZNAČENÍ INJEKČNÍ LAHVIČKY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


GONAL-f 450 IU/0,75 ml, prášek pro injekční roztok

Follitropinum alfa

s.c.


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. DATUM REKONSTITUCE


Datum:


5. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


6. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


600 IU (44 pg)/mjekční lahvička


7. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Rozpouštědlo pro použití s přípravkem GONAL-f 450 IU/0,75 ml Voda na injekci, 0,9 % benzylalkohol


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


1 ml v předplněné injekční stříkačce


6. JINÉ


KRABIČKA S 1 INJEKČNÍ LAHVIČKOU A 1 PŘEDPLNĚNOU INJEKČNÍ STŘÍKAČKOU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


GONAL-f 300 IU/0,50 ml (22 mikrogramů/0,50 ml), prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Follitropinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Každá vícedávková injekční lahvička obsahuje 33 mikrogramů folitropinu alfa, což odpovídá 450 IU. Jeden ml naředěného roztoku obsahuje 600 IU.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: sacharóza, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, koncentrovaná kyselina fosforečná, hydroxid sodný.

Obsah: Jedna předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem obsahuje: 0.75 ml vody na injekce, 0,9 % benzylalkohol.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 injekční lahvička prášku pro injekční roztok.

1 předplněná injekční stříkačka s 0,75 ml rozpouštědla.

4 jednorázové injekční stříkačky k aplikaci stupňované v jednotkách FSH.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Určeno pouze na několik injekcí.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Subkutánní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Roztok v předplněné injekční stříkačce má být použit pouze k rozpuštění. Rozpuštěný obsah injekční lahvičky má být použit pouze pro jednoho pacienta.


8. POUŽITELNOST


EXP


Před rozpuštěním neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po rozpuštění neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním vnitřním obalu.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Po 28 dnech nespotřebovaný roztok znehodnoťte.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Merck Serono Europe Ltd. 56 Marsh Wall London E14 9TP Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/95/001/032 1 injekční lahvička prášku pro injekční roztok.

1 předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem.

4 jednorázové injekční stříkačky k aplikaci stupňované v jednotkách FSH.


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:

č.š. rozpouštědla:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


GONAL-F 300 IU/0,50 ML (22 MIKROGRAMŮ/0,50 ML), OZNAČENÍ INJEKČNÍ LAHVIČKY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


GONAL-f 300 IU/0,50 ml, prášek pro injekční roztok

Follitropinum alfa

s.c.


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. DATUM REKONSTITUCE


Datum:


5. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


6. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


450 IU (33 pg)/injekčm lahvička


7. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Rozpouštědlo pro použití s přípravkem GONAL-f 300 IU/0,50 ml Voda na injekci, 0,9 % benzylalkohol


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


0,75 ml v předplněné injekční stříkačce


6. JINÉ


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA S 1 PŘEDPLNĚNÝM PEREM


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


GONAL-f 300 IU/0,5 ml (22 mikrogramů/0,5 ml), injekční roztok v předplněném peru Follitropinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedno předplněné vícedávkové pero obsahuje 300 IU folitropinu alfa, odpovídá 22 mikrogramům na 0,5 ml.

Folitropin alfa, 600 IU/ml (odpovídá 44 mikrogramům/ml)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: poloxamer 188, sacharóza, methionin, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, m-kresol, koncentrovaná kyselina fosforečná, hydroxid sodný, voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Injekční roztok v předplněném peru. 1 vícedávkové předplněné pero 8 injekčních jehel


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Subkutánní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Během doby použitelnosti může být léčivý přípravek uchováván při teplotě do 25 °C po dobu až 3 měsíců bez chlazení a poté musí být zlikvidován. Po otevření může být léčivý přípravek uchováván po dobu maximálně 28 dnů při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Merck Serono Europe Ltd. 56 Marsh Wall London E14 9TP Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/95/001/033 Injekční roztok v předplněném peru. 8 jehel.


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


ÚDAJE NA PŘEDPLNĚNÉM PERU


GONAL-f 300 IU/0,5 ml

Bude přidána nálepka, aby si pacient mohl zaznamenat den prvního použití.

GONAL-f 300 IU/0,5 ML (22 MIKROGRAMŮ/0,5 ML) PŘEDPLNĚNÉ PERO, OZNAČENÍ PERA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


GONAL-f 300 IU/0,5 ml (22 mikrogramů/0,5 ml), injekční roztok v předplněném peru

Follitropinum alfa.

s.c.


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP

Doba použitelnosti po prvním podání: 28 dní


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


300 IU/0,5 ml


6. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


GONAL-f 450 IU/0,75 ml (33 mikrogramů/0,75 ml), injekční roztok v předplněném peru Follitropinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedno předplněné vícedávkové pero obsahuje 450 IU folitropinu alfa, odpovídá 33 mikrogramům na 0,75 ml.

Folitropin alfa, 600 IU/ml (odpovídá 44 mikrogramům/ml)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: poloxamer 188, sacharóza, methionin, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, m-kresol, koncentrovaná kyselina fosforečná, hydroxid sodný, voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A oBsah BALENÍ


Injekční roztok v předplněném peru. 1 vícedávkové předplněné pero 12 injekčních jehel


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím se přečtěte příbalovou informaci. Subkutánní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Během doby použitelnosti může být léčivý přípravek uchováván při teplotě do 25 °C po dobu až 3 měsíců bez chlazení a poté musí být zlikvidován. Po otevření může být léčivý přípravek uchováván po dobu maximálně 28 dnů při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Merck Serono Europe Ltd. 56 Marsh Wall London E14 9TP Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/95/001/034 injekční roztok v předplněném peru. 12 jehel.


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


ÚDAJE NA PŘEDPLNĚNÉM PERU


GONAL-f 450 IU/0,75 ml

Bude přidána nálepka, aby si pacient mohl zaznamenat den prvního použití.

GONAL-f 450 IU/0,75 ML (33 MIKROGRAMŮ/0,75 ML) PŘEDPLNĚNÉ PERO, OZNAČENÍ PERA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU a CESTA/CESTY PODÁNÍ


GONAL-f 450 IU/0,75 ml (33 mikrogramů/0,75 ml), injekční roztok v předplněném peru

Folitropinum alfa.

s.c.


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP

Doba použitelnosti po prvním podání: 28 dní


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


450 IU/0,75 ml


6. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


GONAL-f 900 IU/1,5 ml (66 mikrogramů/1,5 ml), injekční roztok v předplněném peru Follitropinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedno předplněné vícedávkové pero obsahuje 900 IU folitropinu alfa, odpovídá 66 mikrogramům na 1,5 ml.

Folitropin alfa, 600 IU/ml (odpovídá 44 mikrogramům/ml)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: poloxamer 188, sacharóza, methionin, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, m-kresol, koncentrovaná kyselina fosforečná, hydroxid sodný, voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Injekční roztok v předplněném peru. 1 vícedávkové předplněné pero 20 injekčních jehel


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím se přečtěte příbalovou informaci. Subkutánní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Během doby použitelnosti může být léčivý přípravek uchováván při teplotě do 25 °C po dobu až 3 měsíců bez chlazení a poté musí být zlikvidován. Po otevření může být přípravek uchováván po dobu maximálně 28 dnů při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Merck Serono Europe Ltd. 56 Marsh Wall London E14 9TP Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/95/001/035 injekční roztok v předplněném peru. 20 jehel.


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


ÚDAJE NA PŘEDPLNĚNÉM PERU


GONAL-f 900 IU/1,5 ml

Bude přidána nálepka, aby si pacient mohl zaznamenat den prvního použití.

GONAL-f 900 IU/1,5 ML (66 MIKROGRAMŮ/1,5 ML) PŘEDPLNĚNÉ PERO, OZNAČENÍ PERA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU a CESTA/CESTY PODÁNÍ


GONAL-f 900 IU/1,5 ml (66 mikrogramů/1,5 ml), injekční roztok v předplněném peru

Follitropinum alfa.

s.c.


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP

Doba použitelnosti po prvním podání: 28 dní


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


900 IU/1,5 ml


6. JINÉ


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

GONAL-f 75 IU (5,5 mikrogramů), prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Follitropinum alfa

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek GONAL-f a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GONAL-f používat

3.    Jak se přípravek GONAL-f používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek GONAL-f uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

Jak přípravek GONAL-f prášek a rozpouštědlo připravit a používat

1. Co je přípravek GONAL-f a k čemu se používá

Co je přípravek GONAL-f?

GONAL-f obsahuje lék s názvem folitropin alfa. Folitropin alfa je jedním z typů tzv. hormonů

stimulujících folikuly (FSH), které patří do skupiny hormonů nazývaných gonadotropiny.

Gonadotropiny se podílejí na rozmnožování a plodnosti.

K čemu se přípravek GONAL-f používá

U dospělých žen se GONAL-f používá:

•    k podpoře uvolnění vajíčka z vaječníku (tzv. ovulace) u žen, které nemohou ovulovat a které neodpovídají na léčbu lékem zvaným klomifen citrát,

•    společně s dalším lékem, tzv. lutropinem alfa (luteinizační hormon, LH) k podpoře uvolnění vajíčka z vaječníku (tzv. ovulace) u žen, které neovulují, protože jejich tělo vytváří pouze velmi malé množství gonadotropinů (FSH a LH),

•    k vyvolání tvorby vícečetných folikulů (tedy více vajíček) u žen podstupujících asistovanou reprodukci (proceduru, která Vám může pomoci otěhotnět), jako např. in vitro fertilizaci, intra-fallopický přenos gamet nebo intra-fallopický přenos zygot.

U dospělých mužů se GONAL-f používá:

•    společně s dalším lékem, lidským choriovým gonadotropinem (hCG), k vyvolání tvorby spermatu u mužů, kteří trpí neplodností z důvodu nízké hladiny některých hormonů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GONAL-f používat

Před zahájením léčby by měla být vyšetřena neplodnost Vaše a Vašeho partnera lékařem se zkušenostmi s léčbou neplodnosti.

Neužívejte přípravek GONAL-f

•    jestliže jste alergický(á) na hormon stimulující folikuly nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

•    jestliže máte nádor mozku v částech nazývaných hypotalamus a hypofýza,

•    jste-li žena:

-    máte-li zvětšené vaječníky nebo váčky s tekutinou na vaječnících (cysty na vaječníku) neznámého původu,

-    trpíte-li nevysvětleným krvácením z vagíny,

-    máte-li rakovinu vaječníků, dělohy nebo prsu,

-    trpíte-li onemocněním, které obvykle brání normálnímu otěhotnění, např. tzv. ovariálním selháním (předčasnou menopauzou) nebo deformací reprodukčních orgánů,

•    jste-li muž:

-    trpíte-li poškozením varlat, které nelze vyléčit.

Pokud se Vás některý z výše popsaných stavů týká, GONAL-f neužívejte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek používat.

Upozornění a opatření

Porfýrie

Pokud trpíte porfýrií (neschopnost rozkládat porfyriny, onemocnění, které se může přenášet z rodičů na děti) nebo se porfýrie vyskytuje ve Vaší rodině, měl/a byste o tom informovat lékaře, než s léčbou začnete.

Lékaře informujte ihned, jestliže:

•    Vaše pokožka začne slábnout a začnou se na ní snadno tvořit puchýře, zvláště v místech, která jsou často vystavena slunečnímu světlu, a/nebo

•    Vás bude bolet žaludek nebo končetiny.

V těchto případech Vám může lékař doporučit ukončení léčby.

Syndrom ovariální hyperstimulace (OHSS)

U žen tento lék zvyšuje riziko rozvoje OHSS. To je stav, kdy se folikuly rozvinou příliš a stanou se z nich velké cysty. Budete-li trpět bolestí podbřišku, rychle přibývat na váze, bude-li Vám špatně nebo budete zvracet, případně budete-li mít dýchací potíže, řekněte o tom ihned svému lékaři, který Vás pak možná požádá, abyste lék přestala používat (viz bod 4).

Pokud však nemáte ovulaci a pokud se dodržují doporučené dávky a režim podávání, je syndrom OHSS málo pravděpodobný. Léčba přípravkem GONAL-f zřídka způsobuje závažný syndrom OHSS, pokud není podán lék používaný k vyvolání finálního dozrání folikulů (obsahující lidský choriový gonadotropin, hCG). Pokud se u Vás syndrom OHSS projeví, je možné, že Vám lékař v průběhu daného cyklu léčby nebude podávat hormon hCG a požádá Vás, abyste se po dobu aspoň čtyř dnů zdržela pohlavního styku nebo používala některou z bariérových metod antikoncepce.

Vícečetné těhotenství

Při užívání přípravku GONAL-f máte vyšší riziko, že otěhotníte s více než jedním plodem zároveň (tzv. vícečetné těhotenství, obvykle se jedná o dvojčata), než kdyby bylo dítě počato přirozeně.

S vícečetným těhotenstvím mohou být spojeny zdravotní komplikace pro Vás nebo pro Vaše děti. Riziko vícečetného těhotenství můžete snížit užíváním správné dávky přípravku GONAL-f ve správnou dobu. Míra rizika vícečetného těhotenství při podstupování asistované reprodukce závisí na věku, kvalitě a počtu umístěných oplodněných vajíček nebo embryí.

Potrat

Při podstupování asistované reprodukce nebo stimulace vaječníků, aby produkovaly vajíčka, je pravděpodobnost ztráty těhotenství (potratu) vyšší než u průměrných žen.

Problémy se srážlivostí krve (tromboembolické příhody)

Jestliže jste někdy v minulosti nebo nedávno trpěla krevními sraženinami v nohou nebo plicích nebo jste prodělala srdeční infarkt či mozkovou cévní příhodu, případně těmito onemocněními trpěl někdo z Vaší rodiny, může být riziko, že se u Vás takové problémy během léčby přípravkem GONAL-f projeví nebo zhorší, vyšší.

Muži se zvýšenou hladinou FSH v krvi

U mužů může být zvýšená hladina FSH v krvi známkou poškození varlat. V takových případech obvykle není GONAL-f účinný. Rozhodne-li se u Vás lékař léčbu přípravkem GONAL-f vyzkoušet, může Vás v rámci sledování léčby požádat o poskytnutí semene na testy 4 až 6 měsíců po zahájení léčby.

Děti

GONAL-f není indikován pro použití u dětí.

Další léčivé přípravky a přípravek GONAL-f

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

•    Užíváte-li GONAL-f s dalšími léky, které podporují ovulaci (např. hCG nebo klomifen citrát), může to zvyšovat odpověď folikulů na léčbu.

•    Užíváte-li GONAL-f ve stejnou dobu jako tzv. agonistu nebo antagonistu hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH), což jsou léky, které snižují hladinu pohlavních hormonů a zabraňují ovulaci, je možné, že budete k vytváření folikulů muset používat vyšší dávku přípravku GONAL-f.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, přípravek GONAL-f neužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by tento léčivý přípravek měl nějaký vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku GONAL-f

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. je v podstatě „bez

sodíku“.

3. Jak se přípravek GONAL-f používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

•    GONAL-f je určen k podávání pomocí injekce těsně pod kůži (tzv. podkožní podávání).

•    První injekci přípravku GONAL-f byste měl/a dostat pod dohledem lékaře.

•    Než si budete moci aplikovat injekce sami, lékař nebo zdravotní sestra Vám ukážou, jak si budete injekce přípravku GONAL-f píchat.

•    Pokud si budete přípravek GONAL-f aplikovat sama/sám, přečtěte si pozorně pokyny na konci této příbalové informace v části „Jak přípravek GONAL-f prášek a rozpouštědlo připravit a používat” a řiďte se jimi.

Kolik přípravku používat

O tom, kolik léčivých přípravků a jak často budete používat, rozhodne Váš lékař. Níže popisované dávky jsou uváděny v mezinárodních jednotkách (IU) a v mililitrech (ml).

Ženy

Jestliže neovulujete a máte nepravidelnou menstruaci, případně nemenstruujete vůbec

•    Přípravek GONAL-f je obvykle podáván denně.

•    Máte-li nepravidelnou menstruaci, začněte přípravek GONAL-f používat během prvních 7 dnů menstruačního cyklu. Pokud nemenstruujete vůbec, můžete ho začít používat kterýkoli den, kdy se Vám to bude hodit.

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 75 až 150 IU (0,12 až 0,24 ml) denně.

•    Dávka přípravku GONAL-f Vám může být zvyšována vždy jednou za 7 nebo 14 dnů o 37,5 až 75 IU, dokud se u Vás neprojeví žádoucí odpověď.

•    Maximální denní dávka přípravku GONAL-f obvykle nebývá vyšší než 225 IU (0,36 ml).

•    Jakmile se u Vás projeví žádoucí odpověď, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody s použitím DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Nejlepší doba na pohlavní styk je v den injekce hCG a den poté.

Pokud u Vás lékař žádoucí odpověď nezaznamená do 4 týdnů, měl by být cyklus léčby přípravkem GONAL-f ukončen. V dalším léčebném cyklu Vám pak lékař bude podávat vyšší počáteční dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Bude-li odpověď Vašeho organismu naopak příliš silná, bude léčba ukončena a injekci hCG nedostanete (viz bod 2, syndrom OHSS). V dalším cyklu Vám bude lékař podávat nižší dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Jestliže neovulujete, nemenstruujete a byla Vám zjištěna velmi nízká hladina hormonů FSH a LH

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 75 až 150 IU (0,12 až 0,24 ml) podávaná společně se 75 IU (0,12 ml) lutropinu alfa.

•    Oba tyto léky budete používat denně po dobu až pěti týdnů.

•    Dávka přípravku GONAL-f Vám může být zvyšována vždy jednou za 7 nebo 14 dnů o 37,5 až 75 IU, dokud se u Vás neprojeví žádoucí odpověď.

•    Jakmile se u Vás projeví žádoucí odpověď, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody

s použitím DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Nejlepší doba na pohlavní styk je v den injekce hCG a den poté. Jako alternativa může být provedena také nitroděložní inseminace vpravením spermatu do děložní dutiny.

Pokud u Vás lékař žádoucí odpověď nezaznamená do 5 týdnů, měl by být cyklus léčby přípravkem GONAL-f ukončen. V dalším léčebném cyklu Vám pak lékař bude podávat vyšší počáteční dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Bude-li odpověď Vašeho organismu naopak příliš silná, bude léčba ukončena a injekci hCG nedostanete (viz bod 2, syndrom OHSS). V dalším cyklu Vám bude lékař podávat nižší dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Je-li třeba, aby Vaše tělo vytvořilo několik vajíček k odběru před zákrokem asistované reprodukce

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 150 až 225 IU (0,24 až 0,36 ml) denně počínaje 2. nebo 3. dnem léčebného cyklu.

•    Dávku přípravku GONAL-f je možné podle Vaší odpovědi zvyšovat. Maximální denní dávka je 450 IU (0,72 ml).

•    V léčbě se pokračuje, dokud se vajíčka nevyvinou do požadovaného stadia. Obvykle to trvá asi 10 dnů, ale může to trvat od 5 do 20 dnů. Ke zjištění, kdy požadované stadium nastane, použije Váš lékař krevní testy a případně vyšetření ultrazvukem.

•    Až budou vajíčka připravená, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody rekombinace DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Vajíčka pak budou připravena k odebrání.

V ostatních případech je možné, že lékař nejprve přeruší ovulaci tím, že Vám podá agonistu nebo antagonistu hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH). S léčbou přípravkem GONAL-f se pak začíná přibližně dva týdny po zahájení podávání agonisty. Přípravek GONAL-f a agonista GnRH jsou podávány až do doby, než se folikuly rozvinou do požadovaného stadia. Například po dvou týdnech léčby agonistou GnRH je přípravek GONAL-f podáván po dobu 7 dnů v dávce od 150 do 225 IU. Poté je dávka upravena podle odpovědi vaječníků.

Muži

•    Obvyklá dávka přípravku GONAL-f je 150 IU (0,24 ml) podávaná společně s hCG.

•    Tyto dva léčivé přípravky budete používat třikrát týdně po dobu minimálně 4 měsíců.

•    Pokud u Vás lékař nezaznamená odpověď na léčbu do 4 měsíců, bude Vám moci navrhnout, abyste tyto dva přípravky používal po dobu dalších aspoň 18 měsíců.

Jestliže jste použil(a) více přípravku GONAL-f, než jste měl(a)

Účinek předávkování přípravkem GONAL-f není znám, lze však očekávat syndrom hyperstimulace ovarií (Ovarian Hyper-Stimulation Syndrome, OHSS), který je popsán v bodě 4. K syndromu OHSS však může dojít jen po současném podání hCG (viz bod 2, syndrom OHSS).

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek GONAL-f

Jestliže si přípravek GONAL-f zapomenete vzít, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jakmile to zjistíte, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

T-W r    V r    Vil    i i V1 1    V

Závažné nežádoucí účinky u žen

léčbu příliš a vytvořily se velké vaječníkové cysty (viz též bod 2 „Syndrom ovariální hyperstimulace“). Takový nežádoucí účinek je častý (může se vyskytnout až u 1 z 10 osob).

•    Syndrom OHSS může být závažný s jasně zvětšenými vaječníky, sníženou tvorbou moči, příbytkem hmotnosti, dýchacími potížemi a případně hromaděním tekutiny v břiše nebo v hrudníku. Takový nežádoucí účinek je méně častý (může se vyskytnout až u 1 ze 100 osob).

•    Vzácně mohou být se syndromem OHSS spojeny komplikace v podobě přetočení vaječníku nebo vzniku krevní sraženiny (může se vyskytnout až u1 z 1 000 osob).

•    Ve velmi vzácných případech se mohou objevit komplikace spojené se vznikem krevních sraženin (tzv. tromboembolické příhody) nezávisle na syndromu OHSS (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob). Ty pak mohou způsobovat například bolest na hrudi, dušnost, mozkovou cévní příhodu nebo srdeční infarkt (viz též bod 2 „Problémy se srážlivostí krve“).

r~W r    v r    Vil    r r v» IV    V O

Závažné nežádoucí účinky u zen a muzu

•    Alergické reakce, například vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje s dýchacími potížemi, mohou být někdy závažné. Takový nežádoucí účinek je velmi vzácný (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob).

Zpozorujete-li jakýkoli z výše uvedených nežádoucích účinku, obraťte se ihned na sveho lekaře,

který Vás možná požádá, abyste přestal(a) přípravek GONAL-f používat.

Další nežádoucí účinky u žen

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):

•    Váčky s tekutinou na    vaječnících (cysty na vaječníku)

•    Bolest hlavy

•    Místní reakce v místě    vpichu,    např. bolest, zarudnutí,    vznik krevní podlitiny, otok nebo

podráždění

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

•    Bolest břicha

•    Nevolnost, zvracení, průjem, křeče v břiše a nadýmání

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob):

•    Mohou se projevit alergické reakce, např. vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje v kombinaci s dýchacími potížemi. Někdy mohou být tyto reakce závažné.

•    Může se Vám zhoršit astma.

Další nežádoucí účinky u mužů

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):

•    Místní reakce v místě vpichu, např. bolest, zarudnutí, vznik krevní podlitiny, otok nebo podráždění

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

•    Otékání žil nad varlaty nebo za nimi (variokéla).

•    Zvětšení prsních žláz, akné nebo přibývání na váze.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob):

•    Mohou se projevit alergické reakce, např. vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje v kombinaci s dýchacími potížemi. Někdy mohou být tyto reakce závažné.

•    Může se Vám zhoršit astma.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek GONAL-f uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na injekční lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte GONAL-f, pokud si všimnete viditelných známek snížení jakosti, obsahuje-li roztok nějaké částečky nebo není-li čirý.

Přípravek musí být po přípravě použit okamžitě.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

GONAL-f nesmí být podáván v jedné injekci s jinými léčivy kromě lutropinu alfa. Studie prokázaly, že tato dvě léčiva mohou být smísena a podána současně aniž by byl kterýkoli z těchto přípravků nepříznivě ovlivněn.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek GONAL-f obsahuje

•    Léčivou látkou je follitropinum alfa.

•    Jedna injekční lahvička obsahuje 5,5 mikrogramů folitropinu alfa.

•    Po připravení konečného injekčního roztoku obsahuje jeden mililitr roztoku 75 IU (5,5 mikrogramů) folitropinu alfa.

•    Dalšími složkami jsou sacharóza, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, methionin, polysorbát 20, koncentrovaná kyselina fosforečná, hydroxid sodný.

•    Rozpouštědlem je voda na inj ekci.

Jak přípravek GONAL-f vypadá a co obsahuje toto balení

•    GONAL-f se dodává ve formě prášku a rozpouštědla, které se používají k přípravě injekčního roztoku.

•    Prášek tvoří bílé pelety ve skleněné injekční lahvičce.

•    Rozpouštědlo je čirá bezbarvá tekutina ve skleněné injekční lahvičce s obsahem 1 ml.

•    Přípravek GONAL-f se dodává v balení s 1 injekční lahvičkou s práškem a 1 injekční lahvičkou s rozpouštědlem.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Serono Europe Ltd., 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Velká Británie Výrobce

Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, I-70026 Modugno (Bari), Itálie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgie/Belgique/Belgien

MERCK NV/SA Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Lietuva

Merck Serono UAB Tel: +370 37320603

BtnrapHH

„MepK Etnrapna“ EAfl Ten.: +359 24461 111

Luxembourg/Luxemburg

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika

Merck spol.s.r.o Tel. +420 272084211

Magyarország

Merck Kft.

Tel: +36-1-463-8100

Danmark

Merck A/S Tlf: +45 35253550

Malta

Cherubino Ltd

Tel: +356-21-343270/1/2/3/4

Deutschland

Merck Serono GmbH Tel: +49-6151-6285-0

Nederland

Merck BV

Tel: +31-20-6582800

Eesti

Merck Serono OU Tel: +372 682 5882

Norge

Merck Serono Norge Tlf: +47 67 90 35 90

EXlába Merck A.E.

TqV +30-210-61 65 100

Osterreich

Merck GesmbH. Tel: +43 1 57600-0

Espaňa

Merck S.L.

Línea de Información: 900 200 400 Tel: +34-91-745 44 00

Polska

Merck Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 53 59 700

France

Merck Serono s.a.s.

Tél.: +33-4-72 78 25 25 Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal

Merck, s.a.

Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska

Merck d.o.o,

Tel: +385 1 4864 111

Románia

MERCK d.o.o., Slovenia Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Merck Serono Ltd, United Kingdom Tel: +44-20 8818 7200

Slovenija

MERCK d.o.o.

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Icepharma hf Tel: + 354 540 8000

Slovenská republika

Merck spol. s r.o.

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Merck Serono S.p.A. Tel: +39-06-70 38 41

Suomi/Finland

Merck Oy

Puh/Tel: +358-9-8678 700

Kúrcpog

Xp. r. nana^orZon AtS TnU: +357 22490305

Sverige Merck AB

Tel: +46-8-562 445 00

Latvija

Merck Serono SIA Tel: +371 67152500

United Kingdom

Merck Serono Ltd Tel: +44-20 8818 7200

Tato příbalová informace byla naposledy revidována <{MM.RRRR}>

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

JAK PŘÍPRAVEK GONAL-f PRÁŠEK A ROZPOUŠTĚDLO PŘIPRAVIT A POUŽÍVAT

•    V této části se dozvíte, jak přípravek GONAL-f prášek a rozpouštědlo připravovat a používat.

•    Než ho začnete připravovat, přečtěte si prosím nejprve všechny následující pokyny.

•    Injekci si píchejte každý den vždy ve stejnou denní dobu.

1.    Umyjte si ruce a najděte si nějaké vhodné čisté místo.

•    Je důležité, aby Vaše ruce a pomůcky byly co nejčistší.

•    Vhodným místem je například čistý stůl nebo pracovní deska v kuchyni.

