Příbalový Leták

Galafold 123 Mg

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Galafold 123mg tvrdé tobolky

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje migalastatum 123 mg ve formě migalastati hydrochloridum.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

Tvrdá tobolka velikosti 2 (6,4 x 18,0 mm) s neprůhledným modrým víčkem a neprůhledným bílým tělem s označením „A1001“ vytištěným černým inkoustem obsahující bílý až světle hnědý prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Galafold je indikován k dlouhodobé léčbě dospělých a dospívajících ve věku od 16 let s potvrzenou diagnózou Fabryho nemoci (deficit a-galaktosidázy A), kteří vykazují příslušnou mutaci (viz tabulky v bodě 5.1).

4.2    Dávkování a způsob podání

Léčbu přípravkem Galafold musí zahájit a sledovat specializovaný lékař se zkušenostmi s diagnostikou a léčbou Fabryho nemoci. Přípravek Galafold není určen k současnému užívání s enzymovou substituční terapií (viz bod 4.4).

Dávkování

Doporučené dávkování u dospělých a dospívajících ve věku od 16 let je 123 mg migalastatu (1 tobolka) jednou za dva dny ve stejnou dobu.

Vynechaná dávka

Přípravek Galafold se nemá užívat ve dvou po sobě následujících dnech. Pokud dojde k úplnému vynechání dávky pro daný den, pacienti musí pokračovat v užívání přípravku Galafold až nejbližší příští den a v dobu, kdy mají přípravek užít.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Galafold u dětí ve věku od 0 do 15 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Zvláštní _ populace

Starší pacienti

S ohledem na věk není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Užívání přípravku Galafold se nedoporučuje u pacientů s Fabryho nemocí, kteří mají odhadovanou hodnotu GFR nižší než 30 ml/min/1,73 m2 (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater není nutná žádná úprava dávkování přípravku Galafold (viz bod 5.2).

Způsob _ podání

Perorální podání. Expozice přípravku Galafold se při užití spolu s jídlem snižuje přibližně o 40 %, proto je třeba jej užívat dvě hodiny před jídlem nebo dvě hodiny po jídle. Přípravek Galafold je třeba užívat každý druhý den ve stejnou dobu, aby byly zajištěny optimální přínosy pro pacienta.

Tobolky je třeba polykat vcelku. Tobolky se nelámou, nedrtí ani nežvýkají.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U pacientů, u nichž byla zahájena léčba migalastatem nebo kteří byli na tuto léčbu převedeni, se doporučuje pravidelně sledovat funkci ledvin, echokardiografické parametry a biochemické markery (každých 6 měsíců). V případě významného klinického zhoršení je nutné zvážit další klinické hodnocení nebo přerušení léčby přípravkem Galafold.

Přípravek Galafold není indikován k použití u pacientů s nepředmětnými mutacemi (viz bod 5.1).

U pacientů léčených tímto přípravkem nebylo zaznamenáno snížení proteinurie.

Použití přípravku Galafold se nedoporučuje u pacientů se závažnou renální insuficiencí definovanou jako odhadovaná hodnota GFR nižší než 30 ml/min/1,732 (viz bod 5.2).

Z omezených údajů vyplývá, že současné podání jedné dávky přípravku Galafold a infuze standardní enzymové substituční terapie zvyšuje expozici agalsidáze přibližně jednou až pětkrát. Z této studie rovněž vyplynulo, že agalsidáza nemá žádný účinek na farmakokinetiku migalastatu. Přípravek Galafold není určen k současnému užívání s enzymovou substituční terapií.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Na základě in vitro údajů migalastat neindukuje CYP1A2, 2B6 či 3A4. Migalastat navíc není inhibitorem ani substrátem CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 či 3A4/5. Migalastat není substrátem MDR1 nebo BCRP, ani není inhibitorem lidských efluxních transportérů BCRP, MDR1 nebo BSEP. Rovněž není substrátem pro MATE1, MATE2-K, OAT1, OAT3 a OCT2, ani inhibitorem lidských transportérů zpětného vychytávání OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3, OCT1, OCT2, MATE1 a MATE2-K.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy v reprodukčním věku / mužská a ženská antikoncepce

Podávání přípravku Galafold se u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají antikoncepci, nedoporučuje.

Těhotenství

Údaje o podávání přípravku Galafold těhotným ženám jsou omezené. U králíků byla vývojová toxicita zaznamenána pouze u dávek, které jsou pro matku toxické (viz bod 5.3). Podávání přípravku Galafold se v těhotenství nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se přípravek Galafold vylučuje do lidského mateřského mléka. Ukázalo se nicméně, že migalastat se vylučuje do mléka lakujících samic potkanů. Riziko v souvislosti s expozicí migalastatu u kojených dětí tedy nelze vyloučit. Je nutné učinit rozhodnutí, zda přestat kojit, anebo přerušit léčbu přípravkem Galafold, a to s ohledem na přínosy kojení pro dítě ve srovnání s přínosy léčby pro matku.

