Příbalový Leták

Garamycin Schwamm

Informace pro variantu: Léčivá Hubka (1,130mg), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls201346/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

GARAMYCIN SCHWAMM 130 mg Léčivá hubka Gentamicinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Garamycin Schwamm a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Garamycin Schwamm používat

3.    Jak se Garamycin Schwamm používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak Garamycin Schwamm uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Garamycin Schwamm a k čemu se používá

Přípravek obsahuje léčivou látku gentamicin-sulfát a kolagenní složku, která slouží jako nosič antibiotika.

Aminoglykosidové antibiotikum gentamicin-sulfát má široké spektrum antibakteriálních účinků v laboratorních podmínkách i v živém organismu (in vitro i in vivo). Toto spektrum zahrnuje grampozitivní bakterie, jako jsou Staphylococcus sp. včetně methicilin rezistentních kmenů (MRSA) a různé gramnegativní bakterie stále větší klinické důležitosti, jako jsou E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas a Proteus spp.

Nejdůležitější vlastností gentamicin-sulfátu však je, že si zachovává účinnost proti řadě patogenů rezistentních na ostatní antibiotika.

Gentamicin se z přípravku Garamycin Schwamm uvolňuje postupně po delší dobu. Vysoké baktericidní koncentrace dosahované v místě infekce nejen přispívají k účinné kontrole infekce, ale mohou též zabránit jejímu vzniku.

Garamycin Schwamm se používá v adjuvantní léčbě poúrazových a hematogenních hnisavých zánětů kostí a měkkých tkání, vyvolaných bakteriemi citlivými na gentamicin-sulfát, s aplikací po chirurgickém vyčištění infekčního ložiska. Garamycin Schwamm má své uplatnění rovněž v prevenci místních infekcí měkkých tkání a kostí ve spongiózních kostních transplantátech a umělých kloubních implantátech, ať již jsou fixovány pomocí cementu nebo bez něj. Před aplikací hmoty by měl být vždy, je-li to možné, odebrán příslušný mikrobiologický vzorek, provedena kultivace a zjištěna citlivost příslušných bakteriálních kmenů na antibiotika.

Pokud se během tří dnů po aplikaci hmoty nedostaví bakteriologicky prokazatelné zlepšení, lze k léčbě infekce - pokud to ošetřující lékař uzná za nutné - podat vhodné antibiotikum (antibiotika) též systémově. Podávají-li se takto aminoglykosidová antibiotika, je třeba monitorovat jejich sérové koncentrace.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám lékař Garamycin Schwamm aplikuje Nepoužívejte přípravek

-    jestliže jste alergický(á) na gentamicin-sulfát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

-    jestliže máte poruchu imunitního systému nebo onemocnění pojiva.

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí:

-    u pacientů s těžkým poškozením ledvin;

-    u pacientů s poruchami vestibulárních a sluchových větví osmého hlavového nervu;

-    u pacientů s neuromuskulárními poruchami, jako je myasthenia gravis a parkinsonismus nebo dětský botulismus, neboť tyto látky mohou teoreticky zvyšovat svalovou ochablost svým potenciálním kurareformním efektem na neurosvalový přenos.

Děti a dospívající

Bezpečnost použití přípravku Garamycin Schwamm u dětských pacientů nebyla zkoumána.

Další léčivé přípravky a Garamycin Schwamm

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval (a), nebo které možná budete užívat.

-    Je třeba se vyhnout současnému užívání gentamicin-sulfátu nebo ostatních aminoglykosidů

-    s účinnými diuretiky (léky na odvodnění) jako j sou furosemid a kyselina etakrynová, protože tato diuretika mohou způsobit ototoxicitu (poškození sluchového nervu). Kromě toho po nitrožilním podání mohou diuretika způsobit změnu koncentrace antibiotik v séru a ve tkáních, a tím zvýšit jejich toxicitu.

-    Jestliže jsou aminoglykosidy současně nebo následně, celkově nebo místně, používány

-    s potenciálně neurotoxickými (poškozujícími nervy) nebo nefrotoxickými (poškozujícími ledviny) léčivy, jako je cisplatina, streptomycin, kanamycin, cefalodrin, viomycin, polymyxin B a polymyxin E, jejich škodlivost se může zvyšovat. Současné místní použití přípravku a beta-laktamových antibiotik (např. Augmentin) může vést k vzájemnému potlačení účinků.

-    U pacientů užívajících současně aminoglykosidová antibiotika a látky blokující nervosvalový přenos (sukcinylcholin, tubokurarin nebo dekamethonium) nebo anestetika (léky používané při narkóze), anebo při velkých transfuzích citrátové krve (nesrážlivé krve) může nastat nervosvalová blokáda. V tomto případě se podávají soli vápníku.