2.    Připravte si všechny věci, které budete potřebovat a rozložte si je na pracovní ploše:

•    1 injekční lahvičku s rozpouštědlem (čirý roztok)

•    1 injekční lahvičku s přípravkem GONAL-f (bílý prášek)

•    1 jehlu pro přípravu roztoku

•    1 tenkou jehlu k podání injekce pod kůži

Další pomůcky, které nejsou součástí sady:

•    2 tamponky namočené v alkoholu

•    1 prázdnou injekční stříkačku k podání injekce

•    1 zásobník na ostré předměty

3.    Příprava roztoku

•    Odstraňte ochranné víčko z injekční lahvičky s rozpouštědlem.

•    Nasaďte jehlu na přípravu roztoku na prázdnou injekční stříkačku k podání injekce.

•    Nasajte do ní trochu vzduchu natažením pístu přibližně ke značce 1 ml.

•    Potom zasuňte jehlu do injekční lahvičky s rozpouštědlem a stlačte píst, aby se vytlačil vzduch.

•    Injekční lahvičku otočte dnem vzhůru a pomalu nasajte celou dávku rozpouštědla.

•    Vytáhněte injekční stříkačku z injekční lahvičky a opatrně ji položte na pracovní plochu. Nedotýkejte se jehly a dávejte také pozor, aby se jehla ničeho nedotýkala.

vezměte injekční stříkačku a pomalu vstřikujte rozpouštědlo do injekční lahvičky s práškem. Opatrně viřte, aniž byste injekční stříkačku vyjímal/a. Netřeste. Až se prášek rozpustí (obvykle ihned), zkontrolujte, zda je výsledný roztok čirý a zda neobsahuje částice. Otočte injekční lahvičku dnem vzhůru a opatrně natáhněte roztok zpět do injekční stříkačky.

(Pokud Vám byla předepsána více než jedna ampule přípravku GONAL-f, pomalu vstříkněte roztok do další injekční lahvičky s práškem, dokud nerozpustíte předepsaný počet injekčních lahviček v roztoku. Pokud Vám byl společně s přípravkem GONAL-f předepsán lutropin alfa, můžete oba léky buď aplikovat zvlášť nebo je smísit. Po rozpuštění lutropinu alfa natáhněte roztok zpět do injekční stříkačky a vstříkněte roztok do injekční lahvičky s práškem přípravku GONAL-f. Po jeho rozpuštění roztok natáhněte zpět do injekční stříkačky. Zkontrolujte, zda je roztok čirý a neobsahuje částice. Až tři injekční lahvičky prášku mohou být rozpuštěny v 1 ml rozpouštědla.)

4. Příprava injekční stříkačky k podání injekce

•    Vyměňte j ehlu za tenkou inj ekční j ehlu.

•    Odstraňte všechny vzduchové bubliny. Pokud spatříte v injekční stříkačce vzduchové bubliny, podržte injekční stříkačku s jehlou mířící vzhůru a jemně klepněte do injekční stříkačky, až se všechny bubliny shromáždí na povrchu. Stlačte píst, dokud všechny bubliny nevymizí.


Roztok si ihned aplikujte. Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám již poradili, kam si ho máte podat (např. do břicha nebo do stehna). Aby bylo podráždění pokožky co nejmenší, volte každý den jiné místo pro injekci.

Zvolené místo na kůži kruhovým pohybem očistěte pomocí tamponku namočeného do alkoholu. Kůži na zvoleném místě stlačte k sobě a vpíchněte jehlu pod úhlem 45° až 90° pohybem připomínajícím zapíchnutí šipky.

Injekci vpíchněte pod kůži a jemně tlačte na píst přesně tak, jak Vám to ukázal lékař nebo zdravotní sestra. Nevpichujte injekci přímo do žíly. Se vstříknutím veškerého roztoku nemusíte nijak spěchat.

Ihned poté jehlu vytáhněte a očistěte místo vpichu krouživým pohybem pomocí tamponku namočeného v alkoholu.


6. Po vpíchnutí injekce

Vyhoďte všechny použité pomůcky: Jakmile dokončíte injekci, okamžitě vyhoďte všechny jehly a prázdné injekční lahvičky na bezpečné místo, nejlépe do zásobníku na ostré předměty. Případný nespotřebovaný roztok musí být zlikvidován.

Příbalová informace: informace pro uživatele

GONAL-f 75 IU (5,5 mikrogramů), prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Follitropinum alfa

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek GONAL-f a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GONAL-f používat

3.    Jak se přípravek GONAL-f používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek GONAL-f uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

Jak přípravek GONAL-f prášek a rozpouštědlo připravit a používat

1. Co je přípravek GONAL-f a k čemu se používá

Co je přípravek GONAL-f?

GONAL-f obsahuje lék s názvem folitropin alfa. Folitropin alfa je jedním z typů tzv. hormonů

stimulujících folikuly (FSH), které patří do skupiny hormonů nazývaných gonadotropiny.

Gonadotropiny se podílejí na rozmnožování a plodnosti.

K čemu se přípravek GONAL-f používá

U dospělých žen se GONAL-f používá:

•    k podpoře uvolnění vajíčka z vaječníku (tzv. ovulace) u žen, které nemohou ovulovat a které neodpovídají na léčbu lékem zvaným klomifen citrát,

•    společně s dalším lékem, tzv. lutropinem alfa (luteinizační hormon, LH) k podpoře uvolnění vajíčka z vaječníku (tzv. ovulace) u žen, které neovulují, protože jejich tělo vytváří pouze velmi malé množství gonadotropinů (FSH a LH),

•    k vyvolání tvorby vícečetných folikulů (tedy více vajíček) u žen podstupujících asistovanou reprodukci (proceduru, která Vám může pomoci otěhotnět), jako např. in vitro fertilizaci, intra-fallopický přenos gamet nebo intra-fallopický přenos zygot.

U dospělých mužů se GONAL-f používá:

•    společně s dalším lékem, lidským choriovým gonadotropinem (hCG), k vyvolání tvorby spermatu u mužů, kteří trpí neplodností z důvodu nízké hladiny některých hormonů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GONAL-f používat

Před zahájením léčby by měla být vyšetřena neplodnost Vaše a Vašeho partnera lékařem se zkušenostmi s léčbou neplodnosti.

Neužívejte přípravek GONAL-f

•    jestliže jste alergický(á) na hormon stimulující folikuly nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

•    jestliže máte nádor mozku v částech nazývaných hypotalamus a hypofýza,

•    jste-li žena:

-    máte-li zvětšené vaječníky nebo váčky s tekutinou na vaječnících (cysty na vaječníku) neznámého původu,

-    trpíte-li nevysvětleným krvácením z vagíny,

-    máte-li rakovinu vaječníků, dělohy nebo prsu,

-    trpíte-li onemocněním, které obvykle brání normálnímu otěhotnění, např. tzv. ovariálním selháním (předčasnou menopauzou) nebo deformací reprodukčních orgánů,

•    jste-li muž:

-    trpíte-li poškozením varlat, které nelze vyléčit.

Pokud se Vás některý z výše popsaných stavů týká, GONAL-f neužívejte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek používat.

Upozornění a opatření

Porfýrie

Pokud trpíte porfýrií (neschopnost rozkládat porfyriny, onemocnění, které se může přenášet z rodičů na děti) nebo se porfýrie vyskytuje ve Vaší rodině, měl/a byste o tom informovat lékaře, než s léčbou začnete.

Lékaře informujte ihned, jestliže:

•    Vaše pokožka začne slábnout a začnou se na ní snadno tvořit puchýře, zvláště v místech, která jsou často vystavena slunečnímu světlu, a/nebo

•    Vás bude bolet žaludek nebo končetiny.

V těchto případech Vám může lékař doporučit ukončení léčby.

Syndrom ovariální hyperstimulace (OHSS)

U žen tento lék zvyšuje riziko rozvoje OHSS. To je stav, kdy se folikuly rozvinou příliš a stanou se z nich velké cysty. Budete-li trpět bolestí podbřišku, rychle přibývat na váze, bude-li Vám špatně nebo budete zvracet, případně budete-li mít dýchací potíže, řekněte o tom ihned svému lékaři, který Vás pak možná požádá, abyste lék přestala používat (viz bod 4).

Pokud však nemáte ovulaci a pokud se dodržují doporučené dávky a režim podávání, je syndrom OHSS málo pravděpodobný. Léčba přípravkem GONAL-f zřídka způsobuje závažný syndrom OHSS, pokud není podán lék používaný k vyvolání finálního dozrání folikulů (obsahující lidský choriový gonadotropin, hCG). Pokud se u Vás syndrom OHSS projeví, je možné, že Vám lékař v průběhu daného cyklu léčby nebude podávat hormon hCG a požádá Vás, abyste se po dobu aspoň čtyř dnů zdržela pohlavního styku nebo používala některou z bariérových metod antikoncepce.

Vícečetné těhotenství

Při užívání přípravku GONAL-f máte vyšší riziko, že otěhotníte s více než jedním plodem zároveň (tzv. vícečetné těhotenství, obvykle se jedná o dvojčata), než kdyby bylo dítě počato přirozeně.

S vícečetným těhotenstvím mohou být spojeny zdravotní komplikace pro Vás nebo pro Vaše děti. Riziko vícečetného těhotenství můžete snížit užíváním správné dávky přípravku GONAL-f ve správnou dobu. Míra rizika vícečetného těhotenství při podstupování asistované reprodukce závisí na věku, kvalitě a počtu umístěných oplodněných vajíček nebo embryí.

Potrat

Při podstupování asistované reprodukce nebo stimulace vaječníků, aby produkovaly vajíčka, je pravděpodobnost ztráty těhotenství (potratu) vyšší než u průměrných žen.

Problémy se srážlivostí krve (tromboembolické příhody)

Jestliže jste někdy v minulosti nebo nedávno trpěla krevními sraženinami v nohou nebo plicích nebo jste prodělala srdeční infarkt či mozkovou cévní příhodu, případně těmito onemocněními trpěl někdo z Vaší rodiny, může být riziko, že se u Vás takové problémy během léčby přípravkem GONAL-f projeví nebo zhorší, vyšší.

Muži se zvýšenou hladinou FSH v krvi

U mužů může být zvýšená hladina FSH v krvi známkou poškození varlat. V takových případech obvykle není GONAL-f účinný. Rozhodne-li se u Vás lékař léčbu přípravkem GONAL-f vyzkoušet, může Vás v rámci sledování léčby požádat o poskytnutí semene na testy 4 až 6 měsíců po zahájení léčby.

Děti

GONAL-f není indikován pro použití u dětí.

Další léčivé přípravky a přípravek GONAL-f

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

•    Užíváte-li GONAL-f s dalšími léky, které podporují ovulaci (např. hCG nebo klomifen citrát), může to zvyšovat odpověď folikulů na léčbu.

•    Užíváte-li GONAL-f ve stejnou dobu jako tzv. agonistu nebo antagonistu hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH), což jsou léky, které snižují hladinu pohlavních hormonů a zabraňují ovulaci, je možné, že budete k vytváření folikulů muset používat vyšší dávku přípravku GONAL-f.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, přípravek GONAL-f neužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by tento léčivý přípravek měl nějaký vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku GONAL-f

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. je v podstatě „bez

sodíku“

3. Jak se přípravek GONAL-f používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

•    GONAL-f je určen k podávání pomocí injekce těsně pod kůži (tzv. podkožní podávání).

•    První injekci přípravku GONAL-f byste měl/a dostat pod dohledem lékaře.

•    Než si budete moci aplikovat injekce sami, lékař nebo zdravotní sestra Vám ukážou, jak si budete injekce přípravku GONAL-f píchat.

•    Pokud si budete přípravek GONAL-f aplikovat sama/sám, přečtěte si pozorně pokyny na konci této příbalové informace v části „Jak přípravek GONAL-f prášek a rozpouštědlo připravit a používat” a řiďte se jimi.

Kolik přípravku používat

O tom, kolik léčivých přípravků a jak často budete používat, rozhodne Váš lékař. Níže popisované dávky jsou uváděny v mezinárodních jednotkách (IU) a v mililitrech (ml).

Ženy

Jestliže neovulujete a máte nepravidelnou menstruaci, případně nemenstruujete vůbec

•    Přípravek GONAL-f je obvykle podáván denně.

•    Máte-li nepravidelnou menstruaci, začněte přípravek GONAL-f používat během prvních 7 dnů menstruačního cyklu. Pokud nemenstruujete vůbec, můžete ho začít používat kterýkoli den, kdy se Vám to bude hodit.

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 75 až 150 IU (0,12 až 0,24 ml) denně.

•    Dávka přípravku GONAL-f Vám může být zvyšována vždy jednou za 7 nebo 14 dnů o 37,5 až 75 IU, dokud se u Vás neprojeví žádoucí odpověď.

•    Maximální denní dávka přípravku GONAL-f obvykle nebývá vyšší než 225 IU (0,36 ml).

•    Jakmile se u Vás projeví žádoucí odpověď, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody s použitím DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Nejlepší doba na pohlavní styk je v den injekce hCG a den poté.

Pokud u Vás lékař žádoucí odpověď nezaznamená do 4 týdnů, měl by být cyklus léčby přípravkem GONAL-f ukončen. V dalším léčebném cyklu Vám pak lékař bude podávat vyšší počáteční dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Bude-li odpověď Vašeho organismu naopak příliš silná, bude léčba ukončena a injekci hCG nedostanete (viz bod 2, syndrom OHSS). V dalším cyklu Vám bude lékař podávat nižší dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Jestliže neovulujete, nemenstruujete a byla Vám zjištěna velmi nízká hladina hormonů FSH a LH

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 75 až 150 IU (0,12 až 0,24 ml) podávaná společně se 75 IU (0,12 ml) lutropinu alfa.

•    Oba tyto léky budete používat denně po dobu až pěti týdnů.

•    Dávka přípravku GONAL-f Vám může být zvyšována vždy jednou za 7 nebo 14 dnů o 37,5 až 75 IU, dokud se u Vás neprojeví žádoucí odpověď.

•    Jakmile se u Vás projeví žádoucí odpověď, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody

s použitím DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Nejlepší doba na pohlavní styk je v den injekce hCG a den poté. Jako alternativa může být provedena také nitroděložní inseminace vpravením spermatu do děložní dutiny.

Pokud u Vás lékař žádoucí odpověď nezaznamená do 5 týdnů, měl by být cyklus léčby přípravkem GONAL-f ukončen. V dalším léčebném cyklu Vám pak lékař bude podávat vyšší počáteční dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Bude-li odpověď Vašeho organismu naopak příliš silná, bude léčba ukončena a injekci hCG nedostanete (viz bod 2, syndrom OHSS). V dalším cyklu Vám bude lékař podávat nižší dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Je-li třeba, aby Vaše tělo vytvořilo několik vajíček k odběru před zákrokem asistované reprodukce

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 150 až 225 IU (0,24 až 0,36 ml) denně počínaje 2. nebo 3. dnem léčebného cyklu.

•    Dávku přípravku GONAL-f je možné podle Vaší odpovědi zvyšovat. Maximální denní dávka je 450 IU (0,72 ml).

•    V léčbě se pokračuje, dokud se vajíčka nevyvinou do požadovaného stadia. Obvykle to trvá asi 10 dnů, ale může to trvat od 5 do 20 dnů. Ke zjištění, kdy požadované stadium nastane, použije Váš lékař krevní testy a případně vyšetření ultrazvukem.

•    Až budou vajíčka připravená, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody rekombinace DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Vajíčka pak budou připravena k odebrání.

V ostatních případech je možné, že lékař nejprve přeruší ovulaci tím, že Vám podá agonistu nebo antagonistu hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH). S léčbou přípravkem GONAL-f se pak začíná přibližně dva týdny po zahájení podávání agonisty. Přípravek GONAL-f a agonista GnRH jsou podávány až do doby, než se folikuly rozvinou do požadovaného stadia. Například po dvou týdnech léčby agonistou GnRH je přípravek GONAL-f podáván po dobu 7 dnů v dávce od 150 do 225 IU. Poté je dávka upravena podle odpovědi vaječníků.

Muži

•    Obvyklá dávka přípravku GONAL-f je 150 IU (0,24 ml) podávaná společně s hCG.

•    Tyto dva léčivé přípravky budete používat třikrát týdně po dobu minimálně 4 měsíců.

•    Pokud u Vás lékař nezaznamená odpověď na léčbu do 4 měsíců, bude Vám moci navrhnout, abyste tyto dva přípravky používal po dobu dalších aspoň 18 měsíců.

Jestliže jste použil(a) více přípravku GONAL-f, než jste měl(a)

Účinek předávkování přípravkem GONAL-f není znám, lze však očekávat syndrom hyperstimulace ovarií (Ovarian Hyper-Stimulation Syndrome, OHSS), který je popsán v bodě 4. K syndromu OHSS však může dojít jen po současném podání hCG (viz bod 2, syndrom OHSS).

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek GONAL-f

Jestliže si přípravek GONAL-f zapomenete vzít, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jakmile to zjistíte, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

T-W r    V r    Vil    i i V2 1    V

Závažné nežádoucí účinky u žen

léčbu příliš a vytvořily se velké vaječníkové cysty (viz též bod 2 „Syndrom ovariální hyperstimulace“). Takový nežádoucí účinek je častý (může se vyskytnout až u 1 z 10 osob).

•    Syndrom OHSS může být závažný s jasně zvětšenými vaječníky, sníženou tvorbou moči, příbytkem hmotnosti, dýchacími potížemi a případně hromaděním tekutiny v břiše nebo v hrudníku. Takový nežádoucí účinek je méně častý (může se vyskytnout až u 1 ze 100 osob).

•    Vzácně mohou být se syndromem OHSS spojeny komplikace v podobě přetočení vaječníku nebo vzniku krevní sraženiny (může se vyskytnout až u1 z 1 000 osob).

•    Ve velmi vzácných případech se mohou objevit komplikace spojené se vznikem krevních sraženin (tzv. tromboembolické příhody) nezávisle na syndromu OHSS (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob). Ty pak mohou způsobovat například bolest na hrudi, dušnost, mozkovou cévní příhodu nebo srdeční infarkt (viz též bod 2 „Problémy se srážlivostí krve“).

r~W r    v r    Vil    r r v» IV    V O

Zavažné nežádoucí účinky u zen a muzu

•    Alergické reakce, například vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje s dýchacími potížemi, mohou být někdy závažné. Takový nežádoucí účinek je velmi vzácný (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob).

Zpozorujete-li jakýkoli z výše uvedených nežádoucích účinku, obraťte se ihned na sveho lekaře,

který Vás možná požádá, abyste přestal(a) přípravek GONAL-f používat.

Další nežádoucí účinky u žen

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):

•    Váčky s tekutinou na    vaječnících (cysty na vaječníku)

•    Bolest hlavy

•    Místní reakce v místě    vpichu,    např. bolest, zarudnutí,    vznik krevní podlitiny, otok nebo

podráždění

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

•    Bolest břicha

•    Nevolnost, zvracení, průjem, křeče v břiše a nadýmání

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob):

•    Mohou se projevit alergické reakce, např. vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje v kombinaci s dýchacími potížemi. Někdy mohou být tyto reakce závažné.

•    Může se Vám zhoršit astma.

Další nežádoucí účinky u mužu

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):

•    Místní reakce v místě vpichu, např. bolest, zarudnutí, vznik krevní podlitiny, otok nebo podráždění

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

•    Otékání žil nad varlaty nebo za nimi (variokéla).

•    Zvětšení prsních žláz, akné nebo přibývání na váze.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob):

•    Mohou se projevit alergické reakce, např. vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje v kombinaci s dýchacími potížemi. Někdy mohou být tyto reakce závažné.

•    Může se Vám zhoršit astma.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek GONAL-f uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na injekční lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte GONAL-f, pokud si všimnete viditelných známek snížení jakosti, obsahuje-li roztok nějaké částečky nebo není-li čirý.

Přípravek musí být po přípravě použit okamžitě.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

GONAL-f nesmí být podáván v jedné injekci s jinými léčivy kromě lutropinu alfa. Studie prokázaly, že tato dvě léčiva mohou být smísena a podána současně aniž by byl kterýkoli z těchto přípravků nepříznivě ovlivněn.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek GONAL-f obsahuje

•    Léčivou látkou je follitropinum alfa.

•    Jedna injekční lahvička obsahuje 5,5 mikrogramů folitropinu alfa.

•    Po připravení konečného injekčního roztoku obsahuje jeden mililitr roztoku 75 IU (5,5 mikrogramů) folitropinu alfa.

•    Dalšími složkami jsou sacharóza, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, methionin, polysorbát 20, koncentrovaná kyselina fosforečná, hydroxid sodný.

•    Rozpouštědlem j e voda na inj ekci.

Jak přípravek GONAL-f vypadá a co obsahuje toto balení

•    GONAL-f se dodává ve formě prášku a rozpouštědla, které se používají k přípravě injekčního roztoku.

•    Prášek tvoří bílé pelety ve skleněné injekční lahvičce.

•    Rozpouštědlo je čirá bezbarvá tekutina v předplněné injekční stříkačce s obsahem 1 ml.

•    Přípravek GONAL-f se dodává v balení po 1, 5 a 10 injekčních lahvičkách s práškem a se stejným počtem předplněných injekčních stříkaček s rozpouštědlem. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Serono Europe Ltd., 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Velká Británie Výrobce

Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, I-70026 Modugno (Bari), Itálie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Lietuva

Merck Serono UAB Tel: +370 37320603


Belgie/Belgique/Belgien

MERCK NV/SA Tél/Tel: +32-2-686 07 11

BtnrapHH

„MepK Etnrapna“ EAfl Ten.: +359 24461 111


Luxembourg/Luxemburg

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika

Merck spol.s.r.o


Tel. +420 272084211


Magyarország

Merck Kft.

Tel: +36-1-463-8100


Danmark

Merck A/S Tlf: +45 35253550


Malta

Cherubino Ltd

Tel: +356-21-343270/1/2/3/4

Deutschland

Merck Serono GmbH Tel: +49-6151-6285-0


Nederland

Merck BV

Tel: +31-20-6582800


Eesti

Merck Serono OU Tel: +372 682 5882


Norge

Merck Serono Norge


Tlf: +47 67 90 35 90


EXlába Merck A.E.

TpA,: +30-210-61 65 100


Osterreich

Merck GesmbH. Tel: +43 1 57600-0


Espaňa

Merck S.L.

Línea de Information: 900 200 400 Tel: +34-91-745 44 00


Polska

Merck Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 53 59 700


France

Merck Serono s.a.s.

Tél.: +33-4-72 78 25 25 Numéro vert : 0 800 888 024


Portugal

Merck, s.a.

Tel: +351-21-361 35 00


Hrvatska

Merck d.o.o,

Tel: +385 1 4864 111

Románia

MERCK d.o.o., Slovenia Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Merck Serono Ltd, United Kingdom Tel: +44-20 8818 7200

Slovenija

MERCK d.o.o.

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Icepharma hf Tel: + 354 540 8000

Slovenská republika Merck spol. s r.o.

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Merck Serono S.p.A. Tel: +39-06-70 38 41

Suomi/Finland

Merck Oy

Puh/Tel: +358-9-8678 700

Kúnpoq

Xp. r. nana^or^oo AtS TpL: +357 22490305

Sverige

Merck AB

Tel: +46-8-562 445 00

Latvija

Merck Serono SIA Tel: +371 67152500

United Kingdom

Merck Serono Ltd Tel: +44-20 8818 7200

Tato příbalová informace byla naposledy revidována <{MM.RRRR}>

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

JAK PŘÍPRAVEK GONAL-f PRÁŠEK A ROZPOUŠTĚDLO PŘIPRAVIT A POUŽÍVAT

•    V této části se dozvíte, jak přípravek GONAL-f prášek a rozpouštědlo připravovat a používat.

•    Než ho začnete připravovat, přečtěte si prosím nejprve všechny následující pokyny.

•    Injekci si píchejte každý den vždy ve stejnou denní dobu.

1.    Umyjte si ruce a najděte si nějaké vhodné čisté místo.

•    Je důležité, aby Vaše ruce a pomůcky, které budete používat, byly co možná nejčistší.

•    Vhodným místem je například čistý stůl nebo pracovní deska v kuchyni.

2. Připravte si všechny věci, které budete potřebovat, a rozložte si je na pracovní ploše:

•    1 předplněnou injekční stříkačku s rozpouštědlem (čirý roztok)

•    1 injekční lahvičku s přípravkem GONAL-f (bílý prášek)

•    1 jehlu pro přípravu roztoku

•    1 tenkou jehlu k podání injekce pod kůži

Další pomůcky, které nejsou součástí sady:

•    2 tamponky namočené v alkoholu

•    1 zásobník na ostré předměty

3. Příprava roztoku

•    Odstraňte ochranné víčko z injekční lahvičky s práškem a z předplněné injekční stříkačky.

•    Nasaďte jehlu na přípravu roztoku na předplněnou injekční stříkačku, zapíchněte ji do injekční lahvičky s práškem a pomalu vstříkněte všechno rozpouštědlo. Injekční stříkačku nechte zapíchnutou do injekční lahvičky a opatrně promíchejte obsah injekční lahvičky, injekční lahvičkou ale netřepejte.

•    Zkontrolujte, zda je vzniklý roztok čirý a neobsahuje žádné částečky.

•    Injekční lahvičku otočte dnem vzhůru a celý roztok opatrně nasajte tahem za píst zpátky do injekční stříkačky.

•    Vytáhněte injekční stříkačku z injekční lahvičky a opatrně ji položte na pracovní plochu. Nedotýkejte se jehly a dávejte také pozor, aby se jehla ničeho nedotýkala.

(Pokud Vám byla předepsána více než jedna injekční lahvička přípravku GONAL-f, pomalu vstříkněte roztok do další injekční lahvičky s práškem, dokud nerozpustíte předepsaný počet injekčních lahviček v roztoku. Pokud Vám byl společně s přípravkem GONAL-f předepsán lutropin alfa, můžete oba léky buď aplikovat zvlášť nebo je smísit. Po rozpuštění lutropinu alfa natáhněte roztok zpět do injekční stříkačky a vstříkněte roztok do injekční lahvičky s práškem přípravku GONAL-f. Po jeho rozpuštění roztok natáhněte zpět do injekční stříkačky. Zkontrolujte, zda je roztok čirý a neobsahuje částice. Až tři injekční lahvičky prášku mohou být rozpuštěny v 1 ml rozpouštědla.)

4. Příprava injekční stříkačky k podání injekce

•    Vyměňte j ehlu za tenkou inj ekční j ehlu.

•    Odstraňte všechny vzduchové bubliny. Pokud spatříte v injekční stříkačce vzduchové bubliny, podržte injekční stříkačku s jehlou mířící vzhůru a jemně klepněte do injekční stříkačky, až se všechny bubliny shromáždí na povrchu. Stlačte píst, dokud všechny bubliny nevymizí.


5. Podání dávky

•    Roztok si ihned aplikujte. Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám již poradili, kam si ho máte podat (např. do břicha nebo do stehna). Aby bylo podráždění pokožky co nejmenší, volte každý den jiné místo pro injekci.

•    Zvolené místo na kůži kruhovým pohybem očistěte pomocí tamponku namočeného do alkoholu.

•    Kůži na zvoleném místě stlačte k sobě a vpíchněte jehlu pod úhlem 45° až 90° pohybem připomínajícím zapíchnutí šipky.

•    Injekci vpíchněte pod kůži a jemně tlačte na píst přesně tak, jak Vám to ukázal lékař nebo zdravotní sestra. Nevpichujte injekci přímo do žíly. Se vstříknutím veškerého roztoku nemusíte nijak spěchat.

•    Ihned poté jehlu vytáhněte a očistěte místo vpichu krouživým pohybem pomocí tamponku namočeného v alkoholu.