Fertilita

Účinky přípravku Galafold na fertilitu nebyly u lidí zkoumány. S léčbou migalastatem ve všech hodnocených dávkách byla u samců potkanů asociována přechodná, ale plně reverzibilní neplodnost. Úplná reverzibilita byla zaznamenána 4 týdny po vysazení dávek. Podobné předklinické výsledky byly zaznamenány v souvislosti s léčbou jinými iminocukry (viz bod 5.3). Přípravek Galafold neměl na fertilitu samic potkanů vliv.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Galafold nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastějšími nežádoucími účinky byla bolest hlavy, která se vyskytovala přibližně u 10 % pacientů užívajících přípravek Galafold.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Frekvence jsou definovány takto: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1 000 až < 1/100), vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). V rámci každé skupiny s danou frekvencí jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající frekvence pro každou třídu orgánových systémů.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky přípravku Galafold v klinických studiích

Třída orgánových systémů

Velmi časté

Časté

Psychiatrické poruchy

Deprese

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Parestesie

Závratě

Hypestezie

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Srdeční poruchy

Palpitace

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Dyspnoe

Epistaxe

Gastrointestinální poruchy

Průjem Nauzea Bolest břicha Zácpa

Sucho v ústech Nucení na stolici Dyspepsie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka

Pruritus

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové spasmy

Myalgie

Tortikolis

Poruchy ledvin a močových cest

Proteinurie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava

Vyšetření

Zvýšená hladina kreatinin fosfokinázy v krvi

Zvýšení tělesné hmotnosti

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

V případě předávkování se doporučuje všeobecná lékařská péče. Nejčastějším nežádoucím účinkem hlášeným v souvislosti s užíváním přípravku Galafold v dávkách do 1 250 mg byla bolest hlavy a v dávkách do 2 000 mg závratě.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: {dosud nepřidělena}, ATC kód: {dosud nepřidělen}

Fabryho nemoc je progresivní porucha lysozomálního střádání vázaná na X chromozom, která postihuje muže i ženy. Mutace v genu GLA způsobující Fabryho nemoc mají za následek deficit lysozomálního enzymu a-galaktosidázy A (a-Gal A), který je nezbytný pro metabolismus glykosfingolipidového substrátu (např. GL-3, lyso-Gb3). Snížená aktivita a-Gal A je tudíž asociována s progresivní akumulací substrátu ve zranitelných orgánech a tkáních, což vede k morbiditě a mortalitě spojené s Fabryho nemocí.

Mechanismus účinku

Některé mutace GLA mohou vyvolávat tvorbu abnormálně složených a nestabilních mutantních forem a-Gal A. Migalastat je farmakologický šaperon navržený pro selektivní a reverzibilní vazbu s vysokou afinitou na aktivní místa některých mutantních forem a-Gal A s genotypy označovanými jako předmětné mutace. Navázání migalastatu stabilizuje tyto mutantní formy a-Gal A v endoplazmatickém retikulu a zprostředkovává jejich řádný transport do lysozomů, kde disociace migalastatu obnovuje aktivitu a-Gal A, což vede ke katabolismu GL-3 a souvisejících substrátů.

Mutace GLA, které jsou z hlediska léčby přípravkem Galafold předmětné či nikoliv, jsou uvedeny níže v tabulkách 2 a 3. Zdravotničtí pracovníci naleznou mutace GLA rovněž na adrese www.galafoldamenabilitytable.com.

