Příbalový Leták

Gabapentin-Teva 400 Mg

Sp. zn. sukls195620/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Gabapentin - Teva 100 mg Gabapentin - Teva 300 mg Gabapentin - Teva 400 mg tvrdé tobolky

Gabapentinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Gabapentin - Teva a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gabapentin - Teva užívat

3.    Jak se přípravek Gabapentin - Teva užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Gabapentin - Teva uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Gabapentin - Teva a k čemu se používá

Přípravek Gabapentin - Teva patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).

Léčivou látkou přípravku Gabapentin - Teva je gabapentin.

Přípravek Gabapentin - Teva se používá k léčbě:

-    různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše přípravek Gabapentin -Teva k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte přípravek Gabapentin - Teva k Vaší současné léčbě. Přípravek Gabapentin -Teva může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.

-    periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolesti, které jsou způsobeny poškozením nervů). Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, mravenčení apod.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gabapentin - Teva užívat Neužívejte přípravek Gabapentin - Teva

- jestliže jste alergický(á) na gabapentin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Gabapentin - Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

-    trpíte -li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování

-    podstupujete-li hemodialýzu (očišťování krve od zplodin látkové výměny při selhání ledvin), informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost

-    trpíte -li přetrvávající bolestí žaludku, nebo se cítíte být nemocný(á), ihned kontaktujte

svého lékaře, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy (zánět slinivky břišní).

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy zneužívání léku a vzniku závislosti. Poraďte se se svým lékařem, pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zneužíváním léků nebo závislostí.

U malého množství pacientů léčených antiepileptiky, jako je například gabapentin, se vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu. Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře.

Důležitá informace o možných závažných reakcích

Malý počet pacientů užívajících gabapentin zaznamenal alergickou reakci nebo možnou závažnou kožní reakci, která se může rozvinout v ještě závažnější potíže, není-li léčena. Zapamatujte si tyto příznaky a během léčby přípravkem Gabapentin-Teva na ně dávejte pozor.

Přečtěte si popis těchto příznaků v kapitole 4 pod nadpisem „Kontaktujte svého lékaře ihned, zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků “.

Pokud pociťujete slabost, citlivost nebo bolest svalů a současně se necítíte dobře, případně máte horečku, můžete trpět neobvyklým rozkladem svalových buněk, což je život ohrožující stav, který může vést k poruše ledvin. Můžete rovněž zaznamenat změnu barvy moči a změny ve výsledcích krevních testů (konkrétně zvýšení hladiny krevní kreatinfosfokinázy). Pokud zaznamenáte jakýkoli z uvedených příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Gabapentin - Teva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Léky obsahující morfin

Užíváte-li léky obsahující morfin, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože morfin může zvýšit účinek přípravku Gabapentin - Teva.

Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida)

Je-li přípravek Gabapentin - Teva užíván současně s antacidy (léky proti kyselosti žaludku), které obsahují hliník nebo hořčík, může být sníženo vstřebávání přípravku Gabapentin - Teva ze žaludku. Doporučuje se proto užívat přípravek Gabapentin - Teva nejdříve 2 hodiny po podání antacida.

Přípravek Gabapentin - Teva

-    se pravděpodobně vzájemně neovlivňuje s jinými léky proti epilepsii ani perorálními antikoncepčními přípravky.

-    může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči, oznamte svému lékaři nebo v nemocnici, že užíváte přípravek Gabapentin - Teva.

Užívání přípravku Gabapentin - Teva s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Gabapentin - Teva se podává s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Přípravek Gabapentin - Teva neužívejte v těhotenství, neurčí-li lékař jinak. Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci.

Nebyly provedeny žádné studie sledující užití gabapentinu těhotnými ženami. U jiných léků, užívaných k léčbě záchvatů, bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li užíváno více léku pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto užívejte pokud možno pouze jeden lék pro léčbu záchvatů a to pouze pod dohledem lékaře.

Vyhledejte svého lékaře, jakmile během užívání přípravku Gabapentin - Teva zjistíte, že jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo plánujete-li těhotenství.

Nepřerušujte náhle léčbu, může to vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky. Kojení

Gabapentin, léčivá látka přípravku Gabapentin - Teva se vylučuje do mateřského mléka.

Vzhledem k tomu, že nežádoucí účinky na dítě nejsou známy, kojení se během léčby přípravkem Gabapentin - Teva se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Gabapentin - Teva může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Neměl(a) byste řídit, obsluhovat složité stroje nebo se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete jistý(á), že tento lék nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce.

Přípravek Gabapentin - Teva obsahuje oranžovou žluť (E 110)

300 mg tobolky obsahují oranžovou žluť, která může způsobit alergickou reakci.

3. Jak se přípravek Gabapentin - Teva používá

Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.