6. Po vpíchnutí injekce

Vyhoďte všechny použité pomůcky: Jakmile dokončíte injekci, okamžitě vyhoďte všechny jehly a prázdné injekční lahvičky na bezpečné místo, nejlépe do zásobníku na ostré předměty. Případný nespotřebovaný roztok musí být zlikvidován.

Příbalová informace: informace pro uživatele

GONAL-f 1050 IU/1,75 ml (77 mikrogramů/1,75 ml), prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Follitropinum alfa

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek GONAL-f a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GONAL-f používat

3.    Jak se přípravek GONAL-f používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek GONAL-f uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

Jak přípravek GONAL-f prášek a rozpouštědlo připravit a používat

1. Co je přípravek GONAL-f a k čemu se používá

Co je přípravek GONAL-f?

GONAL-f obsahuje lék s názvem folitropin alfa. Folitropin alfa je jedním z typů tzv. hormonů

stimulujících folikuly (FSH), které patří do skupiny hormonů nazývaných gonadotropiny.

Gonadotropiny se podílejí na rozmnožování a plodnosti.

K čemu se přípravek GONAL-f používá

U dospělých žen se GONAL-f používá:

•    k podpoře uvolnění vajíčka z vaječníku (tzv. ovulace) u žen, které nemohou ovulovat a které neodpovídají na léčbu lékem zvaným klomifen citrát,

•    společně s dalším lékem, tzv. lutropinem alfa (luteinizační hormon, LH) k podpoře uvolnění vajíčka z vaječníku (tzv. ovulace) u žen, které neovulují, protože jejich tělo vytváří pouze velmi malé množství gonadotropinů (FSH a LH),

•    k vyvolání tvorby vícečetných folikulů (tedy více vajíček) u žen podstupujících asistovanou reprodukci (proceduru, která Vám může pomoci otěhotnět), jako např. in vitro fertilizaci, intra-fallopický přenos gamet nebo intra-fallopický přenos zygot.

U dospělých mužů se GONAL-f používá:

•    společně s dalším lékem, lidským choriovým gonadotropinem (hCG), k vyvolání tvorby spermatu u mužů, kteří trpí neplodností z důvodu nízké hladiny některých hormonů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GONAL-f používat

Před zahájením léčby by měla být vyšetřena neplodnost Vaše a Vašeho partnera lékařem se zkušenostmi s léčbou neplodnosti.

•    jestliže jste alergický(á) na hormon stimulující folikuly nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

•    jestliže máte nádor mozku v částech nazývaných hypotalamus a hypofýza,

•    jste-li žena:

-    máte-li zvětšené vaječníky nebo váčky s tekutinou na vaječnících (cysty na vaječníku) neznámého původu,

-    trpíte-li nevysvětleným krvácením z vagíny,

-    máte-li rakovinu vaječníků, dělohy nebo prsu,

-    trpíte-li onemocněním, které obvykle brání normálnímu otěhotnění, např. tzv. ovariálním selháním (předčasnou menopauzou) nebo deformací reprodukčních orgánů,

•    jste-li muž:

-    trpíte-li poškozením varlat, které nelze vyléčit.

Pokud se Vás některý z výše popsaných stavů týká, GONAL-f neužívejte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek používat.

Upozornění a opatření

Porfýrie

Pokud trpíte porfýrií (neschopnost rozkládat porfyriny, onemocnění, které se může přenášet z rodičů na děti) nebo se porfýrie vyskytuje ve Vaší rodině, měl/a byste o tom informovat lékaře, než s léčbou začnete.

Lékaře informujte ihned, jestliže:

•    Vaše pokožka začne slábnout a začnou se na ní snadno tvořit puchýře, zvláště v místech, která jsou často vystavena slunečnímu světlu, a/nebo

•    Vás bude bolet žaludek nebo končetiny.

V těchto případech Vám může lékař doporučit ukončení léčby.

Syndrom ovariální hyperstimulace (OHSS)

U žen tento lék zvyšuje riziko rozvoje OHSS. To je stav, kdy se folikuly rozvinou příliš a stanou se z nich velké cysty. Budete-li trpět bolestí podbřišku, rychle přibývat na váze, bude-li Vám špatně nebo budete zvracet, případně budete-li mít dýchací potíže, řekněte o tom ihned svému lékaři, který Vás pak možná požádá, abyste lék přestala používat (viz bod 4).

Pokud však nemáte ovulaci a pokud se dodržují doporučené dávky a režim podávání, je syndrom OHSS málo pravděpodobný. Léčba přípravkem GONAL-f zřídka způsobuje závažný syndrom OHSS, pokud není podán lék používaný k vyvolání finálního dozrání folikulů (obsahující lidský choriový gonadotropin, hCG). Pokud se u Vás syndrom OHSS projeví, je možné, že Vám lékař v průběhu daného cyklu léčby nebude podávat hormon hCG a požádá Vás, abyste se po dobu aspoň čtyř dnů zdržela pohlavního styku nebo používala některou z bariérových metod antikoncepce.

Vícečetné těhotenství

Při užívání přípravku GONAL-f máte vyšší riziko, že otěhotníte s více než jedním plodem zároveň (tzv. vícečetné těhotenství, obvykle se jedná o dvojčata), než kdyby bylo dítě počato přirozeně.

S vícečetným těhotenstvím mohou být spojeny zdravotní komplikace pro Vás nebo pro Vaše děti. Riziko vícečetného těhotenství můžete snížit užíváním správné dávky přípravku GONAL-f ve správnou dobu. Míra rizika vícečetného těhotenství při podstupování asistované reprodukce závisí na věku, kvalitě a počtu umístěných oplodněných vajíček nebo embryí.

Potrat

Při podstupování asistované reprodukce nebo stimulace vaječníků, aby produkovaly vajíčka, je pravděpodobnost ztráty těhotenství (potratu) vyšší než u průměrných žen.

Problémy se srážlivostí krve (tromboembolické příhody)

Jestliže jste někdy v minulosti nebo nedávno trpěla krevními sraženinami v nohou nebo plicích nebo jste prodělala srdeční infarkt či mozkovou cévní příhodu, případně těmito onemocněními trpěl někdo z Vaší rodiny, může být riziko, že se u Vás takové problémy během léčby přípravkem GONAL-f projeví nebo zhorší, vyšší.

Muži se zvýšenou hladinou FSH v krvi

U mužů může být zvýšená hladina FSH v krvi známkou poškození varlat. V takových případech obvykle není GONAL-f účinný. Rozhodne-li se u Vás lékař léčbu přípravkem GONAL-f vyzkoušet, může Vás v rámci sledování léčby požádat o poskytnutí semene na testy 4 až 6 měsíců po zahájení léčby.

Děti

GONAL-f není indikován pro použití u dětí.

Další léčivé přípravky a přípravek GONAL-f

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

•    Užíváte-li GONAL-f s dalšími léky, které podporují ovulaci (např. hCG nebo klomifen citrát), může to zvyšovat odpověď folikulů na léčbu.

•    Užíváte-li GONAL-f ve stejnou dobu jako tzv. agonistu nebo antagonistu hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH), což jsou léky, které snižují hladinu pohlavních hormonů a zabraňují ovulaci, je možné, že budete k vytváření folikulů muset používat vyšší dávku přípravku GONAL-f.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, přípravek GONAL-f neužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by tento léčivý přípravek měl nějaký vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku GONAL-f

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. je v podstatě „bez

sodíku“

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

•    GONAL-f je určen k podávání pomocí injekce těsně pod kůži (tzv. podkožní podávání). Připravený roztok může být použit k několika injekcím.

•    První injekci přípravku GONAL-f byste měl/a dostat pod dohledem lékaře.

•    Než si budete moci aplikovat injekce sami, lékař nebo zdravotní sestra Vám ukážou, jak si budete injekce přípravku GONAL-f píchat.

•    Pokud si budete přípravek GONAL-f aplikovat sama/sám, přečtěte si pozorně pokyny na konci této příbalové informace v části „Jak přípravek GONAL-f prášek a rozpouštědlo připravit a používat” a řiďte se jimi.

Kolik přípravku používat

O tom, kolik léčivých přípravků a jak často budete používat, rozhodne Váš lékař. Níže popisované dávky jsou uváděny v mezinárodních jednotkách (IU) a v mililitrech (ml).

Ženy

Jestliže neovulujete a máte nepravidelnou menstruaci, případně nemenstruujete vůbec

•    Přípravek GONAL-f je obvykle podáván denně.

•    Máte-li nepravidelnou menstruaci, začněte přípravek GONAL-f používat během prvních 7 dnů menstruačního cyklu. Pokud nemenstruujete vůbec, můžete ho začít používat kterýkoli den, kdy se Vám to bude hodit.

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 75 až 150 IU (0,12 až 0,24 ml) denně.

•    Dávka přípravku GONAL-f Vám může být zvyšována vždy jednou za 7 nebo 14 dnů o 37,5 až 75 IU, dokud se u Vás neprojeví žádoucí odpověď.

•    Maximální denní dávka přípravku GONAL-f obvykle nebývá vyšší než 225 IU (0,36 ml).

•    Jakmile se u Vás projeví žádoucí odpověď, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody s použitím DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Nejlepší doba na pohlavní styk je v den injekce hCG a den poté.

Pokud u Vás lékař žádoucí odpověď nezaznamená do 4 týdnů, měl by být cyklus léčby přípravkem GONAL-f ukončen. V dalším léčebném cyklu Vám pak lékař bude podávat vyšší počáteční dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Bude-li odpověď Vašeho organismu naopak příliš silná, bude léčba ukončena a injekci hCG nedostanete (viz bod 2, syndrom OHSS). V dalším cyklu Vám bude lékař podávat nižší dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Jestliže neovulujete, nemenstruujete a byla Vám zjištěna velmi nízká hladina hormonů FSH a LH 3

s použitím DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Nejlepší doba na pohlavní styk je v den injekce hCG a den poté. Jako alternativa může být provedena také nitroděložní inseminace vpravením spermatu do děložní dutiny.

Pokud u Vás lékař žádoucí odpověď nezaznamená do 5 týdnů, měl by být cyklus léčby přípravkem GONAL-f ukončen. V dalším léčebném cyklu Vám pak lékař bude podávat vyšší počáteční dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Bude-li odpověď Vašeho organismu naopak příliš silná, bude léčba ukončena a injekci hCG nedostanete (viz bod 2, syndrom OHSS). V dalším cyklu Vám bude lékař podávat nižší dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Je-li třeba, aby Vaše tělo vytvořilo několik vajíček k odběru před zákrokem asistované reprodukce

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 150 až 225 IU (0,24 až 0,36 ml) denně počínaje 2. nebo 3. dnem léčebného cyklu.

•    Dávku přípravku GONAL-f je možné podle Vaší odpovědi zvyšovat. Maximální denní dávka je 450 IU (0,72 ml).

•    V léčbě se pokračuje, dokud se vajíčka nevyvinou do požadovaného stadia. Obvykle to trvá asi 10 dnů, ale může to trvat od 5 do 20 dnů. Ke zjištění, kdy požadované stadium nastane, použije Váš lékař krevní testy a případně vyšetření ultrazvukem.

•    Až budou vajíčka připravená, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody rekombinace DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Vajíčka pak budou připravena k odebrání.

V ostatních případech je možné, že lékař nejprve přeruší ovulaci tím, že Vám podá agonistu nebo antagonistu hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH). S léčbou přípravkem GONAL-f se pak začíná přibližně dva týdny po zahájení podávání agonisty. Přípravek GONAL-f a agonista GnRH jsou podávány až do doby, než se folikuly rozvinou do požadovaného stadia. Například po dvou týdnech léčby agonistou GnRH je přípravek GONAL-f podáván po dobu 7 dnů v dávce od 150 do 225 IU. Poté je dávka upravena podle odpovědi vaječníků.

Muži

•    Obvyklá dávka přípravku GONAL-f je 150 IU (0,24 ml) podávaná společně s hCG.

•    Tyto dva léčivé přípravky budete používat třikrát týdně po dobu minimálně 4 měsíců.

•    Pokud u Vás lékař nezaznamená odpověď na léčbu do 4 měsíců, bude Vám moci navrhnout, abyste tyto dva přípravky používal po dobu dalších aspoň 18 měsíců.

Jestliže jste použil(a) více přípravku GONAL-f, než jste měl(a)

Účinek předávkování přípravkem GONAL-f není znám, lze však očekávat syndrom hyperstimulace ovarií (Ovarian Hyper-Stimulation Syndrome, OHSS), který je popsán v bodě 4. K syndromu OHSS však může dojít jen po současném podání hCG (viz bod 2, syndrom OHSS).

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek GONAL-f

Jestliže si přípravek GONAL-f zapomenete vzít, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jakmile to zjistíte, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

4.


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

T-W r    V r    Vil    r r v» 1    V

Závažné nežádoucí účinky u žen

•    Bolest v podbřišku v kombinaci s nevolností nebo zvracením může být příznakem tzv. syndromu ovariální hyperstimulace (OHSS). To může znamenat, že vaječníky reagovaly na léčbu příliš a vytvořily se velké vaječníkové cysty (viz též bod 2 „Syndrom ovariální hyperstimulace“). Takový nežádoucí účinek je častý (může se vyskytnout až u 1 z 10 osob).

•    Syndrom OHSS může být závažný s jasně zvětšenými vaječníky, sníženou tvorbou moči, příbytkem hmotnosti, dýchacími potížemi a případně hromaděním tekutiny v břiše nebo v hrudníku. Takový nežádoucí účinek je méně častý (může se vyskytnout až u 1 ze 100 osob).

•    Vzácně mohou být se syndromem OHSS spojeny komplikace v podobě přetočení vaječníku nebo vzniku krevní sraženiny (může se vyskytnout až u1 z 1 000 osob).

•    Ve velmi vzácných případech se mohou objevit komplikace spojené se vznikem krevních sraženin (tzv. tromboembolické příhody) nezávisle na syndromu OHSS (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob). Ty pak mohou způsobovat například bolest na hrudi, dušnost, mozkovou cévní příhodu nebo srdeční infarkt (viz též bod 2 „Problémy se srážlivostí krve“).

r~W r    v r    v^l    r r v» IV    V O

Zavazné nežádoucí účinky u žen a muzu

•    Alergické reakce, například vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje s dýchacími potížemi, mohou být někdy závažné. Takový nežádoucí účinek je velmi vzácný (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob).

Zpozorujete-li jakýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, obraťte se ihned na svého lékaře,

který Vás možná požádá, abyste přestal(a) přípravek GONAL-f pouZívat.

Další nežádoucí účinky u žen

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):

•    Váčky s tekutinou na    vaječnících (cysty na vaječníku)

•    Bolest hlavy

•    Místní reakce v místě    vpichu,    např. bolest, zarudnutí, vznik krevní podlitiny, otok nebo

podráždění

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

•    Bolest břicha

•    Nevolnost, zvracení, průjem, křeče v břiše a nadýmání

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob):

•    Mohou se projevit alergické reakce, např. vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje v kombinaci s dýchacími potížemi. Někdy mohou být tyto reakce závažné.

•    Může se Vám zhoršit astma.

Další nežádoucí účinky u mužů

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):

•    Místní reakce v místě vpichu, např. bolest, zarudnutí, vznik krevní podlitiny, otok nebo podráždění

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

•    Otékání žil nad varlaty nebo za nimi (variokéla).

•    Zvětšení prsních žláz, akné nebo přibývání na váze.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob):

•    Mohou se projevit alergické reakce, např. vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje v kombinaci s dýchacími potížemi. Někdy mohou být tyto reakce závažné.

•    Může se Vám zhoršit astma.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek GONAL-f uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na injekční lahvičce nebo krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před rozpuštěním neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte GONAL-f, pokud si všimnete viditelných známek snížení jakosti, obsahuje-li roztok nějaké částečky nebo není-li čirý.

Jakmile je roztok připraven, můžete ho uchovávat po dobu maximálně 28 dnů.

•    Na injekční lahvičku s přípravkem GONAL-f napište datum, kdy byl roztok připraven.

•    Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem.

•    Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

•    Případné zbytky roztoku přípravku GONAL-f v injekční lahvičce po uplynutí 28 dnů už nepoužívejte.

Případný nespotřebovaný roztok je třeba na konci léčby zlikvidovat.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

GONAL-f 1050/1,75 ml (77 mikrogramů/1,75 ml) nesmí být podáván v jedné injekci s jinými léčivy. GONAL-f 1050/1,75 ml (77 mikrogramů/1,75 ml) nesmí být mísen v jedné injekční stříkačce nebo injekční lahvičce s jiným přípravkem GONAL-f.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek GONAL-f obsahuje

•    Léčivou látkou je follitropinum alfa.

•    Jedna injekční lahvička obsahuje 1 200 IU folitropinu alfa.

•    Po rekonstituci obsahuje 1,75 ml roztoku 1 050 IU (77 mikrogramů) folitropinu alfa, což znamená, že jeden mililitr roztoku obsahuje 600 IU (44 mikrogramů).

•    Dalšími složkami jsou sacharóza, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, koncentrovaná kyselina fosforečná, hydroxid sodný.

•    Rozpouštědlem j e voda na inj ekci a benzylalkohol.

Jak přípravek GONAL-f vypadá a co obsahuje toto balení

•    GONAL-f se dodává ve formě prášku a rozpouštědla, které se používají k přípravě injekčního roztoku.

•    Prášek tvoří bílé pelety ve skleněné injekční lahvičce s více dávkami.

•    Rozpouštědlo je čirá bezbarvá tekutina v předplněné injekční stříkačce s obsahem 2 ml.

•    Přípravek GONAL-f se dodává v balení s 1 injekční lahvičkou s práškem a 1 předplněnou injekční stříkačkou s rozpouštědlem a s 15 injekčními stříkačkami na jedno použití pro podávání přípravku, které jsou označeny stupnicí s mezinárodními jednotkami (IU FSH).

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Serono Europe Ltd., 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Velká Británie

Výrobce

Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, I-70026 Modugno (Bari), Itálie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Lietuva

Merck Serono UAB Tel: +370 37320603


Belgie/Belgique/Belgien

MERCK NV/SA Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Btnrapnn

„MepK Ennrapna“ EAfl Ten.: +359 24461 111


Luxembourg/Luxemburg

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika

Merck spol.s.r.o


Tel. +420 272084211


Magyarország

Merck Kft.

Tel: +36-1-463-8100


Danmark

Merck A/S Tlf: +45 35253550


Malta

Cherubino Ltd

Tel: +356-21-343270/1/2/3/4

Deutschland

Merck Serono GmbH Tel: +49-6151-6285-0


Nederland

Merck BV

Tel: +31-20-6582800


Norge

Merck Serono Norge


Tlf: +47 67 90 35 90


Eesti

Merck Serono OU Tel: +372 682 5882

EXlába Merck A.E.

Osterreich

Merck GesmbH. Tel: +43 1 57600-0


TnX: +30-210-61 65 100

Espaňa

Merck S.L.

Línea de Información: 900 200 400 Tel: +34-91-745 44 00

Polska

Merck Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 53 59 700

France

Merck Serono s.a.s.

Tél.: +33-4-72 78 25 25 Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal

Merck, s.a.

Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska

Merck d.o.o,

Tel: +385 1 4864 111

Románia

MERCK d.o.o., Slovenia Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Merck Serono Ltd, United Kingdom Tel: +44-20 8818 7200

Slovenija

MERCK d.o.o.

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Icepharma hf Tel: + 354 540 8000

Slovenská republika

Merck spol. s r.o.

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Merck Serono S.p.A. Tel: +39-06-70 38 41

Suomi/Finland

Merck Oy

Puh/Tel: +358-9-8678 700

Kúnpoq

Xp. r. nana^or^ou AtS Tr|L: +357 22490305

Sverige

Merck AB

Tel: +46-8-562 445 00

Latvija

Merck Serono SIA Tel: +371 67152500

United Kingdom

Merck Serono Ltd Tel: +44-20 8818 7200

Tato příbalová informace byla naposledy revidována <{MM.RRRR}>

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

JAK PŘÍPRAVEK GONAL-f PRÁŠEK A ROZPOUŠTĚDLO PŘIPRAVIT A POUŽÍVAT

•    V této části se dozvíte, jak přípravek GONAL-f prášek a rozpouštědlo připravovat a používat.

•    Než ho začnete připravovat, přečtěte si prosím nejprve všechny následující pokyny.

•    Injekci si píchejte každý den vždy ve stejnou denní dobu.

1.    Umyjte si ruce a najděte si nějaké vhodné čisté místo.

•    Je důležité, aby Vaše ruce a pomůcky, které budete používat, byly co možná nejčistší.

•    Vhodným místem je například čistý stůl nebo pracovní deska v kuchyni.

2. Připravte si všechny věci, které budete potřebovat, a rozložte si je na pracovní ploše:

•    2 tamponky namočené v alkoholu

•    předplněnou injekční stříkačku s rozpouštědlem (čirá tekutina)

•    injekční lahvičku s přípravkem GONAL-f (bílý prášek)

•    prázdnou injekční stříkačku k podání injekce (viz obrázek dole).


3. Příprava roztoku

•    Odstraňte ochranné víčko z injekční lahvičky s práškem a z předplněné injekční stříkačky.

•    Uchopte předplněnou injekční stříkačku a všechen její obsah pomalu vstříkněte do injekční lahvičky s práškem.

•    Injekční stříkačku vytáhněte z injekční lahvičky a zlikvidujte ji (aby nedošlo k poranění, nasaďte na jehlu ochranné víčko).

•    Tato injekční lahvička obsahuje několik dávek přípravku GONAL-f. Budete si ji muset na několik dní uschovat a pokaždé odebírat pouze takové množství přípravku, které vám bylo na

daný den předepsáno.


4. Příprava injekční stříkačky k podání injekce

•    Obsah injekční lahvičky s přípravkem GONAL-f, připraveným podle pokynů v kroku 3, jemně promíchejte. Zkontrolujte, zda je roztok čirý a zda neobsahuje žádné částečky.

•    Připravte si injekční stříkačku k podání injekce a tahem za píst ji naplňte vzduchem na správnou dávku v mezinárodních jednotkách (IU FSH).

•    Vpíchněte jehlu do injekční lahvičky, injekční lahvičku otočte dnem vzhůru a vzduch vyprázdněte do injekční lahvičky.

Poté tahem za píst až po správnou dávku v jednotkách IU FSH natáhněte do injekční stříkačky k podání dávky předepsanou dávku přípravku GONAL-f.


5. Odstranění vzduchových bublin

• Pokud v injekční stříkačce uvidíte vzduchové bubliny, uchopte injekční stříkačku s jehlou

směřující vzhůru a jemně na injekční stříkačku poklepávejte, dokud se vzduch neshromáždí na povrchu. Potom stlačte píst, dokud vzduchové bubliny nezmizí.


6. Podání dávky

•    Roztok si ihned aplikujte. Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám již poradili, kam si ho máte podat (např. do břicha nebo do stehna). Aby bylo podráždění pokožky co nejmenší, volte každý den jiné místo pro injekci.

•    Zvolené místo na kůži kruhovým pohybem očistěte pomocí tamponku namočeného do alkoholu.

•    Kůži na zvoleném místě stlačte k sobě a vpíchněte jehlu pod úhlem 45° až 90° pohybem připomínajícím zapíchnutí šipky.

•    Injekci vpíchněte pod kůži a jemně tlačte na píst přesně tak, jak Vám to ukázal lékař nebo zdravotní sestra. Nevpichujte injekci přímo do žíly. Se vstříknutím veškerého roztoku nemusíte nijak spěchat.

•    Ihned poté jehlu vytáhněte a očistěte místo vpichu krouživým pohybem pomocí tamponku namočeného v alkoholu.


7. Po vpíchnutí injekce

•    Jakmile dokončíte injekci, okamžitě vyhoďte všechny použité injekční stříkačky na bezpečné místo, nejlépe do zásobníku na ostré předměty.

•    Skleněnou injekční lahvičku s připraveným roztokem uložte na bezpečné místo. Možná ji budete ještě potřebovat. Připravený roztok je pouze pro Vaše vlastní použití, neměl by být podáván jiným pacientům.

• Při dalších injekcích rozpuštěného roztoku přípravku GONAL-f opakujte kroky 4 až 7.

Příbalová informace: informace pro uživatele

GONAL-f 450 IU/0,75 ml (33 mikrogramů/0,75 ml), prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Follitropinum alfa

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek GONAL-f a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GONAL-f používat

3.    Jak se přípravek GONAL-f používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek GONAL-f uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

Jak přípravek GONAL-f prášek a rozpouštědlo připravit a používat

1. Co je přípravek GONAL-f a k čemu se používá

Co je přípravek GONAL-f?

GONAL-f obsahuje lék s názvem folitropin alfa. Folitropin alfa je jedním z typů tzv. hormonů

stimulujících folikuly (FSH), které patří do skupiny hormonů nazývaných gonadotropiny.

Gonadotropiny se podílejí na rozmnožování a plodnosti.

K čemu se přípravek GONAL-f používá

U dospělých žen se GONAL-f používá:

•    k podpoře uvolnění vajíčka z vaječníku (tzv. ovulace) u žen, které nemohou ovulovat a které neodpovídají na léčbu lékem zvaným klomifen citrát,

•    společně s dalším lékem, tzv. lutropinem alfa (luteinizační hormon, LH) k podpoře uvolnění vajíčka z vaječníku (tzv. ovulace) u žen, které neovulují, protože jejich tělo vytváří pouze velmi malé množství gonadotropinů (FSH a LH),

•    k vyvolání tvorby vícečetných folikulů (tedy více vajíček) u žen podstupujících asistovanou reprodukci (proceduru, která Vám může pomoci otěhotnět), jako např. in vitro fertilizaci, intra-fallopický přenos gamet nebo intra-fallopický přenos zygot.

U dospělých mužů se GONAL-f používá:

•    společně s dalším lékem, lidským choriovým gonadotropinem (hCG), k vyvolání tvorby spermatu u mužů, kteří trpí neplodností z důvodu nízké hladiny některých hormonů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GONAL-f používat

Před zahájením léčby by měla být vyšetřena neplodnost Vaše a Vašeho partnera lékařem se zkušenostmi s léčbou neplodnosti.

•    jestliže jste alergický(á) na hormon stimulující folikuly nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

•    jestliže máte nádor mozku v částech nazývaných hypotalamus a hypofýza,

•    jste-li žena:

-    máte-li zvětšené vaječníky nebo váčky s tekutinou na vaječnících (cysty na vaječníku) neznámého původu,

-    trpíte-li nevysvětleným krvácením z vagíny,

-    máte-li rakovinu vaječníků, dělohy nebo prsu,

-    trpíte-li onemocněním, které obvykle brání normálnímu otěhotnění, např. tzv. ovariálním selháním (předčasnou menopauzou) nebo deformací reprodukčních orgánů,

•    jste-li muž:

-    trpíte-li poškozením varlat, které nelze vyléčit.

Pokud se Vás některý z výše popsaných stavů týká, GONAL-f neužívejte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek používat.

Upozornění a opatření

Porfýrie

Pokud trpíte porfýrií (neschopnost rozkládat porfyriny, onemocnění, které se může přenášet z rodičů na děti) nebo se porfýrie vyskytuje ve Vaší rodině, měl/a byste o tom informovat lékaře, než s léčbou začnete.

Lékaře informujte ihned, jestliže:

•    Vaše pokožka začne slábnout a začnou se na ní snadno tvořit puchýře, zvláště v místech, která jsou často vystavena slunečnímu světlu, a/nebo

•    Vás bude bolet žaludek nebo končetiny.

V těchto případech Vám může lékař doporučit ukončení léčby.

Syndrom ovariální hyperstimulace (OHSS)

U žen tento lék zvyšuje riziko rozvoje OHSS. To je stav, kdy se folikuly rozvinou příliš a stanou se z nich velké cysty. Budete-li trpět bolestí podbřišku, rychle přibývat na váze, bude-li Vám špatně nebo budete zvracet, případně budete-li mít dýchací potíže, řekněte o tom ihned svému lékaři, který Vás pak možná požádá, abyste lék přestala používat (viz bod 4).