Změna nukleotidu

Změna nukleotidu

Změna proteinové sekvence

c.8 T>C

c.T8C

L3P

c.37 G>A

c.G37A

A13T

c.37 G>C

c.G37C

A13P

c.43 G>A

c.G43A

A15T

c.44 C>G

c.C44G

A15G

c.58 G>C

c.G58C

A20P

c.59 C>A

c.C59A

A20D

c.70 T>C

c.T70C

W24R

c.70 T>G

c.T70G

W24G

c.72 G>C

c.G72C

W24C

c.95 T>C

c.T95C

L32P

c.97 G>T

c.G97T

D33Y

c.98 A>G

c.A98G

D33G

c.101 A>G

c.A101G

N34S

c.102 T>G

c.T102G

N34K

c.103 G>C

c.G103C

G35R

c.107 T>C

c.T107C

L36S

c.107 T>G

c.T107G

L36W

c.108 G>C

c.G108C

L36F

c.109 G>A

c.G109A

A37T

c.110 C>T

c.C110T

A37V

c.122 C>T

c.C122T

T41I

c.124 A>C

c.A124C

M42L

c.124 A>G

c.A124G

M42V

c.125 T>A

c.T125A

M42K

c.125 T>C

c.T125C

M42T

c.125 T>G

c.T125G

M42R

c.137 A>C

c.A137C

H46P

c.142 G>C

c.G142C

E48Q

c.152 T>A

c.T152A

M51K

c.153 G>A

c.G153A

M51I

c.157 A>G

c.A157G

N53D

c.[ 157 A>C; 158 A>T1

c. A157C/A158T

N53L

c.160 C>T

c.C160T

L54F

c.161 T>C

c.T161C

L54P

c.164 A>T

c.A164T

D55V

c.[164 A>T; 170 A>T1

c.A164T/A170T

D55V/Q57L

c.167 G>T

c.G167T

C56F

c.167 G>A

c.G167A

C56Y

c.170 A>T

c.A170T

Q57L

c.175 G>A

c.G175A

E59K

c.178 C>A

c.C178A

P60T

c.178 C>T

c.C178T

P60S

c.179 C>T

c.C179T

P60L

c.196 G>A

c.G196A

E66K

c.197 A>G

c.A197G

E66G

c.214 A>G

c.A214G

M72V

c.216 G>A

c.G216A

M72I

c.218 C>T

c.C218T

A73V

c.227 T>C

c.T227C

M76T

Změna nukleotidu

Změna nukleotidu

Změna proteinové sekvence

c.247 G>A

c.G247A

D83N

c.253 G>A

c.G253A

G85S

c.254 G>A

c.G254A

G85D

c.[253 G>A; 254 G>T; 255 T>G1

c. G253A/G254T/T255G

G85M

c.265 C>T

c.C265T

L89F

c.272 T>C

c.T272C

I91T

c.288 G>A

c.G288A

M96I

c.289 G>C

c.G289C

A97P

c.290 C>T

c.C290T

A97V

c.305 C>T

c.C305T

S102L

c.311G>T

c.G311T

G104V

c.322 G>A

c.G322A

A108T

c.326 A>G

c.A326G

D109G

c.334 C>G

c.C334G

R112G

c.335 G>A

c.G335A

R112H

c.337 T>C

c.T337C

F113L

c.352 C>T

c.C352T

R118C

c.361 G>A

c.G361A

A121T

c.368 A>G

c.A368G

Y123C

c. 374 A>T

c.A374T

H125L

c.376 A>G

c.A376G

S126G

c.383 G>A

c.G383A

G128E

c.404 C>T

c.C404T

A135V

c.408 T>A

c.T408A

D136E

c.416 A>G

c.A416G

N139S

c.419 A>C

c.A419C

K140T

c.427 G>A

c.G427A

A143T

c.431 G>A

c.G431A

G144D

c.431 G>T

c.G431T

G144V

c.436 C>T

c.C436T

P146S

c.455 A>G

c.A455G

Y152C

c.466 G>A

c.G466A

A156T

c.467 C>T

c.C467T

A156V

c.484 T>G

c.T484G

W162G

c.493 G>C

c.G493C

D165H

c.494 A>G

c.A494G

D165G

c.[496 C>G; 497 T>G1

c. C496G/T497G

L166G

c.496 C>G

c.C496G

L166V

c.506 T>C

c.T506C

F169S

c.520 T>C

c.T520C

C174R

c.520 T>G

c.T520G

C174G

c.525 C>G

c.C525G

D175E

c.548 G>C

c.G548C

G183A

c.548 G>A

c.G548A

G183D

c.550 T>A

c.T550A

Y184N

c.551A>G

c.A551G

Y184C

c.553 A>G

c.A553G

K185E

c.559 A>G

c.A559G

M187V

c.560 T>C

c.T560C

M187T

c.561 G>T

c.G561T

M187I

Změna nukleotidu

Změna nukleotidu

Změna proteinové sekvence

c.559 564 dup

c.559 564dup

p. M187 S188 dup

c.572 T>A

c.T572A

L191Q

c.581 C>T

c.C581T

T194I

c.584 G>T

c.G584T

G195V

c.593 T>C

c.T593C

I198T

c.595 G>A

c.G595A

V199M

c.596 T>G

c.T596G

V199G

c.599 A>G

c.A599G

Y200C

c.602 C>T

c.C602T

S201F

c.602 C>A

c.C602A

S201Y

c.608 A>T

c.A608T

E203V

c.609 G>C

c.G609C

E203D

c.613 C>A

c.C613A

P205T

c.613 C>T

c.C613T

P205S

c.614 C>T

c.C614T

P205L

c.619 T>C

c.T619C

Y207H

c.620 A>C

c.A620C

Y207S

c.628 C>T

c.C628T

P210S

c.629 C>T

c.C629T

P210L

c.638 A>T

c.A638T

K213M

c.640 C>T

c.C640T

P214S

c.641 C>T

c.641T

P214L

c.643 A>G

c.A643G

N215D

c.644 A>G

c.A644G

N215S

c.[644 A>G; 937 G>T1

c. A644G/G937T

N215S/D313Y

c.646 T>G

c.T646G

Y216D

c.647 A>G

c.A647G

Y216C

c.656 T>A

c.T656A

I219N

c.656 T>C

c.T656C

I219T

c.659 G>A

c.G659A

R220Q

c.659 G>C

c.G659C

R220P

c.671 A>G

c.A671G

N224S

c.673 C>G

c.C673G

H225D

c.683 A>G

c.A683G

N228S

c.687 T>A

c.T687A

F229L

c.695 T>C

c.T695C

I232T

c.713 G>A

c.G713A

S238N

c.716 T>C

c.T716C

I239T

c.724 A>T

c.A724T

I242F

c.725 T>A

c.T725A

I242N

c.729 G>C

c.G729C

L243F

c.728 T>G

c.T728G

L243W

c.730 G>A

c.G730A

D244N

c.730 G>C

c.G730C

D244H

c.735 T>G

c.T735G

W245G

c.740 C>G

c.C740G

S247C

c.747 C>G

c.C747G

N249K

c.749 A>C

c.A749C

Q250P

c.758 T>C

c.T758C

I253T

c.758 T>G

c.T758G

I253S

Změna nukleotidu

Změna nukleotidu

Změna proteinové sekvence

c.760-762del GTT

c.760 762delGTT

p.V254del

c.769 G>C

c.G769C

A257P

c.770 C>G

c.C770G

A257G

c.772 G>C

c.G772C

G258R

c.773 G>T

c.G773T

G258V

c.776 C>G

c.C776G

P259R

c.776 C>T

c.C776T

P259L

c.779 G>A

c.G779A

G260E

c.779 G>C

c.G779C

G260A

c.788 A>G

c.A788G

N263S

c.790 G>T

c.G790T

D264Y

c.794 C>T

c.C794T

P265L

c.800 T>C

c.T800C

M267T

c.805 G>A

c.G805A

V269M

c.806 T>C

c.T806C

V269A

c.809 T>C

c.T809C

I270T

c.811 G>A

c.G811A

G271S

c.í811 G>A; 937 G>T]