Epilepsie, doporučená dávka přípravku je

Dospělí a dospívající:

Užijte počet tobolek tak, jak Vám řekl Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka bude obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Děti ve věku od 6 let a starší:

Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá zahájena nízkou zahajovací dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů.

Obvyklá dávka kontrolující epilepsii je 25-35 mg na kg na den. Obvykle je podávána ve 3 jednotlivých dávkách; tobolky se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Přípravek Gabapentin - Teva se nedoporučuje podávat dětem mladším 6 let.

Periferní neuropatická bolest, doporučená dávkapřípravku je

Dospělí

Užijte počet tobolek tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Máte-li potíže s ledvinami nebo podstupujete hemodialýzu

Pokud máte potíže s ledvinami nebo podstupujete hemodialýzu, Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkovací schéma a/nebo dávku.

Jste-li starší pacient (nad 65 let), můžete užívat obvyklou dávku přípravku Gabapentin - Teva, pokud nemáte problémy s ledvinami. Pokud máte potíže s ledvinami nebo podstupujete dialýzu, Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkovací schéma a/nebo dávky.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Gabapentin - Teva je příliš silný nebo příliš slabý, co nejdříve to sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi.

Způsob podání

Přípravek Gabapentin - Teva je určen pro perorální podání. Vždy užívejte tobolky s dostatečným množstvím vody.

Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku Gabapentin - Teva, než jste měl(a)

Pokud vy nebo někdo jiný náhodou užije příliš mnoho tobolek nebo pokud si myslíte, že nějaké spolko dítě, obraťte se na svého lékaře, nebo jděte na nejbližší lékařskou pohotovost. Vzhledem k tomu, že přípravek Gabapentin - Teva může vyvolat ospalost, doporučuje se, abyste někoho požádal(a) o odvoz k lékaři nebo do nemocnice, nebo si zavolejte rychlou záchrannou službu. Příznaky předávkování jsou závratě, dvojité vidění, nezřetelná řeč, ztráta vědomí, ospalost a lehký průjem. Vezměte s sebou zbylé tobolky a také obal od přípravku a příbalovou informaci, aby bylo možné lehce určit, j aký lék j ste užil (a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gabapentin - Teva

Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku.

Nezdvoj násobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Gabapentin - Teva

Nepřestávejte užívat přípravek Gabapentin - Teva, dokud Vám neřekne Váš lékař. Je-li Vaše léčba ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat přípravek Gabapentin - Teva náhle nebo dříve, než Vám řekne Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku vzniku záchvatů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Kontaktujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás po užití tohoto léčivého přípravku objeví některý z následujících příznaků, protože mohou být závažné:

•    závažné kožní reakce vyžadující okamžitou lékařskou péči, otok rtů a obličeje, kožní vyrážka a zčervenání a/nebo ztráta vlasů (toto mohou být příznaky závažné alergické reakce).

•    úporná bolest břicha, nevolnost a zvracení, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy (zánět slinivky břišní).

Přípravek Gabapentin-Teva může způsobit závažné, nebo život ohrožující alergické reakce, které mohou postihnout kůži nebo jinou část Vašeho těla, jako např. játra nebo krevní buňky. Během této reakce můžete i nemusíte mít vyrážku. Můžete být hospitalizován(a) nebo bude Vaše léčba přípravkem Gabapentin-Teva ukončena.

Kontaktujte svého lékaře ihned, zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků:

•    kožní vyrážka

•    kopřivka

•    horečka

•    otok uzlin, který neopadá

•    otok rtů a jazyka

•    zežloutnutí kůže nebo očního bělma

•    neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení

•    závažná únava nebo slabost

•    neočekávaná bolest svalů

•    časté infekce

Tyto příznaky mohou být prvními příznaky závažné reakce. Váš lékař Vás vyšetří a rozhodne, zda budete v léčbě přípravkem Gabapentin-Teva pokračovat.

Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost.

Jiné nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

•    virové infekce

•    pocit ospalosti, točení hlavy, ztráta koordinace

•    únava, horečka

Časté (které mohou postihnout až 1 osobu z 10):

•    pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, zánět v uchu nebo jiné infekce

•    nízký počet bílých krvinek

•    nechutenství, zvýšená chuť k jídlu

•    agresivita, zmatenost, změny nálady, depresivní nálady, úzkost, nervozita, obtíže s myšlením

•    křeče, porucha souměrnosti pohybů, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy, citlivost kůže, snížení smyslového vnímání (otupělost), poruchy koordinace, mimovolné pohyby očí, zvýšené, snížené nebo chybějící reflexy

•    rozmazané vidění, dvojité vidění

•    závratě

•    vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév

•    ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose

•    zvracení, pocit na zvracení, onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, zažívací potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání

•    otok obličeje, podlitiny, vyrážka, svědění, akné

•    bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby

•    potíže s erekcí (impotence)

•    otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce

•    snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti

•    náhodné zranění, zlomenina, odřenina

V klinických studiích u dětí bylo navíc často pozorováno agresivní chování a mimovolné pohyby.