Pokud však nemáte ovulaci a pokud se dodržují doporučené dávky a režim podávání, je syndrom OHSS málo pravděpodobný. Léčba přípravkem GONAL-f zřídka způsobuje závažný syndrom OHSS, pokud není podán lék používaný k vyvolání finálního dozrání folikulů (obsahující lidský choriový gonadotropin, hCG). Pokud se u Vás syndrom OHSS projeví, je možné, že Vám lékař v průběhu daného cyklu léčby nebude podávat hormon hCG a požádá Vás, abyste se po dobu aspoň čtyř dnů zdržela pohlavního styku nebo používala některou z bariérových metod antikoncepce.

Vícečetné těhotenství

Při užívání přípravku GONAL-f máte vyšší riziko, že otěhotníte s více než jedním plodem zároveň (tzv. vícečetné těhotenství, obvykle se jedná o dvojčata), než kdyby bylo dítě počato přirozeně.

S vícečetným těhotenstvím mohou být spojeny zdravotní komplikace pro Vás nebo pro Vaše děti. Riziko vícečetného těhotenství můžete snížit užíváním správné dávky přípravku GONAL-f ve správnou dobu. Míra rizika vícečetného těhotenství při podstupování asistované reprodukce závisí na věku, kvalitě a počtu umístěných oplodněných vajíček nebo embryí.

Potrat

Při podstupování asistované reprodukce nebo stimulace vaječníků, aby produkovaly vajíčka, je pravděpodobnost ztráty těhotenství (potratu) vyšší než u průměrných žen.

Problémy se srážlivostí krve (tromboembolické příhody)

Jestliže jste někdy v minulosti nebo nedávno trpěla krevními sraženinami v nohou nebo plicích nebo jste prodělala srdeční infarkt či mozkovou cévní příhodu, případně těmito onemocněními trpěl někdo z Vaší rodiny, může být riziko, že se u Vás takové problémy během léčby přípravkem GONAL-f projeví nebo zhorší, vyšší.

Muži se zvýšenou hladinou FSH v krvi

U mužů může být zvýšená hladina FSH v krvi známkou poškození varlat. V takových případech obvykle není GONAL-f účinný. Rozhodne-li se u Vás lékař léčbu přípravkem GONAL-f vyzkoušet, může Vás v rámci sledování léčby požádat o poskytnutí semene na testy 4 až 6 měsíců po zahájení léčby.

Děti

GONAL-f není indikován pro použití u dětí.

Další léčivé přípravky a přípravek GONAL-f

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

•    Užíváte-li GONAL-f s dalšími léky, které podporují ovulaci (např. hCG nebo klomifen citrát), může to zvyšovat odpověď folikulů na léčbu.

•    Užíváte-li GONAL-f ve stejnou dobu jako tzv. agonistu nebo antagonistu hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH), což jsou léky, které snižují hladinu pohlavních hormonů a zabraňují ovulaci, je možné, že budete k vytváření folikulů muset používat vyšší dávku přípravku GONAL-f.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, přípravek GONAL-f neužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by tento léčivý přípravek měl nějaký vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku GONAL-f

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. je v podstatě „bez

sodíku“.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

•    GONAL-f je určen k podávání pomocí injekce těsně pod kůži (tzv. podkožní podávání). Připravený roztok může být použit k několika injekcím.

•    První injekci přípravku GONAL-f byste měl/a dostat pod dohledem lékaře.

•    Než si budete moci aplikovat injekce sami, lékař nebo zdravotní sestra Vám ukážou, jak si budete injekce přípravku GONAL-f píchat.

•    Pokud si budete přípravek GONAL-f aplikovat sama/sám, přečtěte si pozorně pokyny na konci této příbalové informace v části „Jak přípravek GONAL-f prášek a rozpouštědlo připravit a používat” a řiďte se jimi.

Kolik přípravku používat

O tom, kolik léčivých přípravků a jak často budete používat, rozhodne Váš lékař. Níže popisované dávky jsou uváděny v mezinárodních jednotkách (IU) a v mililitrech (ml).

Ženy

Jestliže neovulujete a máte nepravidelnou menstruaci, případně nemenstruujete vůbec

•    Přípravek GONAL-f je obvykle podáván denně.

•    Máte-li nepravidelnou menstruaci, začněte přípravek GONAL-f používat během prvních 7 dnů menstruačního cyklu. Pokud nemenstruujete vůbec, můžete ho začít používat kterýkoli den, kdy se Vám to bude hodit.

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 75 až 150 IU (0,12 až 0,24 ml) denně.

•    Dávka přípravku GONAL-f Vám může být zvyšována vždy jednou za 7 nebo 14 dnů o 37,5 až 75 IU, dokud se u Vás neprojeví žádoucí odpověď.

•    Maximální denní dávka přípravku GONAL-f obvykle nebývá vyšší než 225 IU (0,36 ml).

•    Jakmile se u Vás projeví žádoucí odpověď, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody s použitím DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Nejlepší doba na pohlavní styk je v den injekce hCG a den poté.

Pokud u Vás lékař žádoucí odpověď nezaznamená do 4 týdnů, měl by být cyklus léčby přípravkem GONAL-f ukončen. V dalším léčebném cyklu Vám pak lékař bude podávat vyšší počáteční dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Bude-li odpověď Vašeho organismu naopak příliš silná, bude léčba ukončena a injekci hCG nedostanete (viz bod 2, syndrom OHSS). V dalším cyklu Vám bude lékař podávat nižší dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Jestliže neovulujete, nemenstruujete a byla Vám zjištěna velmi nízká hladina hormonů FSH a LH 4

s použitím DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Nejlepší doba na pohlavní styk je v den injekce hCG a den poté. Jako alternativa může být provedena také nitroděložní inseminace vpravením spermatu do děložní dutiny.

Pokud u Vás lékař žádoucí odpověď nezaznamená do 5 týdnů, měl by být cyklus léčby přípravkem GONAL-f ukončen. V dalším léčebném cyklu Vám pak lékař bude podávat vyšší počáteční dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Bude-li odpověď Vašeho organismu naopak příliš silná, bude léčba ukončena a injekci hCG nedostanete (viz bod 2, syndrom OHSS). V dalším cyklu Vám bude lékař podávat nižší dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Je-li třeba, aby Vaše tělo vytvořilo několik vajíček k odběru před zákrokem asistované reprodukce

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 150 až 225 IU (0,24 až 0,36 ml) denně počínaje 2. nebo 3. dnem léčebného cyklu.

•    Dávku přípravku GONAL-f je možné podle Vaší odpovědi zvyšovat. Maximální denní dávka je 450 IU (0,72 ml).

•    V léčbě se pokračuje, dokud se vajíčka nevyvinou do požadovaného stadia. Obvykle to trvá asi 10 dnů, ale může to trvat od 5 do 20 dnů. Ke zjištění, kdy požadované stadium nastane, použije Váš lékař krevní testy a případně vyšetření ultrazvukem.

•    Až budou vajíčka připravená, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody rekombinace DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Vajíčka pak budou připravena k odebrání.

V ostatních případech je možné, že lékař nejprve přeruší ovulaci tím, že Vám podá agonistu nebo antagonistu hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH). S léčbou přípravkem GONAL-f se pak začíná přibližně dva týdny po zahájení podávání agonisty. Přípravek GONAL-f a agonista GnRH jsou podávány až do doby, než se folikuly rozvinou do požadovaného stadia. Například po dvou týdnech léčby agonistou GnRH je přípravek GONAL-f podáván po dobu 7 dnů v dávce od 150 do 225 IU. Poté je dávka upravena podle odpovědi vaječníků.

Muži

•    Obvyklá dávka přípravku GONAL-f je 150 IU (0,24 ml) podávaná společně s hCG.

•    Tyto dva léčivé přípravky budete používat třikrát týdně po dobu minimálně 4 měsíců.

•    Pokud u Vás lékař nezaznamená odpověď na léčbu do 4 měsíců, bude Vám moci navrhnout, abyste tyto dva přípravky používal po dobu dalších aspoň 18 měsíců.

Jestliže jste použil(a) více přípravku GONAL-f, než jste měl(a)

Účinek předávkování přípravkem GONAL-f není znám, lze však očekávat syndrom hyperstimulace ovarií (Ovarian Hyper-Stimulation Syndrome, OHSS), který je popsán v bodě 4. K syndromu OHSS však může dojít jen po současném podání hCG (viz bod 2, syndrom OHSS).

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek GONAL-f

Jestliže si přípravek GONAL-f zapomenete vzít, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jakmile to zjistíte, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

4.


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

T-W r    V r    Vil    r r v» 1    V

Závažné nežádoucí účinky u žen

•    Bolest v podbřišku v kombinaci s nevolností nebo zvracením může být příznakem tzv. syndromu ovariální hyperstimulace (OHSS). To může znamenat, že vaječníky reagovaly na léčbu příliš a vytvořily se velké vaječníkové cysty (viz též bod 2 „Syndrom ovariální hyperstimulace“). Takový nežádoucí účinek je častý (může se vyskytnout až u 1 z 10 osob).

•    Syndrom OHSS může být závažný s jasně zvětšenými vaječníky, sníženou tvorbou moči, příbytkem hmotnosti, dýchacími potížemi a případně hromaděním tekutiny v břiše nebo v hrudníku. Takový nežádoucí účinek je méně častý (může se vyskytnout až u 1 ze 100 osob).

•    Vzácně mohou být se syndromem OHSS spojeny komplikace v podobě přetočení vaječníku nebo vzniku krevní sraženiny (může se vyskytnout až u1 z 1 000 osob).

•    Ve velmi vzácných případech se mohou objevit komplikace spojené se vznikem krevních sraženin (tzv. tromboembolické příhody) nezávisle na syndromu OHSS (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob). Ty pak mohou způsobovat například bolest na hrudi, dušnost, mozkovou cévní příhodu nebo srdeční infarkt (viz též bod 2 „Problémy se srážlivostí krve“).

r~W r    v r    v^l    r r v» IV    V O

Závažné nežádoucí účinky u žen a muzu

•    Alergické reakce, například vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje s dýchacími potížemi, mohou být někdy závažné. Takový nežádoucí účinek je velmi vzácný (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob).

Zpozorujete-li jakýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, obraťte se ihned na svého lékaře,

který Vás možná požádá, abyste přestal(a) přípravek GONAL-f používat.

Další nežádoucí účinky u žen

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):

•    Váčky s tekutinou na    vaječnících (cysty na vaječníku)

•    Bolest hlavy

•    Místní reakce v místě    vpichu,    např. bolest, zarudnutí, vznik krevní podlitiny, otok nebo

podráždění

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

•    Bolest břicha

•    Nevolnost, zvracení, průjem, křeče v břiše a nadýmání

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob):

•    Mohou se projevit alergické reakce, např. vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje v kombinaci s dýchacími potížemi. Někdy mohou být tyto reakce závažné.

•    Může se Vám zhoršit astma.

Další nežádoucí účinky u mužů

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):

•    Místní reakce v místě vpichu, např. bolest, zarudnutí, vznik krevní podlitiny, otok nebo podráždění

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

•    Otékání žil nad varlaty nebo za nimi (variokéla).

•    Zvětšení prsních žláz, akné nebo přibývání na váze.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob):

•    Mohou se projevit alergické reakce, např. vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje v kombinaci s dýchacími potížemi. Někdy mohou být tyto reakce závažné.

•    Může se Vám zhoršit astma.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek GONAL-f uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na injekční lahvičce nebo krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před rozpuštěním neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte GONAL-f, pokud si všimnete viditelných známek snížení jakosti, obsahuje-li roztok nějaké částečky nebo není-li čirý.

Jakmile je roztok připraven, můžete ho uchovávat po dobu maximálně 28 dnů.

•    Na injekční lahvičku s přípravkem GONAL-f napište datum, kdy byl roztok připraven.

•    Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem.

•    Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

•    Případné zbytky roztoku přípravku GONAL-f v injekční lahvičce po uplynutí 28 dnů už nepoužívejte.

Případný nespotřebovaný roztok je třeba na konci léčby zlikvidovat.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

GONAL-f 450/0,75 ml (33 mikrogramů/0,75 ml) nesmí být podáván v jedné injekci s jinými léčivy. GONAL-f 450/0,75 ml (33 mikrogramů/0,75 ml) nesmí být mísen v jedné injekční stříkačce nebo injekční lahvičce s jiným přípravkem GONAL-f.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek GONAL-f obsahuje

•    Léčivou látkou je follitropinum alfa.

•    Jedna injekční lahvička obsahuje 600 IU folitropinu alfa.

•    Po rekonstituci obsahuje 0,75 ml roztoku 450 IU (33 mikrogramů) folitropinu alfa, což znamená, že jeden mililitr roztoku obsahuje 600 IU (44 mikrogramů).

•    Dalšími složkami jsou sacharóza, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, koncentrovaná kyselina fosforečná, hydroxid sodný.

•    Rozpouštědlem j e voda na inj ekci a benzylalkohol.

Jak přípravek GONAL-f vypadá a co obsahuje toto balení

•    GONAL-f se dodává ve formě prášku a rozpouštědla, které se používají k přípravě injekčního roztoku.

•    Prášek tvoří bílé pelety ve skleněné injekční lahvičce s více dávkami.

•    Rozpouštědlo je čirá bezbarvá tekutina v předplněné injekční stříkačce s obsahem 1 ml.

•    Přípravek GONAL-f se dodává v balení s 1 injekční lahvičkou s práškem a 1 předplněnou injekční stříkačkou s rozpouštědlem a s 6 injekčními stříkačkami na jedno použití pro podávání přípravku, které jsou označeny stupnicí s mezinárodními jednotkami (IU FSH).

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Serono Europe Ltd., 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Velká Británie

Výrobce

Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, I-70026 Modugno (Bari), Itálie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Lietuva

Merck Serono UAB Tel: +370 37320603


Belgie/Belgique/Belgien

MERCK NV/SA Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Btnrapnn

„MepK Ennrapna“ EAfl Ten.: +359 24461 111


Luxembourg/Luxemburg

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika

Merck spol.s.r.o


Tel. +420 272084211


Magyarország

Merck Kft.

Tel: +36-1-463-8100


Danmark

Merck A/S Tlf: +45 35253550


Malta

Cherubino Ltd

Tel: +356-21-343270/1/2/3/4

Deutschland

Merck Serono GmbH Tel: +49-6151-6285-0


Nederland

Merck BV

Tel: +31-20-6582800


Norge

Merck Serono Norge


Tlf: +47 67 90 35 90


Eesti

Merck Serono OU Tel: +372 682 5882

EXlába Merck A.E.

Osterreich

Merck GesmbH. Tel: +43 1 57600-0


TnX: +30-210-61 65 100

Espaňa

Merck S.L.

Línea de Información: 900 200 400 Tel: +34-91-745 44 00

Polska

Merck Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 53 59 700

France

Merck Serono s.a.s.

Tél.: +33-4-72 78 25 25 Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal

Merck, s.a.

Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska

Merck d.o.o,

Tel: +385 1 4864 111

Románia

MERCK d.o.o., Slovenia Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Merck Serono Ltd, United Kingdom Tel: +44-20 8818 7200

Slovenija

MERCK d.o.o.

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Icepharma hf Tel: + 354 540 8000

Slovenská republika

Merck spol. s r.o.

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Merck Serono S.p.A. Tel: +39-06-70 38 41

Suomi/Finland

Merck Oy

Puh/Tel: +358-9-8678 700

Kónpoq

Xp. r. nana^or^ou AtS Tn^.: +357 22490305

Sverige

Merck AB

Tel: +46-8-562 445 00

Latvija

Merck Serono SIA Tel: +371 67152500

United Kingdom

Merck Serono Ltd Tel: +44-20 8818 7200

Tato příbalová informace byla naposledy revidována <{MM.RRRR}>

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

JAK PŘÍPRAVEK GONAL-f PRÁŠEK A ROZPOUŠTĚDLO PŘIPRAVIT A POUŽÍVAT

•    V této části se dozvíte, jak přípravek GONAL-f prášek a rozpouštědlo připravovat a používat.

•    Než ho začnete připravovat, přečtěte si prosím nejprve všechny následující pokyny.

•    Injekci si píchejte každý den vždy ve stejnou denní dobu.

1.    Umyjte si ruce a najděte si nějaké vhodné čisté místo.

•    Je důležité, aby Vaše ruce a pomůcky, které budete používat, byly co možná nejčistší.

•    Vhodným místem je například čistý stůl nebo pracovní deska v kuchyni.

2. Připravte si všechny věci, které budete potřebovat, a rozložte si je na pracovní ploše:

•    2 tamponky namočené v alkoholu

•    předplněnou injekční stříkačku s rozpouštědlem (čirá tekutina)

•    injekční lahvičku s přípravkem GONAL-f (bílý prášek)

•    prázdnou injekční stříkačku k podání injekce (viz obrázek dole).


3. Příprava roztoku

•    Odstraňte ochranné víčko z injekční lahvičky s práškem a z předplněné injekční stříkačky.

•    Uchopte předplněnou injekční stříkačku a všechen její obsah pomalu vstříkněte do injekční lahvičky s práškem.

•    Injekční stříkačku vytáhněte z injekční lahvičky a zlikvidujte ji (aby nedošlo k poranění, nasaďte na jehlu ochranné víčko).

•    Tato injekční lahvička obsahuje několik dávek přípravku GONAL-f. Budete si ji muset na několik dní uschovat a pokaždé odebírat pouze takové množství přípravku, které vám bylo na

daný den předepsáno.


4. Příprava injekční stříkačky k podání injekce

•    Obsah injekční lahvičky s přípravkem GONAL-f, připraveným podle pokynů v kroku 3, jemně promíchejte. Zkontrolujte, zda je roztok čirý a zda neobsahuje žádné částečky.

•    Připravte si injekční stříkačku k podání injekce a tahem za píst ji naplňte vzduchem na správnou dávku v mezinárodních jednotkách (IU FSH).

•    Vpíchněte jehlu do injekční lahvičky, injekční lahvičku otočte dnem vzhůru a vzduch vyprázdněte do injekční lahvičky.

Poté tahem za píst až po správnou dávku v jednotkách IU FSH natáhněte do injekční stříkačky k podání dávky předepsanou dávku přípravku GONAL-f.


5. Odstranění vzduchových bublin

• Pokud v injekční stříkačce uvidíte vzduchové bubliny, uchopte injekční stříkačku s jehlou

směřující vzhůru a jemně na injekční stříkačku poklepávejte, dokud se vzduch neshromáždí na povrchu. Potom stlačte píst, dokud vzduchové bubliny nezmizí.


6. Podání dávky

•    Roztok si ihned aplikujte. Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám již poradili, kam si ho máte podat (např. do břicha nebo do stehna). Aby bylo podráždění pokožky co nejmenší, volte každý den jiné místo pro injekci.

•    Zvolené místo na kůži kruhovým pohybem očistěte pomocí tamponku namočeného do alkoholu.

•    Kůži na zvoleném místě stlačte k sobě a vpíchněte jehlu pod úhlem 45° až 90° pohybem připomínajícím zapíchnutí šipky.

•    Injekci vpíchněte pod kůži a jemně tlačte na píst přesně tak, jak Vám to ukázal lékař nebo zdravotní sestra. Nevpichujte injekci přímo do žíly. Se vstříknutím veškerého roztoku nemusíte nijak spěchat.

•    Ihned poté jehlu vytáhněte a očistěte místo vpichu krouživým pohybem pomocí tamponku namočeného v alkoholu.


7. Po vpíchnutí injekce

•    Jakmile dokončíte injekci, okamžitě vyhoďte všechny použité injekční stříkačky na bezpečné místo, nejlépe do zásobníku na ostré předměty.

•    Skleněnou injekční lahvičku s připraveným roztokem uložte na bezpečné místo. Možná ji budete ještě potřebovat. Připravený roztok je pouze pro Vaše vlastní použití, neměl by být podáván jiným pacientům.

• Při dalších injekcích rozpuštěného roztoku přípravku GONAL-f opakujte kroky 4 až 7.

Příbalová informace: informace pro uživatele

GONAL-f 300 IU/0,50 ml (22 mikrogramů/0,50 ml), prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Follitropinum alfa

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek GONAL-f a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GONAL-f používat

3.    Jak se přípravek GONAL-f používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek GONAL-f uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

Jak přípravek GONAL-f prášek a rozpouštědlo připravit a používat

1. Co je přípravek GONAL-f a k čemu se používá

Co je přípravek GONAL-f?

GONAL-f obsahuje lék s názvem folitropin alfa. Folitropin alfa je jedním z typů tzv. hormonů

stimulujících folikuly (FSH), které patří do skupiny hormonů nazývaných gonadotropiny.

Gonadotropiny se podílejí na rozmnožování a plodnosti.

K čemu se přípravek GONAL-f používá

U dospělých žen se GONAL-f používá:

•    k podpoře uvolnění vajíčka z vaječníku (tzv. ovulace) u žen, které nemohou ovulovat a které neodpovídají na léčbu lékem zvaným klomifen citrát,

•    společně s dalším lékem, tzv. lutropinem alfa (luteinizační hormon, LH) k podpoře uvolnění vajíčka z vaječníku (tzv. ovulace) u žen, které neovulují, protože jejich tělo vytváří pouze velmi malé množství gonadotropinů (FSH a LH),

•    k vyvolání tvorby vícečetných folikulů (tedy více vajíček) u žen podstupujících asistovanou reprodukci (proceduru, která Vám může pomoci otěhotnět), jako např. in vitro fertilizaci, intra-fallopický přenos gamet nebo intra-fallopický přenos zygot.

U dospělých mužů se GONAL-f používá:

•    společně s dalším lékem, lidským choriovým gonadotropinem (hCG), k vyvolání tvorby spermatu u mužů, kteří trpí neplodností z důvodu nízké hladiny některých hormonů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GONAL-f používat

Před zahájením léčby by měla být vyšetřena neplodnost Vaše a Vašeho partnera lékařem se zkušenostmi s léčbou neplodnosti.

•    jestliže jste alergický(á) na hormon stimulující folikuly nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

•    jestliže máte nádor mozku v částech nazývaných hypotalamus a hypofýza,

•    jste-li žena:

-    máte-li zvětšené vaječníky nebo váčky s tekutinou na vaječnících (cysty na vaječníku) neznámého původu,

-    trpíte-li nevysvětleným krvácením z vagíny,

-    máte-li rakovinu vaječníků, dělohy nebo prsu,

-    trpíte-li onemocněním, které obvykle brání normálnímu otěhotnění, např. tzv. ovariálním selháním (předčasnou menopauzou) nebo deformací reprodukčních orgánů,

•    jste-li muž:

-    trpíte-li poškozením varlat, které nelze vyléčit.

Pokud se Vás některý z výše popsaných stavů týká, GONAL-f neužívejte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek používat.

Upozornění a opatření

Porfýrie

Pokud trpíte porfýrií (neschopnost rozkládat porfyriny, onemocnění, které se může přenášet z rodičů na děti) nebo se porfýrie vyskytuje ve Vaší rodině, měl/a byste o tom informovat lékaře, než s léčbou začnete.

Lékaře informujte ihned, jestliže:

•    Vaše pokožka začne slábnout a začnou se na ní snadno tvořit puchýře, zvláště v místech, která jsou často vystavena slunečnímu světlu, a/nebo

•    Vás bude bolet žaludek nebo končetiny.

V těchto případech Vám může lékař doporučit ukončení léčby.

Syndrom ovariální hyperstimulace (OHSS)

U žen tento lék zvyšuje riziko rozvoje OHSS. To je stav, kdy se folikuly rozvinou příliš a stanou se z nich velké cysty. Budete-li trpět bolestí podbřišku, rychle přibývat na váze, bude-li Vám špatně nebo budete zvracet, případně budete-li mít dýchací potíže, řekněte o tom ihned svému lékaři, který Vás pak možná požádá, abyste lék přestala používat (viz bod 4).

Pokud však nemáte ovulaci a pokud se dodržují doporučené dávky a režim podávání, je syndrom OHSS málo pravděpodobný. Léčba přípravkem GONAL-f zřídka způsobuje závažný syndrom OHSS, pokud není podán lék používaný k vyvolání finálního dozrání folikulů (obsahující lidský choriový gonadotropin, hCG). Pokud se u Vás syndrom OHSS projeví, je možné, že Vám lékař v průběhu daného cyklu léčby nebude podávat hormon hCG a požádá Vás, abyste se po dobu aspoň čtyř dnů zdržela pohlavního styku nebo používala některou z bariérových metod antikoncepce.

Vícečetné těhotenství

Při užívání přípravku GONAL-f máte vyšší riziko, že otěhotníte s více než jedním plodem zároveň (tzv. vícečetné těhotenství, obvykle se jedná o dvojčata), než kdyby bylo dítě počato přirozeně.

S vícečetným těhotenstvím mohou být spojeny zdravotní komplikace pro Vás nebo pro Vaše děti. Riziko vícečetného těhotenství můžete snížit užíváním správné dávky přípravku GONAL-f ve správnou dobu. Míra rizika vícečetného těhotenství při podstupování asistované reprodukce závisí na věku, kvalitě a počtu umístěných oplodněných vajíček nebo embryí.

Potrat

Při podstupování asistované reprodukce nebo stimulace vaječníků, aby produkovaly vajíčka, je pravděpodobnost ztráty těhotenství (potratu) vyšší než u průměrných žen.

Problémy se srážlivostí krve (tromboembolické příhody)

Jestliže jste někdy v minulosti nebo nedávno trpěla krevními sraženinami v nohou nebo plicích nebo jste prodělala srdeční infarkt či mozkovou cévní příhodu, případně těmito onemocněními trpěl někdo z Vaší rodiny, může být riziko, že se u Vás takové problémy během léčby přípravkem GONAL-f projeví nebo zhorší, vyšší.

Muži se zvýšenou hladinou FSH v krvi

U mužů může být zvýšená hladina FSH v krvi známkou poškození varlat. V takových případech obvykle není GONAL-f účinný. Rozhodne-li se u Vás lékař léčbu přípravkem GONAL-f vyzkoušet, může Vás v rámci sledování léčby požádat o poskytnutí semene na testy 4 až 6 měsíců po zahájení léčby.

Děti

GONAL-f není indikován pro použití u dětí.

Další léčivé přípravky a přípravek GONAL-f

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

•    Užíváte-li GONAL-f s dalšími léky, které podporují ovulaci (např. hCG nebo klomifen citrát), může to zvyšovat odpověď folikulů na léčbu.

•    Užíváte-li GONAL-f ve stejnou dobu jako tzv. agonistu nebo antagonistu hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH), což jsou léky, které snižují hladinu pohlavních hormonů a zabraňují ovulaci, je možné, že budete k vytváření folikulů muset používat vyšší dávku přípravku GONAL-f.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, přípravek GONAL-f neužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by tento léčivý přípravek měl nějaký vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku GONAL-f

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. je v podstatě „bez

sodíku“.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

•    GONAL-f je určen k podávání pomocí injekce těsně pod kůži (tzv. podkožní podávání). Připravený roztok může být použit k několika injekcím.

•    První injekci přípravku GONAL-f byste měl/a dostat pod dohledem lékaře.

•    Než si budete moci aplikovat injekce sami, lékař nebo zdravotní sestra Vám ukážou, jak si budete injekce přípravku GONAL-f píchat.

•    Pokud si budete přípravek GONAL-f aplikovat sama/sám, přečtěte si pozorně pokyny na konci této příbalové informace v části „Jak přípravek GONAL-f prášek a rozpouštědlo připravit a používat” a řiďte se jimi.

Kolik přípravku používat

O tom, kolik léčivých přípravků a jak často budete používat, rozhodne Váš lékař. Níže popisované dávky jsou uváděny v mezinárodních jednotkách (IU) a v mililitrech (ml).