c. G811A/G937T

G271S/D313Y

c.812 G>A

c. G812A

G271D

c.827 G>A

c.G827A

S276N

c.829 T>G

c.T829G

W277G

c.831 G>T

c.G831T

W277C

c.835 C>G

c.C835G

Q279E

c.838 C>A

c.C838A

Q280K

c.840 A>T

c.A840T

Q280H

c.844 A>G

c.A844G

T282A

c.845 C>T

c.C845T

T282I

c.850 A>G

c.A850G

M284V

c.851 T>C

c.T851C

M284T

c.862 G>C

c.G862C

A288P

c.866 T>G

c.T866G

I289S

c.868 A>C

c.A868C

M290L

c.870 G>A

c.G870A

M290I

c.871 G>A

c.G871A

A291T

c.877 C>A

c.C877A

P293T

c.881 T>C

c.T881C

L294S

c.884 T>G

c.T884G

F295C

c.886 A>G

c.A886G

M296V

c.886 A>T

c.A886T

M296L

c.887 T>C

c.T887C

M296T

c.888 G>A

c.G888A

M296I

c.893 A>G

c.A893G

N298S

c.897 C>G

c.C897G

D299E

c.898 C>T

c.C898T

L300F

c.899 T>C

c.T899C

L300P

c.901 C>G

c.C901G

R301G

c.902 G>C

c.G902C

R301P

c.902 G>A

c.G902A

R301Q

c.902 G>T

c.G902T

R301L

c.908 T>A

c.T908A

I303N

Změna nukleotidu

Změna nukleotidu

Změna proteinové sekvence

c.911 G>A

c.G911A

S304N

c.911 G>C

c.G911C

S304T

c.919 G>A

c.G919A

A307T

c.924 A>T

c.A924T

K308N

c.925 G>C

c.G925C

A309P

c.928 C>T

c.C928T

L310F

c.931 C>G

c.C931G

L311V

c.935 A>G

c.A935G

Q312R

c.936 G>T

c.G936T

Q312H

c.937 G>T

c.G937T

D313Y

c.938 A>G

c.A938G

D313G

c.946 G>A

c.G946A

V316I

c.947 T>G

c.T947G

V316G

c.950 T>C

c.T950C

I317T

c.955 A>T

c.A955T

I319F

c.956 T>C

c.T956C

I319T

c.959 A>T

c.A959T

N320I

c.962 A>G

c.A962G

Q321R

c.962 A>T

c.A962T

Q321L

c.963 G>C

c.G963C

Q321H

c.964 G>C

c.G964C

D322N

c.966 C>A

c.C966A

D322E

c.973 G>A

c.G973A

G325S

c.973 G>C

c.G973C

G325R

c.979 C>G

c.C979G

Q327E

c.983 G>C

c.G983C

G328A

c.1001 G>A

c.G1001A

G334E

c.1012 G>A

c.G1012A

E338K

c.1016 T>A

c.T1016A

V339E

c.1028 C>T

c.C1028T

P343L

c.1033 T>C

c.T1033C

S345P

c.1046 G>C

c.G1046C

W349S

c.1055 C>T

c.C1055T

A352V

c.1061 T>A

c.T1061A

I354K

c.1066 C>G

c.C1066G

R356G

c.1066 C>T

c.C1066T

R356W

c.1067G>A

c.G1067A

R356Q

c.1067G>C

c.G1067C

R356P

c.1073 A>C

c.A1073C

E358A

c.1073 A>G

c.A1073G

E358G

c.1074 G>T

c.G1074T

E358D

c.1076 T>C

c.T1076C

I359T

c.1078 G>A

c.G1078A

G360S

c.1078 G>T

c.G1078T

G360C

c.1079 G>A

c.G1079A

G360D

c.1082 G>A

c.G1082A

G361E

c.1082 G>C

c.G1082C

G361A

c.1084 C>A

c.C1084A

P362T

c.1085 C>T

c.C1085T

P362L

c.1087 C>T

c.C1087T

R363C

Změna nukleotidu

Změna nukleotidu

Změna proteinové sekvence

c.1088 G>A

c.G1088A

R363H

c.1102 G>A

c.G1102A

A368T

c.1117 G>A

c.G1117A

G373S

c.1153 A>G

c.A1153G

T385A

c.1172 A>C

c.A1172C

K391T

c.1184 G>A

c.G1184A

G395E

c.1184 G>C

c.G1184C

G395A

c.1192 G>A

c.G1192A

E398K

c.1202 Ins GACTTC

c.1202Ins GACTTC

p. T400 S401dup

c.1208 T>C

c.T1208C

L403S

c.1225 C>G

c.C1225G

P409A

c.1225 C>T

c.C1225T

P409S

c.1225 C>A

c.C1225A

P409T

c.1228 A>G

c.A1228G

T410A

c.1229 C>T

c.C1229T

T410I

c.1232 G>A

c.G1232A

G411D

c.1235 C>A

c.C1235A

T412N

c.1253 A>G

c.A1253G

E418G

c.1261 A>G

c.A1261G

M421V

Pokud je dvojitá mutace přítomna na stejném chromozomu (u mužů i u žen), je pacient způsobilý pro léčbu, pokud je dvojitá mutace uvedena v tabulce 2 v rámci jedné položky (např. D55V/Q57L). Pokud je dvojitá mutace přítomna na různých chromozomech (pouze u žen), je pacientka způsobilá pro léčbu, pokud je v tabulce 2 uvedena kterákoli z daných dvou mutací.