Méně časté nežádoucí účinky (které mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

   alergické reakce j ako j e kopřivka

•    omezená pohyblivost

•    zrychlená srdeční činnost

•    svědění, které může zahrnovat obličej, trup a končetiny

•    abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater

•    pád

•    potíže s myšlením

•    vysoká hladina cukru v krvi (nejčastěji pozorována u pacientů s cukrovkou)

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

•    ztráta vědomí

•    nízká hladina krevního cukru (nejčastěji pozorována u pacientů s cukrovkou)

Po uvedení přípravku Gabapentin- Teva na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

•    snížení počtu krevních destiček

•    halucinace

•    potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení, mimovolné pohyby a ztuhlost

•    zvonění v uších

•    skupina nežádoucích účinků, které mohou zahrnovat otok lymfatických uzlin (izolované malé vyvýšené bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně,

•    Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), zánět jater

•    akutní selhání ledvin, únik moči (inkontinence)

•    zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně

•    nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, pocit nemoci, bolest, pocení), bolest na hrudi

•    rozklad svalových vláken (rhabdomyolýza),

•    změna ve výsledcích krevních testů (zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy),

•    problémy se sexuální funkcí, včetně neschopnosti dosáhnout orgasmu, opožděná ejakulace

•    hyponatrémie (nízká hladina sodíku v krvi)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek Gabapentin - Teva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu. Uchovávejte blistry v krabičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace Co přípravek Gabapentin - Teva obsahuje

- Léčivou látkou je gabapentinum (gabapentin). Jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 100, 300 nebo 400 mg.

Pomocnými látkami v tobolkách přípravku Gabapentin - Teva jsou:

100 mg tobolky:

Obsah tobolky - mastek, předbobtnalý kukuřičný škrob

Tobolka - želatina, černý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171)

Inkoust - šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol

300 mg tobolky:

Obsah tobolky - mastek, předbobtnalý kukuřičný škrob

Tobolka - želatina, sodná sůl erythrosinu (E127), oranžová žluť (E110), oxid titaničitý (E171)

Inkoust - šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol

400 mg tobolky:

Obsah tobolky - mastek, předbobtnalý kukuřičný škrob

Tobolka - želatina, černý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171)

Inkoust - šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol

Jak přípravek Gabapentin - Teva vypadá a co obsahuje toto balení

100 mg tvrdé tobolky: tvrdé želatinové tobolky, obě části šedé, naplněné bílým až téměř bílým práškem s malými hrudkami, na obou částech tobolky jsou natištěny číslice „93“ a „38“

Velikosti balení: 10, 20, 28, 50, 90, 100, 200 (4 x 50), 500 (10 x 50) nebo 1000 (20 x 50) tvrdých tobolek.

300 mg tvrdé tobolky: tvrdé želatinové tobolky, obě části oranžové, naplněné bílým až téměř bílým práškem s malými hrudkami, na obou částech tobolky jsou natištěny číslice „93“ a „39“

Velikosti balení: 10, 20, 28, 50, 90, 100, 200 (2 x 100), 500 (10 x 50) nebo 1000 (20 x 50) tvrdých tobolek.

400 mg tvrdé tobolky: tvrdé želatinové tobolky, obě části hnědé, naplněné bílým až téměř bílým práškem s malými hrudkami, na obou částech tobolky jsou natištěny číslice „93“ a „40“

Velikosti balení: 10, 20, 28, 30, 50, 90, 100, 200 (2 x 100), 500 (10 x 50) nebo 1000 (20 x 50) tvrdých tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Praha, Česká republika

Výrobce:

TEVA UK Limited, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Velká Británie

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Nizozemsko

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Maďarsko Teva Operations Poland Sp. z o. o ., ul.Mogilska 80, 31-456, Krakow, Polsko (pouze pro Polsko)

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3 89143, Blaubeuren, Německo (pouze pro Německo)

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Norsko:    GATONIN 100, 300, 400 mg kapsel, hard 100 mg

Německo:    GABAPENTIN-TEVA® 100, 300, 400 mg Hartkapseln

Polsko:    Gabapentin Teva kapsulki twarde 100, 300, 400 mg

Portugalsko:    Gabapentina Teva 100, 300, 400 mg Cápsula

Švédsko:    Gabapentin Teva 100, 300, 400 mg kapslar, hárda

Slovenská republika: Gabapentin-Teva 100, 300, 400 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9.12.2015

9/9