Ženy

Jestliže neovulujete a máte nepravidelnou menstruaci, případně nemenstruujete vůbec

•    Přípravek GONAL-f je obvykle podáván denně.

•    Máte-li nepravidelnou menstruaci, začněte přípravek GONAL-f používat během prvních 7 dnů menstruačního cyklu. Pokud nemenstruujete vůbec, můžete ho začít používat kterýkoli den, kdy se Vám to bude hodit.

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 75 až 150 IU (0,12 až 0,24 ml) denně.

•    Dávka přípravku GONAL-f Vám může být zvyšována vždy jednou za 7 nebo 14 dnů o 37,5 až 75 IU, dokud se u Vás neprojeví žádoucí odpověď.

•    Maximální denní dávka přípravku GONAL-f obvykle nebývá vyšší než 225 IU (0,36 ml).

•    Jakmile se u Vás projeví žádoucí odpověď, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody s použitím DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Nejlepší doba na pohlavní styk je v den injekce hCG a den poté.

Pokud u Vás lékař žádoucí odpověď nezaznamená do 4 týdnů, měl by být cyklus léčby přípravkem GONAL-f ukončen. V dalším léčebném cyklu Vám pak lékař bude podávat vyšší počáteční dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Bude-li odpověď Vašeho organismu naopak příliš silná, bude léčba ukončena a injekci hCG nedostanete (viz bod 2, syndrom OHSS). V dalším cyklu Vám bude lékař podávat nižší dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Jestliže neovulujete, nemenstruujete a byla Vám zjištěna velmi nízká hladina hormonů FSH a LH 5

s použitím DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Nejlepší doba na pohlavní styk je v den injekce hCG a den poté. Jako alternativa může být provedena také nitroděložní inseminace vpravením spermatu do děložní dutiny.

Pokud u Vás lékař žádoucí odpověď nezaznamená do 5 týdnů, měl by být cyklus léčby přípravkem GONAL-f ukončen. V dalším léčebném cyklu Vám pak lékař bude podávat vyšší počáteční dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Bude-li odpověď Vašeho organismu naopak příliš silná, bude léčba ukončena a injekci hCG nedostanete (viz bod 2, syndrom OHSS). V dalším cyklu Vám bude lékař podávat nižší dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Je-li třeba, aby Vaše tělo vytvořilo několik vajíček k odběru před zákrokem asistované reprodukce

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 150 až 225 IU (0,24 až 0,36 ml) denně počínaje 2. nebo 3. dnem léčebného cyklu.

•    Dávku přípravku GONAL-f je možné podle Vaší odpovědi zvyšovat. Maximální denní dávka je 450 IU (0,72 ml).

•    V léčbě se pokračuje, dokud se vajíčka nevyvinou do požadovaného stadia. Obvykle to trvá asi 10 dnů, ale může to trvat od 5 do 20 dnů. Ke zjištění, kdy požadované stadium nastane, použije Váš lékař krevní testy a případně vyšetření ultrazvukem.

•    Až budou vajíčka připravená, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody rekombinace DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Vajíčka pak budou připravena k odebrání.

V ostatních případech je možné, že lékař nejprve přeruší ovulaci tím, že Vám podá agonistu nebo antagonistu hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH). S léčbou přípravkem GONAL-f se pak začíná přibližně dva týdny po zahájení podávání agonisty. Přípravek GONAL-f a agonista GnRH jsou podávány až do doby, než se folikuly rozvinou do požadovaného stadia. Například po dvou týdnech léčby agonistou GnRH je přípravek GONAL-f podáván po dobu 7 dnů v dávce od 150 do 225 IU. Poté je dávka upravena podle odpovědi vaječníků.

Muži

•    Obvyklá dávka přípravku GONAL-f je 150 IU (0,24 ml) podávaná společně s hCG.

•    Tyto dva léčivé přípravky budete používat třikrát týdně po dobu minimálně 4 měsíců.

•    Pokud u Vás lékař nezaznamená odpověď na léčbu do 4 měsíců, bude Vám moci navrhnout, abyste tyto dva přípravky používal po dobu dalších aspoň 18 měsíců.

Jestliže jste použil(a) více přípravku GONAL-f, než jste měl(a)

Účinek předávkování přípravkem GONAL-f není znám, lze však očekávat syndrom hyperstimulace ovarií (Ovarian Hyper-Stimulation Syndrome, OHSS), který je popsán v bodě 4. K syndromu OHSS však může dojít jen po současném podání hCG (viz bod 2, syndrom OHSS).

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek GONAL-f

Jestliže si přípravek GONAL-f zapomenete vzít, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jakmile to zjistíte, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

4.


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

T-W r    V r    Vil    r r v» 1    V

Závažné nežádoucí účinky u žen

•    Bolest v podbřišku v kombinaci s nevolností nebo zvracením může být příznakem tzv. syndromu ovariální hyperstimulace (OHSS). To může znamenat, že vaječníky reagovaly na léčbu příliš a vytvořily se velké vaječníkové cysty (viz též bod 2 „Syndrom ovariální hyperstimulace“). Takový nežádoucí účinek je častý (může se vyskytnout až u 1 z 10 osob).

•    Syndrom OHSS může být závažný s jasně zvětšenými vaječníky, sníženou tvorbou moči, příbytkem hmotnosti, dýchacími potížemi a případně hromaděním tekutiny v břiše nebo v hrudníku. Takový nežádoucí účinek je méně častý (může se vyskytnout až u 1 ze 100 osob).

•    Vzácně mohou být se syndromem OHSS spojeny komplikace v podobě přetočení vaječníku nebo vzniku krevní sraženiny (může se vyskytnout až u1 z 1 000 osob).

•    Ve velmi vzácných případech se mohou objevit komplikace spojené se vznikem krevních sraženin (tzv. tromboembolické příhody) nezávisle na syndromu OHSS (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob). Ty pak mohou způsobovat například bolest na hrudi, dušnost, mozkovou cévní příhodu nebo srdeční infarkt (viz též bod 2 „Problémy se srážlivostí krve“).

r~W r    v r    v^l    r r v» IV    V O

Závažné nežádoucí účinky u žen a muzu

•    Alergické reakce, například vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje s dýchacími potížemi, mohou být někdy závažné. Takový nežádoucí účinek je velmi vzácný (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob).

Zpozorujete-li jakýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, obraťte se ihned na svého lékaře,

který Vás možná požádá, abyste přestal(a) přípravek GONAL-f používat.

Další nežádoucí účinky u žen

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):

•    Váčky s tekutinou na    vaječnících (cysty na vaječníku)

•    Bolest hlavy

•    Místní reakce v místě    vpichu,    např. bolest, zarudnutí, vznik krevní podlitiny, otok nebo

podráždění

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

•    Bolest břicha

•    Nevolnost, zvracení, průjem, křeče v břiše a nadýmání

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob):

•    Mohou se projevit alergické reakce, např. vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje v kombinaci s dýchacími potížemi. Někdy mohou být tyto reakce závažné.

•    Může se Vám zhoršit astma.

Další nežádoucí účinky u mužů

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):

•    Místní reakce v místě vpichu, např. bolest, zarudnutí, vznik krevní podlitiny, otok nebo podráždění

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

•    Otékání žil nad varlaty nebo za nimi (variokéla).

•    Zvětšení prsních žláz, akné nebo přibývání na váze.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob):

•    Mohou se projevit alergické reakce, např. vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje v kombinaci s dýchacími potížemi. Někdy mohou být tyto reakce závažné.

•    Může se Vám zhoršit astma.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek GONAL-f uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na injekční lahvičce nebo krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před rozpuštěním neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte GONAL-f, pokud si všimnete viditelných známek snížení jakosti, obsahuje-li roztok nějaké částečky nebo není-li čirý.

Jakmile je roztok připraven, můžete ho uchovávat po dobu maximálně 28 dnů.

•    Na injekční lahvičku s přípravkem GONAL-f napište datum, kdy byl roztok připraven.

•    Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem.

•    Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

•    Případné zbytky roztoku přípravku GONAL-f v injekční lahvičce po uplynutí 28 dnů už nepoužívejte.

Případný nespotřebovaný roztok je třeba na konci léčby zlikvidovat.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

GONAL-f 300/0,50 ml (22 mikrogramů/ 0,50 ml) nesmí být podáván v jedné injekci s jinými léčivy. GONAL-f 300/0,50 ml (22 mikrogramů/ 0,50 ml) nesmí být mísen v jedné injekční stříkačce nebo injekční lahvičce s jiným přípravkem GONAL-f.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek GONAL-f obsahuje

•    Léčivou látkou je follitropinum alfa.

•    Jedna injekční lahvička obsahuje 450 IU folitropinu alfa.

•    Po rekonstituci obsahuje 0,5 ml roztoku 300 IU (22 mikrogramů) folitropinu alfa, což znamená, že jeden mililitr roztoku obsahuje 600 IU (44 mikrogramů).

•    Dalšími složkami jsou sacharóza, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, koncentrovaná kyselina fosforečná, hydroxid sodný.

•    Rozpouštědlem j e voda na inj ekci a benzylalkohol.

Jak přípravek GONAL-f vypadá a co obsahuje toto balení

•    GONAL-f se dodává ve formě prášku a rozpouštědla, které se používají k přípravě injekčního roztoku.

•    Prášek tvoří bílé pelety ve skleněné injekční lahvičce s více dávkami.

•    Rozpouštědlo je čirá bezbarvá tekutina v předplněné injekční stříkačce s obsahem 0,75 ml.

•    Přípravek GONAL-f se dodává v balení s 1 injekční lahvičkou s práškem a 1 předplněnou injekční stříkačkou s rozpouštědlem a s 4 injekčními stříkačkami na jedno použití pro podávání přípravku, které jsou označeny stupnicí s mezinárodními jednotkami (IU FSH).

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Serono Europe Ltd., 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Velká Británie

Výrobce

Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, I-70026 Modugno (Bari), Itálie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Lietuva

Merck Serono UAB Tel: +370 37320603


Belgie/Belgique/Belgien

MERCK NV/SA Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Btnrapnn

„MepK Ennrapna“ EAfl Ten.: +359 24461 111


Luxembourg/Luxemburg

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika

Merck spol.s.r.o


Tel. +420 272084211


Magyarország

Merck Kft.

Tel: +36-1-463-8100


Danmark

Merck A/S Tlf: +45 35253550


Malta

Cherubino Ltd

Tel: +356-21-343270/1/2/3/4

Deutschland

Merck Serono GmbH Tel: +49-6151-6285-0


Nederland

Merck BV

Tel: +31-20-6582800


Norge

Merck Serono Norge


Tlf: +47 67 90 35 90


Eesti

Merck Serono OU Tel: +372 682 5882

EXlába Merck A.E.

Osterreich

Merck GesmbH. Tel: +43 1 57600-0


TnX: +30-210-61 65 100

Espaňa

Merck S.L.

Línea de Información: 900 200 400 Tel: +34-91-745 44 00

Polska

Merck Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 53 59 700

France

Merck Serono s.a.s.

Tél.: +33-4-72 78 25 25 Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal

Merck, s.a.

Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska

Merck d.o.o,

Tel: +385 1 4864 111

Románia

MERCK d.o.o., Slovenia Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Merck Serono Ltd, United Kingdom Tel: +44-20 8818 7200

Slovenija

MERCK d.o.o.

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Icepharma hf Tel: + 354 540 8000

Slovenská republika

Merck spol. s r.o.

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Merck Serono S.p.A. Tel: +39-06-70 38 41

Suomi/Finland

Merck Oy

Puh/Tel: +358-9-8678 700

Kúnpoq

Xp. r. nanaAorZou AtS T^A,: +357 22490305

Sverige

Merck AB

Tel: +46-8-562 445 00

Latvija

Merck Serono SIA Tel: +371 67152500

United Kingdom

Merck Serono Ltd Tel: +44-20 8818 7200

Tato příbalová informace byla naposledy revidována <{MM.RRRR}>

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

JAK PŘÍPRAVEK GONAL-f PRÁŠEK A ROZPOUŠTĚDLO PŘIPRAVIT A POUŽÍVAT

•    V této části se dozvíte, jak přípravek GONAL-f prášek a rozpouštědlo připravovat a používat.

•    Než ho začnete připravovat, přečtěte si prosím nejprve všechny následující pokyny.

•    Injekci si píchejte každý den vždy ve stejnou denní dobu.

1.    Umyjte si ruce a najděte si nějaké vhodné čisté místo.

•    Je důležité, aby Vaše ruce a pomůcky, které budete používat, byly co možná nejčistší.

•    Vhodným místem je například čistý stůl nebo pracovní deska v kuchyni.

2. Připravte si všechny věci, které budete potřebovat, a rozložte si je na pracovní ploše:

•    2 tamponky namočené v alkoholu

•    předplněnou injekční stříkačku s rozpouštědlem (čirá tekutina)

•    injekční lahvičku s přípravkem GONAL-f (bílý prášek)

•    prázdnou injekční stříkačku k podání injekce (viz obrázek dole).


3. Příprava roztoku

•    Odstraňte ochranné víčko z injekční lahvičky s práškem a z předplněné injekční stříkačky.

•    Uchopte předplněnou injekční stříkačku a všechen její obsah pomalu vstříkněte do injekční lahvičky s práškem.

•    Injekční stříkačku vytáhněte z injekční lahvičky a zlikvidujte ji (aby nedošlo k poranění, nasaďte na jehlu ochranné víčko).

•    Tato injekční lahvička obsahuje několik dávek přípravku GONAL-f. Budete si ji muset na několik dní uschovat a pokaždé odebírat pouze takové množství přípravku, které vám bylo na

daný den předepsáno.


4. Příprava injekční stříkačky k podání injekce

•    Obsah injekční lahvičky s přípravkem GONAL-f, připraveným podle pokynů v kroku 3, jemně promíchejte. Zkontrolujte, zda je roztok čirý a zda neobsahuje žádné částečky.

•    Připravte si injekční stříkačku k podání injekce a tahem za píst ji naplňte vzduchem na správnou dávku v mezinárodních jednotkách (IU FSH).

•    Vpíchněte jehlu do injekční lahvičky, injekční lahvičku otočte dnem vzhůru a vzduch vyprázdněte do injekční lahvičky.

Poté tahem za píst až po správnou dávku v jednotkách IU FSH natáhněte do injekční stříkačky k podání dávky předepsanou dávku přípravku GONAL-f.


5. Odstranění vzduchových bublin

• Pokud v injekční stříkačce uvidíte vzduchové bubliny, uchopte injekční stříkačku s jehlou

směřující vzhůru a jemně na injekční stříkačku poklepávejte, dokud se vzduch neshromáždí na povrchu. Potom stlačte píst, dokud vzduchové bubliny nezmizí.


6. Podání dávky

•    Roztok si ihned aplikujte. Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám již poradili, kam si ho máte podat (např. do břicha nebo do stehna). Aby bylo podráždění pokožky co nejmenší, volte každý den jiné místo pro injekci.

•    Zvolené místo na kůži kruhovým pohybem očistěte pomocí tamponku namočeného do alkoholu.

•    Kůži na zvoleném místě stlačte k sobě a vpíchněte jehlu pod úhlem 45° až 90° pohybem připomínajícím zapíchnutí šipky.

•    Injekci vpíchněte pod kůži a jemně tlačte na píst přesně tak, jak Vám to ukázal lékař nebo zdravotní sestra. Nevpichujte injekci přímo do žíly. Se vstříknutím veškerého roztoku nemusíte nijak spěchat.

•    Ihned poté jehlu vytáhněte a očistěte místo vpichu krouživým pohybem pomocí tamponku namočeného v alkoholu.


7. Po vpíchnutí injekce

•    Jakmile dokončíte injekci, okamžitě vyhoďte všechny použité injekční stříkačky na bezpečné místo, nejlépe do zásobníku na ostré předměty.

•    Skleněnou injekční lahvičku s připraveným roztokem uložte na bezpečné místo. Možná ji budete ještě potřebovat. Připravený roztok je pouze pro Vaše vlastní použití, neměl by být podáván jiným pacientům.

• Při dalších injekcích rozpuštěného roztoku přípravku GONAL-f opakujte kroky 4 až 7.

Příbalová informace: informace pro uživatele

GONAL-f 300 IU/0,5 ml (22 mikrogramů/0,5 ml) injekční roztok v předplněném peru

Follitropinum alfa

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek GONAL-f a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GONAL-f používat

3.    Jak se přípravek GONAL-f používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek GONAL-f uchovávat

6.    Obsah balení a další informace Návod k použití

1. Co je přípravek GONAL-F a k čemu se používá

Co je přípravek GONAL-f?

GONAL-f obsahuje lék s názvem folitropin alfa. Folitropin alfa je jedním z typů tzv. hormonů

stimulujících folikuly (FSH), které patří do skupiny hormonů nazývaných gonadotropiny.

Gonadotropiny se podílejí na rozmnožování a plodnosti.

K čemu se přípravek GONAL-f používá

U dospělých žen se GONAL-f používá:

•    k podpoře uvolnění vajíčka z vaječníku (tzv. ovulace) u žen, které nemohou ovulovat a které neodpovídají na léčbu lékem zvaným klomifen citrát,

•    společně s dalším lékem, tzv. lutropinem alfa (luteinizační hormon, LH) k podpoře uvolnění vajíčka z vaječníku (tzv. ovulace) u žen, které neovulují, protože jejich tělo vytváří pouze velmi malé množství gonadotropinů (FSH a LH),

•    k vyvolání tvorby vícečetných folikulů (tedy více vajíček) u žen podstupujících asistovanou reprodukci (proceduru, která Vám může pomoci otěhotnět), jako např. in vitro fertilizaci, intra-fallopický přenos gamet nebo intra-fallopický přenos zygot.

U dospělých mužů se GONAL-f používá:

•    společně s dalším lékem, lidským choriovým gonadotropinem (hCG), k vyvolání tvorby spermatu u mužů, kteří trpí neplodností z důvodu nízké hladiny některých hormonů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GONAL-f používat

Před zahájením léčby by měla být vyšetřena neplodnost Vaše a Vašeho partnera lékařem se zkušenostmi s léčbou neplodnosti.

Neužívejte přípravek GONAL-f

•    jestliže jste alergický(á) na hormon stimulující folikuly nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

•    jestliže máte nádor mozku v částech nazývaných hypotalamus a hypofýza,

•    jste-li žena:

-    máte-li zvětšené vaječníky nebo váčky s tekutinou na vaječnících (cysty na vaječníku) neznámého původu,

-    trpíte-li nevysvětleným krvácením z vagíny,

-    máte-li rakovinu vaječníků, dělohy nebo prsu,

-    trpíte-li onemocněním, které obvykle brání normálnímu otěhotnění, např. tzv. ovariálním selháním (předčasnou menopauzou) nebo deformací reprodukčních orgánů,

•    jste-li muž:

-    trpíte-li poškozením varlat, které nelze vyléčit.

Pokud se Vás některý z výše popsaných stavů týká, GONAL-f neužívejte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek používat.

Upozornění a opatření

Porfýrie

Pokud trpíte porfýrií (neschopnost rozkládat porfyriny, onemocnění, které se může přenášet z rodičů na děti) nebo se porfýrie vyskytuje ve Vaší rodině, měl/a byste o tom informovat lékaře, než s léčbou začnete.

Lékaře informujte ihned, jestliže:

•    Vaše pokožka začne slábnout a začnou se na ní snadno tvořit puchýře, zvláště v místech, která jsou často vystavena slunečnímu světlu, a/nebo

•    Vás bude bolet žaludek nebo končetiny.

V těchto případech Vám může lékař doporučit ukončení léčby.

Syndrom ovariální hyperstimulace (OHSS)

U žen tento lék zvyšuje riziko rozvoje OHSS. To je stav, kdy se folikuly rozvinou příliš a stanou se z nich velké cysty. Budete-li trpět bolestí podbřišku, rychle přibývat na váze, bude-li Vám špatně nebo budete zvracet, případně budete-li mít dýchací potíže, řekněte o tom ihned svému lékaři, který Vás pak možná požádá, abyste lék přestala používat (viz bod 4).

Pokud však nemáte ovulaci a pokud se dodržují doporučené dávky a režim podávání, je syndrom OHSS málo pravděpodobný. Léčba přípravkem GONAL-f zřídka způsobuje závažný syndrom OHSS, pokud není podán lék používaný k vyvolání finálního dozrání folikulů (obsahující lidský choriový gonadotropin, hCG). Pokud se u Vás syndrom OHSS projeví, je možné, že Vám lékař v průběhu daného cyklu léčby nebude podávat hormon hCG a požádá Vás, abyste se po dobu aspoň čtyř dnů zdržela pohlavního styku nebo používala některou z bariérových metod antikoncepce.

Vícečetné těhotenství

Při užívání přípravku GONAL-f máte vyšší riziko, že otěhotníte s více než jedním plodem zároveň (tzv. vícečetné těhotenství, obvykle se jedná o dvojčata), než kdyby bylo dítě počato přirozeně.

S vícečetným těhotenstvím mohou být spojeny zdravotní komplikace pro Vás nebo pro Vaše děti. Riziko vícečetného těhotenství můžete snížit užíváním správné dávky přípravku GONAL-f ve správnou dobu. Míra rizika vícečetného těhotenství při podstupování asistované reprodukce závisí na věku, kvalitě a počtu umístěných oplodněných vajíček nebo embryí.

Potrat

Při podstupování asistované reprodukce nebo stimulace vaječníků, aby produkovaly vajíčka, je pravděpodobnost ztráty těhotenství (potratu) vyšší než u průměrných žen.

Problémy se srážlivostí krve (tromboembolické příhody)

Jestliže jste někdy v minulosti nebo nedávno trpěla krevními sraženinami v nohou nebo plicích nebo jste prodělala srdeční infarkt či mozkovou cévní příhodu, případně těmito onemocněními trpěl někdo z Vaší rodiny, může být riziko, že se u Vás takové problémy během léčby přípravkem GONAL-f projeví nebo zhorší, vyšší.

Muži se zvýšenou hladinou FSH v krvi

U mužů může být zvýšená hladina FSH v krvi známkou poškození varlat. V takových případech obvykle není GONAL-f účinný. Rozhodne-li se u Vás lékař léčbu přípravkem GONAL-f vyzkoušet, může Vás v rámci sledování léčby požádat o poskytnutí semene na testy 4 až 6 měsíců po zahájení léčby.

Děti

GONAL-f není indikován pro použití u dětí.

Další léčivé přípravky a přípravek GONAL-f

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

•    Užíváte-li GONAL-f s dalšími léky, které podporují ovulaci (např. hCG nebo klomifen citrát), může to zvyšovat odpověď folikulů na léčbu.

•    Užíváte-li GONAL-f ve stejnou dobu jako tzv. agonistu nebo antagonistu hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH), což jsou léky, které snižují hladinu pohlavních hormonů a zabraňují ovulaci, je možné, že budete k vytváření folikulů muset používat vyšší dávku přípravku GONAL-f.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, přípravek GONAL-f neužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by tento léčivý přípravek měl nějaký vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku GONAL-f

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. je v podstatě „bez

sodíku“.

3. Jak se přípravek GONAL-f používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

•    GONAL-f je určen k podávání pomocí injekce těsně pod kůži (tzv. podkožní podávání). Po

přípravě musí být přípravek GONAL-f podán okamžitě.

•    První injekci přípravku GONAL-f byste měl/a dostat pod dohledem lékaře.

•    Lékař nebo zdravotní sestra Vám ukážou, jak používat předplněné pero GONAL-f k podávání injekcí.

•    Pokud si budete přípravek GONAL-f aplikovat sama/sám, přečtěte si pozorně pokyny na konci této příbalové informace v části „Návod k použití” a řiďte se jimi.

Kolik přípravku používat

O tom, kolik léčivých přípravků a jak často budete používat, rozhodne Váš lékař. Níže popisované dávky jsou uváděny v mezinárodních jednotkách (IU) a v mililitrech (ml).

Ženy

Jestliže neovulujete a máte nepravidelnou menstruaci, případně nemenstruujete vůbec

•    Přípravek GONAL-f je obvykle podáván denně.

•    Máte-li nepravidelnou menstruaci, začněte přípravek GONAL-f používat během prvních 7 dnů menstruačního cyklu. Pokud nemenstruujete vůbec, můžete ho začít používat kterýkoli den, kdy se Vám to bude hodit.

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 75 až 150 IU (0,12 až 0,24 ml) denně.

•    Dávka přípravku GONAL-f Vám může být zvyšována vždy jednou za 7 nebo 14 dnů o 37,5 až 75 IU, dokud se u Vás neprojeví žádoucí odpověď.

•    Maximální denní dávka přípravku GONAL-f obvykle nebývá vyšší než 225 IU (0,36 ml).

•    Jakmile se u Vás projeví žádoucí odpověď, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody s použitím DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Nejlepší doba na pohlavní styk je v den injekce hCG a den poté.

Pokud u Vás lékař žádoucí odpověď nezaznamená do 4 týdnů, měl by být cyklus léčby přípravkem GONAL-f ukončen. V dalším léčebném cyklu Vám pak lékař bude podávat vyšší počáteční dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Bude-li odpověď Vašeho organismu naopak příliš silná, bude léčba ukončena a injekci hCG nedostanete (viz bod 2, syndrom OHSS). V dalším cyklu Vám bude lékař podávat nižší dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Jestliže neovulujete, nemenstruujete a byla Vám zjištěna velmi nízká hladina hormonů FSH a LH

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 75 až 150 IU (0,12 až 0,24 ml) podávaná společně se 75 IU (0,12 ml) lutropinu alfa.

•    Oba tyto léky budete používat denně po dobu až pěti týdnů.

•    Dávka přípravku GONAL-f Vám může být zvyšována vždy jednou za 7 nebo 14 dnů o 37,5 až 75 IU, dokud se u Vás neprojeví žádoucí odpověď.

•    Jakmile se u Vás projeví žádoucí odpověď, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody s použitím DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Nejlepší doba na pohlavní styk je v den injekce hCG a den poté. Jako alternativa může být provedena také nitroděložní inseminace vpravením spermatu do děložní dutiny.

Pokud u Vás lékař žádoucí odpověď nezaznamená do 5 týdnů, měl by být cyklus léčby přípravkem GONAL-f ukončen. V dalším léčebném cyklu Vám pak lékař bude podávat vyšší počáteční dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Bude-li odpověď Vašeho organismu naopak příliš silná, bude léčba ukončena a injekci hCG nedostanete (viz bod 2, syndrom OHSS). V dalším cyklu Vám bude lékař podávat nižší dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Je-li třeba, aby Vaše tělo vytvořilo několik vajíček k odběru před zákrokem asistované reprodukce

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 150 až 225 IU (0,24 až 0,36 ml) denně počínaje 2. nebo 3. dnem léčebného cyklu.

•    Dávku přípravku GONAL-fje možné podle Vaší odpovědi zvyšovat. Maximální denní dávka je 450 IU (0,72 ml).

•    V léčbě se pokračuje, dokud se vajíčka nevyvinou do požadovaného stadia. Obvykle to trvá asi 10 dnů, ale může to trvat od 5 do 20 dnů. Ke zjištění, kdy požadované stadium nastane, použije Váš lékař krevní testy a případně vyšetření ultrazvukem.

•    Až budou vajíčka připravená, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody rekombinace DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Vajíčka pak budou připravena k odebrání.

V ostatních případech je možné, že lékař nejprve přeruší ovulaci tím, že Vám podá agonistu nebo antagonistu hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH). S léčbou přípravkem GONAL-f se pak začíná přibližně dva týdny po zahájení podávání agonisty. Přípravek GONAL-f a agonista GnRH jsou podávány až do doby, než se folikuly rozvinou do požadovaného stadia. Například po dvou týdnech léčby agonistou GnRH je přípravek GONAL-f podáván po dobu 7 dnů v dávce od 150 do 225 IU. Poté je dávka upravena podle odpovědi vaječníků.