Mutace, které jsou z hlediska léčby přípravkem Galafold nepředmětné, jsou uvedeny v tabulce 3 níže.

Tabulka 3: Nepředmětné mutace pro přípravek Galafold (migalastat)

Změna nukleotidu

Změna nukleotidu

Změna proteinové sekvence

c.1 A>C

c.A1C

M1L

c.1 A>G

c.A1G

M1V

c.2 T>G

c.T2G

M1R

c.2 T>C

c.T2C

M1T

c.2 T>A

c.T2A

M1K

c.3 G>A

c.G3A

M1I

c.19 G>T

c.G19T

E7X

c.41 T>C

c.T41C

L14P

c.43 G>C

c.G43C

A15P

c.47 T>A

c.T47A

L16H

c.47 T>C

c.T47C

L16P

c.53 T>C

c.T53C

F18S

c.56 T>A

c.T56A

L19Q

c.56 T>C

c.T56C

L19P

c.59 C>T

c.C59T

A20V

c.61C>T

c.C61T

L21F

Změna nukleotidu

Změna nukleotidu

Změna proteinové sekvence

c.62 T>C

c.T62C

L21P

c.62 T>G

c.T62G

L21R

c.71 G>A

c.G71A

W24X

c.92 C>T

c.C92T

A31V

c.118 C>G

c.C118G

P40A

c.118 C>T

c.C118T

P40S

c.119 C>A

c.C119A

P40H

c.119 C>G

c.C119G

P40R

c.119 C>T

c.C119T

P40L

c.127 G>C

c.G127C

G43R

c.127 G>A

c.G127A

G43S

c.128 G>A

c.G128A

G43D

c.128 G>T

c.G128T

G43V

c.131 G>A

c.G131A

W44X

c.132 G>T

c.G132T

W44C

c.134 T>C

c.T134C

L45P

c.134 T>G

c.T134G

L45R

c.134 13 8delTGCACinsGCT CG

c.134 13 8delTGCACinsGCT CG

L45R/H46S

c.136 C>T

c.C136T

H46Y

c.137 A>T

c.A137T

H46L

c.137 A>G

c.A137G

H46R

c.139 T>G

c.T139G

W47G

c.140 G>A nebo 141 G>A

c.G140A nebo G141A

W47X

c.140 G>T

c.G140T

W47L

c.141G>C

c.G141C

W47C

c.139T>C

c.T139C

W47R

c.142 G>A

c.G142A

E48K

c.144 G>T

c.G144T

E48D

c.145 C>T

c.C145T

R49C

c.145 C>A

c.C145A

R49S

c.146 G>T

c.G146T

R49G

c.146 G>C

c.G146C

R49P

c.146 G>T

c.G146T

R49L

c.149 T>G

c.T149G

F50C

c.154 T>G

c.T154G

C52G

c.154 T>C

c.T154C

C52R

c.155 G>C

c.G155C

C52S

c.155 G>A

c.G155A

C52Y

c.156 C>A

c.C156A

C52X

c.156 C>G

c.C156G

C52W

c.166 T>G

c.T166G

C56G

c.167 G>C

c.G167C

C56S

c.168 C>A

c.C168A

C56X

c.187 T>C

c.T187C

C63R

c.188 G>A

c.G188A

C63Y

c.188 G>C

c.G188C

C63S

c.194 G>C (domnělé místo sestřihu)

c.G194C (domnělé místo sestřihu)

NEZNÁMÁ (S65T )

c.194 G>T (domnělé místo

c.G194T (domnělé místo

NEZNÁMÁ (S65I )

Změna nukleotidu

Změna nukleotidu

Změna proteinové sekvence

sestřihu)

sestřihu)

