Příbalový Leták

Fosfovet Forte

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

FOSFOVET forte inj. ad us.vet.

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

PHARMAGAL s. r. o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Držitel povolení k výrobě:

MEVAK a.s., Biovetská 32, P.O.Box 29/c, 949 91 Nitra, Slovenská republika


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FOSFOVET forte 100 mg/ml injekční roztok

Acidum nucleicum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1ml přípravku obsahuje:

Léčivá látka:

Acidum nucleicum (ut natrii nucleinas) 100,0 mg

(odpovídá 10 mg organicky vázaného fosforu)

Pomocné látky:

Methylparaben 1,0 mg

4. INDIKACE

Jako roborans a tonikum:

Poruchy vývoje a tvorby kostí:


5. KONTRAINDIKACE

Nejsou známé.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známé.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, prasata.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Podávané množství:

Pro nárazovou léčbu: relativně vysoké dávky od 10 ml do 50 ml (podle druhu a velikosti zvířat) s.c. nebo i.m. rozděleně na více míst. Dle potřeby aplikaci po 1 – 2 dnech opakovat až do výrazného zlepšení onemocnění. U chronických onemocnění se nejlépe osvědčuje kúra po 2 – 5 ml s.c. injekcích.

Každý druhý den se podává injekce v dávce:

telata 5 – 10 ml pro toto, skot 10 – 15 ml pro toto, selata 0,5 – 1,5 ml pro toto,

prasata 1,5 – 3 ml pro toto, vždy podle velikosti a stavu zvířat.

Způsob podání:

Intramuskulárně, subkutánně.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Relativně vysoké dávky od 10 ml do 50 ml (podle druhu a velikosti zvířat) se doporučuje aplikovat s.c. nebo i.m. rozděleně na více míst.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

. Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 5 dnů

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávat mimo dosah dětí.


ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přípravek se může používat během březosti a laktace.

Pokud dojde k zasažení kůže, sliznic nebo očí, vypláchněte zasažená místa velkým množstvím vody.

V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Po použití přípravku si umyjte ruce.


ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2013


15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze na předpis veterinárního lékaře.

Pouze pro zvířata.


3