Muži

•    Obvyklá dávka přípravku GONAL-f je 150 IU (0,24 ml) podávaná společně s hCG.

•    Tyto dva léčivé přípravky budete používat třikrát týdně po dobu minimálně 4 měsíců.

•    Pokud u Vás lékař nezaznamená odpověď na léčbu do 4 měsíců, bude Vám moci navrhnout, abyste tyto dva přípravky používal po dobu dalších aspoň 18 měsíců.

Jestliže jste použil(a) více přípravku GONAL-f, než jste měl(a)

Účinek předávkování přípravkem GONAL-f není znám, lze však očekávat syndrom hyperstimulace ovarií (Ovarian Hyper-Stimulation Syndrome, OHSS), který je popsán v bodě 4. K syndromu OHSS však může dojít jen po současném podání hCG (viz bod 2, syndrom OHSS).

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek GONAL-f

Jestliže si přípravek GONAL-f zapomenete vzít, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jakmile to zjistíte, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

T-W r    V r    Vil    i i V6 1    V

Závažné nežádoucí účinky u žen

příbytkem hmotnosti, dýchacími potížemi a případně hromaděním tekutiny v břiše nebo v hrudníku. Takový nežádoucí účinek je méně častý (může se vyskytnout až u 1 ze 100 osob).

•    Vzácně mohou být se syndromem OHSS spojeny komplikace v podobě přetočení vaječníku nebo vzniku krevní sraženiny (může se vyskytnout až u 1 z 1 000 osob).

•    Ve velmi vzácných případech se mohou objevit komplikace spojené se vznikem krevních sraženin (tzv. tromboembolické příhody) nezávisle na syndromu OHSS (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob). Ty pak mohou způsobovat například bolest na hrudi, dušnost, mozkovou cévní příhodu nebo srdeční infarkt (viz též bod 2 „Problémy se srážlivostí krve“).

r~W r    v r    Vil    r r v» IV    V O

Závažné nežádoucí účinky u zen a muzu

•    Alergické reakce, například vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje s dýchacími potížemi, mohou být někdy závažné. Takový nežádoucí účinek je velmi vzácný (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob).

Zpozorujete-li jakýkoli z výše uvedených nežádoucích účinku, obraťte se ihned na sveho lekaře,

který Vás možná požádá, abyste přestal(a) přípravek GONAL-f používat.

Další nežádoucí účinky u žen

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):

•    Váčky s tekutinou na vaječnících (cysty na vaječníku)

•    Bolest hlavy

•    Místní reakce v místě vpichu, např. bolest, zarudnutí, vznik krevní podlitiny, otok nebo podráždění

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

•    Bolest břicha

•    Nevolnost, zvracení, průjem, křeče v břiše a nadýmání

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob):

•    Mohou se projevit alergické reakce, např. vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje v kombinaci s dýchacími potížemi. Někdy mohou být tyto reakce závažné.

•    Může se Vám    zhoršit astma.

Další nežádoucí účinky u mužů

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):

•    Místní reakce v místě vpichu, např. bolest, zarudnutí, vznik krevní podlitiny, otok nebo podráždění

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

•    Otékání žil nad varlaty nebo za nimi (variokéla).

•    Zvětšení prsních žláz, akné nebo přibývání na váze.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob):

•    Mohou se projevit alergické reakce, např. vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje v kombinaci s dýchacími potížemi. Někdy mohou být tyto reakce závažné.

•    Může se Vám zhoršit astma.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek GONAL-f uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku zásobní vložky nebo na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C). Chraňte před mrazem.

Během doby použitelnosti může být tento přípravek uchováván při teplotě do 25 °C po dobu až 3 měsíců bez opětovného uchovávání v chladničce. Pokud není po 3 měsících spotřebován, musí být zlikvidován.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte GONAL-f, pokud si všimnete viditelných známek snížení jakosti, obsahuje-li roztok nějaké částečky nebo není-li čirý.

Na předplněné pero GONAL-f si poznamenejte datum prvního použití předplněného pera.

•    Po otevření může být pero skladováno maximálně 28 dnů mimo chladničku (při teplotě do 25 °C včetně).

•    Po uplynutí 28 dnů případný zbytek přípravku v předplněném peru už nepoužívejte.

Případný nespotřebovaný roztok je třeba na konci léčby zlikvidovat.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek GONAL-f obsahuje

•    Léčivou látkou je follitropinum alfa.

•    Jeden mililitr tekutiny obsahuje 600 IU (44 mikrogramů) folitropinu alfa. Předplněné pero s vícedávkovým zásobníkem dodává 300 IU (22 mikrogramů) v 0,5 ml.

•    Dalšími složkami jsou poloxamer 188, sacharóza, methionin, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, m-kresol, koncentrovaná kyselina fosforečná, hydroxid sodný a voda na injekci.

Jak přípravek GONAL-f vypadá a co obsahuje toto balení

•    GONAL-f se dodává ve formě čiré bezbarvé tekutiny pro injekční podání pomocí předplněného pera.

•    Dodává se v balení s 1 předplněným perem a 8 jehlami na jedno použití.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Serono Europe Ltd., 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Velká Británie

Výrobce

Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, I-70026 Modugno (Bari), Itálie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci

Belgie/Belgique/Belgien

MERCK NV/SA Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Lietuva

Merck Serono UAB Tel: +370 37320603

Btarapna

„MepK EtarapHa“ EAfl Tea.: +359 24461 111

Luxembourg/Luxemburg

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika

Merck spol.s.r.o Tel. +420 272084211

Magyarország

Merck Kft.

Tel: +36-1-463-8100

Danmark

Merck A/S Tlf: +45 35253550

Malta

Cherubino Ltd

Tel: +356-21-343270/1/2/3/4

Deutschland

Merck Serono GmbH Tel: +49-6151-6285-0

Nederland

Merck BV

Tel: +31-20-6582800

Eesti

Merck Serono OU Tel: +372 682 5882

Norge

Merck Serono Norge Tlf: +47 67 90 35 90

EXláda Merck A.E.

TqA,: +30-210-61 65 100

Osterreich

Merck GesmbH. Tel: +43 1 57600-0

Espaňa

Merck S.L.

Línea de Information: 900 200 400 Tel: +34-91-745 44 00

Polska

Merck Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 53 59 700

France

Merck Serono s.a.s.

Tél.: +33-4-72 78 25 25 Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal

Merck, s.a.

Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska

Merck d.o.o,

Tel: +385 1 4864 111

Románia

MERCK d.o.o., Slovenia Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Merck Serono Ltd, United Kingdom Tel: +44-20 8818 7200

Slovenija

MERCK d.o.o.

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Icepharma hf Tel: + 354 540 8000

Slovenská republika

Merck spol. s r.o.

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Suomi/Finland

Merck Oy


Puh/Tel: +358-9-8678 700


Merck Serono S.p.A. Tel: +39-06-70 38 41

Kúrcpog

Xp. r. nanaiorZou AtS Tni.: +357 22490305


Sverige

Merck AB

Tel: +46-8-562 445 00


Latvija

Merck Serono SIA Tel: +371 67152500


United Kingdom

Merck Serono Ltd Tel: +44-20 8818 7200


Tato příbalová informace byla naposledy revidována <{MM.RRRR}>

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

GONAL-f předplněné pero 300 IU/0,5 ml

Návod k použití Obsah

1.    Jak používat předplněné pero GONAL f

2.    Jak používat Váš léčebný deník pro předplněné pero GONAL-f

3.    Než začnete předplněné pero používat

4.    Příprava Vašeho předplněného pera Gonal-f pro injekci

5.    Nastavení dávky předepsané Vaším lékařem

6.    Aplikace dávky

7.    Po injekci

8.    Léčebný deník pro předplněné pero Gonal-f (viz tabulka na konci)

Varování: Přečtěte si prosím tento návod k použití před použitím svého předplněného pera Gonal-f. Dodržujte přesně postup, protože se může lišit od Vaší předchozí zkušenosti.

1.


Jak používat předplněné pero GONAL f

Pero nesdílejte. Pero je určeno pouze pro podkožní podání.

Čísla v okénku pro informaci o dávce jsou uvedena v mezinárodních jednotkách nebo IU. Váš lékař Vám řekne, kolik mezinárodních jednotek přípravku si budete denně aplikovat.


Čísla uvedená v okénku pro informaci o dávce Vám pomohou: a. Navolit svou předepsanou dávku.b. Ověřit úplnou aplikaci inj ekce.

c.


Odečíst zbývající dávku, která má být aplikována pomocí druhého pera.

Aplikujte si injekci ve stejnou dobu každý den. Příklad:

Váš lékař/lékárník Vám řekne, kolik per potřebujete pro dokončení své léčby.

2. Jak používat svůj léčebný deník pro předplněné pero GONAL-f 7 8

•    Potvrďte, že jste si aplikoval(a) celou injekci (7) nebo zaznamenejte číslo uvedené v okénku pro informaci o dávce, pokud je jiné než „0“ (8).

•    Je-li třeba, aplikujte injekci pomocí druhého pera s nastavením zbývající dávky uvedené v části „množství zobrazené po injekci“ (8).

• Zaznamenejte tuto zbývající dávku v části „množství nastavené pro injekci“ v dalším řádku (6).

UPOZORNĚNÍ:

Používání Vašeho léčebného deníku pro záznam denní(ch) injekce(í) Vám umožní každý den ověřit, že jste aplikoval(a) celou předepsanou dávku.


Příklad léčebného deníku:

1

2

3

4

5

6

7

8

Číslo

léčebného dne

Datum

Čas

Objem pera

Předepsaná

Okénko pro informaci o dávce

300 IU/0,5 ml

dávka

Množství nastavené pro injekci

Množství zobrazené po injekci

f

#1

10/06

07:00

300 IU

125

125

pokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí nového pera

#2

11/06

07:00

300 IU

125

125

pokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí nového pera

#3

12/06/

07:00

300 IU

125

125

Dpokud je „0“, injekce je úplná

—I pokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství.75..pomocí nového pera

#3

12/06

07:00

300 IU

není

použitelné

75

pokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí nového pera


Poznámka. Maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 300 IU je 300 IU; maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 450 IU je 450 IU; maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 900 IU je 450 IU.

3. Než začnete předplněné pero Gonal-f používat 9


4. Příprava Vašeho předplněného pera Gonal-f pro injekci

Sejměte víčko pera Ověřte, že je okénko pro informaci o dávce nastaveno na „0“.


4.1.

4.2.

4.3. Připravte si svou injekční jehlu

•    Vezměte si novou jehlu - používejte pouze dodávané jehly na „jedno použití“.

•    Vněj ší víčko j ehly pevně uchopte.

•    Zkontrolujte, zda není snímací těsnění na vnějším víčku jehly poškozené nebo uvolněné.

Příklad špatného utěsnění


• Připravte si vše, co potřebujete a položte to na rovný povrch:

5.    Konektor jehly se závitem

9.    Vnitřní kryt jehly


10.    Vnější víčko jehly

11.    Tampony napuštěné

alkoholem

12.    Nádobka na ostré

předměty


1.    Tlačítko pro nastavení

dávky

2.    Okénko pro informaci o

dávce

3.    Plunžrový píst

4.    Držák nádržky


6.    Víčko pera

7.    Snímací těsnící poutko

8.    Snímací jehla


Příklad dobrého utěsnění

Sejměte snímací těsnění.


UPOZORNĚNÍ:

Pokud je snímací těsnění poškozené nebo uvolněné, jehlu nepoužívejte. Vyhoďte ji do nádobky na ostré předměty. Vezměte si novou jehlu.
4.4. Nasaďte jehlu

•    Hrot předplněného pera GONAL-f se závitem zašroubujte na vnější víčko jehly, dokud neucítíte mírný odpor.

Varování: Nenasazujte jehlu příliš pevně; mohlo by být obtížné jehlu po injekci sejmout.

•    Sejměte vnější víčko jehly tak, že jej jemně vytáhnete.

Položte jej stranou pro pozdější použití.

•    Držte předplněné pero GONAL-f s jehlou směřující vzhůru.

•    Opatrně sejměte a vyhoďte zelený vnitří kryt.

4.5. Pozorně sledujte hrot jehly, dokud se neobjeví malé kapičky tekutiny • Pokud uvidíte malé kapičky tekutiny,, přejděte na část 5:

Nastavení dávky předepsané Vaším lékařem.

Varování:

Kapičky sledujte POUZE při PRVNÍM použití nového

předplněného pera GONAL-f, aby se odstranil vzduch ze systému.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud při prvním použití nového pera neuvidíte malé kapičky tekutiny na nebo v blízkosti hrotu jehly, musíte provést kroky na další stránce.


Pokud při prvním použití nového pera neuvidíte malé kapičky tekutiny na nebo v blízkosti hrotu jehly:

Opatrně otáčejte tlačítkem pro nastavení dávky ve směru hodinových ručiček, až se na okénku pro informaci o dávce objeví údaj 25. Jestliže tuto polohu přejdete, můžete otáčet tlačítkem pro nastavení dávky zpět až k údaji 25.

2.    Držte pero s jehlou směřující vzhůru.

3.    Prstem j emně poklepejte na držák nádržky.

4.    Stiskněte tlačítko pro nastavení dávky tak daleko, jak jen to je možné. Na špičce jehly se objeví malá kapka tekutiny.

5.    Ověřte, že je okénko pro informaci o dávce nastaveno na „0".

6. Přejděte na část 5: Nastavení dávky předepsané Vaším lékařem.


5. Nastavení dávky předepsané Vaším lékařem

5.1. Pero obsahuje 300 IU follitropinu alfa.

• Maximální jednotlivá dávka pro pero o objemu 300 IU je 300 IU a nejmenší nastavení pro jednotlivou dávku je 12,5 IU.

5.2. Otáčejte tlačítkem pro nastavení dávky, dokud se neobjeví požadovaná dávka v okénku pro

Otáčejte tlačítkem pro nastavení dávky dozadu pro opravu dávky


informaci o dávce.

Otáčejte tlačítkem pro nastavení dávky dopředu pro navolení dávky

5.3.


Nastavte dávku, kterou Vám předepsal Váš lékař (v zobrazeném příkladu to činí 50 IU).


Varování: Zkontrolujte, že okénko pro informace o dávce, zobrazuje Vaši úplnou předepsanou dávku před přechodem na další krok.


6. Aplikace dávky


6.1.


Zvolte místo pro aplikaci dávky podle doporučení lékaře nebo zdravotní sestry pro podání injekce.

Pro minimalizaci podráždění kůže zvolte každý den jiné místo pro podání injekce.\

i


6.2.

6.3.

6.4.


Očistěte kůži pomocí tamponu navlhčeného v alkoholu.

Ověřte ještě jednou, že okénko pro informaci o dávce ukazuje správnou dávku. Aplikujte dávku podle pokynů svého lékaře nebo zdravotní sestry.

•    Pomalu zatlačte celou j ehlu do kůže (1).

•    Stiskněte dávkovači tlačítko, jak nejvíce to půjde a přidržte jej pro dokončení celé injekce.


Držte dávkovací tlačítko minimálně 5 sekund pro zajištění podání celé dávky (2). Čím větší je dávka, tím delší je doba injekce.

Číslo dávky uvedené v okénku pro informaci o dávce se vrátí na 0.•    Po minimálně 5 sekundách vytáhněte jehlu z kůže a mějte stále tlačítko pro nastavení dávky stlačené (3).

•    Uvolněte tlačítko pro nastavení dávky.Varování: Vždy se ujistěte, že použijete pro každou injekci novou jehlu.


7. Po injekci


7.1. Ověřte, že jste podali celou injekci.

• Ověřte, že je okénko pro informaci o dávce nastaveno na „0".Varování: Jestliže okénko pro informaci o dávce zobrazuje číslo vyšší než 0, je předplněné pero GONAL-f prázdné a nebyla podána celá předepsaná dávka.

7.2. Dokončení částečné injekce (pouze je-li potřeba).

• Okénko pro informaci o dávce bude uvádět chybějící množství, které si musíte aplikovat pomocí nového pera.•    Opakujte část 3 („Než začnete své předplněné pero GONAL-f používat“) až část 4 („Příprava Vašeho předplněného pera Gonal-f pro injekci“) s druhým perem.

•    Nastavte dávku na chybějící množství, které jste zaznamenal(a) v léčebném deníku nebo číslo, které je stále zobrazeno v okénku pro informaci o dávce Vašeho předchozího pera a aplikujte injekci.


7.3. Sejmutí jehly po každé injekci.

•    Položte vněj ší víčko j ehly na rovný povrch.

•    Držte předplněné pero GONAL-f pevně jednou rukou a nasuňte jehlu do vnějšího víčka jehly.

•    Pokračujte zatlačením jehly ve víčku proti pevnému povrchu, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ („click“).• Uchopte vněj ší víčko j ehly a odšroubujte jehlu proti směru hodinových ručiček.

Použitou jehlu bezpečně zlikvidujte.
•    Nikdy nepoužívejte jehlu opakovaně. Nikdy jehly nesdílejte.

•    Nasaďte znovu víčko pera.7.4. Uchovávání předplněného pera GONAL-f


UPOZORNĚNÍ:

Nikdy neuchovávejte pero s nasazenou jehlou.

Vždy sejměte jehlu z předplněného pera GONAL-fpřed nasazením víčka pera.


• Když je pero prázdné, zeptejte se svého lékárníka, jak ho zlikvidovat.

Varování: Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

8. Léčebný deník pro předplněné pero GONAL-f

1

Léčba

Den

Počet

2

Datum

3

Čas

4

Objem pera

300 IU/0,5 ml

5

Předepsaná

dávka

6 7 8

Okénko pro informaci o dávce

Množství nastavené pro injekci

Množství zobrazené po injekci

XJM

/

300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera-

/

300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

Poznámka: Maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 300 IU je 300 IU; maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 450 IU je 450 IU; maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 900 IU je 450 IU.

Tento Návod k požití byl naposledy revidován:

Příbalová informace: informace pro uživatele

GONAL-f 450 IU/0,75 ml (33 mikrogramů/0,75 ml) injekční roztok v předplněném peru

Follitropinum alfa

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek GONAL-f a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GONAL-f používat

3.    Jak se přípravek GONAL-f používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek GONAL-f uchovávat

6.    Obsah balení a další informace Návod k použití

1. Co je přípravek GONAL-F a k čemu se používá

Co je přípravek GONAL-f?

GONAL-f obsahuje lék s názvem folitropin alfa. Folitropin alfa je jedním z typů tzv. hormonů

stimulujících folikuly (FSH), které patří do skupiny hormonů nazývaných gonadotropiny.

Gonadotropiny se podílejí na rozmnožování a plodnosti.

K čemu se přípravek GONAL-f používá

U dospělých žen se GONAL-f používá:

•    k podpoře uvolnění vajíčka z vaječníku (tzv. ovulace) u žen, které nemohou ovulovat a které neodpovídají na léčbu lékem zvaným klomifen citrát,

•    společně s dalším lékem, tzv. lutropinem alfa (luteinizační hormon, LH) k podpoře uvolnění vajíčka z vaječníku (tzv. ovulace) u žen, které neovulují, protože jejich tělo vytváří pouze velmi malé množství gonadotropinů (FSH a LH),

•    k vyvolání tvorby vícečetných folikulů (tedy více vajíček) u žen podstupujících asistovanou reprodukci (proceduru, která Vám může pomoci otěhotnět), jako např. in vitro fertilizaci, intra-fallopický přenos gamet nebo intra-fallopický přenos zygot.

U dospělých mužů se GONAL-f používá:

•    společně s dalším lékem, lidským choriovým gonadotropinem (hCG), k vyvolání tvorby spermatu u mužů, kteří trpí neplodností z důvodu nízké hladiny některých hormonů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GONAL-f používat

Před zahájením léčby by měla být vyšetřena neplodnost Vaše a Vašeho partnera lékařem se zkušenostmi s léčbou neplodnosti.

Neužívejte přípravek GONAL-f

•    jestliže jste alergický(á) na hormon stimulující folikuly nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

•    jestliže máte nádor mozku v částech nazývaných hypotalamus a hypofýza,

•    jste-li žena:

-    máte-li zvětšené vaječníky nebo váčky s tekutinou na vaječnících (cysty na vaječníku) neznámého původu,

-    trpíte-li nevysvětleným krvácením z vagíny,

-    máte-li rakovinu vaječníků, dělohy nebo prsu,

-    trpíte-li onemocněním, které obvykle brání normálnímu otěhotnění, např. tzv. ovariálním selháním (předčasnou menopauzou) nebo deformací reprodukčních orgánů,

•    jste-li muž:

-    trpíte-li poškozením varlat, které nelze vyléčit.

Pokud se Vás některý z výše popsaných stavů týká, GONAL-f neužívejte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek používat.

Upozornění a opatření

Porfýrie

Pokud trpíte porfýrií (neschopnost rozkládat porfyriny, onemocnění, které se může přenášet z rodičů na děti) nebo se porfýrie vyskytuje ve Vaší rodině, měl/a byste o tom informovat lékaře, než s léčbou začnete.

Lékaře informujte ihned, jestliže:

•    Vaše pokožka začne slábnout a začnou se na ní snadno tvořit puchýře, zvláště v místech, která jsou často vystavena slunečnímu světlu, a/nebo

•    Vás bude bolet žaludek nebo končetiny.

V těchto případech Vám může lékař doporučit ukončení léčby.

Syndrom ovariální hyperstimulace (OHSS)

U žen tento lék zvyšuje riziko rozvoje OHSS. To je stav, kdy se folikuly rozvinou příliš a stanou se z nich velké cysty. Budete-li trpět bolestí podbřišku, rychle přibývat na váze, bude-li Vám špatně nebo budete zvracet, případně budete-li mít dýchací potíže, řekněte o tom ihned svému lékaři, který Vás pak možná požádá, abyste lék přestala používat (viz bod 4).

Pokud však nemáte ovulaci a pokud se dodržují doporučené dávky a režim podávání, je syndrom OHSS málo pravděpodobný. Léčba přípravkem GONAL-f zřídka způsobuje závažný syndrom OHSS, pokud není podán lék používaný k vyvolání finálního dozrání folikulů (obsahující lidský choriový gonadotropin, hCG). Pokud se u Vás syndrom OHSS projeví, je možné, že Vám lékař v průběhu daného cyklu léčby nebude podávat hormon hCG a požádá Vás, abyste se po dobu aspoň čtyř dnů zdržela pohlavního styku nebo používala některou z bariérových metod antikoncepce.

Vícečetné těhotenství

Při užívání přípravku GONAL-f máte vyšší riziko, že otěhotníte s více než jedním plodem zároveň (tzv. vícečetné těhotenství, obvykle se jedná o dvojčata), než kdyby bylo dítě počato přirozeně.

S vícečetným těhotenstvím mohou být spojeny zdravotní komplikace pro Vás nebo pro Vaše děti. Riziko vícečetného těhotenství můžete snížit užíváním správné dávky přípravku GONAL-f ve správnou dobu. Míra rizika vícečetného těhotenství při podstupování asistované reprodukce závisí na věku, kvalitě a počtu umístěných oplodněných vajíček nebo embryí.

Potrat

Při podstupování asistované reprodukce nebo stimulace vaječníků, aby produkovaly vajíčka, je pravděpodobnost ztráty těhotenství (potratu) vyšší než u průměrných žen.

Problémy se srážlivostí krve (tromboembolické příhody)

Jestliže jste někdy v minulosti nebo nedávno trpěla krevními sraženinami v nohou nebo plicích nebo jste prodělala srdeční infarkt či mozkovou cévní příhodu, případně těmito onemocněními trpěl někdo z Vaší rodiny, může být riziko, že se u Vás takové problémy během léčby přípravkem GONAL-f projeví nebo zhorší, vyšší.

Muži se zvýšenou hladinou FSH v krvi

U mužů může být zvýšená hladina FSH v krvi známkou poškození varlat. V takových případech obvykle není GONAL-f účinný. Rozhodne-li se u Vás lékař léčbu přípravkem GONAL-f vyzkoušet, může Vás v rámci sledování léčby požádat o poskytnutí semene na testy 4 až 6 měsíců po zahájení léčby.

Děti

GONAL-f není indikován pro použití u dětí.

Další léčivé přípravky a přípravek GONAL-f

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

•    Užíváte-li GONAL-f s dalšími léky, které podporují ovulaci (např. hCG nebo klomifen citrát), může to zvyšovat odpověď folikulů na léčbu.

•    Užíváte-li GONAL-f ve stejnou dobu jako tzv. agonistu nebo antagonistu hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH), což jsou léky, které snižují hladinu pohlavních hormonů a zabraňují ovulaci, je možné, že budete k vytváření folikulů muset používat vyšší dávku přípravku GONAL-f.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, přípravek GONAL-f neužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by tento léčivý přípravek měl nějaký vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku GONAL-f

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. je v podstatě „bez

sodíku“.

3. Jak se přípravek GONAL-f používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

•    GONAL-f je určen k podávání pomocí injekce těsně pod kůži (tzv. podkožní podávání). Po

přípravě musí být přípravek GONAL-f podán okamžitě.

•    První injekci přípravku GONAL-f byste měl/a dostat pod dohledem lékaře.

•    Lékař nebo zdravotní sestra Vám ukážou, jak používat předplněné pero GONAL-f k podávání injekcí.

•    Pokud si budete přípravek GONAL-f aplikovat sama/sám, přečtěte si pozorně pokyny na konci této příbalové informace v části „Návod k použití” a řiďte se jimi.

Kolik přípravku používat

O tom, kolik léčivých přípravků a jak často budete používat, rozhodne Váš lékař. Níže popisované dávky jsou uváděny v mezinárodních jednotkách (IU) a v mililitrech (ml).

Ženy

Jestliže neovulujete a máte nepravidelnou menstruaci, případně nemenstruujete vůbec

•    Přípravek GONAL-f je obvykle podáván denně.

•    Máte-li nepravidelnou menstruaci, začněte přípravek GONAL-f používat během prvních 7 dnů menstruačního cyklu. Pokud nemenstruujete vůbec, můžete ho začít používat kterýkoli den, kdy se Vám to bude hodit.

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 75 až 150 IU (0,12 až 0,24 ml) denně.

•    Dávka přípravku GONAL-f Vám může být zvyšována vždy jednou za 7 nebo 14 dnů o 37,5 až 75 IU, dokud se u Vás neprojeví žádoucí odpověď.

•    Maximální denní dávka přípravku GONAL-f obvykle nebývá vyšší než 225 IU (0,36 ml).

•    Jakmile se u Vás projeví žádoucí odpověď, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody s použitím DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Nejlepší doba na pohlavní styk je v den injekce hCG a den poté.

Pokud u Vás lékař žádoucí odpověď nezaznamená do 4 týdnů, měl by být cyklus léčby přípravkem GONAL-f ukončen. V dalším léčebném cyklu Vám pak lékař bude podávat vyšší počáteční dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Bude-li odpověď Vašeho organismu naopak příliš silná, bude léčba ukončena a injekci hCG nedostanete (viz bod 2, syndrom OHSS). V dalším cyklu Vám bude lékař podávat nižší dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Jestliže neovulujete, nemenstruujete a byla Vám zjištěna velmi nízká hladina hormonů FSH a LH

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 75 až 150 IU (0,12 až 0,24 ml) podávaná společně se 75 IU (0,12 ml) lutropinu alfa.

•    Oba tyto léky budete používat denně po dobu až pěti týdnů.

•    Dávka přípravku GONAL-f Vám může být zvyšována vždy jednou za 7 nebo 14 dnů o 37,5 až 75 IU, dokud se u Vás neprojeví žádoucí odpověď.

•    Jakmile se u Vás projeví žádoucí odpověď, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody s použitím DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Nejlepší doba na pohlavní styk je v den injekce hCG a den poté. Jako alternativa může být provedena také nitroděložní inseminace vpravením spermatu do děložní dutiny.