c.196 G>C

c.G196C

E66Q

c.202 C>T

c.C202T

L68F

c.215 T>G

c.T215G

M72R

c.218 C>A

c.C218A

A73E

c.227 T>G

c.T227G

M76R

c.233 C>G

c.C233G

S78X

c.235 G>T

c.G235T

E79X

c.241 T>C

c.T241C

W81R

c.242 G>A

c.G242A

W81X

c.242 G>C

c.G242C

W81S

c.243 G>T

c.G243T

W81C

c.244 A>T

c.A244T

K82X

c.256 T>G

c.T256G

Y86D

c.256 T>C

c.T256C

Y86H

c.257 A>G

c.A257G

Y86C

c.258 T>G

c.T258G

Y86X

c.262 T>G

c.T262G

Y88D

c.266 T>C

c.T266C

L89P

c.266 T>G

c.T266G

L89R

c.268 T>C

c.T268C

C90R

c.269 G>A

c.G269A

C90Y

c.270 C>A

c.C270A

C90X

c.274 G>C

c.G274C

D92H

c.274 G>A

c.G274A

D92N

c.274 G>T

c.G274T

D92Y

c.275 A>G

c.A275G

D92G

c.275 A>T

c.A275T

D92V

c.277 G>A

c.G277A

D93N

c.277 G>T

c.G277T

D93Y

c.278 A>G

c.A278G

D93G

c.278 A>T

c.A278T

D93V

c.279 C>G

c.C279G

D93E

c.280T>G

c.T280G

C94G

c.281 G>C

c.G281C

C94S

c.281 G>A

c.G281A

C94Y

c.284 G>A

c.G284A

W95X

c.284 G>T

c.G284T

W95L

c.284 G>C

c.G284C

W95S

c.295 C>T

c.C295T

Q99X

c.299 G>A

c.G299A

R100K

c.299 G>C

c.G299C

R100T

c.305 C>G

c.C305G

S102X

c.307 G>C

c.G307C

E103Q

c.307 G>T

c.G307T

E103X

c.317 T>G

c.T317G

L106R

c.319 C>T

c.C319T

Q107X

c.320 A>T

c.A320T

Q107L

c.334 C>T

c.C334T

R112C

c.334 C>A

c.C334A

R112S

Změna nukleotidu

Změna nukleotidu

Změna proteinové sekvence

c.338 T>C

c.T338C

F113S

c.350 T>G

c.T350G

I117S

c.355 C>T

c.C355T

Q119X

c.358 C>G

c.C358G

L120V

c.[358 C>T; 359 T>C1

c.C358T/T359C

L120S

c.359 T>C

c.T359C

L120P

c.361 G>C

c.G361C

A121P

c.371 T>A

c.T371A

V124D

c.374 A>C

c.A374C

H125P

c.379 A>T

c.A379T

K127X

c.386 T>C

c.T386C

L129P

c.389 A>G

c.A389G

K130R

c.392 T>C

c.T392C

L131P

c.394 G>A

c.G394A

G132R

c.395 G>A

c.G395A

G132E

c.395 G>C

c.G395C

G132A

c.398T>A

c.T398A

I133N

c.400 T>C

c.T400C

Y134H

c.400 T>G

c.T400G

Y134D

c.401 A>C

c.A401C

Y134S

c.402 T>G

c.T402G

Y134X

c.406 G>C

c.G406C

D136H

c.406 G>T

c.G406T

D136Y

c.412 G>A

c.G412A

G138R

c.413 G>A

c.G413A

G138E

c.416 A>C

c.A416C

N139T

c.422 C>A

c.C422A

T141N

c.422 C>T

c.C422T

T141I

c.424 T>C

c.T424C

C142R

c.425 G>A

c.G425A

C142Y

c.426 C>A

c.C426A

C142X

c.426 C>G

c.C426G

C142W

c.427 G>C

c.G427C

A143P

c.439 G>A

c.G439A

G147R

c.440 G>A

c.G440A

G147E

c.443 G>A

c.G443A

S148N

c.444 T>G

c.T444G

S148R

c.453 C>G

c.C453G

Y151X

c.456 C>A

c.C456A

Y152X

c.463 G>C

c.G463C

D155H

c.467 C>A

c.C467A

A156D

c.469 C>T

c.C469T

Q157X

c.484 T>C

c.T484C

W162R

c.485 G>A

c.G485A

W162X

c.485 G>T

c.G485T

W162L

c.486 G>C

c.G486C

W162C

c.488 G>T

c.G488T

G163V

c.491 T>G

c.T491G

V164G

c.493 G>T

c.G493T

D165Y

c.494 A>T

c.A494T

D165V

Změna nukleotidu

Změna nukleotidu

Změna proteinové sekvence

c.500 T>A

c.T500A

L167Q

c.500 T>C

c.T500C

L167P

c.503 A>G

c.A503G

K168R

c.504 A>C

c.A504C

K168N

c.508 G>A

c.G508A

D170N

c.508 G>C

c.G508C

D170H

c.509 A>G

c.A509G

D170G

c.509 A>T

c.A509T

D170V

c.511 G>C

c.G511C

G171R

c.511 G>T

c.G511T

G171C

c.512 G>A

c.G512A

G171D

c.514 T>G

c.T514G

C172G

c.514 T>C

c.T514C

C172R

c.515 G>C

c.G515C

C172S

c.515 G>T

c.G515T

C172F

c.515 G>A

c.G515A

C172Y

c.516 T>G

c.T516G

C172W

c.519 C>A

c.C519A

Y173X

c.530 T>A

c.T530A

L177X

c.547 G>A (domnělé místo sestřihu)

C.G547A (domnělé místo sestřihu)

NEZNÁMÁ (G183S )

