Příbalový Leták

Gammavit Bio


PŘÍBALOVÁ INFORMACE = ETIKETA


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


GAMMAVIT BIO prášek pro perorální suspenzi


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden sáček (25 g) obsahuje:


Léčivé látky:

Tetracyclini hydrochloridum 750 mg

Immunoglobulinum bovinum 500 mg

Tocoferoli alfa acetas 30 mg

Retinoli acetas 200 000 IU

Colecalciferolum 15 000 IU


Prášek pro perorální suspenzi.

Přípravek je světle žlutý prášek.


4. INDIKACE

Přípravek se podává v chovech s úhynem telat v prvních dnech po narození v důsledku neonatálních průjmů způsobených zárodky Escherichia coli.

Před započetím podání by měla být známa situace v chovu, tj. potvrzena přítomnost onemocnění způsobených mikroorganizmy citlivými na účinnou látku přípravku ve stádě.


5. KONTRAINDIKACE

Nejsou.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ojediněle se mohou u zvířete objevit alergické reakce.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Novorozená telata skotu


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Dávka je 25 g (1 sáček) na tele. Před podáním se dávka musí rozmíchat v cca 200 ml čaje nebo vody zahřáté na teplotu 25 - 30 °C tak, aby vznikla homogenní suspenze bez přítomnosti sedimentu. Tuto homogenní medikovanou suspenzi je nutno bezprostředně spotřebovat.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Podává ihned po narození, nejpozději do 24 hod. po narození, s opakováním léčby 2. den, resp. 2. a 3. den stejnou dávkou.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Telata: Maso: 14 dnů.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Po naředění ihned spotřebovat!


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pouze pro telata.

Nepodávat současně s přípravky ze skupiny penicilinů.V případě náhodného požití nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa. Vypijte dostatek vody. Pokud se objeví nežádoucí účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud dojde ke styku koncentrovaného přípravku s kůží, okamžitě omyjte postižená místa dostatečným množstvím vody. Sundejte znečištěný oděv a obuv. Pokud se objeví nežádoucí účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě zasažení očí přípravkem vyjměte kontaktní čočky. Ihned oplachujte dostatečným množstvím vody i pod víčky. Při proplachování udržujte oči otevřené. Pokud se objeví nežádoucí účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při manipulaci s přípravkem používejte ochranný oděv, gumové či latexové rukavice a ochranné brýle. Lidé se známou přecitlivělostí na tetracyklin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Po použití přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2015


15. DALŠÍ INFORMACE

Šarže a expirace jsou vyznačeny ve sváru.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu perorální suspenze.


VELIKOST BALENÍ

25 g


ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}


EXSPIRACE

Exspirace: {měsíc/rok}


1