Pokud u Vás lékař žádoucí odpověď nezaznamená do 5 týdnů, měl by být cyklus léčby přípravkem GONAL-f ukončen. V dalším léčebném cyklu Vám pak lékař bude podávat vyšší počáteční dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Bude-li odpověď Vašeho organismu naopak příliš silná, bude léčba ukončena a injekci hCG nedostanete (viz bod 2, syndrom OHSS). V dalším cyklu Vám bude lékař podávat nižší dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Je-li třeba, aby Vaše tělo vytvořilo několik vajíček k odběru před zákrokem asistované reprodukce

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 150 až 225 IU (0,24 až 0,36 ml) denně počínaje 2. nebo 3. dnem léčebného cyklu.

•    Dávku přípravku GONAL-fje možné podle Vaší odpovědi zvyšovat. Maximální denní dávka je 450 IU (0,72 ml).

•    V léčbě se pokračuje, dokud se vajíčka nevyvinou do požadovaného stadia. Obvykle to trvá asi 10 dnů, ale může to trvat od 5 do 20 dnů. Ke zjištění, kdy požadované stadium nastane, použije Váš lékař krevní testy a případně vyšetření ultrazvukem.

•    Až budou vajíčka připravená, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody rekombinace DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Vajíčka pak budou připravena k odebrání.

V ostatních případech je možné, že lékař nejprve přeruší ovulaci tím, že Vám podá agonistu nebo antagonistu hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH). S léčbou přípravkem GONAL-f se pak začíná přibližně dva týdny po zahájení podávání agonisty. Přípravek GONAL-f a agonista GnRH jsou podávány až do doby, než se folikuly rozvinou do požadovaného stadia. Například po dvou týdnech léčby agonistou GnRH je přípravek GONAL-f podáván po dobu 7 dnů v dávce od 150 do 225 IU. Poté je dávka upravena podle odpovědi vaječníků.

Muži

•    Obvyklá dávka přípravku GONAL-f je 150 IU (0,24 ml) podávaná společně s hCG.

•    Tyto dva léčivé přípravky budete používat třikrát týdně po dobu minimálně 4 měsíců.

•    Pokud u Vás lékař nezaznamená odpověď na léčbu do 4 měsíců, bude Vám moci navrhnout, abyste tyto dva přípravky používal po dobu dalších aspoň 18 měsíců.

Jestliže jste použil(a) více přípravku GONAL-f, než jste měl(a)

Účinek předávkování přípravkem GONAL-f není znám, lze však očekávat syndrom hyperstimulace ovarií (Ovarian Hyper-Stimulation Syndrome, OHSS), který je popsán v bodě 4. K syndromu OHSS však může dojít jen po současném podání hCG (viz bod 2, syndrom OHSS).

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek GONAL-f

Jestliže si přípravek GONAL-f zapomenete vzít, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jakmile to zjistíte, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

T-W r    V r    Vil    i i V10 1    V

Závažné nežádoucí účinky u žen

příbytkem hmotnosti, dýchacími potížemi a případně hromaděním tekutiny v břiše nebo v hrudníku. Takový nežádoucí účinek je méně častý (může se vyskytnout až u 1 ze 100 osob).

•    Vzácně mohou být se syndromem OHSS spojeny komplikace v podobě přetočení vaječníku nebo vzniku krevní sraženiny (může se vyskytnout až u 1 z 1 000 osob).

•    Ve velmi vzácných případech se mohou objevit komplikace spojené se vznikem krevních sraženin (tzv. tromboembolické příhody) nezávisle na syndromu OHSS (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob). Ty pak mohou způsobovat například bolest na hrudi, dušnost, mozkovou cévní příhodu nebo srdeční infarkt (viz též bod 2 „Problémy se srážlivostí krve“).

r~W r    v r    Vil    r r v» IV    V O

Závažné nežádoucí účinky u zen a muzu

•    Alergické reakce, například vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje s dýchacími potížemi, mohou být někdy závažné. Takový nežádoucí účinek je velmi vzácný (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob).

Zpozorujete-li jakýkoli z výše uvedených nežádoucích účinku, obraťte se ihned na sveho lekaře,

který Vás možná požádá, abyste přestal(a) přípravek GONAL-f používat.

Další nežádoucí účinky u žen

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):

•    Váčky s tekutinou na vaječnících (cysty na vaječníku)

•    Bolest hlavy

•    Místní reakce v místě vpichu, např. bolest, zarudnutí, vznik krevní podlitiny, otok nebo podráždění

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

•    Bolest břicha

•    Nevolnost, zvracení, průjem, křeče v břiše a nadýmání

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob):

•    Mohou se projevit alergické reakce, např. vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje v kombinaci s dýchacími potížemi. Někdy mohou být tyto reakce závažné.

•    Může se Vám zhoršit astma.

Další nežádoucí účinky u mužu

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):

•    Místní reakce v místě vpichu, např. bolest, zarudnutí, vznik krevní podlitiny, otok nebo podráždění

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

•    Otékání žil nad varlaty nebo za nimi (variokéla).

•    Zvětšení prsních žláz, akné nebo přibývání na váze.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob):

•    Mohou se projevit alergické reakce, např. vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje v kombinaci s dýchacími potížemi. Někdy mohou být tyto reakce závažné.

•    Může se Vám zhoršit astma.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek GONAL-f uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku zásobní vložky nebo na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C). Chraňte před mrazem.

Během doby použitelnosti může být tento přípravek uchováván při teplotě do 25 °C po dobu až 3 měsíců bez opětovného uchovávání v chladničce. Pokud není po 3 měsících spotřebován, musí být zlikvidován.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte GONAL-f, pokud si všimnete viditelných známek snížení jakosti, obsahuje-li roztok nějaké částečky nebo není-li čirý.

Na předplněné pero GONAL-f si poznamenejte datum prvního použití předplněného pera.

•    Po otevření může být pero skladováno maximálně 28 dnů mimo chladničku (při teplotě do 25 °C včetně).

•    Po uplynutí 28 dnů případný zbytek přípravku v předplněném peru už nepoužívejte.

Případný nespotřebovaný roztok je třeba na konci léčby zlikvidovat.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek GONAL-f obsahuje

•    Léčivou látkou je follitropinum alfa.

•    Jeden mililitr tekutiny obsahuje 600 IU (44 mikrogramů) folitropinu alfa. Předplněné pero s vícedávkovým zásobníkem dodává 450 IU (33 mikrogramů) v 0,75 ml.

•    Dalšími složkami jsou poloxamer 188, sacharóza, methionin, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, m-kresol, koncentrovaná kyselina fosforečná, hydroxid sodný a voda na injekci.

Jak přípravek GONAL-f vypadá a co obsahuje toto balení

•    GONAL-f se dodává ve formě čiré bezbarvé tekutiny pro injekční podání pomocí předplněného pera.

•    Dodává se v balení s 1 předplněným perem a 12 jehlami na jedno použití.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Serono Europe Ltd., 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Velká Británie

Výrobce

Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, I-70026 Modugno (Bari), Itálie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci

Belgie/Belgique/Belgien

MERCK NV/SA Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Lietuva

Merck Serono UAB Tel: +370 37320603

Btarapna

„MepK EtarapHa“ EAfl Tea.: +359 24461 111

Luxembourg/Luxemburg

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika

Merck spol.s.r.o Tel. +420 272084211

Magyarország

Merck Kft.

Tel: +36-1-463-8100

Danmark

Merck A/S Tlf: +45 35253550

Malta

Cherubino Ltd

Tel: +356-21-343270/1/2/3/4

Deutschland

Merck Serono GmbH Tel: +49-6151-6285-0

Nederland

Merck BV

Tel: +31-20-6582800

Eesti

Merck Serono OU Tel: +372 682 5882

Norge

Merck Serono Norge Tlf: +47 67 90 35 90

EXláda Merck A.E.

TqA,: +30-210-61 65 100

Osterreich

Merck GesmbH. Tel: +43 1 57600-0

Espaňa

Merck S.L.

Línea de Information: 900 200 400 Tel: +34-91-745 44 00

Polska

Merck Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 53 59 700

France

Merck Serono s.a.s.

Tél.: +33-4-72 78 25 25 Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal

Merck, s.a.

Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska

Merck d.o.o,

Tel: +385 1 4864 111

Románia

MERCK d.o.o., Slovenia Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Merck Serono Ltd, United Kingdom Tel: +44-20 8818 7200

Slovenija

MERCK d.o.o.

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Icepharma hf Tel: + 354 540 8000

Slovenská republika

Merck spol. s r.o.

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Suomi/Finland

Merck Oy


Puh/Tel: +358-9-8678 700


Merck Serono S.p.A. Tel: +39-06-70 38 41

Kúrcpog

Xp. r. nanaiorZou AtS Tni.: +357 22490305


Sverige

Merck AB

Tel: +46-8-562 445 00


Latvija

Merck Serono SIA Tel: +371 67152500


United Kingdom

Merck Serono Ltd Tel: +44-20 8818 7200


Tato příbalová informace byla naposledy revidována <{MM.RRRR}>

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

GONAL-f předplněné pero 450 IU/0,75 ml

Návod k použití Obsah

1.    Jak používat předplněné pero GONAL f

2.    Jak používat Váš léčebný deník pro předplněné pero GONAL-f

3.    Než začnete předplněné pero používat

4.    Příprava Vašeho předplněného pera Gonal-f pro injekci

5.    Nastavení dávky předepsané Vaším lékařem

6.    Aplikace dávky

7.    Po injekci

8.    Léčebný deník pro předplněné pero Gonal-f (viz tabulka na konci)

Varování: Přečtěte si prosím tento návod k použití před použitím svého předplněného pera Gonal-f. Dodržujte přesně postup, protože se může lišit od Vaší předchozí zkušenosti.

1.


Jak používat předplněné pero GONAL f

Pero nesdílejte. Pero je určeno pouze pro podkožní podání.

Čísla v okénku pro informaci o dávce jsou uvedena v mezinárodních jednotkách nebo IU. Váš lékař Vám řekne, kolik mezinárodních jednotek přípravku si budete denně aplikovat.


Čísla uvedená v okénku pro informaci o dávce Vám pomohou: a. Navolit svou předepsanou dávku.b. Ověřit úplnou aplikaci inj ekce.

c.


Odečíst zbývající dávku, která má být aplikována pomocí druhého pera.

Aplikujte si injekci ve stejnou dobu každý den. Příklad:

Váš lékař/lékárník Vám řekne, kolik per potřebujete pro dokončení své léčby.

2. Jak používat svůj léčebný deník pro předplněné pero GONAL-f 11 12

•    Potvrďte, že jste si aplikoval(a) celou injekci (7) nebo zaznamenejte číslo uvedené v okénku pro informaci o dávce, pokud je jiné než „0“ (8).

•    Je-li třeba, aplikujte injekci pomocí druhého pera s nastavením zbývající dávky uvedené v části „množství zobrazené po injekci“ (8).

• Zaznamenejte tuto zbývající dávku v části „množství nastavené pro injekci“ v dalším řádku (6).

UPOZORNĚNÍ:

Používání Vašeho léčebného deníku pro záznam denní(ch) injekce(í) Vám umožní každý den ověřit, že jste aplikoval(a) celou předepsanou dávku.


Příklad léčebného deníku:

1

2

3

4

5

6

7

8

Číslo

léčebného dne

Datum

Čas

Objem pera

Předepsaná

Okénko pro informaci o dávce

450 IU/0,75 ml

dávka

Množství nastavené pro injekci

Množství zobrazené po injekci

f

#1

10/06

07:00

450 IU

175

175

pokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí nového pera

#2

11/06

07:00

450 IU

175

175

pokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí nového pera

#3

12/06/

07:00

450 IU

175

175

Dpokud je „0“, injekce je úplná

—I pokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství.75..pomocí nového pera

#3

12/06

07:00

450 IU

není

použitelné

75

pokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí nového pera


Poznámka. Maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 300 IU je 300 IU; maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 450 IU je 450 IU; maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 900 IU je 450 IU.

3. Než začnete předplněné pero Gonal-f používat 13


4. Příprava Vašeho předplněného pera Gonal-f pro injekci

Sejměte víčko pera Ověřte, že je okénko pro informaci o dávce nastaveno na „0“.


4.1.

4.2.

4.3. Připravte si svou injekční jehlu

•    Vezměte si novou jehlu - používejte pouze dodávané jehly na „jedno použití“.

•    Vněj ší víčko j ehly pevně uchopte.

•    Zkontrolujte, zda není snímací těsnění na vnějším víčku jehly poškozené nebo uvolněné:

Příklad špatného utěsnění


• Připravte si vše, co potřebujete a položte to na rovný povrch:

5.    Konektor jehly se závitem

9.    Vnitřní kryt jehly


10.    Vnější víčko jehly

11.    Tampony napuštěné

alkoholem

12.    Nádobka na ostré

předměty


1.    Tlačítko pro nastavení

dávky

2.    Okénko pro informaci o

dávce

3.    Plunžrový píst

4.    Držák nádržky


6.    Víčko pera

7.    Snímací těsnící poutko

8.    Snímací jehla


Příklad dobrého utěsnění

Sejměte snímací těsnění.


UPOZORNĚNÍ:

Pokud je snímací těsnění poškozené nebo uvolněné, jehlu nepoužívejte. Vyhoďte ji do nádobky na ostré předměty. Vezměte si novou jehlu.
4.4. Nasaďte jehlu

•    Hrot předplněného pera GONAL-f se závitem zašroubujte na vnější víčko jehly, dokud neucítíte mírný odpor.

Varování: Nenasazujte jehlu příliš pevně; mohlo by být obtížné jehlu po injekci sejmout.

•    Sejměte vnější víčko jehly tak, že jej jemně vytáhnete.

Položte jej stranou pro pozdější použití.

•    Držte předplněné pero GONAL-f s jehlou směřující vzhůru.

•    Opatrně sejměte a vyhoďte zelený vnitří kryt.

4.5. Pozorně sledujte hrot jehly, dokud se neobjeví malé kapičky tekutiny • Pokud uvidíte malé kapičky tekutiny, přejděte na část 5:

Nastavení dávky předepsané Vaším lékařem.

Varování:

Kapičky sledujte POUZE při PRVNÍM použití nového

předplněného pera GONAL-f, aby se odstranil vzduch ze systému.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud při prvním použití nového pera neuvidíte malé kapičky tekutiny na nebo v blízkosti hrotu jehly, musíte provést kroky na další stránce.


Pokud při prvním použití nového pera neuvidíte malé kapičky tekutiny na nebo v blízkosti hrotu jehly:

Opatrně otáčejte tlačítkem pro nastavení dávky ve směru hodinových ručiček, až se na okénku pro informaci o dávce objeví údaj 25. Jestliže tuto polohu přejdete, můžete otáčet tlačítkem pro nastavení dávky zpět až k údaji 25.

2.    Držte pero s jehlou směřující vzhůru.

3.    Prstem j emně poklepejte na držák nádržky.

4.    Stiskněte tlačítko pro nastavení dávky tak daleko, jak jen to je možné. Na špičce jehly se objeví malá kapka tekutiny.

5.    Ověřte, že je okénko pro informaci o dávce nastaveno na „0".

6. Přejděte na část 5: Nastavení dávky předepsané Vaším lékařem.


5. Nastavení dávky předepsané Vaším lékařem

5.1. Pero obsahuje 450 IU follitropinu alfa.

• Maximální jednotlivá dávka pro pero o objemu 450 IU je 450 IU a nejmenší nastavení pro jednotlivou dávku je 12,5 IU.

5.2. Otáčejte tlačítkem pro nastavení dávky, dokud se neobjeví požadovaná dávka v okénku pro

Otáčejte tlačítkem pro nastavení dávky dozadu pro opravu dávky


informaci o dávce.

Otáčejte tlačítkem pro nastavení dávky dopředu pro navolení dávky

5.3.

Nastavte dávku, kterou Vám předepsal Váš lékař (v zobrazeném příkladu to činí 50 IU).


Varování: Zkontrolujte, že okénko pro informace o dávce, zobrazuje Vaši úplnou předepsanou dávku před přechodem na další krok.

6. Aplikace dávky 14 15

Místo pro podání injel
• Když je pero prázdné, zeptejte se svého lékárníka, jak ho zlikvidovat.

Varování: Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

8. Léčebný deník pro předplněné pero GONAL-f

1

Léčba

Den

Počet

2

Datum

3

Čas

4

Objem pera

450 IU/ 0,75 ml

5

Předepsaná

dávka

6 7 8

Okénko pro informaci o dávce

Množství nastavené pro injekci

Množství zobrazené po injekci

XJM

/

450 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

450 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

450 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

450 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

450 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera-

/

450 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

450 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

450 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

450 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

450 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

450 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

450 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

Poznámka: Maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 300 IU je 300 IU; maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 450 IU je 450 IU; maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 900 IU je 450 IU.

Tento Návod k požití byl naposledy revidován:

Příbalová informace: informace pro uživatele

GONAL-f 900 IU/1,5 ml (66 mikrogramů/1,5 ml) injekční roztok v předplněném peru

Follitropinum alfa

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek GONAL-f a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GONAL-f používat

3.    Jak se přípravek GONAL-f používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek GONAL-f uchovávat

6.    Obsah balení a další informace Návod k použití

1. Co je přípravek GONAL-F a k čemu se používá

Co je přípravek GONAL-f?

GONAL-f obsahuje lék s názvem folitropin alfa. Folitropin alfa je jedním z typů tzv. hormonů

stimulujících folikuly (FSH), které patří do skupiny hormonů nazývaných gonadotropiny.

Gonadotropiny se podílejí na rozmnožování a plodnosti.

K čemu se přípravek GONAL-f používá

U dospělých žen se GONAL-f používá:

•    k podpoře uvolnění vajíčka z vaječníku (tzv. ovulace) u žen, které nemohou ovulovat a které neodpovídají na léčbu lékem zvaným klomifen citrát,

•    společně s dalším lékem, tzv. lutropinem alfa (luteinizační hormon, LH) k podpoře uvolnění vajíčka z vaječníku (tzv. ovulace) u žen, které neovulují, protože jejich tělo vytváří pouze velmi malé množství gonadotropinů (FSH a LH),

•    k vyvolání tvorby vícečetných folikulů (tedy více vajíček) u žen podstupujících asistovanou reprodukci (proceduru, která Vám může pomoci otěhotnět), jako např. in vitro fertilizaci, intra-fallopický přenos gamet nebo intra-fallopický přenos zygot.

U dospělých mužů se GONAL-f používá:

•    společně s dalším lékem, lidským choriovým gonadotropinem (hCG), k vyvolání tvorby spermatu u mužů, kteří trpí neplodností z důvodu nízké hladiny některých hormonů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GONAL-f používat

Před zahájením léčby by měla být vyšetřena neplodnost Vaše a Vašeho partnera lékařem se zkušenostmi s léčbou neplodnosti.

Neužívejte přípravek GONAL-f

•    jestliže jste alergický(á) na hormon stimulující folikuly nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

•    jestliže máte nádor mozku v částech nazývaných hypotalamus a hypofýza,

•    jste-li žena:

-    máte-li zvětšené vaječníky nebo váčky s tekutinou na vaječnících (cysty na vaječníku) neznámého původu,

-    trpíte-li nevysvětleným krvácením z vagíny,

-    máte-li rakovinu vaječníků, dělohy nebo prsu,

-    trpíte-li onemocněním, které obvykle brání normálnímu otěhotnění, např. tzv. ovariálním selháním (předčasnou menopauzou) nebo deformací reprodukčních orgánů,

•    jste-li muž:

-    trpíte-li poškozením varlat, které nelze vyléčit.

Pokud se Vás některý z výše popsaných stavů týká, GONAL-f neužívejte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek používat.

Upozornění a opatření

Porfýrie

Pokud trpíte porfýrií (neschopnost rozkládat porfyriny, onemocnění, které se může přenášet z rodičů na děti) nebo se porfýrie vyskytuje ve Vaší rodině, měl/a byste o tom informovat lékaře, než s léčbou začnete.

Lékaře informujte ihned, jestliže:

•    Vaše pokožka začne slábnout a začnou se na ní snadno tvořit puchýře, zvláště v místech, která jsou často vystavena slunečnímu světlu, a/nebo

•    Vás bude bolet žaludek nebo končetiny.

V těchto případech Vám může lékař doporučit ukončení léčby.

Syndrom ovariální hyperstimulace (OHSS)

U žen tento lék zvyšuje riziko rozvoje OHSS. To je stav, kdy se folikuly rozvinou příliš a stanou se z nich velké cysty. Budete-li trpět bolestí podbřišku, rychle přibývat na váze, bude-li Vám špatně nebo budete zvracet, případně budete-li mít dýchací potíže, řekněte o tom ihned svému lékaři, který Vás pak možná požádá, abyste lék přestala používat (viz bod 4).

Pokud však nemáte ovulaci a pokud se dodržují doporučené dávky a režim podávání, je syndrom OHSS málo pravděpodobný. Léčba přípravkem GONAL-f zřídka způsobuje závažný syndrom OHSS, pokud není podán lék používaný k vyvolání finálního dozrání folikulů (obsahující lidský choriový gonadotropin, hCG). Pokud se u Vás syndrom OHSS projeví, je možné, že Vám lékař v průběhu daného cyklu léčby nebude podávat hormon hCG a požádá Vás, abyste se po dobu aspoň čtyř dnů zdržela pohlavního styku nebo používala některou z bariérových metod antikoncepce.

Vícečetné těhotenství

Při užívání přípravku GONAL-f máte vyšší riziko, že otěhotníte s více než jedním plodem zároveň (tzv. vícečetné těhotenství, obvykle se jedná o dvojčata), než kdyby bylo dítě počato přirozeně.

S vícečetným těhotenstvím mohou být spojeny zdravotní komplikace pro Vás nebo pro Vaše děti. Riziko vícečetného těhotenství můžete snížit užíváním správné dávky přípravku GONAL-f ve správnou dobu. Míra rizika vícečetného těhotenství při podstupování asistované reprodukce závisí na věku, kvalitě a počtu umístěných oplodněných vajíček nebo embryí.

Potrat

Při podstupování asistované reprodukce nebo stimulace vaječníků, aby produkovaly vajíčka, je pravděpodobnost ztráty těhotenství (potratu) vyšší než u průměrných žen.

Problémy se srážlivostí krve (tromboembolické příhody)

Jestliže jste někdy v minulosti nebo nedávno trpěla krevními sraženinami v nohou nebo plicích nebo jste prodělala srdeční infarkt či mozkovou cévní příhodu, případně těmito onemocněními trpěl někdo z Vaší rodiny, může být riziko, že se u Vás takové problémy během léčby přípravkem GONAL-f projeví nebo zhorší, vyšší.

Muži se zvýšenou hladinou FSH v krvi

U mužů může být zvýšená hladina FSH v krvi známkou poškození varlat. V takových případech obvykle není GONAL-f účinný. Rozhodne-li se u Vás lékař léčbu přípravkem GONAL-f vyzkoušet, může Vás v rámci sledování léčby požádat o poskytnutí semene na testy 4 až 6 měsíců po zahájení léčby.

Děti

GONAL-f není indikován pro použití u dětí.

Další léčivé přípravky a přípravek GONAL-f

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

•    Užíváte-li GONAL-f s dalšími léky, které podporují ovulaci (např. hCG nebo klomifen citrát), může to zvyšovat odpověď folikulů na léčbu.

•    Užíváte-li GONAL-f ve stejnou dobu jako tzv. agonistu nebo antagonistu hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH), což jsou léky, které snižují hladinu pohlavních hormonů a zabraňují ovulaci, je možné, že budete k vytváření folikulů muset používat vyšší dávku přípravku GONAL-f.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, přípravek GONAL-f neužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by tento léčivý přípravek měl nějaký vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku GONAL-f

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. je v podstatě „bez

sodíku“

3. Jak se přípravek GONAL-f používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

•    GONAL-f je určen k podávání pomocí injekce těsně pod kůži (tzv. podkožní podávání). Po

přípravě musí být přípravek GONAL-f podán okamžitě.

•    První injekci přípravku GONAL-f byste měl/a dostat pod dohledem lékaře.

•    Lékař nebo zdravotní sestra Vám ukážou, jak používat předplněné pero GONAL-f k podávání injekcí.

•    Pokud si budete přípravek GONAL-f aplikovat sama/sám, přečtěte si pozorně pokyny na konci této příbalové informace v části „Návod k použití” a řiďte se jimi.

Kolik přípravku používat

O tom, kolik léčivých přípravků a jak často budete používat, rozhodne Váš lékař. Níže popisované dávky jsou uváděny v mezinárodních jednotkách (IU) a v mililitrech (ml).

Ženy

Jestliže neovulujete a máte nepravidelnou menstruaci, případně nemenstruujete vůbec

•    Přípravek GONAL-f je obvykle podáván denně.

•    Máte-li nepravidelnou menstruaci, začněte přípravek GONAL-f používat během prvních 7 dnů menstruačního cyklu. Pokud nemenstruujete vůbec, můžete ho začít používat kterýkoli den, kdy se Vám to bude hodit.

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 75 až 150 IU (0,12 až 0,24 ml) denně.

•    Dávka přípravku GONAL-f Vám může být zvyšována vždy jednou za 7 nebo 14 dnů o 37,5 až 75 IU, dokud se u Vás neprojeví žádoucí odpověď.

•    Maximální denní dávka přípravku GONAL-f obvykle nebývá vyšší než 225 IU (0,36 ml).

•    Jakmile se u Vás projeví žádoucí odpověď, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody s použitím DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Nejlepší doba na pohlavní styk je v den injekce hCG a den poté.

Pokud u Vás lékař žádoucí odpověď nezaznamená do 4 týdnů, měl by být cyklus léčby přípravkem GONAL-f ukončen. V dalším léčebném cyklu Vám pak lékař bude podávat vyšší počáteční dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Bude-li odpověď Vašeho organismu naopak příliš silná, bude léčba ukončena a injekci hCG nedostanete (viz bod 2, syndrom OHSS). V dalším cyklu Vám bude lékař podávat nižší dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Jestliže neovulujete, nemenstruujete a byla Vám zjištěna velmi nízká hladina hormonů FSH a LH

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 75 až 150 IU (0,12 až 0,24 ml) podávaná společně se 75 IU (0,12 ml) lutropinu alfa.

•    Oba tyto léky budete používat denně po dobu až pěti týdnů.

•    Dávka přípravku GONAL-f Vám může být zvyšována vždy jednou za 7 nebo 14 dnů o 37,5 až 75 IU, dokud se u Vás neprojeví žádoucí odpověď.

•    Jakmile se u Vás projeví žádoucí odpověď, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody s použitím DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Nejlepší doba na pohlavní styk je v den injekce hCG a den poté. Jako alternativa může být provedena také nitroděložní inseminace vpravením spermatu do děložní dutiny.

Pokud u Vás lékař žádoucí odpověď nezaznamená do 5 týdnů, měl by být cyklus léčby přípravkem GONAL-f ukončen. V dalším léčebném cyklu Vám pak lékař bude podávat vyšší počáteční dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Bude-li odpověď Vašeho organismu naopak příliš silná, bude léčba ukončena a injekci hCG nedostanete (viz bod 2, syndrom OHSS). V dalším cyklu Vám bude lékař podávat nižší dávku přípravku GONAL-f než předtím.

Je-li třeba, aby Vaše tělo vytvořilo několik vajíček k odběru před zákrokem asistované reprodukce

•    Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 150 až 225 IU (0,24 až 0,36 ml) denně počínaje 2. nebo 3. dnem léčebného cyklu.

•    Dávku přípravku GONAL-fje možné podle Vaší odpovědi zvyšovat. Maximální denní dávka je 450 IU (0,72 ml).