c.548 G>T

c.G548T

G183V

c.557 A>C

c.A557C

H186P

c.560 T>G

c.T560G

M187R

c.572 T>C

c.T572C

L191P

c.605 G>A

c.G605A

C202Y

c.604 T>C

c.T604C

C202R

c.606 T>G

c.T606G

C202W

c.607 G>A

c.G607A

E203K

c.611 G>A nebo 612G>A

c.G611A nebo G612A

W204X

c.612 G>T

c.G612T

W204C

c.614 C>G

c.C614G

P205R

c.617 T>C

c.T617C

L206P

c.620 A>G

c.A620G

Y207C

c.634 C>T

c.C634T

Q212X

c.658 C>T

c.C658T

R220X

c.661 C>T

c.C661T

Q221X

c.666 C>A

c.C666A

Y222X

c.667 T>G

c.T667G

C223G

c.667 T>C

c.T667C

C223R

c.668 G>A

c.G668A

C223Y

c.670 A>G

c.A670G

N224D

c.674 A>G

c.A674G

H225R

c.676 T>C

c.T676C

W226R

c.677 G>A

c.G677A

W226X

c.678 G>T

c.G678T

W226C

c.679 C>T

c.C679T

R227X

c.680 G>A

c.G680A

R227Q

c.680 G>C

c.G680C

R227P

c.688 G>A

c.G688A

A230T

Změna nukleotidu

Změna nukleotidu

Změna proteinové sekvence

c.691 G>A

c.G691A

D231N

c.692 A>G

c.A692G

D231G

c.692 A>T

c.A692T

D231V

c.700 G>T

c.G700T

D234Y

c.702 T>G

c.T702G

D234E

c.704 C>A

c.C704A

S235Y

c.704 C>G

c.C704G

S235C

c.704 C>T

c.C704T

S235F

c.706 T>C

c.T706C

W236R

c.707 G>A

c.G707A

W236X

c.707 G>T

c.G707T

W236L

c.708 G>C

c.G708C

W236C

c.712 A>C

c.A712C

S238R

c.718 A>T

c.A718T

K240X

c.734 G>A nebo 735G>A

c.G734A nebo G735A

W245X

c.739 T>C

c.T739C

S247P

c.748 C>T

c.C748T

Q250X

c.751 G>T

c.G751T

E251X

c.755 G>C

c.G755C

R252T

c.770 C>A

c.C770A

A257D

c.782 G>A

c.G782A

G261D

c.782 G>T

c.G782T

G261V

c.785 G>A

c.G785A

W262X

c.785 G>T

c.G785T

W262L

c.786 G>C

c.G786C

W262C

c.791 A>C

c.A791C

D264A

c.791 A>T

c.A791T

D264V

c.793 C>T

c.C793T

P265S

c.794 C>G

c.C794G

P265R

c.796 G>C

c.G796C

D266H

c.796 G>T

c.G796T

D266Y

c.796 G>A

c.G796A

D266N

c.797 A>C

c.A797C

D266A

c.797 A>T

c.A797T

D266V

c.798 T>A

c.T798A

D266E

c.800 T>G

c.T800G

M267R

c.801 G>A (domnělé místo sestřihu)

c. G801A (domnělé místo sestřihu)

NEZNÁMÁ (M267I )

c.803 T>C

c.T803C

L268S

c.806 T>A

c.T806A

V269E

c.[806T>G,937G>T]

