Příbalový Leták

Galastop 50 Μg/Ml

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Galastop 50 μg/ml perorální roztok


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53 BRATISLAVA, SR


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Vetem S.p.A., Lungomare Pirandello 8, 92014 Porto Empedocle (AG), Itálie

Ceva Santé Animale - Z.I. Très le Bois- 22600 Loudéac- Francie


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Galastop50 μg/ml perorální roztok

Cabergolinum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Galastop je světle žlutý injekční roztok obsahující v 1 ml:

Léčivá látka: Cabergolinum 50 µg.


4. INDIKACE5. KONTRAINDIKACE6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Aplikace gravidním zvířatům:Z výzkumu vyplývá, že kabergolin může vyvolat potrat u fen ve vyšším stadiu gravidity: tenhle účinek byl zaznamenán u všech testovaných fen. Proto je aplikace Galastopu po dobu gravidity kontraindikována

Hypotenze:Experimentální údaje dokazují, že kabergolin má hypotenzivní účinky. Tento vedlejší efekt nebude mít pravděpodobně negativní účinky v rámci klinického užívaní, protože:

Zvracení:Údaje o snášenlivosti léku ukazují, že lék vyvolává u psů zvracení. Tento účinek je závislý na velikosti dávky a byl zaznamenán při dávkách 10 µg/kg a vyšších (EDso– dávka vyvolala zvracení u 50% pokusných psů–při dávce 19 µg/kg).

V rámci klinických studií bylo zvracení a nechutenství zaznamenáno v následujícím poměru u fen, kterým byly podávané doporučené dávky: studie, kde se zaznamenávala frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků, se zúčastnil celkový počet 361 fen, kterým se léky podávaly podle doporučení; z daného počtu 28 fen (8%) zvracelo a u 58 fen (16%) byl sníženýapetit.

Ve většině případů byly tyto, účinky přechodné a málo významné a objevily se jenom po první dávce nebo po prvních dvou dávkách. Jenom u 3 fen (méně než 1%) byla pozastavená léčba kvůli zvracení.

V nízkém počtu případů (kvantitativní frekvence není k dispozici) byla zaznamenána v průběhu prvních dvou dní léčby ospalost.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Doporučená dávka je 0,1 ml/kg živé hmotnosti (t.j. 5 µg/kg ž.hm. kabergolinu) jednou denně 4 - 6 za sebou následujících dní, v závislosti na klinickém stavu.

Pro psy s hmotností nižší než 5 kg se doporučuje odměřit dávku v kapkách, 3 kapky = 0,1 ml.

Roztok se může podávat kapátkem nebo stříkačkou.

Neustoupí-li příznaky po první léčbě nebo objeví-li se znovu ke konci léčby, je možné celý proces zopakovat.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Galastop se podáváorálně, přímo do úst nebo zamíchaný do potravy.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25C

Chraňte před světlem.

Po zamíchání do potravy ihned spotřebujte.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Těhotné ženy by se měly vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte gumové rukavice, aby nedošlo ke kontaktu léčiva s kůží. V případě potřísnění pokožky nebo zasažení očí přípravkem omyjte exponované místo proudem čisté vody. Po použití přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2014


15. DALŠÍ INFORMACE


Interakce:

Nebyly zaznamenány žádné interakce mezi kabergolinem a jinými veterinárními léky.

Kabergolin může vyvolat přechodné snížení krevního tlaku a Galastop aplikovaný zvířatům současně léky proti hypotenzi nebo po chirurgickém zákroku, kdy jsou zvířata ještě pod vlivem anestetik, může vyvolat ještě výraznější snížení krevního tlaku. Proto je v tomto případě kontraindikovaný.

Vzhledem k tomu, že kabergolin působí prostřednictvím přímé stimulace dopaminových receptorů, neměl by být Galastop podávaný současně s léky, které mají dopaminový antagonistický účinek (jako např. fenotiazíny, butyrofeny), protože tyto mohou snížit účinek inhibice prolaktinu.


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Balení: 1 x 3ml, 1 x 7ml,1 x 15ml,1 x 24ml

K balení je připojena dávkovací pipeta nebo stříkačka.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
3