Příbalový Leták

Gafervit Mite

PŘÍBALOVÁ INFORMACE


GAFERVIT mite injekční roztok


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


GAFERVIT mite injekční roztok


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 ml roztoku obsahuje:


Léčivé látky

Serum suillum nativum 0,8 ml

Dextraferranum 7 mg

Thiamini hydrochloridum 0,03 mg

Riboflavinum 0,0114 mg

Pyridoxini hydrochloridum 0,0028 mg

Nicotinamidum 0,4284 mg

Calcii pantothenas 0,016 mg

Cupri chloridum 0,02707 mg

Cobaltosi chloridum anhydricum 0,00266 mg


Pomocné látky

Thiomersal 0,1 mg


4. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok5. INDIKACE


Anémie, hypoglobulinémie, kachexie, zaostávání ve vývoji, onemocnění spojená s odstavem (průjmy, inapetence apod.), poruchy metabolismu u selat.


6. KONTRAINDIKACE


Nejsou.


7. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou známy.


8. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Selata.


9. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ


Selata do 10 dnů stáří 5 ml

Selata od 10 do 20 dnů stáří 10 ml

Selata nad 20 dnů stáří 20 ml


10. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Aplikuje se intramuskulárně jednorázově nebo opakovaně po 7 - 10 dnech. U selat je aplikace nejúčinnější 2. - 4. den po narození.


11. OCHRANNÁ LHŮTA


Bez ochranných lhůt.


12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte v chladničce (2C – 8C).


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dnů


13. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného požití nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa. Je-li osoba při vědomí, dejte jí napít dostatek vody. Pokud se objeví nežádoucí účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu přípravku s kůží se doporučuje postižené místo omýt vodu a mýdlem. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě zasažení očí proplachujte dostatečným množstvím vody i pod víčky minimálně 15 minut. Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě náhodného samopodání injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


Nežádoucí aplikaci zabráníte použitím vhodného ochranného oděvu.14. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


15. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Listopad 2015


16. OZNAČENÍ ,,POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


17. OZNAČENÍ ,,UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DÉTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí


18. REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

97/397/91-C3