•    V léčbě se pokračuje, dokud se vajíčka nevyvinou do požadovaného stadia. Obvykle to trvá asi 10 dnů, ale může to trvat od 5 do 20 dnů. Ke zjištění, kdy požadované stadium nastane, použije Váš lékař krevní testy a případně vyšetření ultrazvukem.

•    Až budou vajíčka připravená, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody rekombinace DNA) nebo 5 000 až 10 000 IU hCG, a to v době 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku GONAL-f. Vajíčka pak budou připravena k odebrání.

V ostatních případech je možné, že lékař nejprve přeruší ovulaci tím, že Vám podá agonistu nebo antagonistu hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH). S léčbou přípravkem GONAL-f se pak začíná přibližně dva týdny po zahájení podávání agonisty. Přípravek GONAL-f a agonista GnRH jsou podávány až do doby, než se folikuly rozvinou do požadovaného stadia. Například po dvou týdnech léčby agonistou GnRH je přípravek GONAL-f podáván po dobu 7 dnů v dávce od 150 do 225 IU. Poté je dávka upravena podle odpovědi vaječníků.

Muži

•    Obvyklá dávka přípravku GONAL-f je 150 IU (0,24 ml) podávaná společně s hCG.

•    Tyto dva léčivé přípravky budete používat třikrát týdně po dobu minimálně 4 měsíců.

•    Pokud u Vás lékař nezaznamená odpověď na léčbu do 4 měsíců, bude Vám moci navrhnout, abyste tyto dva přípravky používal po dobu dalších aspoň 18 měsíců.

Jestliže jste použil(a) více přípravku GONAL-f, než jste měl(a)

Účinek předávkování přípravkem GONAL-f není znám, lze však očekávat syndrom hyperstimulace ovarií (Ovarian Hyper-Stimulation Syndrome, OHSS), který je popsán v bodě 4. K syndromu OHSS však může dojít jen po současném podání hCG (viz bod 2, syndrom OHSS).

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek GONAL-f

Jestliže si přípravek GONAL-f zapomenete vzít, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jakmile to zjistíte, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

T-W r    V r    Vil    i i V16 1    V

Závažné nežádoucí účinky u žen

příbytkem hmotnosti, dýchacími potížemi a případně hromaděním tekutiny v břiše nebo v hrudníku. Takový nežádoucí účinek je méně častý (může se vyskytnout až u 1 ze 100 osob).

•    Vzácně mohou být se syndromem OHSS spojeny komplikace v podobě přetočení vaječníku nebo vzniku krevní sraženiny (může se vyskytnout až u 1 z 1 000 osob).

•    Ve velmi vzácných případech se mohou objevit komplikace spojené se vznikem krevních sraženin (tzv. tromboembolické příhody) nezávisle na syndromu OHSS (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob). Ty pak mohou způsobovat například bolest na hrudi, dušnost, mozkovou cévní příhodu nebo srdeční infarkt (viz též bod 2 „Problémy se srážlivostí krve“).

r~W r    v r    Vil    r r v» IV    V O

Závažné nežádoucí účinky u zen a muzu

•    Alergické reakce, například vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje s dýchacími potížemi, mohou být někdy závažné. Takový nežádoucí účinek je velmi vzácný (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob).

Zpozorujete-li jakýkoli z výše uvedených nežádoucích účinku, obraťte se ihned na sveho lekaře,

který Vás možná požádá, abyste přestal(a) přípravek GONAL-f používat.

Další nežádoucí účinky u žen

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):

•    Váčky s tekutinou na vaječnících (cysty na vaječníku)

•    Bolest hlavy

•    Místní reakce v místě vpichu, např. bolest, zarudnutí, vznik krevní podlitiny, otok nebo podráždění

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

•    Bolest břicha

•    Nevolnost, zvracení, průjem, křeče v břiše a nadýmání

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob):

•    Mohou se projevit alergické reakce, např. vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje v kombinaci s dýchacími potížemi. Někdy mohou být tyto reakce závažné.

•    Může se Vám zhoršit astma.

Další nežádoucí účinky u mužů

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):

•    Místní reakce v místě vpichu, např. bolest, zarudnutí, vznik krevní podlitiny, otok nebo podráždění

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

•    Otékání žil nad varlaty nebo za nimi (variokéla).

•    Zvětšení prsních žláz, akné nebo přibývání na váze.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob):

•    Mohou se projevit alergické reakce, např. vyrážka, zarudnutí pokožky, kopřivka, otok obličeje v kombinaci s dýchacími potížemi. Někdy mohou být tyto reakce závažné.

•    Může se Vám zhoršit astma.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek GONAL-f uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku zásobní vložky nebo na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C). Chraňte před mrazem.

Během doby použitelnosti může být tento přípravek uchováván při teplotě do 25 °C po dobu až 3 měsíců bez opětovného uchovávání v chladničce. Pokud není po 3 měsících spotřebován, musí být zlikvidován.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte GONAL-f, pokud si všimnete viditelných známek snížení jakosti, obsahuje-li roztok nějaké částečky nebo není-li čirý.

Na předplněné pero GONAL-f si poznamenejte datum prvního použití předplněného pera.

•    Po otevření může být pero skladováno maximálně 28 dnů mimo chladničku (při teplotě do 25 °C včetně).

•    Po uplynutí 28 dnů případný zbytek přípravku v předplněném peru už nepoužívejte.

Případný nespotřebovaný roztok je třeba na konci léčby zlikvidovat.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek GONAL-f obsahuje

•    Léčivou látkou je follitropinum alfa.

•    Jeden mililitr tekutiny obsahuje 600 IU (44 mikrogramů) folitropinu alfa. Předplněné pero s vícedávkovým zásobníkem dodává 900 IU (66 mikrogramů) v 1,5 ml.

•    Dalšími složkami jsou poloxamer 188, sacharóza, methionin, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, m-kresol, koncentrovaná kyselina fosforečná, hydroxid sodný a voda na injekci.

Jak přípravek GONAL-f vypadá a co obsahuje toto balení

•    GONAL-f se dodává ve formě čiré bezbarvé tekutiny pro injekční podání pomocí předplněného pera.

•    Dodává se v balení s 1 předplněným perem a 20 jehlami na jedno použití.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Serono Europe Ltd., 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Velká Británie

Výrobce

Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, I-70026 Modugno (Bari), Itálie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci

Belgie/Belgique/Belgien

MERCK NV/SA Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Lietuva

Merck Serono UAB Tel: +370 37320603

Btarapna

„MepK EtarapHa“ EAfl Tea.: +359 24461 111

Luxembourg/Luxemburg

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika

Merck spol.s.r.o Tel. +420 272084211

Magyarország

Merck Kft.

Tel: +36-1-463-8100

Danmark

Merck A/S Tlf: +45 35253550

Malta

Cherubino Ltd

Tel: +356-21-343270/1/2/3/4

Deutschland

Merck Serono GmbH Tel: +49-6151-6285-0

Nederland

Merck BV

Tel: +31-20-6582800

Eesti

Merck Serono OU Tel: +372 682 5882

Norge

Merck Serono Norge Tlf: +47 67 90 35 90

EXlába Merck A.E.

TqA,: +30-210-61 65 100

Osterreich

Merck GesmbH. Tel: +43 1 57600-0

Espaňa

Merck S.L.

Línea de Information: 900 200 400 Tel: +34-91-745 44 00

Polska

Merck Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 53 59 700

France

Merck Serono s.a.s.

Tél.: +33-4-72 78 25 25 Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal

Merck, s.a.

Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska

Merck d.o.o,

Tel: +385 1 4864 111

Románia

MERCK d.o.o., Slovenia Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Merck Serono Ltd, United Kingdom Tel: +44-20 8818 7200

Slovenija

MERCK d.o.o.

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Icepharma hf Tel: + 354 540 8000

Slovenská republika

Merck spol. s r.o.

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Suomi/Finland

Merck Oy


Puh/Tel: +358-9-8678 700


Merck Serono S.p.A. Tel: +39-06-70 38 41

Kúrcpog

Xp. r. nanaiorZou AtS Tni.: +357 22490305


Sverige

Merck AB

Tel: +46-8-562 445 00


Latvija

Merck Serono SIA Tel: +371 67152500


United Kingdom

Merck Serono Ltd Tel: +44-20 8818 7200


Tato příbalová informace byla naposledy revidována <{MM.RRRR}>

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

7. Po injekci


7.1. Ověřte, že jste podali celou injekci.

• Ověřte, že je okénko pro informaci o dávce nastaveno na „0".Varování: Jestliže okénko pro informaci o dávce zobrazuje číslo vyšší než 0, je předplněné pero GONAL-f prázdné a nebyla podána celá předepsaná dávka.

7.2. Dokončení částečné injekce (pouze je-li potřeba).

• Okénko pro informaci o dávce bude uvádět chybějící množství, které si musíte aplikovat pomocí nového pera.•    Opakujte část 3 („Než začnete své předplněné pero GONAL-f používat“) až část 4 („Příprava Vašeho předplněného pera Gonal-f pro injekci“) s druhým perem.

•    Nastavte dávku na chybějící množství, které jste zaznamenal(a) v léčebném deníku nebo číslo, které je stále zobrazeno v okénku pro informaci o dávce Vašeho předchozího pera a aplikujte injekci.


7.3. Sejmutí jehly po každé injekci.

•    Položte vněj ší víčko j ehly na rovný povrch.

•    Držte předplněné pero GONAL-f pevně jednou rukou a nasuňte jehlu do vnějšího víčka jehly.

•    Pokračujte zatlačením jehly ve víčku proti pevnému povrchu, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ („click“).• Uchopte vněj ší víčko j ehly a odšroubujte jehlu proti směru hodinových ručiček.

Použitou jehlu bezpečně zlikvidujte.
•    Nikdy nepoužívejte jehlu opakovaně. Nikdy jehly nesdílejte.

•    Nasaďte znovu víčko pera.7.4. Uchovávání předplněného pera GONAL-f


UPOZORNĚNÍ:

Nikdy neuchovávejte pero s nasazenou jehlou.

Vždy sejměte jehlu z předplněného pera GONAL-fpřed nasazením víčka pera.


GONAL-f předplněné pero 900 IU/1,5 ml

Návod k použití Obsah

1.    Jak používat předplněné pero GONAL f

2.    Jak používat Váš léčebný deník pro předplněné pero GONAL-f

3.    Než začnete předplněné pero používat

4.    Příprava Vašeho předplněného pera Gonal-f pro injekci

5.    Nastavení dávky předepsané Vaším lékařem

6.    Aplikace dávky

7.    Po injekci

8.    Léčebný deník pro předplněné pero Gonal-f (viz tabulka na konci)

Varování: Přečtěte si prosím tento návod k použití před použitím svého předplněného pera Gonal-f. Dodržujte přesně postup, protože se může lišit od Vaší předchozí zkušenosti.

1.


Jak používat předplněné pero GONAL f

Pero nesdílejte. Pero je určeno pouze pro podkožní podání.

Čísla v okénku pro informaci o dávce jsou uvedena v mezinárodních jednotkách nebo IU. Váš lékař Vám řekne, kolik mezinárodních jednotek přípravku si budete denně aplikovat.


Čísla uvedená v okénku pro informaci o dávce Vám pomohou: a. Navolit svou předepsanou dávku.b. Ověřit úplnou aplikaci inj ekce.

c.


Odečíst zbývající dávku, která má být aplikována pomocí druhého pera.

Aplikujte si injekci ve stejnou dobu každý den. Příklad:

Váš lékař/lékárník Vám řekne, kolik per potřebujete pro dokončení své léčby.

2. Jak používat svůj léčebný deník pro předplněné pero GONAL-f 17 18

•    Potvrďte, že jste si aplikoval(a) celou injekci (7) nebo zaznamenejte číslo uvedené v okénku pro informaci o dávce, pokud je jiné než „0“ (8).

•    Je-li třeba, aplikujte injekci pomocí druhého pera s nastavením zbývající dávky uvedené v části „množství zobrazené po injekci“ (8).

• Zaznamenejte tuto zbývající dávku v části „množství nastavené pro injekci“ v dalším řádku (6).

UPOZORNĚNÍ:

Používání Vašeho léčebného deníku pro záznam denní(ch) injekce(í) Vám umožní každý den ověřit, že jste aplikoval(a) celou předepsanou dávku.


Příklad léčebného deníku:

1

2

3

4

5

6

7

8

Číslo

léčebného dne

Datum

Čas

Objem pera

Předepsaná

Okénko pro informaci o dávce

900 IU/1,5 ml

dávka

Množství nastavené pro injekci

Množství zobrazené po injekci

f

#1

10/06

07:00

900 IU

350

350

pokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí nového pera

#2

11/06

07:00

900 IU

350

350

pokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí nového pera

#3

12/06/

07:00

900 IU

350

359

Dpokud je „0“, injekce je úplná

—I pokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství.150..pomocí nového pera

#3

12/06

07:00

900 IU

není

použitelné

150

pokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí nového pera


Poznámka. Maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 300 IU je 300 IU; maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 450 IU je 450 IU; maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 900 IU je 450 IU.

3. Než začnete předplněné pero Gonal-f používat 19


4. Příprava Vašeho předplněného pera Gonal-f pro injekci

Sejměte víčko pera Ověřte, že je okénko pro informaci o dávce nastaveno na „0“.


4.1.

4.2.

4.3. Připravte si svou injekční jehlu

•    Vezměte si novou jehlu - používejte pouze dodávané jehly na „jedno použití“.

•    Vněj ší víčko j ehly pevně uchopte.

•    Zkontrolujte, zda není snímací těsnění na vnějším víčku jehly poškozené nebo uvolněné:

Příklad špatného utěsnění


• Připravte si vše, co potřebujete a položte to na rovný povrch:

5.    Konektor jehly se závitem

9.    Vnitřní kryt jehly


10.    Vnější víčko jehly

11.    Tampony napuštěné

alkoholem

12.    Nádobka na ostré

předměty


1.    Tlačítko pro nastavení

dávky

2.    Okénko pro informaci o

dávce

3.    Plunžrový píst

4.    Držák nádržky


6.    Víčko pera

7.    Snímací těsnící poutko

8.    Snímací jehla


Příklad dobrého utěsnění

Sejměte snímací těsnění.


UPOZORNĚNÍ:

Pokud je snímací těsnění poškozené nebo uvolněné, jehlu nepoužívejte. Vyhoďte ji do nádobky na ostré předměty. Vezměte si novou jehlu.
4.4. Nasaďte jehlu

•    Hrot předplněného pera GONAL-f se závitem zašroubujte na vnější víčko jehly, dokud neucítíte mírný odpor.

Varování: Nenasazujte jehlu příliš pevně; mohlo by být obtížné jehlu po injekci sejmout.

•    Sejměte vnější víčko jehly tak, že jej jemně vytáhnete.

Položte jej stranou pro pozdější použití.

•    Držte předplněné pero GONAL-f s jehlou směřující vzhůru.

•    Opatrně sejměte a vyhoďte zelený vnitří kryt.

4.5. Pozorně sledujte hrot jehly, dokud se neobjeví malé kapičky tekutiny • Pokud uvidíte malé kapičky tekutiny, přejděte na část 5:

Nastavení dávky předepsané Vaším lékařem.

Varování:

Kapičky sledujte POUZE při PRVNÍM použití nového předplněného pera GONAL-f, aby se odstranil vzduch ze systému.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud při prvním použití nového pera neuvidíte malé kapičky tekutiny na nebo v blízkosti hrotu jehly, musíte provést kroky na další stránce.


Pokud při prvním použití nového pera neuvidíte malé kapičky tekutiny na nebo v blízkosti hrotu jehly:

Opatrně otáčejte tlačítkem pro nastavení dávky ve směru hodinových ručiček, až se na okénku pro informaci o dávce objeví údaj 25. Jestliže tuto polohu přejdete, můžete otáčet tlačítkem pro nastavení dávky zpět až k údaji 25.

2.    Držte pero s jehlou směřující vzhůru.

3.    Prstem j emně poklepejte na držák nádržky.

4.    Stiskněte tlačítko pro nastavení dávky tak daleko, jak jen to je možné. Na špičce jehly se objeví malá kapka tekutiny.

5.    Ověřte, že je okénko pro informaci o dávce nastaveno na „0".

6. Přejděte na část 5: Nastavení dávky předepsané Vaším lékařem.


5. Nastavení dávky předepsané Vaším lékařem

5.1. Pero obsahuje 900 IU follitropinu alfa.

• Maximální jednotlivá dávka pro pero o objemu 900 IU je 450 IU a nejmenší nastavení pro jednotlivou dávku je 12,5 IU.

5.2. Otáčejte tlačítkem pro nastavení dávky, dokud se neobjeví požadovaná dávka v okénku pro

Otáčejte tlačítkem pro nastavení dávky dozadu pro opravu dávky


informaci o dávce.

Otáčejte tlačítkem pro nastavení dávky dopředu pro navolení dávky

5.3.

Nastavte dávku, kterou Vám předepsal Váš lékař (v zobrazeném příkladu to činí 50 IU).


Varování: Zkontrolujte, že okénko pro informace o dávce, zobrazuje Vaši úplnou předepsanou dávku před přechodem na další krok.

6. Aplikace dávky 20 21

Místo pro podání injel
• Když je pero prázdné, zeptejte se svého lékárníka, jak ho zlikvidovat.

Varování: Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

8. Léčebný deník pro předplněné pero GONAL-f

1

Léčba

Den

Počet

2

Datum

3

Čas

4

Objem pera

900 IU/1,5 ml

5

Předepsaná

dávka

6 7 8

Okénko pro informaci o dávce

Množství nastavené pro injekci

Množství zobrazené po injekci

ti22

/

900 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

900 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

900 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

900 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

900 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera-

/

900 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

900 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

900 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

900 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

900 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

900 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

/

900 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství..........pomocí

nového pera

Poznámka: Maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 300 IU je 300 IU; maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 450 IU je 450 IU; maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 900 IU je 450 IU.

Tento Návod k požití byl naposledy revidován:

7. Po injekci


7.1. Ověřte, že jste podali celou injekci.

• Ověřte, že je okénko pro informaci o dávce nastaveno na „0".Varování: Jestliže okénko pro informaci o dávce zobrazuje číslo vyšší než 0, je předplněné pero GONAL-f prázdné a nebyla podána celá předepsaná dávka.

7.2. Dokončení částečné injekce (pouze je-li potřeba).

• Okénko pro informaci o dávce bude uvádět chybějící množství, které si musíte aplikovat pomocí nového pera.•    Opakujte část 3 („Než začnete své předplněné pero GONAL-f používat“) až část 4 („Příprava Vašeho předplněného pera Gonal-f pro injekci“) s druhým perem.

•    Nastavte dávku na chybějící množství, které jste zaznamenal(a) v léčebném deníku nebo číslo, které je stále zobrazeno v okénku pro informaci o dávce Vašeho předchozího pera a aplikujte injekci.


7.3. Sejmutí jehly po každé injekci.

•    Položte vnější víčko jehly na rovný povrch.

•    Držte předplněné pero GONAL-f pevně jednou rukou a nasuňte jehlu do vnějšího víčka jehly.

•    Pokračujte zatlačením jehly ve víčku proti pevnému povrchu, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ („click“).• Uchopte vněj ší víčko j ehly a odšroubujte jehlu proti směru hodinových ručiček.

Použitou jehlu bezpečně zlikvidujte.
•    Nikdy nepoužívejte jehlu opakovaně. Nikdy jehly nesdílejte.

•    Nasaďte znovu víčko pera.7.4. Uchovávání předplněného pera GONAL-f


UPOZORNĚNÍ:

Nikdy neuchovávejte pero s nasazenou jehlou.

Vždy sejměte jehlu z předplněného pera GONAL-fpřed nasazením víčka pera.


221

1

Bolest v podbřišku v kombinaci s nevolností nebo zvracením může být příznakem tzv.

syndromu ovariální hyperstimulace (OHSS). To může znamenat, že vaječníky reagovaly na

2

Bolest v podbřišku v kombinaci s nevolností nebo zvracením může být příznakem tzv.

syndromu ovariální hyperstimulace (OHSS). To může znamenat, že vaječníky reagovaly na

3

   Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 75 až 150 IU (0,12 až 0,24 ml) podávaná společně se 75 IU (0,12 ml) lutropinu alfa.

•    Oba tyto léky budete používat denně po dobu až pěti týdnů.

•    Dávka přípravku GONAL-f Vám může být zvyšována vždy jednou za 7 nebo 14 dnů o 37,5 až 75 IU, dokud se u Vás neprojeví žádoucí odpověď.

•    Jakmile se u Vás projeví žádoucí odpověď, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody

4

   Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 75 až 150 IU (0,12 až 0,24 ml) podávaná společně se 75 IU (0,12 ml) lutropinu alfa.

•    Oba tyto léky budete používat denně po dobu až pěti týdnů.

•    Dávka přípravku GONAL-f Vám může být zvyšována vždy jednou za 7 nebo 14 dnů o 37,5 až 75 IU, dokud se u Vás neprojeví žádoucí odpověď.

•    Jakmile se u Vás projeví žádoucí odpověď, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody

5

   Obvyklá počáteční dávka přípravku GONAL-f je 75 až 150 IU (0,12 až 0,24 ml) podávaná společně se 75 IU (0,12 ml) lutropinu alfa.

•    Oba tyto léky budete používat denně po dobu až pěti týdnů.

•    Dávka přípravku GONAL-f Vám může být zvyšována vždy jednou za 7 nebo 14 dnů o 37,5 až 75 IU, dokud se u Vás neprojeví žádoucí odpověď.

•    Jakmile se u Vás projeví žádoucí odpověď, dostanete jednu injekci 250 mikrogramů tzv. rekombinantního hCG (r-hCG, tedy hCG získaného v laboratoři pomocí speciální metody

6

   Bolest v podbřišku v kombinaci s nevolností nebo zvracením může být příznakem tzv. syndromu ovariální hyperstimulace (OHSS). To může znamenat, že vaječníky reagovaly na léčbu příliš a vytvořily se velké vaječníkové cysty (viz též bod 2 „Syndrom ovariální hyperstimulace“). Takový nežádoucí účinek je častý (může se vyskytnout až u 1 z 10 osob).

•    Syndrom OHSS může být závažný s jasně zvětšenými vaječníky, sníženou tvorbou moči,

7

Léčebný deník je uveden na poslední stránce.

Používejte léčebný deník pro záznam množství aplikovanch mezinárodních jednotek při každém použití.

•    Zaznamenejte číslo léčebného dne (1), datum (2) a čas (3) své injekce.

•    V prvním řádku tabulky je pro Vás již zaznamenán objem Vašeho pera (4).

•    Zaznamenejte svou předepsanou dávku v části „Předepsaná dávka“ (5).

8

   Ověřte, že jste navolil(a) správnou dávku před podáním injekce (6).

•    Po injekci si přečtěte číslo uvedené v okénku pro informaci o dávce.

•    Umyjte si ruce mýdlem a vodou.

•    Najděte si čisté místo a rovný povrch.

9

   Ověřte datum použitelnosti na štítku pera.

10

   Bolest v podbřišku v kombinaci s nevolností nebo zvracením může být příznakem tzv. syndromu ovariální hyperstimulace (OHSS). To může znamenat, že vaječníky reagovaly na léčbu příliš a vytvořily se velké vaječníkové cysty (viz též bod 2 „Syndrom ovariální hyperstimulace“). Takový nežádoucí účinek je častý (může se vyskytnout až u 1 z 10 osob).

•    Syndrom OHSS může být závažný s jasně zvětšenými vaječníky, sníženou tvorbou moči,

11

Léčebný deník je uveden na poslední stránce.

Používejte léčebný deník pro záznam množství aplikovanch mezinárodních jednotek při každém použití.

•    Zaznamenejte číslo léčebného dne (1), datum (2) a čas (3) své injekce.

•    V prvním řádku tabulky je pro Vás již zaznamenán objem Vašeho pera (4).

•    Zaznamenejte svou předepsanou dávku v části „Předepsaná dávka“ (5).

12

   Ověřte, že jste navolil(a) správnou dávku před podáním injekce (6).

•    Po injekci si přečtěte číslo uvedené v okénku pro informaci o dávce.

•    Umyjte si ruce mýdlem a vodou.

•    Najděte si čisté místo a rovný povrch.

13

   Ověřte datum použitelnosti na štítku pera.

14

6.1. Zvolte místo pro aplikaci dávky podle doporučení lékaře nebo zdravotní sestry pro podání injekce.

Pro minimalizaci podráždění kůže zvolte každý den jiné místo pro podání injekce.

6.2.    Očistěte kůži pomocí tamponu navlhčeného v alkoholu.

6.3.    Ověřte ještě jednou, že okénko pro informaci o dávce ukazuje správnou dávku.

6.4.    Aplikujte dávku podle pokynů svého lékaře nebo zdravotní sestry.

•    Pomalu zatlačte celou jehlu do kůže (1).

•    Stiskněte dávkovací tlačítko, jak nejvíce to půjde a přidržte jej pro dokončení celé injekce.

Držte dávkovací tlačítko minimálně 5 sekund pro zajištění podání celé dávky (2). Čím větší je dávka, tím delší je doba injekce.

Číslo dávky uvedené v okénku pro informaci o dávce se vrátí na 0.

15

   Po minimálně 5 sekundách vytáhněte jehlu z kůže a mějte stále tlačítko pro nastavení dávky stlačené (3).

•    Uvolněte tlačítko pro nastavení dávky.

Varování: Vždy se ujistěte, že použijete pro každou injekci novou jehlu.

16

   Bolest v podbřišku v kombinaci s nevolností nebo zvracením může být příznakem tzv. syndromu ovariální hyperstimulace (OHSS). To může znamenat, že vaječníky reagovaly na léčbu příliš a vytvořily se velké vaječníkové cysty (viz též bod 2 „Syndrom ovariální hyperstimulace“). Takový nežádoucí účinek je častý (může se vyskytnout až u 1 z 10 osob).

•    Syndrom OHSS může být závažný s jasně zvětšenými vaječníky, sníženou tvorbou moči,

17

Léčebný deník je uveden na poslední stránce.

Používejte léčebný deník pro záznam množství aplikovanch mezinárodních jednotek při každém použití.

•    Zaznamenejte číslo léčebného dne (1), datum (2) a čas (3) své injekce.

•    V prvním řádku tabulky je pro Vás již zaznamenán objem Vašeho pera (4).

•    Zaznamenejte svou předepsanou dávku v části „Předepsaná dávka“ (5).

18

•    Umyjte si ruce mýdlem a vodou.

•    Najděte si čisté místo a rovný povrch.

19

   Ověřte datum použitelnosti na štítku pera.

20

6.1. Zvolte místo pro aplikaci dávky podle doporučení lékaře nebo zdravotní sestry pro podání injekce.

Pro minimalizaci podráždění kůže zvolte každý den jiné místo pro podání injekce.

6.2.    Očistěte kůži pomocí tamponu navlhčeného v alkoholu.

6.3.    Ověřte ještě jednou, že okénko pro informaci o dávce ukazuje správnou dávku.

6.4.    Aplikujte dávku podle pokynů svého lékaře nebo zdravotní sestry.

•    Pomalu zatlačte celou jehlu do kůže (1).

•    Stiskněte dávkovací tlačítko, jak nejvíce to půjde a přidržte jej pro dokončení celé injekce.

Držte dávkovací tlačítko minimálně 5 sekund pro zajištění podání celé dávky (2). Čím větší je dávka, tím delší je doba injekce.

Číslo dávky uvedené v okénku pro informaci o dávce se vrátí na 0.

21

   Po minimálně 5 sekundách vytáhněte jehlu z kůže a mějte stále tlačítko pro nastavení dávky stlačené (3).

•    Uvolněte tlačítko pro nastavení dávky.

Varování: Vždy se ujistěte, že použijete pro každou injekci novou jehlu.

22

Uchovávejte pero v původním obalu na bezpečném místě.