Příbalový Leták

Gallimune Cholera

Příbalová informace


GALLIMUNE CHOLERA injekční emulze

Inaktivovaná vakcína proti choleře drůbeže.


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:


MERIAL Italia S.p.A.

Via Vittor Pisani

16 - MILANO – Itálie


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:


MERIAL Italia S.p.A.

Via Baviera 9 Zona Industriale Camin

35027 Noventa Padovana (PD) ITALIA


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


GALLIMUNE CHOLERA injekční emulze

Inaktivovaná vakcína proti choleře drůbeže.


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Jedna dávka (0,3 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Pasteurella multocida, serotyp A-1 min. 7 ELISA.U *

Pasteurella multocida, serotyp A-3 min. 7 ELISA.U *

Pasteurella multocida, serotyp A-4 min. 7 ELISA.U *

Pomocné látky:

Olejová emulze, Thiomersal.


*1 ELISA.U: dostatečné množství pro navození titru protilátek proti Pasteurella multocida v hodnotě 1 log2 u kuřat po aplikaci vakcíny.


4. INDIKACE

Aktivní imunizace zdravých chovů (kuřata a krůty), nosnic a komerčních krůt proti choleře drůbeže.

Antigen po vpravení do organismu navozuje imunitu, jež byla prokázána 14 dní po vakcinaci a jež přetrvává minimálně do 40 týdnů stáří.

5. KONTRAINDIKACE

Provádění jiných imunoprofylaktických zákroků 3 - 4 týdny před a po vakcinaci s přípravky obsahující bakterin.

Nepoužívat během snášky.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přechodně mohou být nalezeny stopy oleje v místě vpichu.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí. Krůty.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávka 0,3 ml se aplikuje intramuskulárně (do prsní svaloviny) nebo subkutánně (nižší dorsální oblast krku).

Vakcinační schéma:

Kur domácí

Primovakcinace v 3.-4. týdnu s revakcinací 2 - 4 týdny před nástupem snášky.

Krůty

Chovné krůty - Primovakcinace v 5. – 6. týdnu věku, revakcinace 10. až 12. týden a pak 24. –26. týden.

Výkrm krůt - Primovakcinace v 5. – 6. týdnu věku, revakcinace 10. až 12. týden.

Pro dosažení co nejlepších výsledků je potřeba, aby byla vakcinace doplněna vhodnými zoohygienickými opatřeními, v případě akutních onemocnění i antibiotickou léčbou.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Ponechejte vakcínu před aplikací dosáhnout pokojové teploty (+20°C).

Ubezpečte se, že stříkačky jsou čisté a sterilizované.

Dobře protřepte vakcínu před a v průběhu aplikace.

Nedopusťte intravenózní aplikaci.

Vakcinujte pouze zdravou drůbež.


OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte a přepravujte chlazené (2C – 8C)

Chraňte před světlem a mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Po 1. otevření ihned spotřebujte.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pro uživatele :

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést ke ztrátě poškozeného prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte včasnou lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé množství, a vezměte s sebou příbalovou informaci.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.


Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózou, a dokonce i ztrátou prstu. Odborná, rychlá, chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.


ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2011


DALŠÍ INFORMACE


Velikosti balení:300 ml (1000 dávek).


Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.