Přípravek Garamycin Schwamm s jídlem, pitím a alkoholem

Jídlo ani pití nemá na účinnost přípravku žádný vliv.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než Vám bude přípravek aplikován.

Aminoglykosidová antibiotika procházejí placentou a mohou poškodit plod, pokud jsou podávány těhotným ženám. Není známo, zda gentamicin-sulfát může poškodit plod, pokud je podáván formou implantátu Garamycin Schwamm těhotným ženám, nebo zda může ovlivnit schopnost reprodukce. Vzhledem k potenciálnímu riziku nežádoucích účinků aminoglykosidů pro kojence by mělo být vždy zváženo, zda přerušit kojení či terapii s ohledem na důležitost podání implantátu matce.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly zaznamenány žádné účinky na pozornost nebo schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3.


Jak se přípravek Garamycin Schwamm používá

Přípravek implantuje lékař do rány po chirurgickém vyčištění ložiska při hnisavých infekčních procesech v kostech, spongiózních kostních štěpech a kloubních náhradách.

Pacientům o hmotnosti do 50 kg lze aplikovat v závislosti na velikosti defektu až 3 kusy houby o rozměrech 10 x 10 x 0,5 cm, obsahující celkem 390 mg gentamicin-sulfátu.

Pacientům o hmotnosti nad 50 kg lze aplikovat až 5 kusů houby 10 x 10 x 0,5 cm, obsahujících celkem 650 mg gentamicin-sulfátu.

Při defektech menšího rozsahu lze houbu do potřebné velikosti zastřihnout.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Použití u dětí a dospívajících

Bezpečnost použití přípravku Garamycin Schwamm u dětských pacientů nebyla zkoumána.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Garamycin Schwamm nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Obvykle pozorované velmi nízké sérové koncentrace gentamicinu předpokládají mizivé riziko závažných nežádoucích účinků. Nicméně nežádoucí účinky, jako je neurotoxicita (poškození nervů) a nefrotoxicita (poškození ledvin) jsou možné. Obzvláštní opatrnosti je třeba zejména u pacientů s poruchami ledvin.

Nefrotoxicita

Nežádoucí účinky na ledviny způsobené gentamicinem jsou provázeny přítomností krystalů, buněk nebo bílkoviny v moči, zvýšením hladiny močoviny v krvi, sérového kreatininu a sníženým vylučováním moči. Vznikají častěji u pacientů s poškozením ledvin v anamnéze.

Neurotoxicita

U pacientů s poruchami ledvin byly hlášeny po celkovém podání aminoglykosidů poruchy osmého hlavového nervu. Příznaky zahrnovaly závratě, ušní šelest a ztrátu sluchu. Tak jako u ostatních aminoglykosidů, pokud poruchy sluchového nervu vzniknou, mohou být nevratné.

Místní zarudnutí, svědění a zvýšení sekrece z rány se mohou objevit jakožto následek vstřebávání kolagenu. Jsou možné též reakce přecitlivosti.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak Garamycin Schwamm uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a sáčku za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete poškození obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

6.


Co obsahuje Garamycin Schwamm

-    Léčivou látkou je gentamicinum (jako gentamicini sulfas).

-    Pomocnou látkou je kolagen.

Jak Garamycin Schwamm vypadá a co obsahuje toto balení

Houba - sterilní hmota tvořená kolagenem a napuštěná gentamicin-sulfátem je uzavřena v laminovaném sáčku.

Přípravek je na trhu v jedné velikosti:

1 houba o rozměrech 10 x 10 x 0, 5 cm

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

EUSA Pharma (UK) Limited Breakspear Park Breakspear Way Hemel Hempstead HP2 4TZ Velká Británie

Výrobce

Syntacoll GmbH,

Saal ad Donau,

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.2.2016

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Houba se aplikuje současně s chirurgickým výkonem a později ji není třeba odstraňovat.

Vnitřní sáček se musí asepticky vyjmout z vnějšího obalu. Z vnitřního obalu se vyjme implantát a musí se použít suchý. Zvlhčování Garamycin Schwamm před aplikací může vést ke ztrátě účinnosti v důsledku předčasného vyluhování ve vodě rozpustného gentamicin-sulfátu.

Jestliže se vnitřní obal otevře, musí být implantát použit nebo vyhozen. Nemůže být znovu sterilizován.

Houba je poddajná a tvárná, lze ji snadno stříhat běžnými chirurgickými nůžkami. Pokud zvlhne, stává se lepkavá, proto je vhodná manipulace pouze za pomoci suchých rukavic a nástrojů.

Způsoby aplikace mohou být značně rozdílné: houba může být použita na plocho jako kryt rány, srolována či složena a volně umístěna do rány, balena kolem místa rány, nebo nastříhána na malé kousky a smíšená s rozdrcenou spongiózní kostí a spolu s ní implantována do kostní dutiny.