c.T806G/G937T

V269G/D313Y

c.811 G>T

c.G811T

G271C

c.812 G>T

c.G812T

G271V

c.815 A>G

c.A815G

N272S

c.816 C>A

c.C816A

N272K

c.819 T>G

c.T819G

F273L

c.820 G>A

c.G820A

G274S

c.821 G>T

c.G821T

G274V

c.823 C>T

c.C823T

L275F

c.826 A>G

c.A826G

S276G

Změna nukleotidu

Změna nukleotidu

Změna proteinové sekvence

c.830 G>A

c.G830A

W277X

c.835 C>A

c.C835A

Q279K

c.836 A>G

c.A836G

Q279R

c.837 G>C

c.G837C

Q279H

c.845 C>A

c.C845A

T282N

c.847 C>T

c.C847T

Q283X

c.848 A>C

c.A848C

Q283P

c.848A>G

c.A848G

Q283R

c.853 G>C

c.G853C

A285P

c.854 C>A

c.C854A

A285D

c.859 T>G

c.T859G

W287G

c.860 G>A nebo 861G>A

c.G860A nebo G861A

W287X

c.861 G>C

c.G861C

W287C

c.863 C>A

c.C863A

A288D

c.865 A>T

c.A865T

I289F

c.874 G>A

c.G874A

A292T

c.874 G>C

c.G874C

A292P

c.875 C>T

c.C875T

A292V

c.877 C>G

c.C877G

P293A

c.877 C>T

c.C877T

P293S

c.878 C>A

c. C878A

P293H

c.878 C>T

c. C878T

P293L

c.881 T>G

c.T881G

L294X

c.890 C>G

c. C890G

S297C

c.890 C>T

c.C890T

S297F

c.892 A>C

c.A892C

N298H

c.894 T>G

c.T894G

N298K

c.896 A>G

c.A896G

D299G

c.899 T>A

c.T899A

L300H

c.901 C>T

c.C901T

R301X

c.916 C>T

c.C916T

Q306X

c.929 T>G

c.T929G

L310R

c.931 C>T

c.C931T

L311F

c.932 T>C

c.T932C

L311P

c.932 T>G

c.T932G

L311R

c.947 T>A

c.T947A

V316E

c.950 T>A

c.T950A

I317N

c.950 T>G

c.T950G

I317S

c.958 A>T

c.A958T

N320Y

c.960 T>G

c.T960G

N320K

c.961 C>G

c.C961G

Q321E

c.961 C>T

c.C961T

Q321X

c.974 G>A

c.G974A

G325D

c.979 C>A

c.C979A

Q327K

c.982 G>A

c.G982A

G328R

c.982 G>T

c.G982T

G328W

c.983 G>A

c.G983A

G328E

c.983 G>T

c.G983T

G328V

c.988 C>T

c.C988T

Q330X

c.997 C>T

c.C997T

Q333X

Změna nukleotidu

Změna nukleotidu

Změna proteinové sekvence

c.998 A>G

c.A998G

Q333R

c.1012 G>T

c.G1012T

E338X

c.1016 T>G

c.T1016G

V339G

c.1018 T>C

c.T1018C

W340R

c.1020 G>A

c.G1020A

W340X

c.1021 G>A

c.G1021A

E341K

c.1023 A >C

c.A1023C

E341D

c.1024C>G

c.C1024G

R342G

c.1024 C>T

c.C1024T

R342X

c.1025 G>A

c.G1025A

R342Q

c.1025 G>C

c.G1025C

R342P

c.1025 G>T

c.G1025T

R342L

c.1031 T>C

c.T1031C

L344P

c.1034 C>G

c.C1034G

S345X

c.1042 G>C

c.G1042C

A348P

c.1045 T>C

c.T1045C

W349R

c.1046 G>A

c.G1046A

W349X

c.1048 G>C

c.G1048C

A350P

c.1054 G>C

c.G1054C

A352P

c.1055 C>A

c.C1055A

A352D

c.1065 C>A

c.C1065A

N355K

c.1069 C>T

c.C1069T

Q357X

c.1072 G>A

c.G1072A

E358K

c.1081 G>A

c.G1081A

G361R

c.1088 G>C

c.G1088C

R363P

c.1095 T>A

c.T1095A

Y365X

c.1115 T>A

c.T1115A

L372Q

c.1115 T>C

c.T1115C

L372P

c.1115 T>G

c.T1115G

L372R

c.1117 G>C

c.G1117C

G373R

c.1118 G>A

c.G1118A

G373D

c.1124 1129del

c.1124 1129del

G375 V376del

c.1129 1140dup

c.1129 1140dup

A377 P380dup

c.1130 C>A

c.C1130A

A377D

c.1132 T>C

c.T1132C

C378R

c.1133 G>A

c.G1133A

C378Y

c.1144T>C

c.T1144C

C382R

c.1145 G>A

c.G1145A

C382Y

c.1146 C>G

c.C1146G

C382W

c.1151 T>A

c.T1151A

I384N

c.1153 A>C

c.A1153C

T385P

c.1156 C>T

c.C1156T

Q386X

c.1157 A>C

c.A1157C

Q386P

c.1165 C>G

c.C1165G

P389A

c.1166 C>G

c.C1166G

P389R

c.1166 C>T

c.C1166T

P389L

c.1181 1183dup

c.1181 1183dup

L394 G395InsV

c.1187 T>A

c.T1187A

F396Y

c.1192 G>T

c.G1192T

E398X

c.1196 G>A nebo 1197 G>A

c.G1196A nebo G1197A

W399X

Změna nukleotidu

Změna nukleotidu

Změna proteinové sekvence

c.1202 C>G

c.C1202G

S401X

c.1215 T>A

c.T1215A

S405R

c.1217 A>G

c.A1217G

H406R

c.1219 A>G

c.A1219G

I407V

c.1220 T>A

c.T1220A

I407K

c.1220 T>G

c.T1220G

I407R

c.1226 1231del

c.1226 1231del

p.409 410delinsR

c.1228 A>C

c.A1228C

T410P

c.1229 C>A

c.C1229A

T410K

c.1241 T>C

c.T1241C

L414S

c.1243 C>T

c.C1243T

L415F

c.1244 T>C

c.T1244C

L415P

c.1246 C>T

c.C1246T

Q416X

c.1247A>C

c.A1247C

Q416P

c.1247 1248CT>AA

c.C1247A/T1248A

L417K

c.1250 T>G

c.T1250G

L417R

g.941 5845del

c.1-179 369+577del

p.?(Exon1 2del)

g.? ?del

c.? ?

NEZNÁMÁ (del Exon1 2?)

c.18delA

c.18delA

p.P6fs 114

c.26delA

c.26delA

p.H9Lfs 111

c.32delG

c.32delG

p.G11Afs 109

c.33delC

c.33delC

p.G11fs 109

c.34 42del

c.34 42del

p.C12 L14del

c.34 57del

c.34 57del

p.C12 L19del

c.35 47del

c.35 47del

p.C12Ffs 104

c.147 148 Ins CCC

c.147 148 Ins CCC

p.49Ins P

c.58 83del

c.58 83del

p.A20 G28delfs 2

c.58 72del

c.58 72del

p.A20 W24del

c.85dupG

c.85dupG

p.A29Gfs 1

c.123delC

c.123delC

p.T41fs 79

c.123 126dupCATG

c.123 126dupCATG

p.G43Hfs 13

c.124 125del

c.124 125del

p.M42Gfs 12

c.125 137del

c.125 137del

p.M42Tfs 74

c.154delT

c.154delT

p.C52Afs 68

c.162delT

c.162delT

p.L54fs 66

c.181 182dupA

c.181 182dupA

p.D61Efs 5

c.184delT

c.184delT

p.S62Pfs 58

g.2594 10904dup

c.195-2500 999+197dup

NEZNÁMÁ

g.3422 6041delinsCG

c.194+2049 369+773del2620 insCG

NEZNÁMÁ

g.? ?del

c.195-? 547+?del

NEZNÁMÁ (del Exon2 3?)

g.? ?dup

c.? ?dup

NEZNÁMÁ (Exon2 4dup?)

g.2934 6378del

c.194+1561 370-891del

NEZNÁMÁ (E66_Y123del; del Exon2?)

g.3396 6012del

c.194+2023 370-1257del

NEZNÁMÁ (E66_Y123del; del Exon2?)

g.3260 6410del

c.194+1887 370-859del

NEZNÁMÁ (E66_Y123del; del Exon2?)

g.2979 6442del

c.194+1606 369+1174del

NEZNÁMÁ (E66_Y123del; del Exon2)

Změna nukleotidu

Změna nukleotidu

Změna proteinové sekvence

c.256delT

c.256delT

p.Y88Mfs 42

g.5106 5919delins231

c.207 369+651del814ins231

NEZNÁMÁ (del Exon2?)

c.259 276Del

c.259 276 Del

p.87 92del

c.267 268dupCT

c.267 268dupCT

p.C90Sfs 31

c.270delC

c.270delC

p.C90X

c.281 286delinsT

c.281 286delinsT

p.C94Ffs 26

c.297 298del

c.297 298del

p.Q99fs 22

c.305delC

c.305delC

p.S102X

c.317 327del