Příbalový Leták

Gastrocynésine

sp.zn.sukls168748/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

GASTROCYNÉSINE, sublingvální tablety (tablety k rozpuštění pod jazykem) Homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však GASTROCYNÉSINE musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.

-    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je GASTROCYNÉSINE a k čemu se používá.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GASTROCYNÉSINE užívat.

3.    Jak se GASTROCYNÉSINE užívá.

4.    Možné nežádoucí účinky.

5    Jak GASTROCYNÉSINE uchovávat.

6. Další informace.

1. CO JE GASTROCYNÉSINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

GASTROCYNÉSINE je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu a v bodě 3 této příbalové informace.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GASTROCYNÉSINE UŽÍVAT

Neužívejte GASTROCYNÉSINE

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku GASTROCYNÉSINE.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku GASTROCYNÉSINE je zapotřebí

Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

GASTROCYNÉSINE nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE GASTROCYNÉSINE UŽÍVÁ

Orální podání.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování přípravku pro děti a dospělé je 1-2 tablety. Tablety nechte rozpustit v ústech 15 minut před jídlem. V případě potřeby zopakujte i po jídle.

4.    MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i GASTROCYNÉSINE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nej sou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.    JAK GASTROCYNÉSINE UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

GASTROCYNÉSINE neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

O správném použití přípravku GASTROCYNÉSINE se prosím informujte u odborníka na homeopatii - u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz.

Resina piceae (Abies nigra) 4 CH.....................................................................................................75 mg

Léčivými látkami v jedné tabletě o 300 mg jsou:


Carbo vegetabilis 4 CH.....................................................................................................................75 mg

Strychnos nux-vomica (Nux vomica) 4 CH......................................................................................75 mg

Robinia pseudo-acacia 4 CH.............................................................................................................75 mg

Pomocnými látkami jsou:

sacharóza, monohydrát laktózy a magnesium-stearát.

Jak GASTROCYNÉSINE vypadá a co obsahuje toto balení Tablety.

Balení obsahuje 60 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.9.2013

3